НОРМАТИВНА БАЗА

Щодо застосування наказу МОН України від 23.09.2019 р. №1220 "Про опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук"

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0155-17 - вимоги до дисертації
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0474-19#n19 - документи для атестаційної справи доктора філософії
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/167-2019-%D0%BF - порядок проведення експерименту з захисту докторів філософії

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/979-2020-%D0%BF#Text - зміни до порядоку проведення експерименту з захисту докторів філософії

https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-zatverdzhennya-i120122-44 - порядок присудження ступеня доктора філософії та скасування рішення разової спеціалізованої вченої ради закладу вищої освіти, наукової установи про присудження ступеня доктора філософії

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1197-2021-%D0%BF#n10 - порядок присудження та позбавлення наукового ступеня доктора наук

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/502-2023-%D0%BF#n183 - про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України з питань підготовки та атестації здобувачів наукових ступенів

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0028-22#Text - Про затвердження Положення про спеціалізовану вчену раду з присудження наукового ступеня доктора наук

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0028-22#n164 - Положення про спеціалізовану вчену раду з присудження наукового ступеня доктора наук

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1086-19#Text - Про опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/261-2016-%D0%BF - порядок підготовки докторів філософії

http://kntu.net.ua/ukr/Pro-universitet2/Dokumenti-dostup-do-publichnoyi-informaciyi/Ustanovchi-dokumenti-HNTU/Kodeks-akademichnoyi-dobrochesnosti-Hersons-kogo-nacional-nogo-tehnichnogo-universitetu - кодекс академічної доброчесності ХНТУ

https://mon.gov.ua/ua/nauka/nauka/atestaciya-kadriv-vishoyi-kvalifikaciyi/naukovi-fahovi-vidannya - наукові фахові видання

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1156-23#Text- про затвердження форм документів з підготовки фахівців у закладах вищої (фахової передвищої) освіти

https://document.vobu.ua/doc/24540 - наказ МОН п ро затвердження Положення про порядок відрахування, переривання навчання, поновлення і переведення осіб, які навчаються у закладах вищої освіти, та надання їм академічної відпустки

https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-vnesennia-zmin-do-deiakykh-postanov-kabinetu-ministriv-ukrainy-z-pytan-pidhotovky-ta-atestatsii-t30524 - Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України з питань підготовки та атестації науково-педагогічних і наукових кадрів

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1086-19#n33 - Про опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0719-24#n2 - Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 24 квітня 2024 року № 578

ПОЛОЖЕННЯ

http://kntu.net.ua/ukr/content/view/full/57028 - положення про плагіат ХНТУ