Головна

Про університет / Документи (доступ до публічної інформації) / Моніторинг системи забезпечення якості освіти ХНТУ

Моніторинг системи забезпечення якості освіти ХНТУ

Моніторинг системи забезпечення якості освіти ХНТУ

Система моніторингу забезпечення якості освіти - це система провадження чіткого і планового контролю за освітнім процесом в ХНТУ.

Головна мета моніторингу - створення власної системи неперервного і тривалого спостереження та оцінювання стану освітнього процесу ХНТУ.

Шляхи реалізації:

- прогнозування на підставі об’єктивних даних динаміки й тенденцій розвитку освітнього процесу;

- аналіз чинників впливу на результативність освітнього процесу, підтримка високої мотивації навчання;

- створення оптимальних соціально-психологічних умов для саморозвитку та самореалізації студентів і викладачів;

- вдосконалення якості освітнього процесу відповідно до зміни внутрішнього та зовнішнього середовища, аналізу даних та інформації про результативність освітньої діяльності ХНТУ.

Завданнями моніторингу якості освіти і освітньої діяльності ХНТУ:

- моніторинг змісту освіти шляхом застосування методів кваліметрії та

- діагностики у визначенні якості освітньої діяльності університету;

- аналіз освітнього процесу;

- моніторинг технології навчання;

- моніторинг ресурсного потенціалу;

- моніторинг управління;

- контроль стану прозорості та доступності освітньої діяльності;

- розроблення рекомендацій щодо покращення діяльності ХНТУ.

Напрями внутрішньої системи забезпечення якості освітньої діяльності та якості освіти ХНТУ:

Дотримання принципів прозорості та відкритості у діяльності ХНТУ

Стратегія та процедура забезпечення якості освіти

- Положення, що регламентують систему забезпечення якості вищої освіти в ХНТУ

- Моніторинг нормативної бази, яка регламентує освітній процес ХНТУ

- Організаційна структура із забезпечення якості освіти

- Положення з попередження негативних явищ у освітньому процесі

- Положення про політику та процедуру врегулювання конфліктних ситуацій в Херсонському національному технічному університеті

- Положення про психологічну службу Херсонського національного технічного університету

Критерії, правила і процедури оцінювання здобувачів освіти

- Положення про оцінювання

- Результати моніторингу якості освіти

Критерії, правила і процедури оцінювання педагогічної (науково-педагогічної) діяльності педагогічних та науково-педагогічних працівників

- Положення про рейтингове оцінювання діяльності професорсько-викладацького складу ХНТУ

- Положення про атестацію педагогічних працівників ХНТУ

- Положення про Конкурсну комісію щодо заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників ХНТУ

Критерії, правила і процедури оцінювання управлінської діяльності керівних працівників ХНТУ

- Фахові компетенції і управлінська діяльність керівних працівників ХНТУ

- Звіти ректора

Забезпечення наявності необхідних ресурсів для організації освітнього процесу, в тому числі для самостійної роботи здобувачів освіти

- Положення про організацію освітнього процесу

- Положення про самостійний вибір студентів

- Положення про організацію навчання за дистанційними технологіями

- Програма проведення самооцінювання ОП

- Рішення експертної комісії з якості ХНТУ

Наявність інформаційних систем для ефективного управління закладом освіти

- Основні напрями функціонування єдиного інформаційного середовища ХНТУ

Система та механізм забезпечення академічної доброчесності

- Кодекс академічної доброчесності ХНТУ

- Комплексна система перевірки письмових робіт на наявність плагіату

Місце ХНТУ у рейтингах закладів вищої освіти

- Показники ХНТУ у рейтингах закладів освіти

Держатестація провадження наукової (науково-технічної) діяльності ХНТУ

- Результати наукової (науково-технічної) діяльності держатестації ХНТУ

Ліцензування освітньої діяльності та акредитація освітніх програм

- Інформація про акредитацію освітніх програм спеціальностей ХНТУ

- Матеріали акредитації

Моніторингові дослідження

- Положення про опитування науково-педагогічних працівників, студентів, випускників та роботодавців стосовно якості освіти у ХНТУ

- Результати опитування

Внутрішній аудит надання освітніх послуг

- Результати внутрішнього аудиту надання освітніх послуг

Громадське спостереження

- Наглядова рада

- Рада з академічної доброчесності ХНТУ

- Експертна комісія з якості ХНТУ

- Ради роботодавців:

- Гарячі лінії