Головна

Структура / Факультети / Інженерії та транспорту / IНФОРМАЦIЙНИЙ ПАКЕТ ЄКТС факультету Інженерії та транспорту

IНФОРМАЦIЙНИЙ ПАКЕТ ЄКТС факультету Інженерії та транспорту

ФАКУЛЬТЕТ Інженерії та транспорту

Україна, 73008 м. Херсон, вул. Іллюші Кулика, буд. 130, каб. 210-а, 210-б.
Тел.: +38(0552) 32-69-77

Е-mail: dec_mashbud@kntu.net.ua

Факультет заснований у 1960 році. За 57 років підготував понад 8000 інженерів для підприємств України, Російської Федерації, Молдови, Білорусі. Вже в 1960 році був здійснений набір на вечірню форму навчання за спеціальністю «Технологія машинобудування, металорізальні верстати й інструменти». Основу груп склали середня керівна ланка промислових підприємств і випускники технікумів. З 1962 року розпочався набір вже на дві спеціальності: «Машини і апарати текстильної промисловості» та «Технологія машинобудування», у тому числі й на денну форму навчання. З 1965 року вперше здійснено набір на спеціальність «Автоматизація виробничих процесів». Набори проводилися з усіх трьох, існуючих на той час, формах навчання - денній, вечірній та заочній.

У 1966 р. відбулася знаменна подія: перший випуск інженерів - механіків факультету за спеціальністю «Технологія машинобудування, металорізальні верстати й інструменти».

За час існування факультету відбувались зміни та появи нових спеціальностей, у 2016 році факультет змінив назву з факультету машинобудування на факультет інженерії та транспорту

На факультеті величезну роль приділяють навчальній та науково-дослідній роботі, що стимулює колектив факультету та розвиток матеріально-технічної бази.

А. ЗАГАЛЬНИЙ ОПИС ФАКУЛЬТЕТУ

І. Координатор ЄКТС від факультету:

Шатохіна Ірина Анатоліївна,

старший викладач кафедри транспортних систем і технічного сервісу.

Адреса: 73028 м. Херсон, Бериславське шосе, 22, каб. 218 (3 корп.).

Телефон: (0552) 32-69-77

Е-mail: kafedratsits@ukr.net

ІІ. Структура факультету

2.1. Деканат

ПІБ (повністю)

Посада

тел./факс, E-mail

Сєліверстов Ігор Анатолійович

декан факультету

+38(0552) 32-69-77

Церулік Світлана Павлівна

методист

+38(0552) 32-69-77

Попова Валентина Олександрівна

секретар

+38(0552) 32-69-77

Резніченко Вікторія Миколоївна

секретар

+38(0552) 32-69-77

2.2. Кафедри:

«Cистем технологій та менеджменту виробництва»;

«Транспортних систем і технічного сервісу»;

«Енергетики, електротехніки і фізики»;

«Фізичного виховання».

2.3. Кількість студентів

Денна форма навчання: 359 студентів

Заочна форма навчання : 42 студентів

ІІІ. Умови навчання на факультеті

Студенти всіх спеціальностей факультету інженерії та транспорту протягом усього періоду проходять підготовку, метою якої є одержання фундаментальних знань, які повною мірою відповідають поточним і перспективним потребам розвитку промислового виробництва.

Факультет інженерії та транспорту - єдиний в ХНТУ з однаковою програмою навчання всіх спеціальностей до 6-го семестру включно. Це дає можливість студентові без будь-якої академічної різниці перейти на іншу спеціальність у межах галузі знань при зміні, наприклад, кон'юнктури на ринку праці.

Організація навчального процесу на факультеті інженерії та транспорту ХНТУ базується на Законах України “Про освіту”, “Про вищу освіту” у повній відповідності до “Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах ”. Навчальний процес організується з урахуванням можливостей сучасних інформаційних технологій навчання та орієнтується на формування освіченої, гармонійно-розвиненої особистості, здатної до постійного оновлення наукових знань, професійної мобільності та швидкої адаптації до змін і розвитку в соціально-культурній сфері, в галузях техніки, технологій, системах управління та організації праці в умовах ринкової економіки.

Випускаючими кафедрами факультету розроблені та затверджені компоненти стандартів вищої освіти (освітньо-кваліфікаційні характеристики, освітньо-професійні програми підготовки фахівців), засоби діагностики вищої освіти; варіативні частини освітньо-професійних програм, навчальні плани, програми навчальних дисциплін; програми всіх видів практик, підручники, навчальні посібники, навчально-методичні матеріали для проведення різних видів занять; індивідуальні семестрові завдання для самостійних занять студентів з навчальних дисциплін; контрольні роботи з навчальних дисциплін для перевірки рівня засвоєння студентами навчального матеріалу; пакети комплексних кваліфікаційних завдань; контрольних завдань та тестів; методичні матеріали та рекомендації з питань виконання дипломних та курсових робіт (проектів) тощо.

Всі навчальні дисципліни забезпечені робочими програмами, методичними розробками (конспекти лекцій, методичні вказівки, контрольні завдання, критерії оцінки якості успішності та ін.).

Пакети прикладних програм використовуються в організаційно-методичному супроводженні навчального процесу при формуванні робочих навчальних планів, навчального навантаження викладачів, розкладу занять, при організації модульного навчання та тестового контролю знань, визначення рейтингу студентів.

Ефективному впровадженню в навчальний процес новітніх освітніх технологій сприяє їх обговорення викладачами факультету та обмін досвідом на міжкафедральних науково-методичних конференціях і теоретичних семінарах кафедр, науково-методичних радах факультету.

Матеріально-технічний стан

Використання комп’ютеризованих класів, проекційної техніки, спеціалізованих лабораторій, стендів, механічного обладнання та використання сучасних прикладних програм: Компас 3D, Вертикаль, Автопроект, MathCad, Inventor, AutoDesk, AutoCAD, Solidworks

ІV. Перелік запропонованих спеціальностей з присвоєнням освітніх ступенів і терміну навчання

Галузь знань

Спеціальність

Освітньо-професійна програма

Освітній ступінь

Термін навчання

13 -Механічна інженерія

131 - Прикладна механіка

Прикладна

механіка

Бакалавр

3 роки 10 міс

13 -Механічна інженерія

131 - Прикладна механіка

Технології машинобудування

Магістр

1 рік 4 місяців

13 -Механічна інженерія

132 - Матеріалознавство

Матеріали і техніка в транспортній галузі

Магістр

1 рік 4 місяців

13 -Механічна інженерія

132 - Матеріалознавство

Матеріалознавство

Доктор філософії

4 роки

13 -Механічна інженерія

133 - Галузеве машинобудування

Галузеве машинобудування

Бакалавр

3 роки 10 міс

13 -Механічна інженерія

133 - Галузеве машинобудування

Обладнання легкої промисловості та побутового обслуговування

Магістр

1 рік 4 місяців

14 – Електрична інженерія

141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Бакалавр

3 роки 10 міс

14 – Електрична інженерія

141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Нетрадиційні та відновлювані джерела енергії

Магістр

1 рік 4 місяців

15 – Автоматизація та приладобудування

151 – Автоматизація та комп'ютерно інтегровані технології

Автоматизація та комп'ютерно інтегровані технології

Бакалавр

3 роки 10 міс

15 – Автоматизація та приладобудування

151 – Автоматизація та комп'ютерно інтегровані технології

Автоматизація та комп'ютерно інтегровані технології

Автоматизовані робото технічні комплекси та мехатроніка

Магістр

1 рік 4 місяця

15 – Автоматизація та приладобудування

151 – Автоматизація та комп'ютерно інтегровані технології

Автоматизація та комп'ютерно інтегровані технології

Доктор філософії

4 роки

27 - Транспорт

274 - Автомобільний транспорт

Автомобільний транспорт

Бакалавр

3 роки 10 міс

27 - Транспорт

275 - Транспортні технології

Транспортні технології (на автомобільному транспорті)

Бакалавр

3 роки 10 міс

27 - Транспорт

275 - Транспортні технології

Транспортні технології (на автомобільному транспорті)

Магістр

1 рік 4 місяців

V. Основні методи та форми викладання

1. Методи організації та здійснення навчально-пізнавальної діяльності:

За джерелами знань використовуються такі методи навчання: словесні – розповідь, пояснення, лекція, інструктаж; наочні – демонстрація, ілюстрація; практичні – лабораторна робота, практична робота, вправи.

За характером викладання навчального матеріалу: практичні (студенти відтворюють поданий викладачем матеріал у зошиті).

За характером навчально-пізнавальної діяльності: репродуктивні пояснювально-ілюстративні (на лекціях) та пошукові (під час виконання індивідуальних завдань на практичних заняттях).

За характером логіки пізнання використовуються такі методи: аналітичний(виконання будь-якої побудови логічно пояснюється, використовуючи вивчені раніше аксіоми), синтетичний, аналітико-синтетичний, індуктивний, дедуктивний.

За рівнем самостійної розумової діяльності використовуються методи: проблемний, частково-пошуковий, дослідницький.

2. Методи стимулювання і мотивації навчально-пізнавальної діяльності: пасивні і активні (лекції у вигляді діалогу з аудиторією).

3. Методи контролю та самоконтролю в процесі навчання: усний контроль у вигляді індивідуального та експрес-опитування на лекціях. Письмовий контроль у вигляді модульних контрольних робіт, самостійних письмових робіт, поточного тестування. Підсумковий контроль – залік, екзамен.

VІ. Критерії оцінювання знань студентів

У ХНТУ використовується розширена шкала підсумкового контролю: позитивні оцінки – «відмінно», «добре», «задовільно», негативні оцінки – «незадовільно».

Сума балів за всі види навчальної діяльності/

Local grade

Оцінка ЄКТС /

ECTS grade

Оцінка за національною шкалою/National grade

для екзамену, курсового проекту (роботи), практики

для заліку

90 – 100

А

excellent

Відмінно

зараховано / Passed

82-89

В

good

Добре

74-81

С

64-73

D

satisfactory

Задовільно

60-63

Е

35-59

FX

Незадовільно з можливістю повторного складання

не зараховано / fail

1-34

F

fail

незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни