Інформаційний пакет ECTS

"Per aspera ad Astra"

Інформаційний пакет ЄКТС

ВСТУП

І. НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

ІІ. ЗАГАЛЬНА ПРАКТИЧНА ІНФОРМАЦІЯ

ВСТУП

Офіційне визнання навчання та дипломів про вищу освіту є необхідною передумовою створення відкритого Європейського освітнього простору, в якому студенти та викладачі могли б пересуватись без перешкод.

Європейська кредитно-трансферна система (далі - ЄКТС) – це система, яка розроблена для забезпечення єдиного загальноєвропейського підходу до оцінювання та порівняння навчальних досягнень студентів, що навчаються в різних вищих навчальних закладах, та їхнього академічного визнання.

За своєю суттю ЄКТС не регулює змісту, структури або еквівалентності освітніх програм. Ці питання відносяться до питань якості і визначаються самими навчальними закладами. ЄКТС забезпечує прозорість і сприяє визнанню освіти.

ЄКТС базується на трьох ключових елементах: на інформації щодо освітніх програм та компетентностей студента, на взаємній угоді між навчальними закладами-партнерами і студентом та використанні кредитів ЄКТС з переліком оцінок з дисциплін, які характеризують виконану студентом як аудиторну, так і самостійну навчальну роботу.

Ці ключові елементи приводять в дію шляхом використання трьох основних документів: інформаційного пакету, договору (контракту) студента та вищого навчального закладу і переліку оцінок з дисциплін.

Інформаційний пакет містить інформацію про навчальний заклад, його навчальні структурні підрозділи (факультети, кафедри), організацію та структуру освітнього процесу в цілому, іншу корисну інформацію.

Перелік оцінок з дисциплін показує здобутки студента у спосіб, який є загальнозрозумілим і може легко сприйматися в різних навчальних закладах, для чого використовується таблиця переходу від оцінок за багатобальною шкалою до оцінок за національною шкалою та шкалою ЄКТС.

І. НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

A. Херсонський національний технічний університет

МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

 1. Юридична адреса, адреса електронної пошти, адреса Web-сайту

73000, Херсонська область, м. Херсон, вул. Бериславське шосе, 24

Електронна пошта: E-mail: kntu@kntu.net.ua; adm@kntu.net.ua

Адреса офіційного сайту: http://www.kntu.net.ua

Юридичні підстави для здійснення освітньої діяльності

 1. Наказ Міністерства освіти і науки України від 15.05.2017 р. № 96-л «Про переоформлення ліцензій»
 2. Сертифікати акредитації всіх напрямів підготовки та спеціальностей.
 3. Статут ХНТУ.
 4. Свідоцтво про Державну реєстрацію юридичної особи серія А00 № 212097 від 29.08.1997 року.
 5. Довідка АА № 598779 з єдиного Державного реєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ) від 25.06.2012 року № 14997770024001078.
 6. Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємств від 07.10.2016 року № 22289538 код ЄДРПОУ 05480298.

Адміністрація університету

 • Ректор — д.т.н., професор Бардачов Юрій Миколайович
 • Перший проректор —д.т.н., професор Розов Юрій Георгійович
 • Проректор з навчальної роботи – к.т.н., доцент Старун Наталя Валентинівна
 • Проректор з наукової роботи —д.е.н., професор Савіна Галина Григорівна
 • Проректор з адміністративно-господарської роботи - Юдін Ігор Олександрович

Графік навчального процесу на поточний рік кожної спеціальності затверджується Вченою радою університету перед початком навчального року.

Графіки навчального процесу ХНТУ

Б. Координатори ЄКТС від університету

Координатором ЄКТС від університету є проректор з навчальної роботи

кандидат технічних наук, доцент Старун Наталя Валентинівна.

Контакти: (0552)32-69-06, Е-mаіІ: starun.natalya@kntu.net.ua

В. Загальний опис

Коротка історична та загальна довідка про діяльність Херсонського національного технічного університету

Історія ХНТУ розпочинається з 1959 р., з моменту відкриття в Херсоні навчально-консультаційного пункту Київського технологічного інституту легкої промисловості, для задоволення потреби в кадрах Херсонського бавовняного комбінату. В 1960 році навчально-консультаційний пункт реорганізовано в Херсонський загально-технічний факультет цього ж інституту і розпочато підготовку інженерів текстильної і легкої промисловості. У 1961 році факультет було передано Одеському технологічному інституту ім. М.В. Ломоносова.

В 1962 році перетворено в Херсонський філіал названого інституту (ХФОТІ). Незважаючи на статус філіалу, ХФОТІ вже до кінця 60-х років став дієздатним вищим навчальним закладом, у якому готували фахівців з семи спеціальностей текстильної промисловості, машинобудування, автоматизації виробничих процесів, економіки. При філіалі було відкрито текстильний вечірній технікум, аспірантуру, Підготовка інженерів здійснювалась на п’яти факультетах.

У грудні 1980 року на базі ХФОТІ було відкрито самостійний вищий навчальний заклад – Херсонський індустріальний інститут.

Статус університету надано у 1997 році на підставі Постанови Кабінету Міністрів України від 24 березня 1997 року №254.

На підставі Указу Президента України від 15.11.2004 року №1403/2004 Херсонському державному технічному університету надано статус національного.

3 серпня 2006 року спільним наказом Міністерства освіти і науки України та Національної академії наук України №594/333 базовим закладом Південного наукового центру НАН України і МОН України у Херсонській області призначено Херсонський національний технічний університет.

25 січня 2007 року наказом Міністерства освіти і науки України №48 створено Раду ректорів вищих навчальних закладів Херсонської області. Головою призначено ректора університету, д.т.н., професора Бардачова Юрія Миколайовича.

Сьогодні ХНТУ – сучасний освітній центр, який реалізує програми підготовки та підвищення кваліфікації фахівців, а також виконує науково-дослідницькі роботи для підприємств, організацій та закладів галузей машинобудування, текстильної, харчової та легкої промисловості, технічної і економічної кібернетики, електроніки, менеджменту, економіки, комп’ютерних наук, комп’ютерної інженерії тощо.

Розвиток ХНТУ полягає у втіленні мети системи освіти – навчити людину вчитися впродовж життя, навчити знати й пізнавати, сприймати і відчувати найперспективніші напрями інноваційного розвитку економіки, що базуються на синтезі науки, інноваційної освіти і підготовки кадрів. Мети, досягнення якої дасть можливість найбільш ефективно використати найвищу цінність сьогодення – людський капітал. Напрями розвитку передбачають спрямування освітньої політики університету на досягнення рівня провідних технічних університетів країн Європи шляхом подальшого удосконалення організації навчального процесу, розширення наукових досліджень та підвищення їх ефективності, розвитку міжнародного співробітництві, удосконалення економіко-фінансової діяльності університету, розвитку матеріально-технічної бази та поліпшення рівня соціального забезпечення життєдіяльності студентів і співробітників.

ХНТУ діє на підставі Статуту, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 04.01.2017 року №5. Статут ХНТУ розроблений згідно з Конституцією України, законами України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про наукову і науково-технічну діяльність», «Про засади державної мовної політики», Національною доктриною розвитку освіти, постановами та розпорядженнями Кабінету Міністрів України, наказами та розпорядженнями Міністерства освіти і науки України, іншими нормативно-правовими документами, які регламентують діяльність в галузі освіти.

Відповідно до рішення ДАК від 21 червня 2005 року, протокол № 56 (наказ МОН України від 30.06.2005 року № 1858-Л) університет визнано акредитованим за статусом вищого навчального закладу IV рівня акредитації.

До структури університету входять 5 факультетів, 25 кафедр, з них 20 – випускових:

Факультет Економіки, бізнес-аналітики та підприємництва

Факультет Інформаційних технологій та дизайну

Факультет інженерії та транспорту

Факультет інтегрованих технологій

Факультет міжнародних економічних відносин, управління і бізнесу

Аспірантура та докторантура

Підготовче відділення

Сектор післядипломної освіти

Економіко-технологічний технікум ХНТУ

Кількість науково-педагогічних та педагогічних працівників, які працюють у ХНТУ за основним місцем роботи складає 276 осіб. З них: докторів, професорів – 43, кандидатів наук, доцентів – 175.

Університет провадить наукову діяльність, здійснює прикладні наукові дослідження, має наукові підрозділи, сприяє поширенню наукових знань та проводить культурно-просвітницьку діяльність.

Вченими університету засновано 10 наукових шкіл у галузях математики, хімії, прикладної механіки, легкої та текстильної промисловості, інформаційних технологій, економіки тощо.

В університеті працюють 3 спеціалізовані вчені ради із захисту докторських і кандидатських дисертацій.

ХНТУ є засновником 5 періодичних видань, в яких публікуються результати новітніх наукових досліджень:

1. «Вісник ХНТУ», внесений до переліку наукових фахових видань України (категорія В). Видання включено до електронних бібліотек: eLibrary.ru , Google Scholar, National Library of Ukraine (Vernadsky). 30.09.2019 р. отримано дозвіл Міністерства юстиції України «Щодо зміни обсягу та періодичності випуску, доповнення програмних цілей друкованого засобу масової інформації». Наразі ведеться активна підготовка щодо присвоєння журналу категорії Б. Згідно вимог Порядку формування Переліку наукових фахових видань України сформована нова редколегія журналу; переглянуті вимоги до наукових публікацій, розробляється архітектура нового сайту журналу, формується політика рецензування,

2. «Проблеми інформаційних технологій», внесений до переліку наукових фахових видань України (категорія В), включено до наступних цифрових архівів та бібліотек з безкоштовним on-line доступом: eLibrary.ru; Research Bible; Open Academic Journals Index (OAJI); AcademicKeys; National Library of Ukraine (Vernadsky).

3. «Биомедицинская инженерия и электроника» (електронне видання), внесений до переліку наукових фахових видань України (категорія В). Журнал представлений в eLibrary.ru, індексується в Google Scholar, а також CiteFactor, входить в Electronic Journals Library EZBUniversity Library of Regensburg, бере участь у щорічній статистиці електронних наукових видань MIAR.

4. «Теорія та практика державного управління і місцевого самоврядування» (електронне видання), тимчасово не внесений до переліку наукових фахових видань України. Видання індексується в Google Scholar.

5. Прикладні питання математичного моделювання», внесений до переліку наукових фахових видань України (категорія В), ведеться активна робота по перереєстрації у категорію Б.

Сьогодні ХНТУ – сучасний освітній центр, який реалізує програми підготовки та підвищення кваліфікації фахівців, а також виконує науково-дослідницькі роботи для підприємств, організацій та закладів галузей машинобудування, текстильної, харчової та легкої промисловості, технічної і економічної кібернетики, електроніки, менеджменту, економіки, комп’ютерних наук, комп’ютерної інженерії тощо.

Складовими позитивного іміджу ХНТУ є і впровадження новітніх технологій навчання. На основі використання сучасних інформаційно-телекомунікаційних технологій в університеті створена корпоративна комп'ютерна мережа, яка являє собою спеціалізований програмно-апаратний комплекс, призначений для запровадження дистанційного навчання. Запровадження комплексу програмних засобів з дистанційного навчання дозволяє організувати якісне навчання студентів навіть в тих регіонах, де мережева інфраструктура ще недостатньо розвинена. Сучасний, спеціалізований програмно-технічний комплекс ХНТУ дозволяє розробляти сучасні мультимедійні навчальні матеріали і дистанційні курси та доставляти їх студентам у зручному для них режимі.

В рейтинговій таблиці, в який ВНЗ України ранжирувані по індексу Гірша, ХНТУ має такі показники:

Консолідований рейтинг вишів України - 2019

92 місце

Рейтинг університетів за показниками Scopus 2019 року

102 місце

Рейтинг закладів вищої освіти «Топ-200 Україна» — 2018/2019 рік

91 місце

Повний опис історії ХНТУ міститься на офіційному Веб-сайті університету за адресою: www.kntu.net.ua

Університет здійснює освітню діяльність на підставі відомостей щодо здійснення освітньої діяльності у сфері вищої освіти (наказ МОН України від 15.05.2017 року №96-л «Про переоформлення ліцензії на освітню діяльність у сфері вищої освіти») за відповідними освітньо-професійними, освітньо-науковими, науковими програмами на денній та заочній формах навчання:

На виконання п.5 статті 10 «Стандартів вищої освіти» Закону України «Про вищу освіту», Постанови Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 року №347 «Зміни, що Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності», на підставі відомостей щодо здійснення освітньої діяльності у сфері вищої освіти (наказ МОН України від 15.05.2017 року № 96-л «Про переоформлення ліцензії на освітню діяльність у сфері вищої освіти») було розроблено та затверджено на засіданні Вченої ради ХНТУ від 23.12.2019 р. №4 освітньо-професійні програми спеціальностей за першим (бакалаврським) та другим (магістерським) рівнями вищої освіти.

Освітні програми спеціальностей ХНТУ

Шифр та назва спеціальності

Освітній рівень

Назва ОПП

022 Дизайн

Бакалавр

Графічний дизайн

Дизайн одягу (взуття)

Дизайн середовища

Магістр

Дизайн

035 Філологія

Бакалавр

Германські мови та літератури (переклад включно), перша - англійська

Магістр

Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська

051 Економіка

Молодший бакалавр

Економіка

Бакалавр

Економіка підприємства і бізнес-аналітика

Економічна безпека

Магістр

Економіка підприємства

Економічна безпека

Доктор філософії

Економіка

071 Облік і оподаткування

Молодший бакалавр

Облік і оподаткування

Бакалавр

Облік і оподаткування

Магістр

Облік і оподаткування

072 Фінанси, банківська справа та страхування

Молодший бакалавр

Фінанси і кредит

Бакалавр

Фінанси і кредит

Державна податкова та митна справа

Магістр

Фінанси і кредит

Фіскальне адміністрування та митна справа

073 Менеджмент

Бакалавр

Логістика

Менеджмент підприємницької діяльності

Менеджмент готельного і туристичного бізнесу

Бізнес – адміністрування

Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності

Магістр

Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності

Логістика

Менеджмент готельного і туристичного бізнесу

Бізнес – адміністрування

Доктор філософії

Менеджмент

075 Маркетинг

Бакалавр

Маркетинг

Магістр

Маркетинг

Доктор філософії

Маркетинг

076 Підприємництво торгівля та біржова діяльність

Бакалавр

Товарознавство і торговельне підприємництво

Оптова, роздрібна та Інтернет - торгівля

Магістр

Якість, стандартизація та сертифікація продовольчих і непродовольчих товарів

Товарознавство та експертиза в митній справі

Доктор філософії

Товарознавство продовольчих та непродовольчих товарів

121 Інженерія програмного забезпечення

Бакалавр

Програмна інженерія

Програмне забезпечення систем

Програмування смарт-пристроїв та вбудованих систем

Магістр

Програмне забезпечення систем

Програмне інженерія

122 Комп’ютерні науки

Бакалавр

Комп’ютерні науки

Магістр

Консолідована інформація

Управління проектами

Доктор філософії

Комп’ютерні науки

123 Комп’ютерна інженерія

Бакалавр

Комп’ютерна інженерія

Магістр

Комп’ютерні системи та мережі

125 Кібербезпека

Бакалавр

Кібербезпека

126 Інформаційні системи та технології

Бакалавр

Інформаційні системи та технології в економіці, менеджменті та управлінні проектами

Магістр

Інформаційні системи та технології

Доктор філософії

Інформаційні системи та технології

131 Прикладна механіка

Бакалавр

Прикладна механіка

Магістр

Технології машинобудування

132 Матеріалознавство

Магістр

Матеріали і техніка в транспортній галузі

Доктор філософії

Матеріалознавство

133 Галузеве машинобудування

Бакалавр

Галузеве машинобудування

Технічний сервіс у побутовому обслуговуванні та інженерний дизайн

Магістр

Обладнання легкої промисловості та побутового обслуговування

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Бакалавр

Електротехніка та електротехнології

Магістр

Нетрадиційні та відновлювані джерела енергії

151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

Молодший бакалавр

Автоматизація та комп’ютерно- інтегровані технології

Бакалавр

Автоматизація та комп’ютерно- інтегровані технології

Автоматизовані робототехнічні системи та мехатроніка

Магістр

Автоматизація та комп’ютерно - інтегровані технології

Автоматизовані робототехнічні системи та мехатроніка

Доктор філософії

Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

161 Хімічні технології та інженерія

Молодший бакалавр

Хімічні технології харчових добавок та косметичних засобів

Бакалавр

Хімічні технології харчових добавок та косметичних засобів

Магістр

Хімічні технології харчових добавок та косметичних засобів

Текстильна хімія і опоряджувальні виробництва

Доктор філософії

Хімічні технології та інженерія

163 Біомедична інженерія

Магістр

Біомедична інженерія

181 Харчові технології

Молодший бакалавр

Технологічна експертиза та безпека харчової продукції

Бакалавр

Технологічна експертиза та безпека харчової продукції

Харчові технології

Магістр

Технологічна експертиза та безпека харчової продукції

Технології продуктів бродіння і виноробства

Технології зберігання, консервування та переробки плодів і овочів

Доктор філософії

Харчові технології

182 Технології легкої промисловості

Молодший бакалавр

Експертиза текстильних матеріалів та виробів

Бакалавр

Стандартизація та сертифікація виробів

Експертиза текстильних матеріалів та виробів

Художнє моделювання, конструювання та технології швейних виробів

Магістр

Товарознавство, стандартизація та сертифікація виробів

Технології та дизайн тканин

Експертиза текстильних матеріалів та виробів

Доктор філософії

Технології легкої промисловості

242 Туризм

Бакалавр

Готельно-ресторанний сервіс

Магістр

Туризм

274 Автомобільний транспорт

Бакалавр

Автомобільний транспорт

275 Транспортні технології (на автомобільному транспорті)

Молодший бакалавр

Транспортні технології (на автомобільному транспорті)

Бакалавр

Транспортні технології (на автомобільному транспорті)

Магістр

275.03.Транспортні технології (на автомобільному транспорті)

281 Публічне управління та адміністрування

Бакалавр

Публічне управління та адміністрування

Магістр

Публічне управління та адміністрування

Доктор філософії

Публічне управління та адміністрування

292 Міжнародні економічні відносини

Бакалавр

Міжнародний бізнес

Міжнародне співробітництво ХНТУ характеризується такими основними напрямами:

–участь у програмах двостороннього і багатостороннього міждержавного обміну студентами, аспірантами, педагогічними, науково- педагогічними і науковими співробітниками;

–проведення спільних наукових досліджень;

–організація міжнародних конференцій, симпозіумів і інших заходів та участь у них;

–пошук потенційних партнерів;

–участь у міжнародних освітніх та наукових програмах;

–відрядження за кордон науково-педагогічних кадрів для викладацької та наукової роботи відповідно до міжнародних договорів України, а також прямих договорів ХНТУ з іноземними партнерами;

–участь у наукових і освітніх асоціаціях, тощо.

Міжнародне співробітництво є одним з пріоритетів діяльності Херсонського національного технічного університету.

У 2019 році крім існуючих і діючих договорів з провідними університетами Австрії, Німеччини, Франції, Польщі, Чехії, Болгарії, Швеції, США, Білорусі, Іспанії, Казахстану, Міжнародним університетом ВІЗІОН (Македонія), Асоціацією підприємців Берліна (Німеччина), Полоцьким державним університетом (Білорусь) була переукладена угода про науково-освітянське співробітництво з Асоціацією CPCU федерації FEFU (федерація обмінів Франція – Україна), Університетом Суспільних Наук (м. Лодзь, Польща), освітнім закладом «Гродненський державний університет ім. Янкі Купали» та Цзянсунським педагогічним університетом (м. Сучжоу, КНР).

З метою підвищення ефективності наукової та науково-методичної роботи, якісного навчання, університет брав участь у реалізації міжнародних освітніх проектів та програм.

ХНТУ плідно працює за програмою Еразмус +. Так, у 2018 р. від університету було представлено проект напряму Жан Моне та велася робота у напрямку реалізації та успішного завершення проекту №561728-EPP-1-2015-1-ES-EPPKA2-CBHE-JP «GameHub: University-enterprises cooperation in game industry in Ukraine». Наразі результати проекту активно впроваджуються в освітній процес ХНТУ.

У звітному році, за підтримки Education, Audiovisual and Culture Executive Agency, Erasmus+, університет, за результатами відбору проектів серед вузів-партнерів, отримав грант «Qualifications recognition support for Ukrainian universities» (609995-EPP-1-2019-1-PL-EPPKA2-CBHESP) на виконання довгострокового проекту на тему: «Результативність управлінських рішень в контексті стратегічної адаптації соціально-економічних систем до умов ринкової самоорганізації».

Під керівництвом к.т.н., доц. Новікова В.О. викладачі та студенти кафедри інформатики та комп’ютерних наук брали участь у міжнародному науковому проекті Texas Instruments STEAM Summer Camp Workshop (сертифікат №СL4418.7 Травень-Серпень 2019, Columbia MO).

У квітні 2019 р. делегація ХНТУ взяла участь у XXXV Міжнародній спеціалізованій виставці «Освіта та кар’єра 2019», яка проходила в Українському домі м. Києва. Були налагоджені нові контакти між українськими та закордонними навчальними закладами, презентовані наукові та освітні здобутки. За спонсорські кошти почесного доктора ХНТУ Гельмута Шрайнера були оновлені стенди, які показують структуру та діяльність ХНТУ. Результатом плідної праці колективу ХНТУ було отримання гран-прі у номінації «Інноваційний розвиток освіти та сучасні педагогічні технології», почесне звання «Лідер вищої освіти».

Завдяки багаторічній співпраці з Ізраїльським культурним центром, що діє при Посольстві Держави Ізраїль в Україні, протягом року відбувались зустрічі з Головою представництва Посольства Держави Ізраїль в Одесі, директором Ізраїльського культурного центру в Одесі, Першим секретарем посольства Держави Ізраїль в Україні Ілоною Хільковською. Була проведена низка цікавих заходів для студентів та аспірантів університету.

На підставі діючих договорів про співпрацю з Люблінською Політехнікою (Польща) в університеті проводиться активна робота щодо отримання студентами подвійних дипломів і організації навчального процесу.

Активна міжнародна діяльність ведеться кафедрою дизайну. Так, у рамках IV Міжнародної науково-практичної конференції «Соціокультурні тенденції розвитку сучасного мистецтва», на кафедру дизайну завітали гості з Індії Chaman Siju та Irfan Khatri з лекціями та майстер класами з ткацтва та ручного друку для студентів. У червні 2019 р. відбувся творчий візит до Берліну (Німеччина) на Міжнародну спеціалізовану виставку архітектури і будівництва зав. каф. дизайну, проф. Чепелюк О.В. та зав. лабораторією Чорностан Г.В. У вересні 2019 р. на кафедрі дизайну на відкриття виставки викладачів факультету графіки прибула делегація із Туреччини, у складі декана факультету графіки Dokuz Eylul та викладача Yakup Öztuna. Була прочитана лекція для студентів ХНТУ.

У квітні 2019 р. з робочим візитом до ХНТУ завітала німецька делегація у складі голови міжнародної компанії «Шрайнер груп» Гельмута Ф. Шрайнера та голови асоціації підприємців Берліна Райнера Шамбергера. Основною ціллю візиту стало урочисте відкриття лекційної аудиторії (№ 319, І корпус ХНТУ), реконструкція якої відбулась за сприяння професора Гельмута Шрайнера та за рахунок коштів від компанії «Шрайнер груп» у якості благодійної допомоги.

У листопаді 2019 р. в ХНТУ перебувала делегація софтверного підприємства з Швейцарії у складі виконавчого директора компанії К. Бусингера та директора з стратегічного розвитку компанії Марка Шили у супроводі Т. Кюнца. Мова йшла про встановлення партнерських відносин та налагодження університетсько-підприємницької кооперації щодо підготовки в ХНТУ фахівців з розробки програмного забезпечення.

Студенти та викладачі підвищують свій професійний досвід і набувають знання проходячи стажування у провідних світових закладах освіти та на зарубіжних підприємствах.

Багато років ХНТУ співпрацює з Федерацією FEFU. Федерація надає можливість студентам і викладачам університету проходити стажування у Франції, вивчати мову, поглиблювати спеціальні знання та здобувати практичні навички. 1 квітня 2019 р. відбулася зустріч представника FEFU Жан Клода Віно з ректором ХНТУ, на якій обговорювалися перспективи та вектори подальшої співпраці. У рамках програми були проведені двотижневі інтенсивні курси французької мови для студентів та викладачів, що надасть можливість проходити стажування у Франції, більш ретельно вивчати мову, поглиблювати спеціальні знання та здобувати практичні навички комунікації.

У рамках договору FЕFU сім студентів та співробітників ХНТУ у липні-вересні 2019р. отримали можливість пройти стажування на підприємствах Франції, покращити рівень мови та отримати досвід роботи за спеціальністю.

У липні 2019 року доц. кафедри іноземних мов Байша К. М. прийняла участь у науковому стажуванні у Балтійському НДІ проблем трансформації економічного простору.

К.т.н., доц. Новіков В.О. ініціював стажування на базі The Centers for Disease Control and Prevention (CDC) на тему: Ventilator-associated Events (VAE) and Pediatric Ventilator-associated Events (PedVAE), отримано сертифікат: WD4163 on12/01/2019.

З метою підвищення рівня професійних навичок професора кафедри менеджменту, маркетингу і туризму Наумова О.Б. було направлено до м. Сучжоу, КНР. З жовтня 2018 по січень 2019 р. д.е.н., проф. Наумова Л.М., д.е.н., проф. Наумов О.Б. та аспірантка кафедри економіки Наумова О.В. пройшли стажування у Цзянсунському педагогічному університеті (м. Сучжоу, КНР) та отримали сертифікати (№ 012019005, 012019002, 012019002). Програма стажування на тему «Розвиток професійних компетенцій у площині міжнародної науки та освітнього співробітництва» включала два етапи: «Міжнародні відносини у науці та освіті: стан та перспективи» та «Управління міжнародними проектами у системі вищої школи». Д.е.н. проф. Наумов продовжив стажування у КНР з березня по червень 2019 р. (сертифікат №072019002).

У рамках багаторічної співпраці ХНТУ з компанією «Schreiner Group GmbH», зокрема з керівником «Schreiner innovation GmbH & CO. KG München», Почесним професором ХНТУ Хельмутом Шрайнером, навесні 2019 р. була запропонована можливість стажування для кращих студентів університету на підприємстві компанії. Після складного відбору цю можливість отримали: Таран І., Осадчук В., Черніков О. У серпні-вересні 2019 року вони проходили практику в Німеччині (м. Мюнхен) у міжнародній компанії «Schreiner Group GmbH».

З 10 по 20 листопада 2019 р. студент факультету інженерії та транспорту Почернін В. (2ЕЛ) пройшов стажування за навчальною Міжнародною програмою Study Tours to Poland.

У травні 2019 р. д.е.н., професор Корчевська Л.О., к.е.н., доцент Глинська А.Є. та студенти Делієва Є.С., Чудновцева А.П., Гнатенко Н.Д. взяли участь у ХІ Міжнародному чемпіонаті StartUp-проектів «Молодь і підприємництво» на форумі молодих вчених «Молодь в науці та підприємництві» в Білоруському торгово-економічному університеті споживчої кооперації, м. Гомель.

У червні 2019 р. студенти Доценко А., Шульженко М. взяли участь у проекті «Авіатор» (Франція).

У жовтні 2019 р. студентка факультету інженерії та транспорту Борисенко А., яка розробила проект під керівництвом проф. Тулученко Г.Я., увійшла до 30 переможців Всеукраїнського освітнього конкурсу «Морська справа 2019» від благодійного Фонду Бориса Колеснікова. З 5 по 8 листопада переможці конкурсу відвідали провідну виставку морських технологій Europort 2019 в м. Роттердам (Нідерланди).

У 2019 р. спільно із зарубіжними партнерами вчені ХНТУ брали активну участь у роботі міжнародних наукових конференцій, серед них: «Thousand plan» (червень, КНР); «Сучасні технології освіти: європейський аспект» (Люблінський університет економіки та інновацій, Польща; «Україна-Болгарія-Європейський Союз: сучасний стан та перспективи» (вересень, Болгарія), «The creative Power of Metaphor» (29-30 березня, м. Оксфорд, Велика Британія), «Модернізація економіки: сучасні реалії, прогнозні сценарії та перспективи розвитку (25-26 квітня, Польща); «Сучасні технології науки та освіти: європейські аспекти» (09-12 травня, Польща); «Ціннісний вимір політичної діяльності» (червень, Польща); «Нові підходи до державного контролю якості за європейськими принципами» (11-13 вересня, Польща).

ІІ. ЗАГАЛЬНА ПРАКТИЧНА ІНФОРМАЦІЯ

А. Особливості прийому та навчання іноземців та осіб без громадянства

Підготовка іноземних громадян проводиться за всіма и акредитованими освітніми програмами.

1. Підготовка іноземців та осіб без громадянства здійснюється згідно із Законами України «Про вищу освіту», «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства», «Про закордонних українців», «Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту», Указом Президента України від 03.06.1994 № 271 «Про заходи щодо розвитку економічного співробітництва областей України з суміжними областями Республіки Білорусь і адміністративно-територіальними одиницями Республіки Молдова», постановою Кабінету Міністрів України від 11.09.2013 № 684 «Деякі питання набору для навчання іноземців та осіб без громадянства», наказом Міністерства освіти і науки України від 01.11.2013 № 1541 «Деякі питання організації набору та навчання (стажування) іноземців та осіб без громадянства», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 25.11.2013 за № 2004/24536, «Умовами прийому на навчання до вищих навчальних закладів України».

2. Іноземці та особи без громадянства можуть здобувати вищу освіту за кошти фізичних та юридичних осіб, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, законодавством або угодами між вищими навчальними закладами про міжнародну академічну мобільність.

3. Іноземці, які прибувають в Україну з метою навчання за кошти фізичних та юридичних осіб, вступають до ХНТУ за акредитованими освітніми програмами (спеціальностями):

а) один раз на рік, до початку академічного семестру (до 01 листопада): для здобуття ступенів бакалавра, магістра;

б) упродовж року для навчання в аспірантурі, докторантурі за результатами оцінювання/розгляду поданих згідно з Порядком організації набору та навчання (стажування) іноземців та осіб без громадянства, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 01 листопада 2013 року № 1541, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 25 листопада 2013 року за № 2004/24536, документів та вступного іспиту (співбесіди) з визначених предметів та мови навчання.

ХНТУ здійснює обчислення балів/оцінок вступника на основі документа про попередній здобутий рівень освіти та встановлює мінімально необхідне для вступу значення кількості балів/оцінок із загальноосвітніх предметів, з яких проводиться вступний іспит (співбесіда).

Зарахування на навчання для здобуття вищої освіти на відповідному рівні вищої освіти здійснюється за результатами вступного іспиту (співбесіди) та на підставі академічних прав на продовження навчання, що надаються документом про здобутий рівень освіти в країні його походження, та врахування балів успішності, що дають право для продовження навчання на наступному рівні вищої освіти відповідно до законодавства країни, що видала документ про здобутий рівень освіти.

Вимоги ХНТУ щодо відповідності вступників із числа іноземців умовам прийому на відповідні рівні вищої освіти зазначаються у правилах прийому до ХНТУ та оприлюднюються на офіційному веб-сайті ХНТУ.

4. Іноземці, які вступають на навчання, зараховуються до ХНТУ на підставі наказів про зарахування, що формуються в Єдиній базі.

5.Строки прийому заяв, проведення співбесід, творчих конкурсів та зарахування іноземців і осіб без громадянства, які прибули в Україну з метою навчання і вступають до ХНТУ, визначаються приймальною комісією.

6. Іноземці, яким надаються державні стипендії за міжнародними договорами, загальнодержавними програмами, іншими міжнародними зобов'язаннями України, приймаються на навчання у межах установлених квот прийому до ХНТУ на підставі направлень Міністерства освіти і науки України.

7.Закордонні українці, статус яких підтверджено посвідченням закордонного українця, при вступі до ХНТУ користуються такими самими правами на здобуття освіти, що й громадяни України, за винятками, встановленими Конституцією України, законами України чи міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України та зараховуються у межах установлених квот прийому до ХНТУ за співбесідою з предметів, передбачених правилами прийому до ХНТУ.

Б. Інформація про проїзд до університету

Приймальна комісія ХНТУ розташована за адресою: 730028, м. Херсон, вул. І. Кулика, 130, кабінет 103.

Адміністративний корпус розташований за адресою: 73008, м. Херсон, Бериславське шосе, 24, корпус І.

До Херсонського національного технічного університету можна дістатися:

- за допомогою тролейбусів - № 8, №12;

- за допомогою маршрутних таксі - № 7, 8, 14, 17, 26, 35, 47, 49;

- від Автовокзалу за допомогою тролейбуса №12 або маршрутним таксі - № 14, 26;

- від Залізничного вокзалу за допомогою маршрутних таксі - № 35.

В. Вартість проживання

Вартість проживання у гуртожитку залежить від ступеня комфорту в гуртожитку. До послуг студентів їдальня та буфети в кожному навчальному корпусі.

Г. Забезпечення житлом

ХНТУ має 3 гуртожитки, розташовані компактно в парковій зоні університету. Гуртожитки мають дво-, три- та чотиримісні кімнати. В гуртожитках є все необхідне для проживання та навчання в університеті, а саме: кімнати для підготовки до занять, кухні, пральні з автоматичними пральними машинами, спортивні зали, душові кімнати, які працюють постійно і мають гарячу та холодну воду. Студенти, які мешкають в гуртожитках, забезпечуються постільною білизною. А також студенти мають вільний доступ до мережі Internet. Кожний гуртожиток має: спортивну кімнату, кімнату для прання та прасування білизни, кухні, душеві, кімнату для зберігання речей, спортивний майданчик, кімнату відпочинку та творчості.

Усі студенти сільської місцевості та мешканці інших міст забезпечені гуртожитком.

Д. Здоров’я і страхування

На території студмістечка функціонує студентська поліклініка амбулаторію сімейного лікаря, яка працює у взаємодії з поліклінікою Херсонської міської клінічної лікарні ім. А.С. Лучанського. Амбулаторія обладнана сучасною медичною технікою. Постійно надається невідкладна і перша медична допомога, проводиться профілактичний огляд. Сімейні лікарі проводять лікування гострих та хронічних захворювань, проводять диспансерний огляд студентів з хронічними захворюваннями.

Е. Умови для навчання

Навчальний процес здійснюється у лекційних аудиторіях, лекційних мультимедійних аудиторіях, аудиторіях для семінарських та практичних занять, аудиторіях для лабораторних занять, лінгафонних кабінетах для вивчення іноземних мов. Навчання студентів проводиться з використанням ІТ-технологій у спеціалізованих комп’ютерних лабораторіях, що мають вихід до мережі Інтернет.

У освітньому процесі задіяний також Музей історії ХНТУ. Музей університету став центром вивчення, збереження, популяризації історичної та культурної спадщини ХНТУ. Джерельна база музею, що нараховує понад 2000 одиниць, широко використовується для підготовки і проведення міжнародних і республіканських конференцій. При музеї працює рада музею і група студентів-екскурсоводів.

1. Науково – технічна бібліотека ХНТУ є інтелектуальним центром науки, сприяє підвищенню інтелектуального i морального потенціалу користувачів, гуманізації всіх соціальних процесів, формуванню наукового світогляду i підвищенню культурного рівня кожного читача. Наша бібліотека є сучасною, книжковий фонд якої становить майже 362 000 примірників та складається як з традиційного фонду (на паперових носіях), так і з фонду електронних видань, доступ до мережевих ресурсів користувачі отримують за допомогою WI–FI у читальному залі.

Бібліотека пропонує багатогалузевий, змістовний за повнотою й видовою структурою фонд:

 • · фонд наукової літератури – майже 40 тис. прим.;
 • · фонд технічної літератури – більше 120 тис. прим.;
 • · фонд навчальної літератури – понад 206 тис. прим.;
 • · фонд періодичних видань та електронних видань – понад 35 тис. прим.;
 • · патентний фонд – 1,5 млн. прим. Описів винаходів до патентів;
 • · фонд неопублікованих документів – понад 1,3 тис. прим. (кандидатські та докторські дисертації, автореферати до дисертацій).

Окрасою фонду є раритетні видання науково – технічного напрямку початку ХХ ст., загальна кількість яких складає 497 примірників.

Фонд НТБ ХНТУ комплектується літературою з питань історії та сучасного розвитку легкої промисловості, машинобудування, комп’ютерної техніки, мов програмування, бухгалтерського обліку і аудиту, менеджменту, фінансів, економічної кібернетики, біоелектроніки, нанотехнологій тощо, виданнями з технічних, економічних, гуманітарних наук, художніми творами, періодичними виданнями, навчальною та навчально-методичною літературою з усіх дисциплін, що вивчаються в університеті.

До послуг читачів система карткових каталогів та картотек (довідково-пошуковий апарат):

- алфавітний каталог та АПП;

- систематичний каталог; каталог періодичних видань;

- систематична картотека статей;

- картотека наукових публікацій викладачів ХНТУ;

- картотека дисертацій та авторефератів до дисертацій;

- ряд допоміжних предметних картотек;

- картотека електронних видань; картотека раритетних видань.

Бібліотека обслуговує студентів, аспірантів, викладачів та співробітників університету.

Для користувачів безкоштовно:

- навчальна, наукова та художня література;

- книжкові виставки, презентації та бібліографічні огляди;

- віртуальні (електронні) виставки книг.

2. Матеріально-технічна база

Протягом багатьох років розвитку матеріально-технічної бази університету приділялась особлива увага. Сьогодні в розпорядженні університету є комплекс з семи навчально-лабораторних корпусів площею 50993,7 м2, студентське містечко з соціально-культурною сферою, розраховане більш, ніж на 1200 мешканців, комплекс громадського харчування та спортивна база (спортивні зали та кімнати, стадіони, футбольні, баскетбольні та волейбольні майданчики, ангар для спортивних човнів).

Матеріально-технічна база в цілому забезпечує існуючий обсяг підготовки молодих фахівців.

Для розвитку спортивно-масової роботи університет має:

1. Спортивний комплекс зі стадіоном, ігровими майданчиками для міні-футболу, баскетболу та волейболу загальною площею – 16000 м2.

2. Спортивну залу: 567 м2

3. Спортивні кімнати у гуртожитках № 1, 2 площею 134 м2.

4. Спортивний майданчик студентського містечка – 2 000 м2.

5. Лабораторію водних видів спорту зі своїм стадіоном, волейбольним і баскетбольним майданчиками, ангаром для утримання спортивних човнів тощо.

Приміщення лабораторії водних видів спорту використовуються для оздоровлення і відпочинку співробітників і студентів університету.

У головному навчальному корпусі розташований студентський клуб і актова зала на понад 500 посадкових місць.

Е. Інша практична інформація

Практика студентів університету проводиться на базах практики - підприємствах, організаціях, установах будь-яких форм власності, або у структурних підрозділах ХНТУ, науково-технічний та організаційний рівень яких відповідає вимогам програм практики. Перелік баз практики визначається випусковою кафедрою відповідно до вимог освітньо-кваліфікаційної характеристики та на основі аналізу виробничих і економічних можливостей підприємств (організацій, установ). Кожен студент згідно укладених договорів, листів-замовлень забезпечений місцем практики. Організація проходження практики студентів відіграє велику роль у подальшому працевлаштуванні випускників. На практиці виявляються організаторські здібності, ділові якості, знання за фахом. Багато випускників університету одержують запрошення на роботу від тих підприємств, організацій, де вони проходили практику.

ХНТУ має договори про співпрацю більше ніж з 30 провідними підприємствами південного регіону і країни. З 2016р., згідно укладеного меморандуму, розпочата спільна робота з ДК Укроборонпром.

Працевлаштування випускників університету проводиться відповідно до заявок підприємств і організацій, а також шляхом пошуку майбутніх робочих місць на етапі проходження випускниками виробничої і переддипломної практик. В університеті створений відділ та працює громадська рада з організації проведення практики та сприяння працевлаштуванню випускників та студентів. Протягом багатьох років більш ніж 90% випускників, які навчалися за державним замовленням, отримали місце призначення на посади, що визначені освітньо-кваліфікаційними характеристиками.

Керуючись Законом України «Про сприяння соціальному становленню і розвитку молоді в Україні» укладено меморандум між ХНТУ і Херсонським обласним центром зайнятості, управлінням освіти і науки Херсонської обласної державної адміністрації щодо партнерства та співробітництва в частині забезпечення сприяння вторинної зайнятості студентської молоді.

Є. Позапрограмна діяльність і дозвілля

Студентське самоврядування— це форма управління, за якої студенти на рівні академічної групи, факультету, гуртожитку, курсу, спеціальності, студентського містечка, іншого структурного підрозділу ХНТУ мають право самостійно вирішувати питання внутрішнього управління. Головна мета діяльності органів студентського самоврядування полягає передусім у створенні умов самореалізації молодих людей в інтересах особистості, суспільства і держави.

Студентське самоврядування представляє інтереси всіх студентів університету незалежно від раси, політичних, релігійних та інших переконань, статті, етнічного та соціального походження, громадянства, майнового стану, місця проживання, мовних або інших ознак; сприяє сумлінному виконанню студентами своїх обов’язків; захист їхніх законних прав та інтересів; надання можливості гармонійного, творчого та інтелектуального розвитку.

Органами студентського самоврядування є:

- Студентська рада ХНТУ

- Профком студентів та аспірантів ХНТУ

У своїй діяльності органи студентського самоврядування керуються законодавством, статутом ХНТУ та положенням про студентське самоврядування ХНТУ і не залежать від політичних партій та релігійних організацій.

Важлива роль у формуванні естетичної та музичної культури студентської молоді належить студентському клубу ХНТУ. Дбайливо зберігаючи творчу спадщину та традиції художньої самодіяльності ХНТУ, студентський клуб ХНТУ продовжує працювати та

Студентський клуб утворює основу суспільно-культурного життя університету. Переслідуючи головну мету – всю роботу художньої самодіяльності направити на розвиток творчих здібностей, задоволення потреб та інтересів студентів, формування в них високих естетичних смаків та любові до мистецтва, розвитку почуття прекрасного стали традиційними щорічні заходи:

- фестиваль художньої творчості «Віват, студент ХНТУ»;

- святкові концерти;

- дні кафедр;

- дні спеціальностей;

- виставки творчих робіт студентів;

- кулінарні ярмарки;

а також:

- флешмоби;

- волонтерські акції;

- велопробіги;

- стипендіальні програми;

- студентські конференції;

- брейн – ринги;

- арт-пікніки;

- тренінги.

Умови для занять спортом та дозвілля

Вагоме місце в університеті займає пропаганда здорового способу життя серед студентської молоді, організація фізичного виховання, різного роду спортивних занять та змагань яке здійснює кафедра фізичного виховання.

Для проведення занять, підвищення спортивної майстерності студентів університет має спортивну базу, стадіон з футбольним полем, 8 ігрових майданчиків для занять міні-футболом, баскетболом, ручним м’ячем, волейболом. У кожному гуртожитку є спортивна зала, обладнана тренажерами. На лівобережжі Дніпра є водна станція з трьома елінгами, спортивними майданчиками. На стадіоні і біля гуртожитків обладнано два гімнастичні містечка, а також майданчик для міні футболу.

Кваліфіковані тренери-викладачі сприяють набуттю студентами належних фізичних форм, залученню до занять у спортивних секціях в поза навчальний час із 8 видів спорту. Особливою популярністю серед студентів користуються секції з волейболу, баскетболу, футболу, настільного тенісу, шахів, легкої та важкої атлетики.

Збірні команди університету по різним видам спорту щорічно приймають участь у обласних змаганнях серед студентів та в інших міських та обласних турнірах.

Щорічно в університеті проводиться близько 20 змагань серед студентів і працівників університету. Кафедра фізичного виховання та спортивний клуб допомагає в організації та проведенні: туристично-спортивних змагань та зльотів студентської молоді міста Херсона для популяризації спортивного туризму. Третій рік поспіль в університеті проводяться змагання «Богатирські ігри», які планується проводити як змагання між всіма вищими навчальними закладами міста. Для кращого ознайомлення студентів-першокурсників з розташуванням студмістечка проводяться змагання з квесту.

Детальну інформацію щодо умов для занять фізичним вихованням та спортом в університеті можна отримати за адресою 73008, м. Херсон, Бериславське шосе, 24, корпус 1, ауд. 110, Тел.: +38 (0552) 32-69-26; e-mail: kaffizvocpxnty@ukr.net.