Головна

Structure / Кафедри університету / Економіки, підприємництва та економічної безпеки

Економіки, підприємництва та економічної безпеки

     
                 

Випускаюча кафедра економіки, підприємництва та економічної безпеки займає одне з провідних місць за навчально-методичним і науковим потенціалом серед кафедр факультету економіки, бізнес-аналітики та підприємництва.

Кафедра економіки, підприємництва та економічної безпеки ХНТУ здійснює освітню діяльність з підготовки фахівців за спеціальністю 051 “Економіка” по денній та заочній формах навчання:

- першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, ступінь бакалавра:

  • підготовка молодших бакалаврів (ліцензія МОН України Наказ № 941-л від 05.07.2019 р.);
  • підготовка бакалаврів (ліцензія МОН України Наказ № 778-л від 05.06.2019 р.).

- другого (магістерського) рівня вищої освіти, ступінь магістра (ліцензія МОН України Наказ № 778-л від 05.06.2019 р.);

- третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти, ступінь доктора філософії (ліцензія МОН України Наказ № 778-л від 05.06.2019 р.).

     

Завідувач кафедри економіки, підприємництва та економічної безпеки
ШАНДОВА НАТАЛІЯ ВІКТОРІВНА

доктор економічних наук, професор,

Очолює кафедру з березня 2019 року .

Тел.: 32-69-82

e-mail: kafekon@kntu.net.ua

ПРІОРИТЕТНИМИ НАПРЯМАМИ ДІЯЛЬНОСТІ КАФЕДРИ Є:

  • Фундаментальні наукові дослідження в галузі економіки, а саме дослідження теоретико-практичних питань інвестиційно-інноваційного розвитку промислових підприємств;
  • Удосконалення сучасної методології та інструментарію дослідження процедур інноваційної, інвестиційної діяльності та стратегії підприємства для забезпечення його конкурентоспроможності на базі використання сучасних інформаційних технологій.
  • Розробка та впровадження систем дистанційного навчання шляхом створення електронних варіантів навчально-методичних комплексів дисциплін;
  • Формування компетенцій здобувачів вищої освіти освітнього ступеня бакалавр, магістр, доктор філософії.
  • В основу формування кадрів професорсько-викладацького складу покладено професійний рівень кандидата, наявність вченого ступеню і вченого звання, вік, ділові якості, досвід викладацької, наукової та виробничої діяльності, прихильність до педагогічної та наукової роботи, високий рейтинг за результатами опитування студентів.

Кафедра здійснює підготовку науково - педагогічних кадрів через аспірантуру. На даний час навчаються в аспірантурі 9 осіб. За роки існування кафедри успішно захистили кандидатські дисертації 18 осіб, докторські дисертації захистили Шарко М.В., Половцев О.В., Фомішина В.М.

Системні зміни в економіці країни на шляху до євроінтеграції потребують якісної підготовки фахівців із сучасним світоглядом, професійними знаннями інноваційного характеру, вміннями їх практичного використання при розв’язанні соціально-економічних проблем. В зв’язку з прогнозованим розвитком економіки регіону та виникненням нових завдань в галузях машинобудівного, агропромислового, транспорту, торгівлі, житлово-комунального комплексів, курортно-рекреаційній сфері і туризму, а також в державних, фінансових, комерційних структурах виникає необхідність більш глибокого обґрунтування техніко-економічних та фінансових рішень. При цьому на успіх роботи будь-якого підприємства впливає кваліфікація фахівців, що можуть передбачити і врахувати економічні, політичні і соціальні зміни, тому вони мають бути обізнані водночас в соціально-правових, фінансово-економічних, комп’ютерно-математичних науках. Саме таких фахівців готує кафедра економіки, підприємництва та економічної безпеки.

 

Дисципліни, які викладає випускова кафедра для своєї спеціальності 051 «Економіка»

Перший (бакалаврський) рівнь вищої освіти спеціальність 051 "Економіка"

І курс

Мікроекономіка

Макроекономіка

Вступ до фаху

Основи наукових досліджень в економіці

Мікроекономічні теорії виробництва та аналіз ринкового середовища

Прогнозування та макроекономічне планування

ІІ курс

Економіка підприємства

Економіка праці і соціально-трудові відносини

Ціноутворення

Основи аналітики підприємницької діяльності

Управління розвитком малого бізнесу

Бізнес-планування і організація діяльності підприємця

ІІІ курс

Організація виробництва

Стратегія підприємства

Економіка і організація інноваційної діяльності

Конкурентоспроможність товарів та послуг

Організаційне проектування підприємства

Комерційна діяльність підприємства

Економічна безпека та інноваційний розвиток бізнесу

ІV курс

Потенціал і розвиток підприємства

Проектний аналіз

Обгрунтування господарських рішень і оцінювання ризиків

Планування і контроль на підприємстві

Управління витратами

Бізнес-планування

Другий (магістерський) рівень вищої освіти спеціальність 051 "Економіка"

V курс

Соціальні технології в бізнесі

Інноваційна політика

Економіка стійкого розвитку

Трансформація економічних систем

Управлінська економіка

Інтелектуальний бізнес

Методологія наукових досліджень в економіці

Економіка підприємств країн Євроспільноти

Конкурентоспроможність підприємства за видами економічної діяльності

Бізнес-аналітика

Управління потенціалом підприємства у конкурентному середовищі

Технологія продаж

Обгрунтування та експертиза бізнес-проектів

VІ курс

Стратегічне управління бізнесом

Навчально-допоміжний персонал

 
 

Старший лаборант

Заболотня

Таміла Миколаївна

Старший лаборант

Трибулкіна

Світлана Богданівна

 

Контактна інформація

73008, м. Херсон, Бериславське шосе, 24,

Херсонський національний технічний університет,

кафедра економіки, підприємництва та економічної безпеки.

Кафедра знаходиться у першому корпусі університету, аудиторія 302

Телефон для довідок: 8-(0552)-32-69-82

Е-mail: kafekon@kntu.net.ua

Ми у Facebook: https://www.facebook.com/KafekonKNTU