Концепція GameHub

Концепція GameHub

Херсонського національного технічного університету

Назва регіонального GameHub

Ігрова навчальна лабораторія ХНТУ (GameLab)

Обґрунтування діяльності в університеті GameHub

GameHub ХНТУ є необхідним та вкрай важливим інструментом для створення та впровадження нової освітньої програми щодо розробки комп’ютерних ігор.

GameHub повинен стати інтегруючою ланкою для нових освітніх підходів: по-перше, за допомогою ігрової навчальної лабораторії необхідно надати студентам весь обсяг необхідних технічних знань та навичок, що відповідає актуальним вимогам роботодавців, а по-друге, надати студентам можливість зосередитись на вивченні трансверсальних компонент дизайну комп’ютерної гри.

Це дозволить подолати певну невідповідність знань, отриманих в університеті, актуальному попиту на ринку праці.

Цілі та завдання функціонування GameHub в університеті

GameHub в ХНТУ має стати концентратором зв'язку між університетом, ігровим бізнесом і суспільством в цілому.

Метою GameHub ХНТУ є стимулювання студентів та слухачів університету до розвитку знань і навичок, необхідних для успішної роботи в секторі розробки комп’ютерних ігор.

Завданнями функціонування GameHub в ХНТУ є:

- забезпечення умов для створення та впровадження інноваційної освітньої програми з розробки комп’ютерних ігор як спеціалізації для студентів спеціальності «Програмна інженерія»;

- адаптація освітньої програми з розробки комп’ютерних ігор до потреб ринку та вимог роботодавців;

- підвищення якісного рівня підготовки фахівців з програмної інженерії через оволодіння сучасними технологіями розробки комп’ютерних ігор на рівні актуальних вимог ринку праці;

- пошук шляхів удосконалення організації та науково-методичного забезпечення навчального процесу;

- надання консалтингових послуг на підставі зв'язку між університетом та ігровою індустрією;

- взаємний обмін досвідом, знаннями, навчальними матеріалами та інноваційною практикою інженерної освіти з університетами - партнерами по GameHub.

Пріоритетні напрямки діяльності

Пріоритетними напрямками діяльності є:

- підготовка фахівців за спеціальністю «Програмна інженерія» з спеціалізацією «Розробка комп’ютерних ігор» для потреб регіонального ринку праці за новоствореною освітньою програмою, для чого необхідно:

- розробити освітню програму вказаної спеціалізації на рівні бакалавра та магістра,

- розробити навчальні модулі з розробки комп’ютерних ігор;

- використання ігрової лабораторії для опанування студентами вмінь та навичок створення елементів ігрового контенту для навчального процесу:

- на практичних та лабораторних заняттях,

- в курсовому та дипломному проектуванні,

- в рамках науково-дослідної роботи студентів;

- впровадження новітніх ігрових технологій в навчальний процес університету, забезпечення їх науково-методичної та технологічної підтримки;

- накопичення та оновлення освітніх ресурсів для реалізації інноваційного навчального процесу;

- організація і проведення науково-дослідної роботи, обміну досвідом та підвищення кваліфікації викладачів кафедр у сфері розробки комп’ютерних ігор.

Організаційно-управлінські пріоритети GameHub

GameHub в ХНТУ впроваджується на основі ігрової навчальної лабораторії (GameLab), яка організаційно належить до кафедри Інформаційних технологій Факультету кібернетики та системної інженерії ХНТУ.

Принципи організації GameHub в університеті

Принципи організації GameHub в ХНТУ:

- тісна співпраця з підприємствами сфери ігрової індустрії на регіональному, національному та міжнародному рівні;

- застосування найсучасніших інноваційних освітніх методів та методики;

- адаптація освітньої програми до вимог ринку праці;

- суміщення навчання студентів з практичною роботою;

- гейміфікація навчального процесу;

- інтенсивна співпраця з партнерськими університетами.

Цільова аудиторія

Цільовою аудиторією GameHub в ХНТУ є:

- студенти бакалаврату та магістратури факультету кібернетики та системної інженерії ХНТУ, в першу чергу за спеціальністю «Програмна інженерія»;

- слухачі Інституту післядипломної освіти ХНТУ, що проходять перепідготовку та підвищення кваліфікації за спеціальністю «Програмна інженерія», в тому числі за замовленням Державної служби зайнятості;

- особи з числа безробітних, ветерани АТО та інженери, що зацікавлені роботою в сфері ігрових розробок та є заявниками обласного/міського центру зайнятості;

- викладачі кафедр університету, що виявили бажання до впровадження ігрових технологій в навчальний процес