Головна

Scientific / Наукові школи

Наукові школи

В університеті склалися і працюють наукові школи за напрямками

“Первинна переробка і розробка ресурсозберігаючих технологій на основі лляної сировини”, яка діє з 1989 р. під керівництвом доктора технічних наук, професора Чурсіної Людмили Андріївни. Основний науковий напрямок – первинна переробка лубоволокнистих матеріалів. Розробка та впровадження новітніх технологій переробки луб’яних культур та відходів виробництва. Вид дослідження – фундаментальні та прикладні розробки. За останні 3 роки підготовлено та захищено: 3 доктори наук , 5 кандидатів наук. Видано понад 170 публікацій в фахових провідних виданнях України, отримано 12 патентів України. Розроблено систему технологічних операцій вирощування, переробки соломи конопель в тресту для одержання целюлози для банкнотного паперу; розроблено технології переробки насіння льону і конопель на олію з новими лікувальними та бактерицидними властивостями, запропоновано експериментальну установку для піролізу та активації костриці льону та конопель, запропоновано способи одержання нових природних матеріалів із насіння стебел луб’яних культур.

“Колоїдно-хімічні основи і технологія колорирування текстильних матеріалів пігментами”, (1986р.), науковий керівник д.т.н., проф. Міщенко Ганна Володимирівна. За 2010- 2012 рр. підготовлено 2 кандидати технічних наук, отримано 5 патентів України. Науковий напрямок - Технологія текстильних матеріалів, швейних і трикотажних виробів. Прикладні дослідження. На основі вивчення процесу адсорбції полімерів текстильними матеріалами та впливу на цей процес різних факторів, у процесі просочення тканин, створено ресурсозберігаючі технології заключного опорядження, друкування та фарбування текстильних матеріалів пігментами, що характеризуються низькими енерго- і матеріаломісткістю технологій і продукції та зниженням витрат на опорядження. В 2011 році винахід «Склад для водовідштовхувальної обробки текстильних матеріалів» визнано як «Кращий винахід 2010». Винахід впроваджено у виробництво на АТЗТ «Черкаський шовковий комбінат».

Моделювання хіміко-технологічних процесів в легкій та хімічній промисловості (науковий керівник д.т.н., проф. Бардачов Юрій Миколайович). Наукова школа створена в 1980 році. Основний науковий напрямок - Технічні науки. Математичне моделювання процесів тепло-, масообміну в гетерогенних системах. Застосування -хімічна промисловість, текстильна промисловість. Розробка концепції інформаційної технології підтримки наукових досліджень процесів адсорбції полімерів при опорядженні текстильних матеріалів. Захищено 3 докторських і 12 кандидатських дисертацій. Отримано понад 200 публікацій, 70 доповідей на конференціях, 12 авторських свідоцтв і патентів.

Автоматизовані інформаційні системи організаційного управління (науковий керівник д.т.н., проф. Ходаков Віктор Єгорович). За час існування школи з 1990 року підтримуються тривалі зв'язки з науковими та промисловими підприємствами України, Росії, Франції, Німеччини, з секціями НАН України з проблеми "Кібернетика" Південного наукового центру. Співробітники виступали з доповідями в Україні, Росії, Німеччині. За останні три роки підготовлено та захищено: 2 докторські, 10 кандидатських дисертацій, функціонує спеціалізована вчена Рада із захисту докторських і кандидатських дисертацій. Опубліковано понад 180 наукових статей, 8 монографій, 8 підручників та навчальних посібників, отримано 9 патентів на винаходи, 8 свідоцтв на реєстрацію авторських свідоцтв на програмні продукти.

“Розробка нових ресурсозберігаючих і екологічно-чистих технологій опорядження текстильних матеріалів”, науковий керівник д.т.н., проф. Сарібеков Георгій Савіч, Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки (2001р.), призер бронзової медалі на виставці “Ідеї, винаходи, нововведення”, (Нюрнберг, Німеччина). Науковий напрямок - Хімічна технологія текстильних матеріалів. Розробка та впровадження інтенсивних технологій підготовки, колорування та опорядження текстильних матеріалів із природних та синтетичних волокон і обладнання для обробки текстильних матеріалів. Виконуються фундаментальні та прикладні наукові дослідження та розробки. За останні 3 роки підготовлено 10 кандидатів наук, видано понад 100 публікацій в наукових виданнях, отримано понад 20 патентів України. Проведено промислові дослідження застосування та впровадження технологій вітчизняних препаратів для оздоблення та обробки текстильних матеріалів на підприємствах (м. Суми, м. Донецьк, м. Черкаси). Участь в міжнародних виставках з хімічної технології та технології текстильних матеріалів (Китай, Росія, Туреччина). Укладено договори про спільну наукову діяльність з Росією та Білорусією.

“Сучасні електрохімічні методи аналізу (рідинні і газові сенсори)”, науковий керівник доктор хімічних наук, професор Крічмар С.Й. Наукова школа організована в 1990 році. За цей період одержано 13 авторських свідоцтв, 6 патентів України, захищено 1 докторську та 3 кандидатські дисертації, підготовлено 8 кандидатів наук. Запропоновано: економічний простий абсолютний метод одержання газових сумішей певного складу; електроди для електрохімічних вимірів для йод-йодидного ацидометричного титрування; конструкції електрохімічного газового сенсору з чутливістю за діоксидом азоту 10 -7 % об’ємн. та проточного сульфідного сенсору з чутливістю до сірководню, аміаку, хлору, діоксиду сірки на рівні 10 -4 % -10 -5 % об’ємн. ; потенціометричне визначення іонів свинцю за допомогою диференційної системи із сульфідносрібних електродів.

Д.х.н., проф. Крічмар С.Й. є дійсним членом Нью-Йоркської Академії Наук, нагороджений медаллями “Изобретатель СССР” , “ Ветеран праці”, іменною медаллю інтернаціонального біографічного центру “Видатні люди 21 століття”, нагрудним знаком “Петро Могила”.

“Синтез і дослідження хімічних перетворень нових гетероциклічних сполук та виявлення закономірностей зв’язку між хімічною структурою та їх практичною цінністю” (науковий керівник д.х. н., проф. Повстяной Михайло Васильович). Школа існує з 1975 року. За останні 3 роки підготовлено та захищено 2 кандидати хімічних наук. Видано понад 20 публікацій, у провідних фахових Українських та міжнародних виданнях, отримано 2 патенти України, прийнято участь більш ніж у 20 регіональних, всеукраїнських та міжнародних конференціях. Розроблено загальні регіоскеровані методи «комбінаторної збірки» цінних похідних конденсованих гетеросистем, що містять угрупування природних пуринових алкалоїдів, або структурні композиції інших ефективних фармакофорних груп, які потенційно придатні для потреб скринінгу біологічно активних речовин.

Теоретичне обґрунтування та інженерні розробки конкурентоспроможних технологій проектування текстильних виробів, які забезпечують споживчий попит”(науковий керівник д.т.н., професор Сарібеков Георгій Савич). Наукова школа організована в 2014 році. Основний науковий напрямок – Розвиток теорії і практики проектування текстильних матеріалів з заданими споживчими властивостями і вдосконалення технологій і механізмів їх виготовлення. Дана тематика розробляється в трьох напрямках.

Перший напрямок пов'язаний з проектуванням багатокомпонентних сумішей на підставі конопляного волокна для виробництва будь-якого асортименту.

Другий напрямок пов'язаний з розробкою комп’ютерізованих технологій проектування тканин заданої структури і дизайну з візуалізацією рельєфу тканини на її лицевій поверхні.

Третій напрямок включає в себе проектування і вдосконалення конструкцій механізмів технологічного обладнання. Опубліковано понад – 180 статей, 70 тезисів, отримано 52 патента України на винаходи та корисні моделі.

З 2004 по 2014 рр. опубліковано понад – 180 статей, 70 тезисів, отримано 52 патента України на винаходи та корисні моделі, проф. Прохоровою І. А. рецензовано 8 кандидатських та докторських дисертацій; опонувалось 8 кандидатських і 3 докторських дисертацій, а також рецензовано 10 кандидатських дисертацій. Наукові зв’язки з підтримуються с вищими навчальними закладами України та текстильними підприємствами України.

Економіка і управління інноваційною діяльністю(науковий керівник д.е.н., професор Шарко Маргарита Василівна). Наукова школа організована в грудні 2014 року. Основний науковий напрямок – процес економічного розвитку підприємств України на основі управління інноваційною діяльністю в умовах нестабільного зовнішнього середовища. Виконуються фундаментальні та прикладні наукові дослідження в галузі економіки і управління інноваційної діяльності. Розроблено інформаційно-аналітичне забезпечення управління і регулювання економічними процесами при впроваджені інноваційних технологій. Досліджено напрямки підвищення ефективності виробництва на базі комерціалізації наукових розробок і інтелектуалізації управління економічним розвитком сучасних підприємств. Опубліковано понад 100 статей, які відповідають тематиці наукової школи, видано 7 монографій. Отримано 8 охоронних документів на об’єкти права інтелектуальної власності. Під керівництвом Шарко М.В. здійснюється наукова робота з інноваційного розвитку підприємств, у рамках якої було захищено 7 кандидатських дисертацій.

“ Управління економічними процесами в соціальній площині” (науковий керівник д.е.н., професор Савіна Галина Григорівна. Наукова школа організована в 2011 році. Основний науковий напрямок – Соціально-економічна політика підприємств. Соціалізація та гуманізація економічних систем. Виконуються фундаментальні та прикладні наукові дослідження. Розроблено методологічні засади оцінювання впливу соціальних чинників на рівень економічних показників виробничих підприємств та підприємств сфери послуг. Досліджено соціальні передумови макро- , мезо- та мікрорівня економічної ефективності функціонування підприємств легкої промисловості та туристичних підприємств. Опубліковано понад 100 наукових праць, під науковим керівництвом доктора економічних наук, професора Савіної Г.Г видано 2 монографії. За останні 3 роки підготовлено 12 кандидатів економічних наук. Організовано більше 40 міжнародних науково-практичних семінарів та конференцій з економічної тематики. Підписано договори про наукову співпрацю з університетами Чехії, Польщі, Болгарії, Латвії.