Головна

Структура / Кафедри університету / Енергетики, електротехніки і фізики

Енергетики, електротехніки і фізики

Завідувач кафедри —
Баганов Євген Олександрович
кандидат технічних наук, доцент
Тел. (+380552) 326-992
e-mail: bahanov.yevhen@kntu.net.ua

   

Заступник завідувача
кафедри з навчально-методичної роботи
Погребняк Ірина Федорівна
кандидат технічних наук, доцент
Тел.: (+380552) 326-992

 

Загальна інформація

ПРІОРИТЕТНИМИ НАПРЯМАМИ ДІЯЛЬНОСТІ КАФЕДРИ Є:

 • Підготовка за спеціальністю 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»:
  • за освітньо-професійною програмою «Електротехніка та електротехнології» на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти;
  • за освітньо-професійною програмою «Нетрадиційні та відновлювані джерела енергії» на другому (магістерському) рівні вищої освіти;
 • Розробка перетворювачів відновлюваних джерел енергії та систем на їх основі;
 • Фундаментальні наукові дослідження в галузі фізики твердого тіла;
 • Дослідження, пов’язані з технологією напівпровідникових матеріалів, зокрема в галузі технології гомо- та гетероепітаксії з різкої фази напівпровідників групи А3 В5 ;
 • Розробка методів неруйнівного контролю матеріалів;
 • Удосконалення сучасної методології та інструментарію дослідження електромагнітного поля;
 • Надання студентам знань та формування практичних навичок щодо використання сучасних електротехнічних, ресурсо- та енергозберігаючих технологій, застосування поновлюваних джерел енергії.

IСТОРIЯ КАФЕДРИ

Історія становлення кафедри бере свій початок з 1959 року і тісно пов’язана з історією розвитку кафедр електротехніки та фізики, які тривалий час існували як окремі підрозділи.

Народження кафедри припадає на 1959 рік, коли у навчально-консультаційному пункті Київського технологічного інституту легкої промисловості для забезпечення викладання загальної фізики студентам різноманітних спеціальностей було створено кафедру фізики, а також сформовано секцію енергетики, яка відповідала за викладання електротехнічних та теплотехнічних дисциплін, на основі якої у 1962 році було створено кафедри електротехніки та теплотехніки. За тривалий час різні складові кафедри очолювалися такими відомими вченими як д.т.н., проф. Борисов Р.І., к.т.н. проф.. Китаєв О.В., д.т.н., проф. Міронченко Ю. А. д.ф.м.-н., проф. Чуйко Г.П., д.т.н., проф. Шарко О.В., а також д.т.н., проф., лауреат Державної премії УРСР Марончук І.Є.

Базова структура кафедри була сформована у 2004 році, коли було створено кафедру енергетики та електротехніки, на якій здійснювалася підготовка спеціалістів за спеціальністю 7.0905.04 «Нетрадиційні джерела енергії» та забезпечувалася підготовка студентів різних спеціальностей з загального електротехнічного циклу. Остаточне формування сучасного складу кафедри відбулося влітку 2013 р. шляхом об’єднання кафедри загальної та прикладної фізики з кафедрою енергетики та електротехніки.

Напрям освітньої діяльності кафедри за спеціальністю 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» ґрунтується на значному досвіді у підготовці фахівців за спеціальностями «Фізика та технологія матеріалів і компонентів електронної техніки», «Нетрадиційні джерела енергії» та «Електричні машини та апарати», підготовку за якими було розпочато з 1990, 2000 та 2007 років відповідно.

Сфери наукових інтересів кафедри є різноплановими і у різні часи стосувалися підвищення ефективності роботи електрообладнання промислових підприємств, розробки пристроїв перетворення відновлюваних джерел енергії, методів і алгоритмів обробки даних у системі діагностики технічного стану об’єктів методами неруйнівного контролю, впровадження заходів з енергозбереження в промисловій і комунальній сферах, електрохімічних методи аналізу для розробки рідинних і газових сенсорів.

Всі співробітники кафедри є висококваліфікованими спеціалістами в своїй галузі, постійно займаються підвищенням кваліфікації, що дозволило довести частку викладачів з науковими ступенями майже до 64%.

З 2004 року на кафедрі було захищено 5 кандидатських дисертацій та отримано 5 вчених звання доцента.

Кафедра енергетики, електротехніки і фізики має високий науковий і методичний потенціал для підготовки висококваліфікованих фахівців за спеціальністю 141 "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка", здатна давати міцні та надійні знання студентам і знаходиться в ряді провідних кафедр ВНЗ України.

 

ПРОФЕСОРСЬКО-ВИКЛАДАЦЬКИЙ СКЛАД

Сьогодні на кафедрі працює 7 викладачів, з них:


ДОЦЕНТИ:

к.т.н., доцент Баганов Євген Олександрович,
в.о. завідувача кафедри

 
     

к.т.н., доцент Андронова Олена Валеріївна,
заступник завідувача кафедри з наукової роботи

 
     

к.т.н., доцент Курак Владислав Володимирович

 
     

к.ф.-м.н., доцент Дон Наталя Леонідівна

 
     

к.т.н., доцент Погребняк Ірина Федорівна,
заступник завідувача кафедри з методичної роботи

 
     

к.ф.-м.н., доцент Степанчиков Дмитро Михайлович

 
     


СТАРШІ ВИКЛАДАЧІ:

Войцеховський Олександр Никифорович

 
     


ДОПОМІЖНИЙ ПЕРСОНАЛ

Завідувач навчальною лабораторією
Іванюшин Юрій Олексійович

 
     

Старший лаборант
Гайко Олена Миколаївна

 
     

Старший лаборант
Яценко Наталя Володимирівна

 
     

Інженер
Агбомассу Віньон Лоран

 
     


ДИСЦИПЛІНИ, ЯКІ ВИКЛАДАЮТЬСЯ НА КАФЕДРІ

Для спеціальності 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

 • Вступ до спеціальності
 • Загальна фізика
 • Спеціальні розділи фізики
 • Електротехнічні матеріали
 • Теоретичні основи електротехніки
 • Електричні машини
 • Математичні методи і моделі в електротехніці та електротехнологіях
 • Електричні системи та мережі
 • Електрична частина станцій та підстанцій
 • Основи релейного захисту та автоматизації енергосистем
 • Споживачі електричної енергії
 • Комп'ютерні системи у математичній фізиці
 • Електроніка та мікропроцесорна техніка
 • Електропостачання промислових підприємств та енергозберігаючі технології
 • Техніка високих напруг
 • Енергозбереження та основи енергоаудиту
 • Нетрадиційна енергетика та акумулювання
 • Фізика і технологія ФЕП
 • Джерела енергії на Землі
 • Фізико-хімічні основи використання низькопотенційних джерел енергії
 • Основи вітроенергетики
 • Геліоенергетика
 • Біотехнологічні системи виробництва енергії
 • Енергетичний менеджмент
 • Проектування систем енергозабезпечення з відновлюваними джерелами енергії
 • Системи автоматизації та управління енергоустановками з відновлюваними джерелами енергії
 • Перспективні технології у відновлюваній та нетрадиційній енергетиці
 

Для студентів факультету машинобудування

 • Фізика (131 Прикладна механіка, 133 Галузеве машинобудування, 275 Транспортні технології, 274 Автомобільний транспорт)
 • Основи теплотехніки (274 Автомобільний транспорт)
 • Теоретичні основи теплотехніки (131 Прикладна механіка, 133 Галузеве машинобудування)
 • Електротехніка, електроніка та мікропроцесорна техніка (131 Прикладна механіка, 133 Галузеве машинобудування, 274 Автомобільний транспорт)

Для студентів факультету інтегрованих технологій і товарознавства

 • Фізика (076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність, 161 Хімічні технології та інженерія, 182 Технології легкої промисловості, 181 Харчові технології)
 • Теплотехніка (182 Технології легкої промисловості, 181 Харчові технології)
 • Основи теплотехніки та тепломассопереносу (182 Технології легкої промисловості)
 • Електротехніка (181 Харчові технології)
 • Електротехніка та основи електроніки (161 Хімічні технології та інженерія)
 • Електротехніка та основи промелектроніки (182 Технології легкої промисловості)

Для студентів факультету кібернетики та системної інженерії

 • Фізика (152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка, 123 Комп’ютерна інженерія, 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології, 153 Мікро- та наносистемна техніка, 163 Біомедична інженерія)
 • Фізика (вибрані розділи) (121 Інженерія програмного забезпечення)
 • Спеціальні розділи фізики (153 Мікро- та наносистемна техніка)
 • Загальна електротехніка (152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка)
 • Електротехніка і електромеханіка (151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології)
 • Електротехнічні матеріали (152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка)
 • Автоматизований електропривод (лабораторні роботи) (151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології)
 • Електропостачання і електроустаткування технологічних комплексів (151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології)

НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА

Головними пріоритетними напрями науково-дослідної роботи викладачів кафедри, є:

 • фізика твердого тіла та застосування теорії груп;
 • вивчення фізичних властивостей одновісних кристалів;
 • розробка методів отримання напівпровідникових структур для приладів функціональної електроніки, зокрема напівпровідникових матеріалів А 3 В 5 , гомо- та гетероепітаксі'я з рідкої фази та термічне осадження у вакуумі;
 • моделювання процесів тепло- та масопереносу, що мають місце під час епітаксії, дослідження умов стійкості під час гетероепітаксії;
 • підвищення ефективності роботи електрообладнання промислових підприємств;
 • енерго- та ресурсозбереження, зокрема розробка засобів використання відновлюваних та нетрадиційних джерел енергії.
 • розробка програмно-апаратних засобів технічної діагностики металопродукції;
 • дослідження впровадження заходів з енергозбереження в промисловій і комунальній сферах.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА

Співробітники кафедри постійно проводять систематичну роботу з підготовки підручників, навчально-методичних посібників та методичних розробок (електронних конспектів лекцій,методичних вказівок до лабораторних робіт, практичних занять, самостійної роботи студентів, наповнення системи дистанційного навчання тощо)

Перелік основних методичних посібників та підручників з дисциплін, що викладаються на кафедрі:

 • Андронова О.В., Курак В.В., Дон Н.Л. Нетрадиційна енергетика та акумулювання. Частина 1. Електрохімічні джерела та акумулятори енергії. Навчальний посібник для студентів спеціальності 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка – Херсон: ХНТУ, 2018. – 408с.
 • Баганов Є.О., Сарібєкова Ю.Г., Погребняк І.Ф. Основи наукових досліджень та інтелектуальна власність: навчальний посібник для студентів спеціальності 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка. – Херсон: ХНТУ, 2018. – 154 с.
 • Кириллов О.Л. Електротехнічні матеріали. Учбовий посібник. - Херсон: МТ, 2016. - 408с
 • Китаєв О.В., Кириллов О.Л., Агбомассу Л.В. Задачі та їх розв’язання з дисципліни «Теоретичні основи електротехніки». – Херсон: Видавець Грінь Д.С. – 2015. – 109 с.
 • Баганов Є.О. Методи розрахунків на ЕОМ. Навчальний посібник для студентів напряму 090500 „Енергетика”. – Херсон: Олді-плюс, 2009. – 288с.
 • Андронова О.В., Буряченко В.І., Курак В.В. Енергозбереження та утилізація енергетичних відходів. Навчальний посібник для студентів напряму 090500 „Енергетика”. – Херсон: ХНТУ. – 2007. – 165с.

Контакти:
Адреса: 73008, м.Херсон, Бериславське шосе, 24, ауд. 125 (1 корпус)
Телефон: (+380552) 326-992
e-mail: energetika@kntu.net.ua, deppeep@ukr.net

 

Корисна інформація

 

Інформаційне та навчально-методичне забезпечення освітньо-професійних програм кафедри

 

Розклад занять

Розклади занять та сесій викладачів кафедри та груп НД та ЕЛ

 

Практика студентів

Програми практики студентів.

 

Досягнення студентів

Наукові та навчальні досягнення наших студентів

 

Новини кафедри

Новини та анонси нашої кафедри

 

Рекламний проспект

 

Актуальні проблеми сучасної енергетики

Сторінка Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції студентів, аспірантів і молодих вчених «Актуальні проблеми сучасної енергетики»

 

Тематичний календарний план дисциплін 2019-2020 н.р.

 

Науково-дослідна робота кафедри

 

Секція фізичного виховання