Вчена рада Херсонського національного технічного університету

Вчена рада Херсонського національного технічного університету є колегіальним органом управління, який утворюється строком на п’ять років, склад якого затверджується наказом ректора протягом п’яти робочих днів з дня закінчення повноважень попереднього складу Вченої ради.

До компетенції Вченої ради університету належить:

Вчена рада вищого навчального закладу:

– визначає стратегію і перспективні напрями розвитку освітньої, наукової та інноваційної діяльності вищого навчального закладу;

– розробляє і подає вищому колегіальному органу громадського самоврядування (Конференції трудового колективу) проект статуту Херсонського національного технічного університету, а також рішення про внесення змін і доповнень до нього;

– ухвалює фінансовий план і річний фінансовий звіт університету;

– визначає систему та затверджує процедури внутрішнього забезпечення якості вищої освіти;

– ухвалює рішення про розміщення власних надходжень у територіальних органах центрального органу виконавчої влади у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів, або в банківських установах;

– ухвалює за поданням ректора Херсонського національного технічного університету рішення про утворення, реорганізацію та ліквідацію структурних підрозділів;

– обирає за конкурсом таємним голосуванням на посади деканів, завідувачів кафедр, професорів і доцентів, директора бібліотеки, керівників філій;

– затверджує освітні програми та навчальні плани для кожного рівня вищої освіти та спеціальності;

– ухвалює рішення з питань організації освітнього процесу, визначає строки навчання на відповідних рівнях;

– затверджує зразок та порядок виготовлення власного документа про вищу освіту, положення про процедуру і підстави для його видачі випускникам, а також зразки, порядок виготовлення, процедуру і підстави для видачі випускникам спільних і подвійних дипломів;

– ухвалює основні напрями проведення наукових досліджень та інноваційної діяльності;

– оцінює науково-педагогічну діяльність структурних підрозділів;

– присвоює вчені звання професора, доцента та старшого дослідника і подає відповідні рішення на затвердження до атестаційної колегії центрального органу виконавчої влади у сфері освіти і науки;

– прийняття рішень щодо присвоєння почесних звань: Почесного професора ХНТУ, Почесного доктора ХНТУ, Почесного доцента ХНТУ, Заслуженого працівника ХНТУ відповідно до Положення про присвоєння університетських звань;

– приймає остаточні рішення про визнання іноземних документів про вищу освіту, наукові ступені та вчені звання під час прийняття на роботу педагогічних, наукових, науково-педагогічних та інших працівників, а також під час зарахування вступників на навчання;

– має право вносити подання про відкликання ректора Херсонського національного технічного університету з підстав, передбачених законодавством, статутом Херсонського національного технічного університету, контрактом, яке розглядається вищим колегіальним органом громадського самоврядування Херсонського національного технічного університету;

– розглядає інші питання діяльності вищого навчального закладу відповідно до його статуту.

Вчений секретар Вченої ради

к.т.н., доцент Субботіна Наталія Євгенівна

ст. інспектор ректорату Гедзь Валентина Вікторівна

Контакти:

Адреса: 73008, м. Херсон, вул. Бериславське шосе, 24, ауд. 322

Телефони: (0552) 32-69-17