Інформаційний пакет ЄКТС факультету МЕВ,УіБ

ФАКУЛЬТЕТ Міжнародних економічних відносин, управління і бізнесу

ЮРИДИЧНА АДРЕСА, АДРЕСА ЕЛЕКТРОННОЇ ПОШТИ, АДРЕСА WEB-САЙТУ

Україна, 73008 м. Херсон, Бериславське шосе, 24

Тел.: +38(0552) 326905

E-mail: dier@kntu.net.ua

КОРОТКА ІСТОРИЧНА ДОВІДКА. За ініціативою д.т.н., професора В.В. Крючковського в ХНТУ створено факультет міжнародних економічних відносин (наказ №128 від 30.05.1997р.) та відкрито спеціальність – «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності». Крючковський В.В. незмінно очолював факультет з 30.05.1997 р. по 07.05.2015 р. У 1997 році вперше було здійснено набір на перший курс на денну форму навчання 26 студентів за спеціальністю «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності». У цьому ж році між ХНТУ та Корпусом Миру США було укладено угоду про надання технічної допомоги в рамках проекту економічного розвитку, згідно з яким ХНТУ запрошує на роботу на факультеті МЕВ американських спеціалістів – бізнес-консультантів і викладачів. Випускна кафедра зовнішньоекономічної діяльності була заснована у вересні 2001р. Очолює цю кафедру д.е.н., професор Фомішина Віра Миколаївна. У 2003 році було засновано кафедру теорії та практики перекладу та отримано ліцензію на підготовку фахівців за спеціальністю «Переклад». Сьогодні очолює кафедру к. пед. наук, доцент Радецька Світлана Валеріївна. В цьому ж році було набрано першу групу 12 студентів на цю спеціальність. З 01 вересня 2014 р. з факультету економіки передано кафедру менеджменту та маркетингу. З 2005 р. кафедру очолює д. е. н., професор, Відмінник освіти України Савіна Галина Григорівна. В цей же період з факультету кібернетики передано було і кафедру державного управління і місцевого самоврядування. З 2011р. кафедру очолює Лопушинський Іван Петрович - д. н. з держ. управління, професор, академік Української академії акмеології, заслужений працівник освіти України. В період 2015-2016 р.р. факультет міжнародних економічних відносин, управління і бізнесу очолювала к.е.н., доцент Пустова Наталія Олексіївна. З 2016 року факультет очолює к.е.н., доцент Софієнко Альона Володимирівна.

А. ЗАГАЛЬНИЙ ОПИС ФАКУЛЬТЕТУ


1. Координатор ЄКТС від факультету:

Глинська Анастасія Євгеніївна, Бериславське шосе, 24, каб. 320,

Тел.: +38(0552) 32-69-47


2. Структура факультету

2.1. Деканат

ПІБ (повністю)

Посада

тел./факс, E-mail

Софієнко Альона Володимирівна

декан

(0552)326670

dier@kntu.net.ua

Власенко Наталія Анатоліївна

заст. декана

(0552)326970

dier@kntu.net.ua

Смаглюк Алевтина Володимирівна

методист

(0552)326970

dier@kntu.net.ua

Цирюльник Лариса Миколаївна

методист

(0552)326970

dier@kntu.net.ua

Бережна Олена Олегівна

секретар-друкарка

(0552)326970

dier@kntu.net.ua

2.2. Кафедри, які входять до складу факультету:

зовнішньоекономічної діяльності,

менеджменту, маркетингу і туризму,

державного управління і місцевого самоврядування,

теорії і практики галузевого перекладу.

2.3. Кількість студентів

Денна форма навчання __________510_______________

Заочна форма навчання __________248_______________


3. Умови навчання на факультеті

В першому навчальному корпусі ХНТУ, де розміщується факультет, знаходиться бібліотека ХНТУ, яка має навчальний та науковий фонди. Бібліотечний фонд багатогалузевий: загальна кількість - 327 тис. примірників, в т.ч., наукова література – майже 40 тис., навчальна – 199 тис., періодичні та електронні видання - понад 35 тис. Читальний зал вміщує 150 посадочних місць. Для читачів безкоштовно: користування навчальною, науковою та художньою літературою, книжкові виставки, доступ до мережевих ресурсів за допомогою WI –FI, комп’ютерний класс, допомога у пошуку джерел друку через каталоги, картотеки та Інтернет, виконання бібліографічних довідок, підбір літератури до написання доповідей, рефератів, наукових праць, користування міжбібліотечним абонементом (МБА). На факультеті функціонує бібліотечна філія, де студенти факультету користуються фондом, який складається з 4324 навчальних посібників та підручників. На кожній кафедрі факультету створена електронна бібліотека по кожній дисципліні. Факультет співпрпацює з Херсонською обласною науковою бібліотекою ім. О.Гончара, в якій студенти факультету мають також змогу користуватися електронними німецькомовними ресурсами як бібліотек України, так і бібліотеки Гете-Інституту в Україні. Навчально-лабораторна база забезпечує потреби навчально-виховного процесу і науково-дослідних робіт. Навчальний процес на факультеті забезпечується сучасним навчальним обладнанням, технічними засобами навчання у 2 мультимедійних аудиторіях, 2 лінгофоних класах, 4 комп’ютерних класах, 8 аудиторіях для практичних занять та 8 лекційних аудиторіях.

На факультеті для студентів 1-3 курсів щорічно проводиться семінар з лінгвокраїнознавства. Також, студенти щорічно приймають участь в міжнародній освітньо-науковій програмі «Fulbright». Викладачі та студенти беруть участь у британському проекті «Multilingualism: Empowering Individuals, Transforming Societies (MEITS)» (Англія). Даний проект Кембриджського університету спрямований на дослідження багатомовності. Серед постійних партнерів кафедр факультету є Німецька служба академічних обмінів (DAAD), у рамках співпраці з якою лектор Якоб Валосчик традиційно кожного року проводить семінар «Stipendien von DAAD und Sommerkurse in Deutschland» щодо літніх студентських освітянських програм для навчання у Німеччині. Крім цього проводиться міжнародний тест On DaF для підтвердження мовного рівня протестованих та задля подання запитів на стипендіальні програми та отримання літних стипендій на навчання у Німеччині.


4. Перелік запропонованих спеціальностей з присвоєнням освітніх ступенів і терміном навчання

Галузь знань

Спеціальність

Освітньо-професійна програма

Освітній ступінь

Термін навчання

03 Гуманітарні науки

035 Філологія

Германські мови та літератури (переклад включно), перша - англійська

Бакалавр

3 р. 10 м.

29 Міжнародні відносини

292 Міжнародні економічні відносини

Міжнародний бізнес

Бакалавр

3 р. 10 м.

28 Публічне управління та адміністрування

28 Публічне управління та адміністрування

Публічне управління та адміністрування

Бакалавр

3 р. 10 м.

24 Сфера обслуговування

242 Туризм

Туризм

Бакалавр

3 р. 10 м.

Готельно - ресторанний сервіс

Бакалавр

3 р. 10 м.

07 Управління та адміністрування

075 Маркетинг

Маркетинг

Бакалавр

3 р. 10 м.

07 Управління та адміністрування

073 Менеджмент

Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності

Бакалавр

3 р. 10 м.

Менеджмент, бізнес-адміністрування та управління персоналом

Бакалавр

3 р. 10 м.

Бізнес-адміністрування

Бакалавр

3 р. 10 м.

Логістика

Бакалавр

3 р. 10 м.

Підприємництво, менеджмент і логістика

Бакалавр

3 р. 10 м.

Управління персоналом та економіка праці

Бакалавр

3 р. 10 м.

Менеджмент підприємницької діяльності

Бакалавр

3 р. 10 м.

Менеджмент готельного і туристичного бізнесу

Бакалавр

3 р. 10 м.

28 Публічне управління та адміністрування

28 Публічне управління та адміністрування

Публічне управління та адміністрування

Магістр

1 р. 4 м.

03 Гуманітарні науки

035 Філологія

Рерманські мови та літератури (переклад включно), перша - англійська

Магістр

1 р. 4 м.

07 Управління та адміністрування

075 Маркетинг

Маркетинг

Магістр

1 р. 4 м.

07 Управління та адміністрування

073 Менеджмент

Бізнес-адміністрування

Магістр

1 р. 4 м.

Логістика

Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності

Менеджмент готельного і туристичного бізнесу


5. Основні методи та форми викладання

Навчальний процес на факультеті здійснюється за допомогою словесних методів (лекція, бесіда, пояснення, інструктаж), наочних методів (демонстрація, ілюстрація, роздатковий матеріал), практичних методів (завдання, тести, лабораторні, практичні, дослідні роботи), відео методів (проектори, комп’ютери, програвачі). Використовуються форми навчання такі, як індивідуальні, колективні, групові, консультування, гуртки, олімпіади, ігрові, в т.ч. форми теоретичного навчання (лекція, семінар, конференція) та форми професійного навчання (екскурсії на виробництво, виробнича практика, практичні заняття, дипломне проектування, стажування). До принципів навчання на факультеті належать: зв'язок теорії з практикою, принцип гнучкості, свідомості і активності, доступності, наочності, систематичності і послідовності, індивідуалізації та диференціації.


6. Критерії оцінювання знань студентів

У ХНТУ використовується розширена шкала підсумкового контролю: позитивні оцінки – «відмінно», «добре», «задовільно», негативні оцінки – «незадовільно».

Сума балів за всі види навчальної діяльності/

Local grade

Оцінка ЄКТС /

ECTS grade

Оцінка за національною шкалою/National grade

для екзамену, курсового проекту (роботи), практики

для заліку

90 – 100

А

excellent

Відмінно

зараховано / Passed

82-89

В

good

Добре

74-81

С

64-73

D

satisfactory

Задовільно

60-63

Е

35-59

FX

Незадовільно з можливістю повторного складання

не зараховано / fail

1-34

F

fail

незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни