Про факультет

Загальна інформація про факультет

Стрімкий розвиток науки і техніки, автоматизація виробничих процесів, інформатизація суспільства, розвиток високих технологій, електроніки потребує наявності висококваліфікованих спеціалістів.

Саме таких фахівців, здатних розробити життєво важливі для держави технології, створити інформаційні мережі та системи, що відповідають світовим стандартам, і готує факультет інформаційних технологій та дизайну Херсонського національного технічного університету.

Історія факультету розпочалася з того, що у червні 1995 року був заснований департамент автоматики та обчислювальної техніки, очолюваний д.т.н., професором Храпливим А.П. Майже через рік, на підставі наказу ректора ХНТУ № 90 від 25.05.1996 року, департамент реорганізований у факультет кібернетики та системної інженерії ХДТУ. Деканом цього факультету було обрано к.т.н., доцента Рогальського Ф.Б. (наказ за № 113 від 14.06.1996 р.).

У січні 1997 року факультет кібернетики та системної інженерії розділився на два: факультет інформатики, очолюваний Рогальським Ф.Б., та факультет кібернетики, деканом якого обрали Баженова В.К. Але у квітні цього ж року наказ про реорганізацію факультету кібернетики був скасований наказом ректора ХДТУ № 90 від 23.04.1997 року і факультет став єдиним цілим на чолі з деканом Рогальським Ф.Б.

У вересні 1997 року Рогальський Ф.Б. залишив посаду декана і був призначений проректором ХДТУ з навчально-методичної роботи. Виконуючим обов’язки декана факультету став к.т.н., доцент Петрушенко А.М., який працював на цій посаді півтора року. Після цього тривалий час очолювала факультет професор, завідувач кафедри економічної кібернетики Соколова Н.А. На сьогоднішній день факультет кібернетики та системної інженерії перейменовано в факультет інформаційних технологій та дизайну та його деканом є доцент Кругла Н.А.

Незважаючи на свою молодість, факультет є одним з найбільш численних структурних підрозділів ХНТУ. час свого існування факультет перетворився на потужний навчальний, науково-методичний, адміністративний підрозділ університету, який успішно реалізує програми підготовки бакалаврів та магістрів, пошукачів, аспірантів і докторантів для України, СНД, інших країн.

Навчальний процес на факультеті забезпечують понад 95 кваліфікованих викладачів. Серед них 16 докторів наук, 50 кандидатів наук. Головним джерелом підготовки кадрів вищої кваліфікації на факультеті є аспірантура і докторантура. Щорічний прийом в аспірантуру по факультету складає від 10 до 20 осіб. Спеціалізовані вчені ради на факультеті з правом прийняття до захисту докторських і кандидатських дисертацій: за спеціальностями 05.13.06 – Інформаційні технології та 05.13.07 – Автоматизація процесів керування, таким чином, прийти на факультет можна абітурієнтом, а згодом стати доктором наук.

Факультет інформаційних технологій та дизайну – сучасний науковоосвітній центр, що відкриває свою скарбницю знань світових та національних цінностей науки і культури перед молоддю не лише південного регіону, але й усієї України та інших країн. Для студентів факультету обладнані сучасні лабораторії, які використовуються у навчальному процесі і науковій роботі.

Всі випускові кафедри факультету очолюють доктори наук, професори. На одну штатну посаду науково-педагогічного працівника припадає 5-10 студентів в залежності від спеціальності.

Факультет інформаційних технологій та дизайну здійснює підготовку бакалаврів і магістрів за 8 спеціальностями. Всі спеціальності факультету є досить популярними, престижними у наш час і мають широкі можливості для перспективного росту.

Навчальні заняття студентів факультету більшою мірою проходять у першому, третьому та шостому навчальних корпусах, а також у лекційних аудиторіях першого навчального корпусу загальноуніверситетського підпорядкування. Матеріально-технічна база в цілому забезпечує існуючий обсяг підготовки молодих фахівців.

Колектив факультету систематично працює над удосконаленням матеріально-технічної бази кафедр. У зв’язку із впровадженням новітніх інформаційних технологій в галузях підготовки фахівців на факультеті актуальним завданнями є створення комп’ютерних класів з потужними графічними станціями, сервером локальної мережі, проекційним комп’ютерним обладнанням, широкоформатним обладнанням друку, цифровими фото-та відеокамерами.

Поєднання науково-методичної та організаційної основи з динамічною системою навчання забезпечують належний рівень професійних знань випускників всіх спеціальностей. Вже стало традицією проведення щорічної студентської конференції для студентів факультету інформаційних технологій та дизайну „Молодь України в світі сучасних технологій”. Невід’ємною складовою навчального процесу на факультеті є заохочення студентів до розробки власних програмних продуктів та винаходів з реєстрацією авторського права на твір та патентів на винаходи та корисні моделі. Понад 20 студентів факультету отримали деклараційні патенти на винаходи та корисні моделі протягом останнього року.

Інтерес студентів факультету до наукової діяльності проявляється в участі у прикладних, фундаментальних науково – дослідних розробках, у виконанні наукових дипломів. Вагомих результатів було досягнуто студентами факультету на Всеукраїнських студентських олімпіадах з навчальних дисциплін та спеціальностей.

Сьогодення поставило спеціальності факультету інформаційних технологій та дизайну ХНТУ у ряд передових та перспективних, а факультету випала доля посісти чільне місце у майбутньому університету.