Головна

Наукова діяльність / Конференції та науково-технічні заходи / Наукові семінари, конференції / ІІ інтернет-конференція «Проблеми біомедичної інженерії»

ІІ інтернет-конференція «Проблеми біомедичної інженерії»

Кафедра ІВТЕІ ХНТУ запрошує магістрів, аспірантів та молодих вчених взяти участь у ІІ інтернет-конференції «Проблеми біомедичної інженерії», яка відбудеться 24-27 травня 2016 року в ауд. 321, 1 корпусу ХНТУ.

Інформаційне повідомлення


Кафедра ІВТЕІ ХНТУ запрошує магістрів, аспірантів та молодих вчених взяти участь у ІІ інтернет-конференції «Проблеми біомедичної інженерії», яка відбудеться 24-27 травня 2016 року в ауд. 321, 1 корпусу ХНТУ.

Робоча мова конференції - українська, російська, англійська, текст статті – українська, російська, англійська.

Планується видання збірників тез доповідей за тематичними секціями конференції, публікація в журналі «Біомедична інженерія та електроніка».

Для участі в роботі конференції необхідно подати:

- Електронну версію заявки (Додаток 1) із зазначенням тематичної секції конференції (Додаток 2).

- Електронну версію тез доповіді.

Надсилати необхідно за адресою: ivtei@kntu.net.ua

Назва файлу із статтею повинна містити прізвище автора. Статті, які оформлені не за правилами прийматися не будуть!

Вимоги до оформлення тез доповідей:
- Обсяг - 3-8 повних сторінки формату А4.
- Поля: ліве, верхнє, нижнє, праве - 2 см.
- Абзацний відступ - 1,25 см.
- Шрифт: Times New Roman - 14 пт (інтервал звичайний, без зсувів, масштаб 100%).
- Інтервал між рядків - полуторний.
- Без відступів між абзацами, без висячих рядків.
- Список джерел (до 5 джерел).
- Формули повинні бути набрані як об'єкти Microsoft Equation. Формат формули: Звичайний - 14 пт, великий індекс - 10 пт, малий індекс - 7 пт, великий символ - 16 пт, малий символ - 12 пунктів.
- Рисунки і таблиці повинні бути чіткими, компактними.

Порядок розміщення матеріалів:
НАЗВА ТЕЗ ДОПОВІДІ (14 пт великими літерами, жирно, по центру рядка).
Наступним рядком - прізвище, ініціали авторів (в т.ч. керівника), місце навчання (рядковими літерами - 14 пт, по центру рядка).
Далі порожній рядок.
Наступний рядок - продублювати назву статті, авторів і місце навчання англійською мовою.
Через рядок - Анотація до 200 слів. Times New Roman, Курсив - 14 пт.
Ключові слова (до 5 слів), Times New Roman, Курсив - 14 пт.
Наступним рядком продублювати анотацію і ключові слова англійською мовою.
Через рядок - з абзацу, друкувати текст тез доповіді.

Структура статті. Основний текст статті повинен містити наступні розділи:

1. Вступ.

2. Мета і завдання дослідження.

3. Матеріали та методи дослідження.

4. Експериментальні дані та їх обробка.

5. Висновки.

Через рядок після основного тексту Література - напівжирний написання Times New Roman, Курсив - 14 пт по ширині з абзацу.

Приклади оформлення доповідей на сайті biofbe.esrae.ru.

Останній термін подачі матеріалів – 22.05.2016.
Конференція проводиться на підставі самофінансування.

Додаток 1

Форма заявки на участь у студентській конференції:
- Прізвище, ім'я, по батькові автора.
- Група, спеціальність.
- Прізвище, ім'я, по батькові, науковий ступінь, посада наукового керівника.
E-mail, контактний телефон.
- Назва тематичної секції конференції.

Додаток 2

Тематичні секції конференції:
1. Електронні прилади та компоненти.
2. Біомедична інженерія.
3. Лазерна та оптоелектронна техніка.
4. Методи і алгоритми обробки біомедичної інформації.
5. Нові методи діагностики.

З усіх питань пов'язаних з доповідями інтернет-конференції звертатися до д.х.н., проф. Новікова Олександра Олександровича (ауд. 318, 1 корпус).

Голова: д.х.н., проф., Академік АПРЕ, чл.-кор. РАЕ Новіков О.О.
Члени організаційного комітету: д.ф.-м.н., проф. Коваленко В.Ф., доц., к.т.н. Новікова Л.В., доц., к.т.н. Литвиненко В.М., ст.викл. Ігнатова Т.М., ст.викл. Рожко Ж.А., ст.викл. Богуш А.Р., ст. викл. Новіков В.О.
Відповідальний секретар оргкомітету: к.т.н., доц., чл.-кор. АПРЕ Новікова А.О.