Головна

Структура / Кафедри університету / Кафедра державного управління і місцевого самоврядування

Кафедра державного управління і місцевого самоврядування

 

Загальна інформація

Місія кафедри

Кафедра державного управління і місцевого самоврядування – це команда однодумців, прагненням яких є поєднання зусиль у справі розвитку науки державного управління, зміцнення кадрового потенціалу державної служби та служби в органах місцевого самоврядування задля розбудови і розвитку Української держави.

Місія спеціальності «Публічне управління та адміністрування» полягає в професійній підготовці висококваліфікованих, відповідальних кадрів для публічного управління, спроможних розробляти, аналізувати і реалізовувати державну політику, творчо, ефективно й результативно виконувати управлінські функції та надавати адміністративні послуги, сприяти інноваційним процесам у суспільстві з метою утвердження соціальної справедливості, демократії, забезпечення прав і свобод людини, сталого розвитку на основі світових та європейських стандартів.

Завдання кафедри

  • Задовольняти потреби держави в підготовці високоінтелектуальних фахівців у галузі державного управління через підвищення соціальних, управлінських, особистісних властивостей слухачів, аспірантів та докторантів кафедри;
  • Сприяти формуванню нової вітчизняної моделі управління в системі публічного управління;
  • Формувати умови, що забезпечують повне розкриття здібностей кожного співробітника кафедри, стимулювати індивідуальне та колективне творче мислення.

Основні напрямки діяльності кафедри

- теоретичне обґрунтування та впровадження на практиці змісту та технологій підготовки магістрів з державної служби, здатних успішно працювати в органах державної влади та органах місцевого самоврядування;

- здійснення фундаментальних наукових досліджень в галузі державного управління шляхом організації наукових лабораторій під керівництвом провідних учених кафедри, виконання держбюджетних наукових тем, керівництва дисертаційними дослідженнями на здобуття наукових ступенів кандидата наук, встановлення та подальший розвиток наукових зв’язків з Українською академією акмеологічних наук, Національною академією державного управління при Президентові України, Асоціацією докторів наук з державного управління;

- підготовка науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації за спеціальністю 25.00.02 – механізми державного управління;

- зміцнення зв’язків кафедри з широкою громадськістю, навчальними закладами та культурно-освітніми установами шляхом укладання та реалізації на практиці угод про спільне проведення наукових форумів, конференцій, семінарів, здійснення стажування викладачів, ознайомлення з інноваційним досвідом організації навчальної, методичної, наукової та виховної діяльності у вищій школі;

У своїй науковій та навчально-методичній роботі кафедра активно співпрацює з іншими навчальними закладами, зокрема Національною академією державного управління при Президентові України та її регіональними інститутами, Таврійським національним університетом імені В.І. Вернадського (м.Київ), Інститутом державного управління Чорноморського національного університету ім.Петра Могили (м.Миколаїв), Інститутом державного та муніципального управління Класичного приватного університету (м.Запоріжжя), Івано-Франківським національним технічним університетом нафти і газу, Полтавським національним технічним університетом ім. Юрія Кондратюка, а також з державними установами: Херсонською обласною державною адміністрацією, Херсонською обласною радою, Херсонською міською радою, Державним архівом Херсонської області, Міжрегіональним управлінням Нацдержслужби України в Одеській, Миколаївській та Херсонській областях, АРК та м. Севастополі, Херсонським обласним центром перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій.

 

Розподіл обов'язків на кафедрі:

Завідувач кафедри – ЛОПУШИНСЬКИЙ Іван Петрович - академік Української академії акмеології, доктор наук з державного управління, кандидат педагогічних наук, професор, кавалер ордена "За заслуги", заслужений працівник освіти України

Заступник завідувача кафедри з навчально-методичної роботи, координатор магістратури за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування» – ТОПАЛОВА Ельзара Халілівна – кандидат наук з державного управління, доктор філософії, доцент, професор кафедри.

Заступник завідувача кафедри з навчально-методичної роботи – ДУРМАН Микола Олександрович – кандидат технічних наук, доктор філософії, доцент, заслужений працівник освіти України, доцент кафедри

Заступник завідувача кафедри з організаційно-виховної роботи – ДЕМЧЕНКО Володимир Миколайович – кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри

 

Відповідальний за наукову роботу – МАЛАХОВА Тетяна В'ячеславівна – доктор наук з державного управління, доцент, професор кафедри

Координатор з питань впровадження КМСОНП ПОЛОВЦЕВ Олег Валентинович - доктор наук з державного управління, професор, професор кафедри

Відповідальний за організацію стажування – ПРОНІНА Оксана Володимирівна - кандидат наук з державного управління, доцент, доцент кафедри

Відповідальний за розподіл випускників – ТОХТАРОВА Ільміра Меметівна -кандидат наук з державного управління, доцент, доцент кафедри

Відповідальний за організацію профорієнтаційної роботи – ОЛЕНКОВСЬКА Лариса Павлівна - кандидат наук з державного управління, доцент, доцент кафедри

 

 

Історія кафедри

Історія кафедри розпочинається з 24 жовтня 2008 року, коли було прийнято рішення Вченої ради університету (протокол № 2) про утворення кафедри державного управління, педагогіки та психології в складі факультету кібернетики. Саме цей день уважається днем створення кафедри. Це рішення затверджено наказом ректора університету № 360 від 14 листопада 2008 року.

Першим завідувачем кафедри було обрано Бутенка Володимира Григоровича - члена-кореспондента Національної академії педагогічних наук України, доктора педагогічних наук, професора.

Рішенням Вченої ради університету від 25 серпня 2011 року (протокол № 1) та наказом ректора ХНТУ від 30 серпня 2011 року кафедру реорганізовано в кафедру державного управління і місцевого самоврядування, що є правонаступником кафедри державного управління, педагогіки та психології.

З 01 вересня 2011 року до ц.ч. кафедру очолює Лопушинський Іван Петрович - дійсний член (академік) Української академії акмеології, доктор наук з державного управління, кандидат педагогічних наук, професор, заслужений працівник освіти України.

З 01 вересня 2014 року відповідно до рішення Вченої ради ХНТУ від 03 червня 2014 року та наказу ректора від 16 червня 2014 року № 215 кафедру передано на новостворений факультет міжнародних економічних відносин, управління і бізнесу.

 

Професорсько-викладацький склад

Сьогодні на кафедрі працює 18 викладачів, з них:

 

Дисципліни, які викладаються на кафедрі

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНІ ПРОГРАМИ

МАГІСТРАТУРА

БАКАЛАВРАТ

Науково-дослідна робота

Головним пріоритетним напрямом науково-дослідної роботи викладачів кафедри є:

Навчально-методична робота

Навчально-методичну роботу кафедри спрямовано на постійне вдосконалення навчального процесу в магістратурі державної служби.

З цією метою проводиться систематична робота з підготовки та рецензування підручників, навчально-методичних посібників та методичних розробок.

Перелік основних методичних посібників та підручників з дисциплін, що викладаються на кафедрі:

 

Контактна інформація

Адреса: 73008, м. Херсон-8, Бериславське Шосе, 24, корпус 3, к. 210(А), 214, 215.

Телефони: 0552-32-69-12; 0552- 32-69-86

Е-mail: magistrdu.kntu@gmail.com