Головна

Структура / Факультети / Інженерії та транспорту / IНФОРМАЦIЙНИЙ ПАКЕТ ЄКТС факультету Інженерії та транспорту

IНФОРМАЦIЙНИЙ ПАКЕТ ЄКТС факультету Інженерії та транспорту

ФАКУЛЬТЕТ Інженерії та транспорту

Україна, 73008 м. Херсон, вул. Іллюші Кулика, буд. 130, каб. 210-а, 210-б.
Тел.: +38(0552) 32-69-77

Е-mail: dec_mashbud@kntu.net.ua

Факультет заснований у 1960 році. За 57 років підготував понад 8000 інженерів для підприємств України, Російської Федерації, Молдови, Білорусі. Вже в 1960 році був здійснений набір на вечірню форму навчання за спеціальністю «Технологія машинобудування, металорізальні верстати й інструменти». Основу груп склали середня керівна ланка промислових підприємств і випускники технікумів. З 1962 року розпочався набір вже на дві спеціальності: «Машини і апарати текстильної промисловості» та «Технологія машинобудування», у тому числі й на денну форму навчання. З 1965 року вперше здійснено набір на спеціальність «Автоматизація виробничих процесів». Набори проводилися з усіх трьох, існуючих на той час, формах навчання - денній, вечірній та заочній.

У 1966 р. відбулася знаменна подія: перший випуск інженерів - механіків факультету за спеціальністю «Технологія машинобудування, металорізальні верстати й інструменти».

За час існування факультету відбувались зміни та появи нових спеціальностей, у 2016 році факультет змінив назву з факультету машинобудування на факультет інженерії та транспорту

На факультеті величезну роль приділяють навчальній та науково-дослідній роботі, що стимулює колектив факультету та розвиток матеріально-технічної бази.

А. ЗАГАЛЬНИЙ ОПИС ФАКУЛЬТЕТУ

І. Координатор ЄКТС від факультету:

Шатохіна Ірина Анатоліївна,

старший викладач кафедри транспортних систем і технічного сервісу.

Адреса: 73028 м. Херсон, вул. І.Куліка, 130, каб. 210-д (2 корп.).

Телефон: (0552) 32-69-21

Е-mail: kafedratsits@ukr.net

ІІ. Структура факультету

2.1. Деканат

ПІБ (повністю)

Посада

тел./факс, E-mail

Сєліверстов Ігор Анатолійович

декан факультету

+38(0552) 32-69-77

Церулік Світлана Павлівна

методист

+38(0552) 32-69-77

Льовіна Юлія Сергіївна

секретар

+38(0552) 32-69-77

2.2. Кафедри:

«Cистем технологій та менеджменту виробництва»;

«Транспортних систем і технічного сервісу»;

«Енергетики, електротехніки і фізики»;

«Фізичного виховання».

2.3. Кількість студентів

Денна форма навчання: 330 студентів

Заочна форма навчання : 56 студентів

ІІІ. Умови навчання на факультеті

Студенти всіх спеціальностей факультету інженерії та транспорту протягом усього періоду проходять комп'ютерну підготовку, метою якої є одержання фундаментальних знань, які повною мірою відповідають поточним і перспективним потребам розвитку промислового виробництва.

Факультет інженерії та транспорту - єдиний в ХНТУ з однаковою програмою навчання всіх спеціальностей до 6-го семестру включно. Це дає можливість студентові без будь-якої академічної різниці перейти на іншу спеціальність у межах факультету при зміні, наприклад, кон'юнктури на ринку праці.

Організація навчального процесу на факультеті інженерії та транспорту ХНТУ базується на Законах України “Про освіту”, “Про вищу освіту” у повній відповідності до “Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах ”. Навчальний процес організується з урахуванням можливостей сучасних інформаційних технологій навчання та орієнтується на формування освіченої, гармонійно-розвиненої особистості, здатної до постійного оновлення наукових знань, професійної мобільності та швидкої адаптації до змін і розвитку в соціально-культурній сфері, в галузях техніки, технологій, системах управління та організації праці в умовах ринкової економіки.

Випускаючими кафедрами факультету розроблені та затверджені компоненти стандартів вищої освіти (освітньо-кваліфікаційні характеристики, освітньо-професійні програми підготовки фахівців), засоби діагностики вищої освіти; варіативні частини освітньо-професійних програм, навчальні плани, програми навчальних дисциплін; програми всіх видів практик, підручники, навчальні посібники, навчально-методичні матеріали для проведення різних видів занять; індивідуальні семестрові завдання для самостійних занять студентів з навчальних дисциплін; контрольні роботи з навчальних дисциплін для перевірки рівня засвоєння студентами навчального матеріалу; пакети комплексних кваліфікаційних завдань; контрольних завдань та тестів; методичні матеріали та рекомендації з питань виконання дипломних та курсових робіт (проектів) тощо.

Всі навчальні дисципліни забезпечені робочими програмами, що є складовими навчально-методичного комплексу дисциплін (НМКД). Комплекс включає і методичні розробки (конспекти лекцій, методичні вказівки, контрольні завдання, критерії оцінки якості успішності та ін.).

Пакети прикладних програм використовуються в організаційно-методичному супроводженні навчального процесу при формуванні робочих навчальних планів, навчального навантаження викладачів, розкладу занять, при організації модульного навчання та тестового контролю знань, визначення рейтингу студентів.

Ефективному впровадженню в навчальний процес новітніх освітніх технологій сприяє їх обговорення викладачами факультету та обмін досвідом на міжкафедральних науково-методичних конференціях і теоретичних семінарах кафедр, науково-методичних радах факультету.

Рівень науково-методичного супроводження

Використання віртуального навчального середовища та авторських розробок науково-педагогічних працівників.

Матеріально-технічний стан

Використання комп’ютеризованих класів, проекційної техніки, спеціалізованих лабораторій, стендів, механічного обладнання та використання сучасних прикладних програм: Компас 3D, Вертикаль, Автопроект, MathCad, Inventor, AutoDesk, AutoCAD, Solidworks

ІV. Перелік запропонованих спеціальностей з присвоєнням освітніх ступенів і терміну навчання

Галузь знань

Спеціальність

Освітньо-професійна програма

Освітній ступінь

Термін навчання

13 -Механічна інженерія

131 - Прикладна механіка

Прикладна

механіка

Бакалавр

3 роки 10 міс

13 -Механічна інженерія

131 - Прикладна механіка

Технології машинобудування

Магістр

1 рік 5 місяців

13 -Механічна інженерія

132 - Матеріалознавство

Матеріали і техніка в транспортній галузі

Магістр

1 рік 5 місяців

13 -Механічна інженерія

133 - Галузеве машинобудування

Галузеве машинобудування

Бакалавр

3 роки 10 міс

13 -Механічна інженерія

133 - Галузеве машинобудування

Обладнання легкої промисловості та побутового обслуговування

Магістр

1 рік 5 місяців

14 – Електрична інженерія

141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Бакалавр

3 роки 10 міс

14 – Електрична інженерія

141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Нетрадиційні та відновлювані джерела енергії

Магістр

1 рік 5 місяців

27 - Транспорт

274 - Автомобільний транспорт

Автомобільний транспорт

Бакалавр

3 роки 10 міс

27 - Транспорт

275 - Транспортні технології

Транспортні технології (на автомобільному транспорті)

Бакалавр

3 роки 10 міс

27 - Транспорт

275 - Транспортні технології

Транспортні технології (на автомобільному транспорті)

Магістр

1 рік 5 місяців

V. Основні методи та форми викладання

1. Методи організації та здійснення навчально-пізнавальної діяльності:

За джерелами знань використовуються такі методи навчання: словесні – розповідь, пояснення, лекція, інструктаж; наочні – демонстрація, ілюстрація; практичні – лабораторна робота, практична робота, вправи.

За характером викладання навчального матеріалу: практичні (студенти відтворюють поданий викладачем матеріал у зошиті).

За характером навчально-пізнавальної діяльності: репродуктивні пояснювально-ілюстративні (на лекціях) та пошукові (під час виконання індивідуальних завдань на практичних заняттях).

За характером логіки пізнання використовуються такі методи: аналітичний(виконання будь-якої побудови логічно пояснюється, використовуючи вивчені раніше аксіоми), синтетичний, аналітико-синтетичний, індуктивний, дедуктивний.

За рівнем самостійної розумової діяльності використовуються методи: проблемний, частково-пошуковий, дослідницький.

2. Методи стимулювання і мотивації навчально-пізнавальної діяльності: пасивні і активні (лекції у вигляді діалогу з аудиторією).

3. Методи контролю та самоконтролю в процесі навчання: усний контроль у вигляді індивідуального та експрес-опитування на лекціях. Письмовий контроль у вигляді модульних контрольних робіт, самостійних письмових робіт, поточного тестування. Підсумковий контроль – залік, екзамен.

VІ. Критерії оцінювання знань студентів

У ХНТУ використовується розширена шкала підсумкового контролю: позитивні оцінки – «відмінно», «добре», «задовільно», негативні оцінки – «незадовільно».

Сума балів за всі види навчальної діяльності/

Local grade

Оцінка ЄКТС /

ECTS grade

Оцінка за національною шкалою/National grade

для екзамену, курсового проекту (роботи), практики

для заліку

90 – 100

А

excellent

Відмінно

зараховано / Passed

82-89

В

good

Добре

74-81

С

64-73

D

satisfactory

Задовільно

60-63

Е

35-59

FX

Незадовільно з можливістю повторного складання

не зараховано / fail

1-34

F

fail

незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни