Головна

Структура / Кафедри університету / Хімічних технологій, експертизи та безпеки харчової продукції

Хімічних технологій, експертизи та безпеки харчової продукції

Графік індивідуальних консультацій викладачів кафедри ХТЕБХП

The Department of chemical technologies, expertise and provisions production safety

 

Завідувач кафедри – Сарібєкова Діана Георгіївна
доктор технічних наук, професор
тел. (0552) 32-69-68, (0552) 32-69-49
e-mail: saribyekova.diana@kntu.net.ua

 

Заступник завідувача кафедри – Салєба Людмила Володимирівна
кандидат технічних наук, доцент
тел.(0552) 32-69-49
e-mail: lyudmilasaleba@gmail.com

Адреса: 73008, м. Херсон

Бериславське шосе, 24, корпус № 1, ауд. 111, 418, 428.

e-mail: ximtabs@kntu.net.ua

Кафедра хімічних технологій, експертизи та безпеки харчової продукції є випусковою кафедрою і здійснює підготовку:

Першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

за спеціальністю 161 «Хімічні технології та інженерія»
освітньо-професійна програма «Хімічні технології харчових добавок та косметичних засобів»

за спеціальністю 181 «Харчові технології»
освітньо-професійна програма «Технологічна експертиза та безпека харчової продукції»

Другого (магістерського) рівня вищої освіти

за спеціальністю 161 «Хімічні технології та інженерія» освітньо-професійні програми:

«Хімічні технології харчових добавок та косметичних засобів»

«Текстильна хімія і опоряджувальні виробництва»

Третього (освітньо-наукового) рівня

161 – «Хімічні технології та інженерія»

Освітній процес на кафедрі хімічних технологій, експертизи та безпеки харчової продукції здійснює 9 викладачів, з них: 1 професор, д.т.н., 5 доцентів (1 д.т.н., 2 к.т.н., 2 к.х.н.) лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, 2 старші викладачі (1 к.т.н.), 1 викладач-стажист і 4 працівника учбово-допоміжного персоналу: завідувач навчальної лабораторії, інженер, 2 старших лаборанта.

На кафедрі існує одинадцять спеціалізованих навчальних лабораторій, які обладнані сучасними приладами та установками та є базою для навчального процесу і науково-дослідних робіт студентів.

У науковій і науково-методичній роботі кафедра активно співпрацює з іншими навчальними та науково-дослідними закладами, а саме з Київським національним університетом технологій та дизайну, Національним університетом харчових технологій, Хмельницьким національним університетом, Українським державним хіміко-технологічним університетом, Національним університетом «Львівська політехніка», Львівською комерційною академією, Тернопільським національним університетом імені Івана Пулюя, Національним технічним університетом «Харківський політехнічний інститут», Національною фармацевтичною академією України, Фізико-хімічним інститутом НАН України ім. А.В. Богатського, Запорізьким державним медичним університетом, Херсонським державним університетом та ін.

The Department of chemical technologies, expertise and provisions production safety

The Head of the department is Ph.D. and professor

Saribyekova Diana Georgievna.

Tel. (0552) 32-69-68, (0552) 32-69-49.

e-mail: saribyekova.diana@kntu.net.ua

The Deputy Head of the department is a candidate of technical studies and associate professor

Salyeba Lyudmila Volodymirivna

Tel. (0552) 32-69-49

e-mail: lyudmilasaleba@gmail.com

Address:

Berislavske Schosse 24,

building number 1, rooms 428, 418, 111.

Kherson, 73008

e-mail: ximtabs@kntu.net.ua

The Department of chemical technologies, expertise and provisions production safety is a graduating department and it gives:

• the first (bachelor) level of higher education:

- specialty 161 «Chemical technologies and engineering» educational-professional program «Chemical technologies food additives and cosmetic products»;

- specialty 181 «Food Technologies» educational-professional program «Technological expertise and food safety»;

• the second (master's) level of higher education:

- specialty 161 «Chemical technologies and engineering» educational and professional programs «Chemical technologies food additives and cosmetic products» and «Textile Chemistry and finishing production»;

• the third (educational-scientific) level in specialty 161 «Chemical technologies and engineering».

The Department of chemical technologies, expertise and provisions production safety has State Prize of Ukraine in Science and Technology winner, 2 doctors and full professors, 5 associate professors, a senior lecturer, an assistant-trainee, the head of educational laboratory, an engineer, 2 senior laboratory assistants.

The department is also set with eleven specialized educational laboratories equipped with modern devices and installations which work as a base for studies and research works of students.

In the scientific and technical work the department actively collaborates with other educational and research institutions, especially the Kyiv National University of Technology and Design, National University of Food Technologies, Khmelnytsky National University, Ukrainian State University of Chemical Technology, Lviv Polytechnic National University, Lviv University of Trade and Economics, Ternopil Ivan Puluj National Technical University, National Technical University «Kharkiv Polytechnic Institute», Ukrainian National University of Pharmacy, A.V. Bogatsky Physico-Chemical Institute of NAU, Zaporozhye State Medical University, Kherson State University, etc.