Інформація про журнал

Засновник: Херсонський національний технічний університет

при підтримці:

Донбаської національної академії будівництва та архітектури

м. Макєєвка

Донецького національного технічного університету

м. Донецьк

Донецького національного університету

м. Донецьк

Європейського університету

м. Київ

Київського національного університету будівництва і архітектури

м. Київ

Чорноморського державного університету

ім. П.Могили

м. Миколаїв

Національного авіаційного університету

м. Київ

Національної гірничої академії України

м. Дніпропетровськ

Національного технічного університету

«Київський політехнічний інститут»

м. Київ

Національного технічного університету

«Харківський політехнічний інститут»

м. Харків

Національного університету кораблебудування

ім. адмірала Макарова

м. Миколаїв

Національного університету «Львівська політехніка»

м. Львів

Одеської національної академії харчових технологій

м. Одеса

Української державної академії залізничного транспорту

м. Харків

Харківської національної академії міського господарства

м. Харків

Харківського державного університету харчування та торгівлі

м. Харків

Харківського державного економічного університету

м. Харків

Харківського національного університету радіоелектроніки

м. Харків

Херсонського державного аграрного університету

м. Херсон

Херсонської державної морської академії

м. Херсон

Рік заснування: 2006

ISSN 2313-0687 (Online), ISSN 1998-7005 (Print)

Свідоцтво

про державну

реєстрацію: серія КВ № 11321 – 201Р від 09.06.2006 р.

Реєстрація

у ВАК України: Постанова №3-05/6 от 06.10.2010 р.

Галузі науки: технічні

Періодичність виходу: 2 рази на рік.

Мови видання: українська, російська, англійська

Науковий журнал «Проблеми інформаційних технологій», «Problems of information technologies» є періодичним науковим рецензованим виданням, призначеним для публікації наукових статей з метою їх розповсюдження серед учених з різних країн світу.

Тематична спрямованість журналу - висвітлення питань по: побудові автоматизованих систем управління, оптимальному управлінні об'єктами та системами, дослідженню інструментальних засобів для побудови універсальних та спеціалізованих комп'ютерних систем та мереж, системному аналізу.

Цільова аудиторія - українські та зарубіжні вчені, аспіранти та докторанти, а також фахівці, що мають потребу в пошуку наукової та професійної інформації.

Науковий журнал«Проблеми інформаційних технологій» включено до наступних міжнародних наукометричних баз даних, а також цифрових архівів та бібліотек з безкоштовним on-line доступом:

(eLibrary.ru (РИНЦ), Research Bible, Open Academic Journals Index (OAJI), AcademicKeys, National Library of Ukraine (Vernadsky).

Офіційний сайт наукового журналу «Проблеми інформаційних технологій» - http://pit.hntu.com.ua