Головна

Структура / Факультети / Економіки, бізнес-аналітики та підприємництва / Інформаційний пакет ЄКТС факультету Економіки, бізнес-аналітики та підприємництва

Інформаційний пакет ЄКТС факультету Економіки, бізнес-аналітики та підприємництва

Інформаційний пакет ЄКТС факультету Економіки, бізнес-аналітики та підприємництва

ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКИ, бізнес-аналітики та підприємництва

Юридична адреса, адреса електронної пошти, адреса Web-сайту

73000, Херсонська область, м. Херсон, вул. Бериславське шосе, 24

Електронна пошта: E-mail:

Адреса офіційного сайту: http://kntu.net.ua/index.php/ukr/Struktura/Fakul-teti/Ekonomiki

Коротка історична довідка: Якісна професійна освіта спрямована на забезпечення професійної самореалізації особистості, формування її кваліфікаційного рівня, створення соціально активного, морально і фізично здорового національного виробничого потенціалу, який має посідати важливе місце у технологічному та управлінському оновленні різних видів економічної діяльності. Саме таку професійну освіту можна отримати на факультеті економіки, бізнес-аналітики та підприємництва який заснований у 1981 р. як факультет економіки. Забезпечують таку освіту на факультеті сьогодні три випускові та одна загальноосвітня кафедри.

Факультет розпочав свій творчий динамічний шлях у 1964 р. з однієї випускової кафедри «Економіка та організація виробництва» (зараз кафедра «Менеджменту та маркетингу» факультету МЕВ, управління та бізнесу, яку очолює д.е.н., проф. Савіна Г.Г.). У 1984 р. створена кафедра «Бухгалтерський облік та економічний аналіз» (зараз кафедра «Облік, аудит і оподаткування» під керівництвом д.е.н., проф. Сарапіної О.А.), в 1989 р. – кафедра «Економіка та управління машинобудування» (зараз кафедра «Економік, підприємництво та економічна безпека» на чолі із завідуючою д.е.н., проф. Шарко М.В.), у 1998 р. – кафедра «Фінанси» (зараз кафедра «Фінанси, банківська справа та страхування», яку очолює д.е.н., проф. Сідельникова Л.П.), у 1964 р. – кафедра «Іноземних мов», яку на сьогодні очолює к.ф.н., доцент Подвойська О.В.

А. ЗАГАЛЬНИЙ ОПИС ФАКУЛЬТЕТУ

1. Координатор ЄКТС від факультету:

Координатором ЄКТС від факультету є кандидат економічних наук, доцент

Волкова Олена Володимирівна

73000, Херсонська область, м. Херсон, вул. Бериславське шосе, 24, ауд. 329

Контакти: (0552)32-69-72

Електронна пошта: E-mail: ;


2. Структура факультету

2.1. Деканат

ПІБ (повністю)

Посада

тел./факс, E-mail

Волкова Олена Володимирівна

Декан факультету економіки, бізнес-аналітики та підприємництва

кандидат економічних наук, доцент

(0552)32-69-72

Карамушка

Марина

Володимирівна

Заступник декана з навчально-методичної роботи

кандидат технічних наук, доцент

(0552)32-69-72

Алексеєва Валерія Вікторівна

Методист вищої категорії спеціальностей:

1. «Економіка»

ОПП: «Економіка підприємства та бізнес-аналітика»; «Економічна безпека»

2. «Фінанси, банківська справа та страхування»

ОПП: «Фінанси і кредит»; «Державна, податкова та митна справа»

3. «Облік і оподаткування»

ОПП «Облік і оподаткування»;

(0552) 32-66-25

     

Карпенко Тетяна Русланівна

Диспетчер

(0552) 32-69-25

     

2.2. Кафедри

1. Кафедра Обліку, аудиту і оподаткування;

2. Кафедра Економіки, підприємництва та економічної безпеки;

3. Кафедра Фінансів, банківської справи та страхування;

4. Кафедра Іноземних мов.

2.3. Кількість студентів

Денна форма навчання - 354 студента.

Заочна форма навчання - 166 студентів.

3. Умови навчання на факультеті

Освітній процес на факультеті забезпечується сучасним навчально-лабораторним обладнанням, технічними засобами навчання, обчислювальною технікою, мультимедійними класами у відповідності з вимогами навчальних планів і програм навчальних дисциплін. Оцінювання знань студентів здійснюється відповідно до Положення ХНТУ «Про оцінювання навчальних досягнень студентів ХНТУ». Критерії оцінювання знань і умови визначення навчального рейтингу з кожної дисципліни доводяться до відома студентів. Особи, які навчаються в університеті за кошти бюджету, мають право на отримання стипендії за результатами рейтингової оцінки після складання літньої чи зимової сесії. Студенти факультету приймають участь у проведенні наукових конференцій, міжнародних інвестиційних форумах та круглих столах, всеукраїнських олімпіадах, на факультеті використовуються сучасні форми дистанційного навчання, які викликають велику зацікавленість та зручність при викладанні дисципліни. На кожній кафедрі факультету створена електронна бібліотека по кожній дисципліні. Впродовж навчання студенти проходять виробничу та виробничу переддипломну практики за напрямками своїх освітньо-професійних програм. По закінченню навчання випускники отримують дипломи, що дозволяють їм займати керівні посади.

4. Перелік запропонованих спеціальностей з присвоєнням освітніх ступенів і терміну навчання

Галузь знань

Спеціальність

Освітньо-професійна програма

Освітній ступінь

Термін навчання

05 – Соціальні та поведінкові науки

051 - Економіка

Бізнес-аналітика

бакалавр

3 роки 10 місяців

магістр

1 рік 4 місяця

Економіка підприємства

бакалавр

3 роки 10 місяців

магістр

1 рік 4 місяця

     
   

07 - Управління та адміністрування

071 - Облік і оподаткування

Облік і оподаткування

бакалавр

3 роки 10 місяців

магістр

1 рік 4 місяця

072 - Фінанси, банківська справа та страхування

Фінанси і кредит

бакалавр

3 роки 10 місяців

магістр

1 рік 4 місяця

Державна, податкова та митна справа

бакалавр

3 роки 10 місяців

магістр

1 рік 4 місяця

5. Основні методи та форми викладання

Навчальний процес на факультеті здійснюється у таких організаційних формах: лекційні, практичні, лабораторні заняття, самостійна робота.

6. Критерії оцінювання знань студентів

У ХНТУ використовується розширена шкала підсумкового контролю: позитивні оцінки – «відмінно», «добре», «задовільно», негативні оцінки – «незадовільно».

Сума балів за всі види навчальної діяльності/

Local grade

Оцінка ЄКТС /

ECTS grade

Оцінка за національною шкалою/National grade

для екзамену, курсової роботи, практики

для заліку

90 – 100

А

excellent

Відмінно

Зараховано / Passed

82-89

В

good

Добре

74-81

С

64-73

D

satisfactory

Задовільно

60-63

Е

35-59

FX

fail

Незадовільно з можливістю повторного складання

Не зараховано / Fail

1-34

F

Незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни