Головна

For Applicants / Прийом на навчання іноземних громадян

Прийом на навчання іноземних громадян

Особливості прийому та навчання іноземців та осіб без громадянства

1.Підготовка іноземців та осіб без громадянства здійснюється згідно із Законами України «Про вищу освіту»,«Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства», «Про закордонних українців», Указом Президента України від 03 червня 1994 року № 271 «Про заходи щодо розвитку економічного співробітництва областей України з суміжними областями Республіки Білорусь і адміністративно-територіальними одиницями Республіки Молдова», постановами Кабінету Міністрів України від 26 лютого 1993 року № 136 «Про навчання іноземних громадян в Україні», від 11 вересня 2013 року № 684 «Деякі питання набору для навчання іноземців та осіб без громадянства», наказом Міністерства освіти і науки України від 01 листопада 2013 року № 1541 «Деякі питання організації набору та навчання (стажування) іноземців та осіб без громадянства», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 25 листопада 2013 року за № 2004/24536 (у редакції наказу Міністерства освіти і науки України від 11 грудня 2015 року № 1272).

2. Іноземці та особи без громадянства можуть здобувати вищу освіту за кошти фізичних та юридичних осіб, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, законодавством або угодами між вищими навчальними закладами про міжнародну академічну мобільність.

3. Іноземці, які прибувають в Україну з метою навчання за кошти фізичних та юридичних осіб, вступають до ХНТУ за акредитованими освітніми програмами (спеціальностями):

а) один раз на рік, до початку академічного семестру (до 01 листопада): для здобуття ступенів бакалавра, магістра;

б) упродовж року для навчання в аспірантурі, докторантурі за результатами оцінювання/розгляду поданих згідно з Порядком організації набору та навчання (стажування) іноземців та осіб без громадянства, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 01 листопада 2013 року № 1541, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 25 листопада 2013 року за № 2004/24536, документів та вступного іспиту (співбесіди) з визначених предметів та мови навчання.

ХНТУ здійснює обчислення балів/оцінок вступника на основі документа про попередній здобутий рівень освіти та встановлює мінімально необхідне для вступу значення кількості балів/оцінок із загальноосвітніх предметів, з яких проводиться вступний іспит (співбесіда).

Зарахування на навчання для здобуття вищої освіти на відповідному рівні вищої освіти здійснюється за результатами вступного іспиту (співбесіди) та на підставі академічних прав на продовження навчання, що надаються документом про здобутий рівень освіти в країні його походження, та врахування балів успішності, що дають право для продовження навчання на наступному рівні вищої освіти відповідно до законодавства країни, що видала документ про здобутий рівень освіти.

Вимоги ХНТУ щодо відповідності вступників із числа іноземців умовам прийому на відповідні рівні вищої освіти зазначаються у правилах прийому до ХНТУ та оприлюднюються на офіційному веб-сайті ХНТУ.

4. Іноземці, які вступають на навчання, зараховуються до ХНТУ на підставі наказів про зарахування, що формуються в Єдиній базі.

5.Строки прийому заяв, проведення співбесід, творчих конкурсів та зарахування іноземців і осіб без громадянства, які прибули в Україну з метою навчання і вступають до ХНТУ, визначаються приймальною комісією.

6. Іноземці, яким надаються державні стипендії за міжнародними договорами, загальнодержавними програмами, іншими міжнародними зобов'язаннями України, приймаються на навчання у межах установлених квот прийому до ХНТУ на підставі направлень Міністерства освіти і науки України.

7.Закордонні українці, статус яких підтверджено посвідченням закордонного українця, при вступі до ХНТУ користуються такими самими правами на здобуття освіти, що й громадяни України, за винятками, встановленими Конституцією України, законами України чи міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України та зараховуються у межах установлених квот прийому до ХНТУ за співбесідою з предметів, передбачених правилами прийому до ХНТУ.

Порядок видачі іноземцям та особам без громадянства запрошень на навчання в Україні та їх реєстрації

1. Всі іноземні абітурієнти, які приїздять до України з метою навчання, мають отримати від університету, до якого вони вступають запрошення на навчання.

2. Механізм видачі запрошень на навчання в Україні іноземцям визначено у Порядку видачі іноземцям та особам без громадянства запрошень на навчання (стажування) в Україні та їх реєстрації (Наказ Міністерства освіти і науки України від 01 листопада 2013 року №1541 (у редакції наказу Міністерства освіти і науки України від 11 грудня 2015 року №1272).

4. Запрошення на навчання оформляються Відбірковою комісією за попереднім зверненням іноземців до ХНТУ на підставі поданих ними у паперовому або електронному вигляді копій таких документів:

1) паспортного документа іноземця;

2) документа про здобутий рівень освіти з одержаними з навчальних дисциплін оцінками (балами);

3) письмової згоди на обробку персональних даних:

4) анкети-заяви:

ХНТУ визначає необхідність перекладу документів українською мовою.

Кандидатури іноземців, документи яких подані для оцінювання, але не відповідають вимогам, Відбірковою комісією відхиляються.

5. Реєстрація оформлених навчальними закладами запрошень та облік іноземців, які прибули для навчання в Україну, здійснюються державним підприємством «Український державний центр міжнародної освіти», уповноваженим МОН на ведення реєстрації запрошень на навчання в електронному журналі.

6. У реєстрації поданого ХНТУ запрошення іноземцю може бути відмовлено, якщо запрошення на цю особу було вже видано іншим навчальним закладом та зареєстровано в електронному журналі.

9. Відбіркова комісія направляє оригінал зареєстрованого в електронному журналі запрошення іноземцю або уповноваженій ним особі для оформлення в’їзду іноземця в Україну з метою навчання.

Запрошення діє не більше шести місяців з дати його видачі.