Інформаційне забезпечення

Забезпечення підручниками, навчальними посібниками, довідковою та іншою навчальною літературою спеціальності 122 «Комп'ютерні науки» та 122 «Консолідована інформація»

N з/п

Навчальні дисципліни

Викладач

Навчальні посібники та додаткова література

1

БЖД: БЖД

Венгер Олена Олексіївна

П.1. Наявність не менше п’яти публікацій у періодичних наукових виданнях, що включені до переліку фахових видань України, до наукометричних баз, зокрема Scopus, Web of Science Core Collection;

1. Г.В. Міщенко, О.В. Міщенко, О.О. Венгер, Д.С. Качук, Т.А. Попович Підвищення гідролітичної стійкості плівок поліуретанових іономерів, що використовуються для пігментних забарвлень / Науково-технічний журнал «Питання хімії та хімічної технології». – Дніпро : 2019. – № 5.– С. 84-92 (Scopus)

http://dx.doi.org/10.32434/0321-4095-2019-126-5-84-92

2. Kuznyetsov S.I., Venger O.O., Mishchenko O.V., Okhremenko I.V. Mutual neutralization of alkaline waste water by emission gases of heat and power engineering Екологічні науки : науково-практичний журнал / Головний редактор Бондар О.І. – К. : ДЕА, 2020. – № 1(28). – С. 41-44.

DOI https://doi.org/10.32846/2306-9716/2020.eco.1-28.6

3. Міщенко Г.В., Венгер О.О., Качук Д.С. Модифіковані поліетоксилати як речовини комплексної дії у хімічній технології опорядження текстильних матеріалів у журнал, що відноситься до науково-метричної бази. Науково-технічний журнал «Питання хімії та хімічної технології». – Дніпро : 2020. – № 4(131). – С. 96-106. (Scopus)

http://dx.doi.org/10.32434/0321-4095-2020-131-4-96-105

4. Daria S. Kachuk Elena V. Mishchenko, Elena A. Venger, Tatiana A. Popovych BIOCIDAL PROTECTION OF TEXTILE MATERIALS. Journal of Chemistry and Technologies, 2022, 30(2), 240-252. (Scopus)

DOI: https://doi.org/10.15421/jchemtech.v30i2.238977

5. Кузнєцов С.І., Венгер О.О., Семенченко О.О., Безпальченко В.М., Івкіна Є.С. Дослідження впливу деяких факторів на рівень електризації діелектриків / Екологічні науки : науково-практичний журнал / Головний редактор Бондар О.І. – К. : Видавничий дім «Гельветика», 2022. – № 6(45). – С. 95-99.

DOI https://doi.org/10.32846/2306-9716/2022.eco.6-45.15

6. Kuznietsov S., Venher O., Semenchenko O., Bezpalchenko V., Ivkina E. Mechanical self-cleaning dust collector / Екологічні науки : науково-практичний журнал / Головний редактор Бондар О.І. – К. : Видавничий дім «Гельветика», 2023. – № 1(46). – С. 80-84.

DOI https://doi.org/10.32846/2306-9716/2023.eco.1-46.14

П.2. Наявність одного патенту на винахід або п’яти деклараційних патентів на винахід чи корисну модель, включаючи секретні, або наявність не менше п’яти свідоцтв про реєстрацію авторського права на твір

1. Г.В. Міщенко, О.В. Міщенко, О.О. Венгер, Д.С. Качук Порівняльне оцінювання поліуретанових іономерів типів сульфонат і карбоксилат як звязувачів пігментних систем для друкування – Авторське свідоцтво на твір № 84686 від 22.01.2019 р.

2. Г.В. Міщенко, О.О. Венгер, М.Й. Расторгуєва Улучшение псевдопластических свойств загусток на основе растворов блоксополиуретана – Авторське свідоцтво на твір № 88332 від 08.05.2019 р.

3. Д.С. Качук, Л.О. Нестерова, О.О. Венгер Гидрофобная отделка кремнийорганическими соединениями текстильных материалов, напечатанных пигментами – Авторське свідоцтво на твір № 92716 від 08.10.2019 р.

4. Г.В. Міщенко, О.В. Міщенко, О.О. Венгер, Д.С. Качук, Т.А. Попович Підвищення гідролітичної стійкості плівок поліуретанових іономерів, що використовуються для пігментних забарвлень – Авторське свідоцтво на твір № 96641 від 17.03.2020 р.

5. Kuznyetsov S.I., Venger O.O., Mishchenko O.V., Okhremenko I.V. Mutual neutralization of alkaline waste water by emission gases of heat and power engineering – Авторське свідоцтво на твір № 99238 від 31.08.2020 р.

6. С.І. Кузнєцов, О.О. Венгер, О.В. Міщенко Дослідження впливу деяких факторів на рівень електризації діелектриків – Авторське свідоцтво на твір № 101381 від 22.12.2020 р

7. С.І. Кузнєцов, О.О. Венгер, О.В. Міщенко, І.О. Кулікова Абсорбционный метод нейтрализации сернистого ангидрида - Авторське свідоцтво на твір №105810 від 24.06.2021.

П.3. Наявність виданого підручника чи навчального посібника (включаючи електронні) або монографії (загальним обсягом не менше 5 авторських аркушів), в тому числі видані у співавторстві (обсягом не менше 1,5 авторського аркуша на кожного співавтора) (*за наявності надати лінк або бібліографічний опис);

1. Охорона праці в галузі: навчальний посібник / В.О. Малєєв, О.О. Венгер, О.В. Міщенко – Херсон: ФОП Вишемирський В. С., 2020. – 166 с. (фіксований власний внесок – 55с.),Рекоменжовано до друку Вченою радою ХНТУ (протокол Вченої ради ХНТУ № 6 від 06.04.2020р.)

2. Екологія: навчальний посібник / С.І. Кузнєцов, О.В. Міщенко, О.О. Венгер – Херсон: Книжкове видавництво ФОП Вишемирський В. С., 2021. – 148 с. (фіксований власний внесок – 49с.) Рекомендовано до друку Вченою радою ХНТУ (протокол Вченої ради ХНТУ № 6 від 18.03.2021р.)

П.4. Наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників для самостійної роботи здобувачів вищої освіти та дистанційного навчання, електронних курсів на освітніх платформах ліцензіатів, конспектів лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій/ робочих програм, інших друкованих навчально-методичних праць загальною кількістю три найменування;

1. Загальна та неорганічна хімія: Збірник завдань для самостійної роботи студентів: навчальний посібник / О.О. Венгер, О.В. Міщенко, С.І. Кузнєцов, В.М. Безпальченко, О.О. Семенченко. – Херсон: Книжкове видавництво ФОП Вишемирський В. С., 2021. – 170 с. (фіксований власний внесок – 34с.), Рекомендовано до друку Вченою радою ХНТУ (протокол Вченої ради ХНТУ № 7 від 25.05.2021р.)

П. 12. Наявність апробаційних та/або науково-популярних, та/або консультаційних (дорадчих), та/або науково-експертних публікацій з наукової або професійної тематики загальною кількістю не менше п’яти публікацій;

1.Кузнєцов С.І., Венгер О.О., Міщенко О.В. «Нафтопереробка і нафтохімія; хімотологія пально-мастильних матеріалів», у м. Харків 24 квітня 2020 з докладом на тему: «Каталітичне очищення димових газів від монооксиду карбону».

2 О.В. Міщенко, О.О. Венгер, К.О. Колечко Ймовірні наслідки підняття рівня моря для Херсонщини / Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 3–4 жовтня 2019 р., ХНТУ м. Херсон (Україна). – Херсон : вид-во ПП Вишемирський В.С., 2019. – С. 56-58.

3.Кузнєцов С.І., Венгер О.О., Міщенко О.В. Абсорбційний метод очищення викидних газів при сушінні зерна / С.І. Кузнєцов, О.О. Венгер, О.В. Міщенко // Науково-практ. інтернет –конф. студентів і молодих учених, 26-27 травня 2020р. – Херсон. – С. 121-123.

4.Кузнєцов С.І., Венгер О.О., Міщенко О.В. Промисловий трибоелектроелектростатичний повітряний фільтр / С.І. Кузнєцов, О.О. Венгер, О.В. Міщенко // Матеріали V Всеукр. Наук.-практ. інтернет-конф. студентів, аспірантів і молодих вчених «Актуальні проблеми сучасної енергетики», 20-22 травня 2020р. – Херсон, 2020. – С. 202-205.

5.Kuznietsov S., Venger O., Stepanenko D., Grishuk A. NEW CATALYSTS FOR CARBON MONOXIDE CONVERSION / MODERN SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS Abstracts of X International Scientific and Practical Conference Stockholm, Sweden, 13-15 December 2020. –PP. 159-161.

6.Kuznetsov S., Pobedria K., Mishenko O., Venger O. SELF-CLEANING DUST FILTER / S. Kuznetsov, K. Pobedria, O.Mishenko Venger O. // Abstracts of IX International Scientific and Practical Conference Stockholm, Sweden, 15-17 November 2020 MODERN SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS. Sweden, 2020.- PP. 95-98.

7.Kuznietsov S. I., Venger O. O., Yatsenko F. O. PURIFICATION OF EXHAUST GASES FROM SULFUR DIOXIDE / S. I. Kuznietsov, O. O. Venger, F. O. Yatsenko // WORLD SCIENCE: PROBLEMS, PROSPECTS AND INNOVATIONS // Abstracts of II International Scientific and Practical Conference Toronto, Canada , 28-30 October 2020. – Canada, 2020. – PP. 124-128.

2

БЖД: ООП

Безпальченко Віолета Михайлівна

П.1. Наявність не менше п’яти публікацій у періодичних наукових виданнях, що включені до переліку фахових видань України, до наукометричних баз, зокрема Scopus, Web of Science Core Collection;

1. В.В. Євтушенко, О.О. Семенченко, В.М. Безпальченко Дослідження якості пива світлого вітчизняного виробництва. Науковий вісник ПУЕТ. Серія Технічні науки. 2020, № 1 (96). С. 47-53.

DOI: https://doi.org/10.37734/2518-7171-2020-1-6

2. Малєєв В.О., Безпальченко В.М., Семенченко О.О. Харчові добавки: визначення, ризики, аналіз споживання. Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського. Серія: Технічні науки. Том 31 (70) № 3, Ч. 2.2020. С. 7-12.

DOI https://doi.org/10.32838/TNU-2663-5941/2020.3-2/02

3.Кузнєцов С. І., Малєєв В. О., Безпальченко В. М. Високотемпературна нейтралізація нітроген оксидів у вихлопних газах суднових двигунів. Збірник наукових праць Національного університету імені адмірала Макарова. 2019, № 2 (476). С.73-76.

doi.org/10.15589/znp2019.2(476).11

4. Kuznyetsov S.I., Maljejev V.O., Bezpalchenko V.M., Dibolsky S.A Catalytic carbon monoxide in the industrial gas emissions. Екологічні науки : науково-практичний журнал. – К. : ДЕА, 2019. – № (27). – С.11–14.

DOI https://doi.org/10.32846/2306-9716-2019-4-27-2

5. Малєєв В.О., Безпальченко В.М. Аналіз водопостачання й якості питної води в Херсонській області. Вісник ХНТУ, 2019, №4(71). С.28-37.

https://doi.org/ 10.35546/kntu2078-4481.2019.4.3

6. Kuznyetsov S.I., Maljejev V.О., Semenchenko O.O., Bezpalchenko V.M. Thermal conversion of nitrogen oxides in a flow reducing gas. Екологічні науки: науково-практичний журнал / Головний редактор Бондар О.І. – К. : Видавничий дім «Гельветика», 2021. – № 6(39). С. 77-81.

DOI https://doi.org/10.32846/2306-9716/2021.eco.6-39.12

7. Кузнєцов С.І., Венгер О.О., Семенченко О.О., Безпальченко В.М., Івкіна Є.С. Дослідження впливу деяких факторів на рівень електризації діелектриків / Екологічні науки : науково-практичний журнал / Головний редактор Бондар О.І. – К. : Видавничий дім «Гельветика», 2022. – № 6(45). – С. 95-99.

DOI https://doi.org/10.32846/2306-9716/2022.eco.6-45.15

8. Kuznietsov S., Venher O., Semenchenko O., Bezpalchenko V., Ivkina E. Mechanical self-cleaning dust collector / Екологічні науки : науково-практичний журнал / Головний редактор Бондар О.І. – К. : Видавничий дім «Гельветика», 2023. – № 1(46). – С. 80-84.

DOI https://doi.org/10.32846/2306-9716/2023.eco.1-46.14

П.2 Наявність одного патенту на винахід або п’яти деклараційних патентів на винахід чи корисну модель, включаючи секретні, або наявність не менше п’яти свідоцтв про реєстрацію авторського права на твір;

1. В. О. Малєєв, В М. Безпальченко, О. О. Семенченко Evaluation, risks, analysis of consumption of food additives – Авторське свідоцтво на твір № 92470 від 08.10.2019.

2. В.О. Малєєв, В.М. Безпальченко, В.М. Лисюк Аналіз та профілактика травматизму в Україні /. – Авторське свідоцтво на твір № 92472 від 08.10.2019.

3. В.О. Малєєв, В.М. Безпальченко, О.О. Семенченко Атмосферне повітря м. Херсона: стан та проблеми – Авторське свідоцтво на твір № 92473 від 08.10.2019.

4. В.О. Малєєв, В.М. Безпальченко, О.О. Семенченко Аналіз комунально-побутового сектора –пріоритетного учасника водогосподарського комплексу Херсонської області – Авторське свідоцтво на твір № 92474 від 08.10.2019.

5. В.О. Малєєв, В.М. Лисюк, В.М. Безпальченко Вплив зрошення на екологію чорноземів південних Херсонської області – Авторське свідоцтво на твір № 92475 від 08.10.2019.

П.4. Наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників для самостійної роботи здобувачів вищої освіти та дистанційного навчання, електронних курсів на освітніх платформах ліцензіатів, конспектів лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій/ робочих програм, інших друкованих навчально-методичних праць загальною кількістю три найменування;

1. Загальна та неорганічна хімія: Збірник завдань для самостійної роботи студентів: навчальний посібник / О.О. Венгер, О.В. Міщенко, С.І. Кузнєцов, В.М. Безпальченко, О.О. Семенченко. – Херсон: Книжкове видавництво ФОП Вишемирський В. С., 2021. – 170 с. (фіксований власний внесок – 30с.), (Рекомендовано до друку Вченою Радою ХНТУ протокол Вченої ради ХНТУ № 7 від 25.05.2021р.)

П.12 Наявність апробаційних та/або науково-популярних, та/або консультаційних (дорадчих), та/або науково-експертних публікацій з наукової або професійної тематики загальною кількістю не менше п’яти публікацій;

1. Kuznetsov S., Bezpalchenko V., Tychina A. Neutralization of alkaline waste with acid waste gases. The 3 rd International scientific and practical conference “Fundamental and applied research in the modern world” (October 21-23, 2020) BoScience Publisher, Boston, USA. 2020. Р 77-80.

2. Kuznietsov Serhii, Yatsenko Fedir, Bezpalchenko Violetta, Thermal method of air purification from nitrogen oxides. World science: problems, prospects and innovations : Abstracts of III International scientific and practical conference, (November 25-27, 2020). Perfect Publishing, Toronto, Canada. 2020. Р. 82-87.

3. Малеев В.А., Безпальченко В.М., Ворошило А.Н., Назаренко В.В. Компьютерное моделирование химических реакций// Збірка тез доповідей VIII Міжнародної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених з хімії та хімічної технології (22-23 квітня 2020 р., м. Київ:.). Київ:КПІ ім. Сікорського.С.95.

2. Кавуза К.Б., Малеев В.А., Безпальченко В.М. Консервы икры: проверка на фальсификат //Якість та товарознавча характеристика товарів різного функціонального призначення: матеріали Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. студентів і молодих учених (26-27 травня 2020 р., м. Херсон) / Під ред. Л.А. Чурсіної. – Херсон: Видавництво ФОП Вишемирський В.С., 2020. C.92-93.

3.Кондренко В.О., Безпальченко В.М. Кисломолочні продукти: мікробіологічна безпека //Якість та товарознавча характеристика товарів різного функціонального призначення: матеріали Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. студентів і молодих учених (26-27 травня 2020 р., м. Херсон) / Під ред. Л.А. Чурсіної. – Херсон: Видавництво ФОП Вишемирський В.С., 2020. C.88-89.

4.Зуй В.В, Малєєв В.О., Безпальченко В.М. Інноваційні технології виробництва текстилю //Молодь - науці і виробництву - 2020: Інноваційні технології легкої промисловості: матеріали міжнародної науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених, 13-15 травня 2020 р., м. Херсон (Україна), ХНТУ, 2020. С.32.

5. Малєєв В.О., Безпальченко В.М., Жанік К. Упаковка та маркування товару. Перспективи розвитку системи технічного регулювання в Україні та світі: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (15-17 вересня 2021 р.). м. Херсон. – Херсон: Книжкове вид-во ФОП Вишемирський В.С., 2021. С. 41-46.

6. Малєєв В.О., Безпальченко В.М., Кравченко Є.В. Якість та безпека продуктів харчування. Ресурсозберігаючі технології легкої, текстильної і харчової промисловості : збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції молодих вчених та студентів, 17-18 листопада 2021 р. – Хмельницький : ХНУ, 2021. – С. 186-189.

7. Малєєв В.О., Безпальченко В.М., Моргун В.І. Проблема якості червоної ікри: фальсифікація. Інновації в управлінні асортиментом, якістю та безпекою товарів і послуг : Матеріали ІХ-ої міжнародної наук.-практ. конф. : (Львів, 09 грудня 2021 року) : тези доповідей / Відп. ред. П. О. Куцик. Львів : Растр-7, 2021. С. 91-92.

8. Малєєв В.О., Безпальченко В.М., Семенченко О.О. Стічні води м. Херсона: проблеми та шляхи вирішення. Ольвійський форум-2022: стратегії країн Причорноморського регіону в геополітичному просторі : тези доп. : Екологія та раціональне природокористування : ХVI Міжнародна наукова конференція 23-26 червня 2022 р., м. Миколаїв / Чорном. нац. ун-т ім. Петра Могили. – Миколаїв : Вид-во ЧНУ ім. Петра Могили, 2022.

 
 1. Об'єктно-орієнтоване програмування.
 2. Комп'ютерні мережі
 3. Мови SQL-запитів
 4. Крос-платформне програмування
 5. Надійність інформаційних та апаратних систем
 6. CASE-технології
 7. Технологія створення програмних продуктів

Вороненко Марія Олександрівна

П.1. Наявність не менше п’яти публікацій у періодичних наукових виданнях, що включені до переліку фахових видань України, до наукометричних баз, зокрема Scopus, Web of Science Core Collection;

 1. Using Bayesian Methods in the Task of Modeling the Patients' Pharmacoresistance Development. M. Voronenko, U. Zhunissova, S. Smailova, L. Lytvynenko, N. Savina, P. Mulesa, V. Lytvynenko . IAPGOŚ 2022, 12(2), р.77-82, p-ISSN 2083-0157, e-ISSN 2391-6761, http://doi.org/10.35784/iapgos.2968
 2. Using Bayesian Networks to Estimate the Effectiveness of Innovative Projects. Naumov,O., Voronenko,M., Naumova, O., ...Korniychuk, V., Lytvynenko, V. Lecture Notes on Data Engineering and Communications Technologies , 2022, 77, р. 729–743 https://doi.org/10.1007/978-3-030-82014-5_50
 3. An Expert System Prototype for the Early Diagnosis of Pneumonia. Voronenko,M., Kovalchuk,O., Lytvynenko,L., Vyshemyrska,S., Krak, I. Lecture Notes on Data Engineering and Communications Technologies, 2022, 77, р. 714–728 https://doi.org/10.1007/978-3-030-82014-5_49
 4. Lytvynenko, V.I., Voronenko, M.O., Kovalchuk, O., Zhunissova, U., Lytvynenko, L.N. Bayesian methods application for the differential diagnosis of the chronic obstructive pulmonary disease CEUR Workshop Proceedings, 2021, 2917, стр. 851–862, http://ceur-ws.org/Vol-2917/paper48.pdf
 5. Bayesian networks application to forecast the national economies development taking into account the water factor N. Savina, N., Kovshun, N., Kostrychenko, V., Voronenko, M., Koval, V. Volume 915, 2021, IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, International Conference on Environmental Sustainability in Natural Resources Management 15-16 October 2021, Odesa, Ukraine, 2021, 915(1), рр. 1-9, 012033 https://doi.org/10.1088/1755-1315/915/1/012033
 6. Model of the formation of geographic baric fields Koroliouk, D., Zoziuk, M., Krysenko, P., Voronenko, M., Yakymenko, Y. CEUR Workshop Proceedings this link is disabled, 2021, v.3021, стр. 171–179
 7. Use of nonlinear models to estimate the spatio-temporal distribution of organochlorine pesticides Olszewski, S., Lurie, I., Lytvynenko, V., Voronenko, M., Demchenko, V. CEUR Workshop Proceedingsthis link is disabled, 2021, v.3021, стр. 180–188
 8. Application of inductive bayesian hierarchical clustering algorithm to identify brain tumors Lurie, I., Lytvynenko, V., Olszewski, S., ...Zhunissova, U., Sherstiuk, M. Advances in Intelligent Systems and Computing, AISC, 2021, v.1246 pp. 567–584, https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-54215-3_36
 9. Volodymyr Lytvynenko, Oleksandr Naumov, Mariia Voronenko, Jan Krejci Larisa Naumova, Dmytro Nikytenko, Nataliia Savina or Lytvynenko V. et al. (2021) Dynamic Bayesian Networks Application for Evaluating the Investment Projects Effectiveness. Lecture Notes in Computational Intelligence and Decision Making. ISDMCI 2020. Advances in Intelligent Systems and Computing, vol 1246. pp. 315–330 Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-54215-3_20
 10. Voronenko M.A.1 , Nikytenko D. V.2 , Krejci J.V.3 ,Savina N.B.2 , Lytvynenko V.I . Assessing the possibility of a country's economic growth using static Bayesian network models. Proceedings of the Third International Workshop on Computer Modeling and Intelligent Systems (CMIS-2020), Zaporizhzhia, Ukraine,April 27-May 1,2020, рр. 462-473. ISSN 1613-0073 Vol-2608 URN: urn:nbn:de:0074-2608-1 http://ceur-ws.org/Vol-2608/
 11. Violetta Demchenko, Serge Olszewski, Mariia Voronenko, Eva Zaets, Nataliia Savina, Iryna Lurie, Volodymyr Lytvynenko Modeling and Predicting the Organochlorine Pesticides Concentration in the Child’s Body Based on their Accumulation in the Mother’s Body. Proceedings of the 2nd International Workshop on Modern Machine Learning Technologies and Data Science (MoMLeT+DS 2020). Volume I: Main Conference, Lviv-Shatsk, Ukraine, June 2-3, 2020. рр. 419-432 Vol-2631 urn:nbn:de:0074-2631-6 ISSN 1613-0073 http://ceur-ws.org/Vol-2631/
 12. Iryna Lurie, Volodymyr Lytvynenko, Serge Olszewski, Mariia Voronenko, Alexander Kornelyuk, Ulzhalgas Zhunissova, Оleg Boskin The Use of Inductive Methods to Identify Subtypes of Glioblastomas in Gene Clustering Proceedings of the 2nd International Workshop on Modern Machine Learning Technologies and Data Science (MoMLeT+DS 2020). Volume I: Main Conference, Lviv-Shatsk, Ukraine, June 2-3, 2020. рр. 406-418 urn:nbn:de:0074-2631-6 ISSN 1613-0073 http://ceur-ws.org/Vol-2631/
 13. Iryna Lurie,Volodymyr Lytvynenko,Serge Olszewski,Mariia Voronenko,Waldemar Woicik,Oleg Boskin, Ulzhalgas Zhunissova,Michael Sherstiuk or Lurie I. et al. (2021) Application of Inductive Bayesian Hierarchical Clustering Algorithm to Identify Brain Tumors. In: Babichev S., Lytvynenko V., Wójcik W., Vyshemyrskaya S. (eds) Lecture Notes in Computational Intelligence and Decision Making. ISDMCI 2020. Advances in Intelligent Systems and Computing, vol 1246. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-54215-3_36
 14. Volodymyr Lytvynenko, Oleksandr Naumov, Mariia Voronenko, Jan Krejci Larisa Naumova, Dmytro Nikytenko, Nataliia Savina or Lytvynenko V. et al. (2021) Dynamic Bayesian Networks Application for Evaluating the Investment Projects Effectiveness. In: Babichev S., Lytvynenko V., Wójcik W., Vyshemyrskaya S. (eds) Lecture Notes in Computational Intelligence and Decision Making. ISDMCI 2020. Advances in Intelligent Systems and Computing, vol 1246. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-54215-3_20
 15. Lytvynenko, V., Kryvoruchko, O., Lurie, I., Savina, N., Naumov, O., Voronenko, M. Comparative studies of self-organizing algorithms for forecasting economic parameters (2020) International Journal of Modern Education and Computer Science, 12 (6), pp. 1-15. DOI: 10.5815/ijmecs.2020.06.01
 16. Olszewski, S., Zajets, Y., Demchenko, V., Boskin, O., Voronenko, M., Lytvynenko, V., Perova, I., Stepanchikov, D. Expansion of the capabilities of chromatography-mass spectrometry due to the numerical decomposition of the signal with the mutual superposition of mass spectra (2020) Communications in Computer and Information Science, 1158, pp. 218-237. DOI: 10.1007/978-3-030-61656-4_14
 17. Voronenko, M., Naumov, O., Naumova, L., Topalova, E., Filippova, V., Lytvynenko, V. Analysis of the Effectiveness of an Investment Project Using Statistical Bayesian Networks (2020) 2020 10th International Conference on Advanced Computer Information Technologies, ACIT 2020 – Proceedings, art. no. 9208982, pp. 408-411. https://ieeexplore.ieee.org/document/9208982
 18. Volodymyr Lytvynenko, Dmytro Nikytenko, Mariia Voronenko, Jan Krejci, Nataliіa Savina. Comparative Study of Noisy-MAX Nodes and General Nodes in Bayesian Network Models. Proceedings of the 4th International Conference on Computational Linguistics and Intelligent Systems (COLINS 2020). Volume I: Main Conference Lviv, Ukraine, April 23-24, 2020. CEUR Workshop Proceedings 2604, CEUR-WS.org 2020, Vol-2604, pp. 56-66 http://ceur-ws.org/Vol-2604/ ISSN 1613-0073
 19. Iryna Fefelova, Andrey Fefelov, Mariia Voronenko , Alexander Kornelyuk, Anatoliy Sachenko, Eduard Ryzhkov, Volodymyr Lytvynenko “Predicting the Protein Tertiary Structure by Hybrid Clonal Selection Algorithms on 3D Square Lattice”, INTERNATIONAL WORKSHOP IT PROJECT MANAGEMENT 2020 (TCSET2020), February 18-20, рр. 965 – 968, 2020 DOI: 10.1109 / TCSET49122.2020.235581
 20. M. Voronenko, I. Lurie, O. Boskin, U. Zhunissova, R. Baranenko and V. Lytvynenko, "Using Bayesian Methods for Predicting the Development of Children Autism," 2019 IEEE International Conference on Advanced Trends in Information Theory (ATIT), Kyiv, Ukraine, 2019, pp. 525-529, doi: 10.1109/ATIT49449.2019.9030523.
 21. Volodymyr Lytvynenko, Nataliia Savina, Jan Krejci, Andry Fefelov, Іrina Lurie, Mariia Voronenko, Ivan Lopushynskyi and Petro Vorona «Dynamic Bayesian Networks in the Problem of Localizing the Narcotic Substances Distribution», Springer, AISC, volume 1080, pp.421-438. Print ISBN 978-3-030-33694-3, https://doi.org/10.1007/978-3-030-33695-0_29
 22. Volodymyr Lytvynenko, Nataliia Savinа, Мariia Voronenko, Anna Pashnina, Roman Baranenko, Nataliia Krugla, Ivan Lopushynskyi. Development of the Dynamic Bayesian Network to Evaluate the National Law Enforcement Agencies’ Work. In: “The crossing point of Intelligent Data Acquisition & Advanced Computing Systems and East & West Scientists” (IDAACS-2019), pp. 418-424, September 18-21, Metz, France IEEE Catalog number: CFP19803-USB ISBN: 978-1-7281-4068-1
 23. Volodymyr Lytvynenko, Nataliia Savinа, Мariia Voronenko, Nadia Doroschuk, Saule Smailova, Оleg Boskin, Tatyana Kravchenko. Development, Validation and Testing of the Bayesian Network of Educational Institutions Financing. In: “The crossing point of Intelligent Data Acquisition & Advanced Computing Systems and East & West Scientists” (IDAACS-2019), pp. 412-418, September 18-21, Metz, France IEEE Catalog number: CFP19803-USB ISBN: 978-1-7281-4068-1
 24. Olszewski S., Komada P., Smolarz A., Lytvynenko V, Savina N, Voronenko M, Vyshemyrska S., Omelchuk A., Lurie I. (2020) Some Features of the Numerical Deconvolution of Mixed Molecular Spectra. In: Lecture Notes in Computational Intelligence and Decision Making. ISDMCI 2019. Advances in Intelligent Systems and Computing, vol 1020, pp.20-34, Springer, Cham DOI https://doi.org/10.1007/978-3-030-26474-1_2
 25. Mashkov V., Bicanek J., Bardachov Y., Voronenko M. (2020) Unconventional Approach to Unit Self-diagnosis. In: Lecture Notes in Computational Intelligence and Decision Making. ISDMCI 2019. Advances in Intelligent Systems and Computing, vol 1020. pp.673-688, Springer, Cham DOI https://doi.org/10.1007/978-3-030-26474-1_6
 26. Mashkov O., Kosenko V., Savina N., Rozov Y., Radetska S., Voronenko M. (2020) Information Technologies for Environmental Monitoring of Plankton Algae Distribution Based on Satellite Image Data. In: Lecture Notes in Computational Intelligence and Decision Making. ISDMCI 2019. Advances in Intelligent Systems and Computing, vol 1020.pp.434-446, Springer, Cham DOI https://doi.org/10.1007/978-3-030-26474-1_31
 27. Volodymyr Lytvynenko, Waldemar Wojcik, Andrey Fefelov, Iryna Lurie, Nataliia Savina, Mariia Voronenko, Oleg Boskin, Saule Smailova. (2020) Hybrid Methods of GMDH-Neural Networks Synthesis and Training for Solving Problems of Time Series Forecasting. In: Lecture Notes in Computational Intelligence and Decision Making. ISDMCI 2019. Advances in Intelligent Systems and Computing, vol 1020.pp.513-531, Springer, Cham DOI https://doi.org/10.1007/978-3-030-26474-1_36
 28. Iryna Fefelova, Andrey Fefelov, Volodymyr Lytvynenko, Róża Dzierżak, Iryna Lurie, Nataliia Savina, Mariia Voronenko, Svitlana Vyshemyrska. (2020) Protein Tertiary Structure Prediction with Hybrid Clonal Selection and Differential Evolution Algorithms. In: Lecture Notes in Computational Intelligence and Decision Making. ISDMCI 2019. Advances in Intelligent Systems and Computing, vol 1020.pp.673-688, Springer, Cham DOI https://doi.org/10.1007/978-3-030-26474-1_47
 29. Volodymyr Lytvynenko, Irіna Lurie, Jan Krejci, Mariia Voronenko, Nataliіa Savina, Mohamed Ali Taif. Two Step Density-Based Object-Inductive Clustering Algorithm. Proceedings of the Second International Workshop «Modern Machine Learning Technologies and Data Science» (MoMLeT&DS-2019), Shatsk, Ukraine, June 2-4, 2019, pp. 117-136. ISSN 1613-0073 http://ceur-ws.org/Vol-2386/
 30. Fefelov A.O., Lytvynenko V.I., Taif M.A., Savina N.B.,Voronenko M.A., Lurie I.A., Boskin O.O.. Hybrid immune algorithms in the gene regulatory networks reconstruction. Proceedings of the Second International Workshop on Computer Modeling and Intelligent Systems (CMIS-2019), Zaporizhzhia, Ukraine,April 15-19,2019, рр. 185-210. ISSN 1613-0073 URN: urn:nbn:de:0074-2353-0 http://ceur-ws.org/Vol-2353/
 31. Viktor Mashkov, Jiri Fiser,Volodymyr Lytvynenko, Maria Voronenko. Evaluation of testing assignment for system level selfdiagnosis. Proceedings of the Second International Workshop on Computer Modeling and Intelligent Systems (CMIS-2019), Zaporizhzhia, Ukraine,April 15-19,2019, рр. 1004-1019. ISSN 1613-0073 URN: urn:nbn:de:0074-2353-0 http://ceur-ws.org/Vol-2353/
 32. Viktor Mashkov, Jirí Fiser, Volodymyr Lytvynenko and Maria Voronenko Diagnosis of Intermittently Faulty Units at System Level Data 2019, MDPI, Basel, Switzerland, 4(1), 44; doi:10.3390/data4010044, ISSN 2306-5729. Proceedings are indexed in the Emerging Sources Citation Index (ESCI), Web of Science and Scopus. https://mbox2.i.ua/read /INBOX/5c9e79d3b4d6/ ?p=4&_rand =1716142896

П.3. Наявність виданого підручника чи навчального посібника (включаючи електронні) або монографії (загальним обсягом не менше 5 авторських аркушів), в тому числі видані у співавторстві (обсягом не менше 1,5 авторського аркуша на кожного співавтора) (*за наявності надати лінк або бібліографічний опис);

Моделі, інформаційні системи та технології управління соціотехнічними системами: монографія / О. Є. Огнєва, С. В. Вишемирська, М. О. Вороненко. – Херсон: ФОП Вишемирський В. С., 2019. – 236 с. ISBN 978-617-7573-79-0 Рекомендовано до друку Вченою Радою ХНТУ (протокол №5 від 19.03.2019) (фіксований власний внесок –82 с.)

П. 12. Наявність апробаційних та/або науково-популярних, та/або консультаційних (дорадчих), та/або науково-експертних публікацій з наукової або професійної тематики загальною кількістю не менше п’яти публікацій;

1. Oleksandr Murzenko, Serge Olszewski, Oleg Boskin, Irina Lurie, Nataliia Savina,Мariia Voronenko, Volodymyr Lytvynenko. Application of a Combined Approach for Predicting a Peptide-Protein Binding Affinity Using Regulatory Regression Methods with Advance Reduction of Features. In: “The crossing point of Intelligent Data Acquisition & Advanced Computing Systems and East & West Scientists” (IDAACS-2019), pp. 431-436, September 18-21, Metz, France IEEE Catalog number: CFP19803-USB ISBN: 978-1-7281-4068-1

2. Volodymyr Lytvynenko, Nataliіa Savina, Jan Krejci, Mariia Voronenko, Maryna Yakobchuk, Olena Kryvoruchko. Bayesian Networks' Development Based on Noisy-MAX Nodes for Modeling Investment Processes in Transport. Proceedings of the Second International Workshop «Modern Machine Learning Technologies and Data Science» (MoMLeT&DS-2019), Shatsk, Ukraine, June 2-4, 2019, pp. 1-10. ISSN 1613-0073 http://ceur-ws.org/Vol-2386/

3. Іrina Lurie, Andrii Podlevsky, Natalia Savina, Maria Voronenko, Anna Pashnina, Volodymyr Lytvynenko. Inductive technology of the target clusterization of enterprise’s economic indicators of Ukraine. Proceedings of the Second International Workshop on Computer Modeling and Intelligent Systems (CMIS-2019), Zaporizhzhia, Ukraine,April 15-19,2019, рр. 848-859. ISSN 1613-0073 URN: urn:nbn:de:0074-2353-0 http://ceur-ws.org/Vol-2353/

4. Lytvynenko, V., Savina, N., Pyrtko, M., Voronenko, M., Baranenko, R., Lopushynskyi, I.: Development, validation and testing of the Bayesian network to evaluate the national law enforcement agencies’ work. In: Proc. 9nd Int. Conf. on Advanced Computer Information Technologies (ACIT’ 2019), рр.252-256.(2019) ISBN: 978-1-7281-0449-2

5. Volodymyr Lytvynenko, Іrina Lurie, Mariia Voronenko, Nataliia Savina, Jan Krejci, Andry Fefelov, Ivan Lopushynskyi, Petro Vorona. The use of Bayesian methods in the task of localizing the narcotic substances distribution. Proceedings of the IEEE-2019 14th International Scientific and Technical Conference on Computer Sciences and Information Technologies (CSIT), 17-20 September 2019, Lviv, Ukraine, pp.60-63. Part Number: CFP19D36-PRT ISBN: 978-1-7281-0806-3

6. O. Romanko, M. Voronenko, N. Savina, I. Zhorova, W. Wójcik and V. Lytvynenko, "The Use of Static Bayesian Networks for Situational Modeling of National Economy Competitiveness," 2019 IEEE International Conference on Advanced Trends in Information Theory (ATIT), Kyiv, Ukraine, 2019, pp. 501-505, doi: 10.1109/ATIT49449.2019.9030515.

7. Volodymyr Lytvynenko, Мariia Voronenko, Sergei Sitalo, Oleg Boskin, Iryna Lurie, Nataliia Savinа, YaroslavTanasiichuk , Nataliia Kruglа «Using a Bayesian Network to Assess the Atmospheric Pollution Influence on Immunological Parameters» , 2nd International Workshop on Informatics & Data-Driven Medicine, Lviv, Ukraine, November 11 - 13, 2019 (IDDM’2019), pp.222-233, urn:nbn:de:0074-2488-2, http://ceur-ws.org/Vol-2488/

 

1. Методи документування консолідованої інформації

2. Використання Data Science для обробки консолідованної інформації в бізнесу

Вороненко Марія Олександрівна

П.1. Наявність не менше п’яти публікацій у періодичних наукових виданнях, що включені до переліку фахових видань України, до наукометричних баз, зокрема Scopus, Web of Science Core Collection;

 1. Using Bayesian Methods in the Task of Modeling the Patients' Pharmacoresistance Development. M. Voronenko, U. Zhunissova, S. Smailova, L. Lytvynenko, N. Savina, P. Mulesa, V. Lytvynenko . IAPGOŚ 2022, 12(2), р.77-82, p-ISSN 2083-0157, e-ISSN 2391-6761, http://doi.org/10.35784/iapgos.2968
 2. Using Bayesian Networks to Estimate the Effectiveness of Innovative Projects. Naumov,O., Voronenko,M., Naumova, O., ...Korniychuk, V., Lytvynenko, V. Lecture Notes on Data Engineering and Communications Technologies , 2022, 77, р. 729–743 https://doi.org/10.1007/978-3-030-82014-5_50
 3. An Expert System Prototype for the Early Diagnosis of Pneumonia. Voronenko,M., Kovalchuk,O., Lytvynenko,L., Vyshemyrska,S., Krak, I. Lecture Notes on Data Engineering and Communications Technologies, 2022, 77, р. 714–728 https://doi.org/10.1007/978-3-030-82014-5_49
 4. Lytvynenko, V.I., Voronenko, M.O., Kovalchuk, O., Zhunissova, U., Lytvynenko, L.N. Bayesian methods application for the differential diagnosis of the chronic obstructive pulmonary disease CEUR Workshop Proceedings, 2021, 2917, стр. 851–862, http://ceur-ws.org/Vol-2917/paper48.pdf
 5. Bayesian networks application to forecast the national economies development taking into account the water factor N. Savina, N., Kovshun, N., Kostrychenko, V., Voronenko, M., Koval, V. Volume 915, 2021, IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, International Conference on Environmental Sustainability in Natural Resources Management 15-16 October 2021, Odesa, Ukraine, 2021, 915(1), рр. 1-9, 012033 https://doi.org/10.1088/1755-1315/915/1/012033
 6. Model of the formation of geographic baric fields Koroliouk, D., Zoziuk, M., Krysenko, P., Voronenko, M., Yakymenko, Y. CEUR Workshop Proceedings this link is disabled, 2021, v.3021, стр. 171–179
 7. Use of nonlinear models to estimate the spatio-temporal distribution of organochlorine pesticides Olszewski, S., Lurie, I., Lytvynenko, V., Voronenko, M., Demchenko, V. CEUR Workshop Proceedingsthis link is disabled, 2021, v.3021, стр. 180–188
 8. Application of inductive bayesian hierarchical clustering algorithm to identify brain tumors Lurie, I., Lytvynenko, V., Olszewski, S., ...Zhunissova, U., Sherstiuk, M. Advances in Intelligent Systems and Computing, AISC, 2021, v.1246 pp. 567–584, https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-54215-3_36
 9. Volodymyr Lytvynenko, Oleksandr Naumov, Mariia Voronenko, Jan Krejci Larisa Naumova, Dmytro Nikytenko, Nataliia Savina or Lytvynenko V. et al. (2021) Dynamic Bayesian Networks Application for Evaluating the Investment Projects Effectiveness. Lecture Notes in Computational Intelligence and Decision Making. ISDMCI 2020. Advances in Intelligent Systems and Computing, vol 1246. pp. 315–330 Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-54215-3_20
 10. Voronenko M.A.1 , Nikytenko D. V.2 , Krejci J.V.3 ,Savina N.B.2 , Lytvynenko V.I . Assessing the possibility of a country's economic growth using static Bayesian network models. Proceedings of the Third International Workshop on Computer Modeling and Intelligent Systems (CMIS-2020), Zaporizhzhia, Ukraine,April 27-May 1,2020, рр. 462-473. ISSN 1613-0073 Vol-2608 URN: urn:nbn:de:0074-2608-1 http://ceur-ws.org/Vol-2608/
 11. Violetta Demchenko, Serge Olszewski, Mariia Voronenko, Eva Zaets, Nataliia Savina, Iryna Lurie, Volodymyr Lytvynenko Modeling and Predicting the Organochlorine Pesticides Concentration in the Child’s Body Based on their Accumulation in the Mother’s Body. Proceedings of the 2nd International Workshop on Modern Machine Learning Technologies and Data Science (MoMLeT+DS 2020). Volume I: Main Conference, Lviv-Shatsk, Ukraine, June 2-3, 2020. рр. 419-432 Vol-2631 urn:nbn:de:0074-2631-6 ISSN 1613-0073 http://ceur-ws.org/Vol-2631/
 12. Iryna Lurie, Volodymyr Lytvynenko, Serge Olszewski, Mariia Voronenko, Alexander Kornelyuk, Ulzhalgas Zhunissova, Оleg Boskin The Use of Inductive Methods to Identify Subtypes of Glioblastomas in Gene Clustering Proceedings of the 2nd International Workshop on Modern Machine Learning Technologies and Data Science (MoMLeT+DS 2020). Volume I: Main Conference, Lviv-Shatsk, Ukraine, June 2-3, 2020. рр. 406-418 urn:nbn:de:0074-2631-6 ISSN 1613-0073 http://ceur-ws.org/Vol-2631/
 13. Iryna Lurie,Volodymyr Lytvynenko,Serge Olszewski,Mariia Voronenko,Waldemar Woicik,Oleg Boskin, Ulzhalgas Zhunissova,Michael Sherstiuk or Lurie I. et al. (2021) Application of Inductive Bayesian Hierarchical Clustering Algorithm to Identify Brain Tumors. In: Babichev S., Lytvynenko V., Wójcik W., Vyshemyrskaya S. (eds) Lecture Notes in Computational Intelligence and Decision Making. ISDMCI 2020. Advances in Intelligent Systems and Computing, vol 1246. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-54215-3_36
 14. Volodymyr Lytvynenko, Oleksandr Naumov, Mariia Voronenko, Jan Krejci Larisa Naumova, Dmytro Nikytenko, Nataliia Savina or Lytvynenko V. et al. (2021) Dynamic Bayesian Networks Application for Evaluating the Investment Projects Effectiveness. In: Babichev S., Lytvynenko V., Wójcik W., Vyshemyrskaya S. (eds) Lecture Notes in Computational Intelligence and Decision Making. ISDMCI 2020. Advances in Intelligent Systems and Computing, vol 1246. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-54215-3_20
 15. Lytvynenko, V., Kryvoruchko, O., Lurie, I., Savina, N., Naumov, O., Voronenko, M. Comparative studies of self-organizing algorithms for forecasting economic parameters (2020) International Journal of Modern Education and Computer Science, 12 (6), pp. 1-15. DOI: 10.5815/ijmecs.2020.06.01
 16. Olszewski, S., Zajets, Y., Demchenko, V., Boskin, O., Voronenko, M., Lytvynenko, V., Perova, I., Stepanchikov, D. Expansion of the capabilities of chromatography-mass spectrometry due to the numerical decomposition of the signal with the mutual superposition of mass spectra (2020) Communications in Computer and Information Science, 1158, pp. 218-237. DOI: 10.1007/978-3-030-61656-4_14
 17. Voronenko, M., Naumov, O., Naumova, L., Topalova, E., Filippova, V., Lytvynenko, V. Analysis of the Effectiveness of an Investment Project Using Statistical Bayesian Networks (2020) 2020 10th International Conference on Advanced Computer Information Technologies, ACIT 2020 – Proceedings, art. no. 9208982, pp. 408-411. https://ieeexplore.ieee.org/document/9208982
 18. Volodymyr Lytvynenko, Dmytro Nikytenko, Mariia Voronenko, Jan Krejci, Nataliіa Savina. Comparative Study of Noisy-MAX Nodes and General Nodes in Bayesian Network Models. Proceedings of the 4th International Conference on Computational Linguistics and Intelligent Systems (COLINS 2020). Volume I: Main Conference Lviv, Ukraine, April 23-24, 2020. CEUR Workshop Proceedings 2604, CEUR-WS.org 2020, Vol-2604, pp. 56-66 http://ceur-ws.org/Vol-2604/ ISSN 1613-0073
 19. Iryna Fefelova, Andrey Fefelov, Mariia Voronenko , Alexander Kornelyuk, Anatoliy Sachenko, Eduard Ryzhkov, Volodymyr Lytvynenko “Predicting the Protein Tertiary Structure by Hybrid Clonal Selection Algorithms on 3D Square Lattice”, INTERNATIONAL WORKSHOP IT PROJECT MANAGEMENT 2020 (TCSET2020), February 18-20, рр. 965 – 968, 2020 DOI: 10.1109 / TCSET49122.2020.235581
 20. M. Voronenko, I. Lurie, O. Boskin, U. Zhunissova, R. Baranenko and V. Lytvynenko, "Using Bayesian Methods for Predicting the Development of Children Autism," 2019 IEEE International Conference on Advanced Trends in Information Theory (ATIT), Kyiv, Ukraine, 2019, pp. 525-529, doi: 10.1109/ATIT49449.2019.9030523.
 21. Volodymyr Lytvynenko, Nataliia Savina, Jan Krejci, Andry Fefelov, Іrina Lurie, Mariia Voronenko, Ivan Lopushynskyi and Petro Vorona «Dynamic Bayesian Networks in the Problem of Localizing the Narcotic Substances Distribution», Springer, AISC, volume 1080, pp.421-438. Print ISBN 978-3-030-33694-3, https://doi.org/10.1007/978-3-030-33695-0_29
 22. Volodymyr Lytvynenko, Nataliia Savinа, Мariia Voronenko, Anna Pashnina, Roman Baranenko, Nataliia Krugla, Ivan Lopushynskyi. Development of the Dynamic Bayesian Network to Evaluate the National Law Enforcement Agencies’ Work. In: “The crossing point of Intelligent Data Acquisition & Advanced Computing Systems and East & West Scientists” (IDAACS-2019), pp. 418-424, September 18-21, Metz, France IEEE Catalog number: CFP19803-USB ISBN: 978-1-7281-4068-1
 23. Volodymyr Lytvynenko, Nataliia Savinа, Мariia Voronenko, Nadia Doroschuk, Saule Smailova, Оleg Boskin, Tatyana Kravchenko. Development, Validation and Testing of the Bayesian Network of Educational Institutions Financing. In: “The crossing point of Intelligent Data Acquisition & Advanced Computing Systems and East & West Scientists” (IDAACS-2019), pp. 412-418, September 18-21, Metz, France IEEE Catalog number: CFP19803-USB ISBN: 978-1-7281-4068-1
 24. Olszewski S., Komada P., Smolarz A., Lytvynenko V, Savina N, Voronenko M, Vyshemyrska S., Omelchuk A., Lurie I. (2020) Some Features of the Numerical Deconvolution of Mixed Molecular Spectra. In: Lecture Notes in Computational Intelligence and Decision Making. ISDMCI 2019. Advances in Intelligent Systems and Computing, vol 1020, pp.20-34, Springer, Cham DOI https://doi.org/10.1007/978-3-030-26474-1_2
 25. Mashkov V., Bicanek J., Bardachov Y., Voronenko M. (2020) Unconventional Approach to Unit Self-diagnosis. In: Lecture Notes in Computational Intelligence and Decision Making. ISDMCI 2019. Advances in Intelligent Systems and Computing, vol 1020. pp.673-688, Springer, Cham DOI https://doi.org/10.1007/978-3-030-26474-1_6
 26. Mashkov O., Kosenko V., Savina N., Rozov Y., Radetska S., Voronenko M. (2020) Information Technologies for Environmental Monitoring of Plankton Algae Distribution Based on Satellite Image Data. In: Lecture Notes in Computational Intelligence and Decision Making. ISDMCI 2019. Advances in Intelligent Systems and Computing, vol 1020.pp.434-446, Springer, Cham DOI https://doi.org/10.1007/978-3-030-26474-1_31
 27. Volodymyr Lytvynenko, Waldemar Wojcik, Andrey Fefelov, Iryna Lurie, Nataliia Savina, Mariia Voronenko, Oleg Boskin, Saule Smailova. (2020) Hybrid Methods of GMDH-Neural Networks Synthesis and Training for Solving Problems of Time Series Forecasting. In: Lecture Notes in Computational Intelligence and Decision Making. ISDMCI 2019. Advances in Intelligent Systems and Computing, vol 1020.pp.513-531, Springer, Cham DOI https://doi.org/10.1007/978-3-030-26474-1_36
 28. Iryna Fefelova, Andrey Fefelov, Volodymyr Lytvynenko, Róża Dzierżak, Iryna Lurie, Nataliia Savina, Mariia Voronenko, Svitlana Vyshemyrska. (2020) Protein Tertiary Structure Prediction with Hybrid Clonal Selection and Differential Evolution Algorithms. In: Lecture Notes in Computational Intelligence and Decision Making. ISDMCI 2019. Advances in Intelligent Systems and Computing, vol 1020.pp.673-688, Springer, Cham DOI https://doi.org/10.1007/978-3-030-26474-1_47
 29. Volodymyr Lytvynenko, Irіna Lurie, Jan Krejci, Mariia Voronenko, Nataliіa Savina, Mohamed Ali Taif. Two Step Density-Based Object-Inductive Clustering Algorithm. Proceedings of the Second International Workshop «Modern Machine Learning Technologies and Data Science» (MoMLeT&DS-2019), Shatsk, Ukraine, June 2-4, 2019, pp. 117-136. ISSN 1613-0073 http://ceur-ws.org/Vol-2386/
 30. Fefelov A.O., Lytvynenko V.I., Taif M.A., Savina N.B.,Voronenko M.A., Lurie I.A., Boskin O.O.. Hybrid immune algorithms in the gene regulatory networks reconstruction. Proceedings of the Second International Workshop on Computer Modeling and Intelligent Systems (CMIS-2019), Zaporizhzhia, Ukraine,April 15-19,2019, рр. 185-210. ISSN 1613-0073 URN: urn:nbn:de:0074-2353-0 http://ceur-ws.org/Vol-2353/
 31. Viktor Mashkov, Jiri Fiser,Volodymyr Lytvynenko, Maria Voronenko. Evaluation of testing assignment for system level selfdiagnosis. Proceedings of the Second International Workshop on Computer Modeling and Intelligent Systems (CMIS-2019), Zaporizhzhia, Ukraine,April 15-19,2019, рр. 1004-1019. ISSN 1613-0073 URN: urn:nbn:de:0074-2353-0 http://ceur-ws.org/Vol-2353/
 32. Viktor Mashkov, Jirí Fiser, Volodymyr Lytvynenko and Maria Voronenko Diagnosis of Intermittently Faulty Units at System Level Data 2019, MDPI, Basel, Switzerland, 4(1), 44; doi:10.3390/data4010044, ISSN 2306-5729. Proceedings are indexed in the Emerging Sources Citation Index (ESCI), Web of Science and Scopus. https://mbox2.i.ua/read /INBOX/5c9e79d3b4d6/ ?p=4&_rand =1716142896

П.3. Наявність виданого підручника чи навчального посібника (включаючи електронні) або монографії (загальним обсягом не менше 5 авторських аркушів), в тому числі видані у співавторстві (обсягом не менше 1,5 авторського аркуша на кожного співавтора) (*за наявності надати лінк або бібліографічний опис);

Моделі, інформаційні системи та технології управління соціотехнічними системами: монографія / О. Є. Огнєва, С. В. Вишемирська, М. О. Вороненко. – Херсон: ФОП Вишемирський В. С., 2019. – 236 с. ISBN 978-617-7573-79-0 Рекомендовано до друку Вченою Радою ХНТУ (протокол №5 від 19.03.2019) (фіксований власний внесок –82 с.)

П. 12. Наявність апробаційних та/або науково-популярних, та/або консультаційних (дорадчих), та/або науково-експертних публікацій з наукової або професійної тематики загальною кількістю не менше п’яти публікацій;

8. Oleksandr Murzenko, Serge Olszewski, Oleg Boskin, Irina Lurie, Nataliia Savina,Мariia Voronenko, Volodymyr Lytvynenko. Application of a Combined Approach for Predicting a Peptide-Protein Binding Affinity Using Regulatory Regression Methods with Advance Reduction of Features. In: “The crossing point of Intelligent Data Acquisition & Advanced Computing Systems and East & West Scientists” (IDAACS-2019), pp. 431-436, September 18-21, Metz, France IEEE Catalog number: CFP19803-USB ISBN: 978-1-7281-4068-1

9. Volodymyr Lytvynenko, Nataliіa Savina, Jan Krejci, Mariia Voronenko, Maryna Yakobchuk, Olena Kryvoruchko. Bayesian Networks' Development Based on Noisy-MAX Nodes for Modeling Investment Processes in Transport. Proceedings of the Second International Workshop «Modern Machine Learning Technologies and Data Science» (MoMLeT&DS-2019), Shatsk, Ukraine, June 2-4, 2019, pp. 1-10. ISSN 1613-0073 http://ceur-ws.org/Vol-2386/

 1. Іrina Lurie, Andrii Podlevsky, Natalia Savina, Maria Voronenko, Anna Pashnina, Volodymyr Lytvynenko. Inductive technology of the target clusterization of enterprise’s economic indicators of Ukraine. Proceedings of the Second International Workshop on Computer Modeling and Intelligent Systems (CMIS-2019), Zaporizhzhia, Ukraine,April 15-19,2019, рр. 848-859. ISSN 1613-0073 URN: urn:nbn:de:0074-2353-0 http://ceur-ws.org/Vol-2353/
 2. Lytvynenko, V., Savina, N., Pyrtko, M., Voronenko, M., Baranenko, R., Lopushynskyi, I.: Development, validation and testing of the Bayesian network to evaluate the national law enforcement agencies’ work. In: Proc. 9nd Int. Conf. on Advanced Computer Information Technologies (ACIT’ 2019), рр.252-256.(2019) ISBN: 978-1-7281-0449-2
 3. Volodymyr Lytvynenko, Іrina Lurie, Mariia Voronenko, Nataliia Savina, Jan Krejci, Andry Fefelov, Ivan Lopushynskyi, Petro Vorona. The use of Bayesian methods in the task of localizing the narcotic substances distribution. Proceedings of the IEEE-2019 14th International Scientific and Technical Conference on Computer Sciences and Information Technologies (CSIT), 17-20 September 2019, Lviv, Ukraine, pp.60-63. Part Number: CFP19D36-PRT ISBN: 978-1-7281-0806-3
 4. O. Romanko, M. Voronenko, N. Savina, I. Zhorova, W. Wójcik and V. Lytvynenko, "The Use of Static Bayesian Networks for Situational Modeling of National Economy Competitiveness," 2019 IEEE International Conference on Advanced Trends in Information Theory (ATIT), Kyiv, Ukraine, 2019, pp. 501-505, doi: 10.1109/ATIT49449.2019.9030515.
 5. Volodymyr Lytvynenko, Мariia Voronenko, Sergei Sitalo, Oleg Boskin, Iryna Lurie, Nataliia Savinа, YaroslavTanasiichuk , Nataliia Kruglа «Using a Bayesian Network to Assess the Atmospheric Pollution Influence on Immunological Parameters» , 2nd International Workshop on Informatics & Data-Driven Medicine, Lviv, Ukraine, November 11 - 13, 2019 (IDDM’2019), pp.222-233, urn:nbn:de:0074-2488-2, http://ceur-ws.org/Vol-2488/
 

1 Системи прийняття рішень

2.Моделювання систем штучного інтелекту

3.Інтелектуальний аналіз даних

Литвиненко Володимир Іванович

П.1. Наявність не менше п’яти публікацій у періодичних наукових виданнях, що включені до переліку фахових видань України, до наукометричних баз, зокрема Scopus, Web of Science Core Collection;

1. Inductive technology of the target clusterization of enterprise's economic indicators of Ukraine // Lurie I., Podlevskyi A., Savina N., Voronenko M., Pashnina A., Lytvynenko V. // CEUR Workshop Proceedings, 2019, 2353, pp. 848–859 (Scopus).

2. Two step density-based object-inductive clustering algorithm // Lytvynenko V., Lurie I., Krejci J., Voronenko M., Savina N., Taif M.A. // CEUR Workshop Proceedings, 2019, 2386, pp. 117–135 (Scopus).

3. About innovation-investment designing of complex systems by inductive technology of system information-analytical research // Volodymyr Osypenko, Irina Lurie, Maryna Yakobchuk, Nataliia Savina, Oleg Boskin, Volodymyr Lytvynenko // Proceedings of the 2019 10th IEEE International Conference on Intelligent Data Acquisition and Advanced Computing Systems: Technology and Applications, IDAACS 2019, 2019, 1, pp. 424–430 (Scopus).

DOI: 10.1109/IDAACS.2019.8924434

4. Hybrid Methods of GMDH-Neural Networks Synthesis and Training for Solving Problems of Time Series Forecasting // Volodymyr Lytvynenko, Waldemar Wojcik, Andrey Fefelov, Iryna Lurie, Nataliia Savina, Mariia Voronenko, Oleg Boskin, Saule Smailova // Advances in Intelligent Systems and Computing, 2020, 1020, pp. 513–531 (Scopus).

DOI: 10.1007/978-3-030-26474-1_36

5. Forest cover type classification based on environment characteristics and machine learning technology // Vasyl Kiyko, Vasyl Lytvyn, Lubomyr Chyrun, Svitlana Vyshemyrska, Iryna Lurie, Mykhailo Hrubel// Communications in Computer and Information Science, 2020, 1158, pp. 501–524 (Scopus). DOI: 10.1007/978-3-030-61656-4_34

П.2. Наявність одного патенту на винахід або п’яти деклараційних патентів на винахід чи корисну модель, включаючи секретні, або наявність не менше п’яти свідоцтв про реєстрацію авторського права на твір.

1. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір «Комп’ютерна програма «Об’єктно-індуктивний алгоритм двокрокової кластерізації на базі щільністних алгоритмів DBSCAN I OPTICS» / Лур’є І.А., Савіна Н.Б., Литвиненко В.І., Боскін О.О., Таіф М.А., Корніловська Н.В. // №96203. - 19.02.2020.

2. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір «Комп’ютерна програма WNET_RBF_Fuzzy_Predictors» / Литвиненко В.І., Фефелов А.О., Корніловська Н.В., Лур’є І.А. // №70746.- 28.02.2017.

3. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір «Комп’ютерна програма KONTUR» / Корніловська Н.В., Литвиненко В.І., Лур’є І.А.// №71045. -23.03.2017

4. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір «Комп’ютерна програма «Об’єктно-індуктивний алгоритм ієрархічної байєсовської кластеризації»» / Лур’є І.А., Савіна Н.Б., Литвиненко В.І., Боскін О.О., Осипенко В.В., Наумов О.Б., Ольшевський С. В.// №102220. – 01.02.2021.

П.3. Наявність виданого підручника чи навчального посібника (включаючи електронні) або монографії (загальним обсягом не менше 5 авторських аркушів), в тому числі видані у співавторстві (обсягом не менше 1,5 авторського аркуша на кожного співавтора) (*за наявності надати лінк або бібліографічний опис);

1. Литвиненко В.І. Архітектура комп’ютерів та операційні системи: навчально-методичний посібник / В.І. Литвиненко, Н.В. Корніловська, І.А. Лур’є, С.В. Вишемирська; за ред. проф. В.І. Литвиненка. – Херсон: ХНТУ, 2017. – 207 с. (рек. до друку Вченою радою ХНТУ, прот. №6 від 24.03.2017 р.) (фіксований власний внесок – 1,6 а.а.)

2. Вороненко М.О. Використання пакету weka для інтелектуального аналізу даних: Лабораторний практикум / В.І. Литвиненко, І.А. Лур’є, М.О. Вороненко, С.В. Вишемирська. Херсон: ПП Вишемирський В. С., 2017 р. – 110 с. (ISBN 978-617-7273-60-7) (Рекомендовано до друку Вченою радою Херсонського національного технічного університету (протокол № 9 від 2 червня 2017 р.) (фіксований власний внесок –1,6 а.а.) Реєстр. номер 112/240 від 20.09.2017р.

П.6

Кандидатська дисертація: Таїф Мохамат Алі

«Моделі та методи реверсної інженерії генних регуляторних мереж на основі гібридних імунних систем», 05.13.06 – Інформаційні технології 14 травня 2021

П. 12. Наявність апробаційних та/або науково-популярних, та/або консультаційних (дорадчих), та/або науково-експертних публікацій з наукової або професійної тематики загальною кількістю не менше п’яти публікацій;

 1. Фефелов А.А. Литвиненко В.И., Таиф М.А., Лурье И.А. Гибридный подход при реконструкции генных регуляторный сетей // Управляющие машины и системы, 2017, № 3, С. 63-72
 2. А.А. Фефелов, В.И. Литвиненко, М.А. Таиф, И.А.Лурье Параметрическая идентификация S-системы с применением модифицированного алгоритма клонального отбора // Управляющие машины и системы, 2017, № 5, С. 43-53
 3. Fefelov А.А. Lytvynenko V.I., Voronenko M.A., Stepanchenko O.M., Sokur I.V., Lurie I.A. Reverse engineering of the gene regulatory network with combined use of the clonal selection algorithm and differential evolution / // System tecnologies. №6 (113). – Dnipro, 2017. – P. 74–84.
 4. Comparative studies of self-organizing algorithms for forecasting economic parameters // Volodymyr Lytvynenko, Olena Kryvoruchko, Irina Lurie, Nataliia Savina, Oleksandr Naumov, Mariia Voronenko // International Journal of Modern Education and Computer Science, 2020, 12(6), pp. 1–15.

DOI 10.5815/ijmecs.2020.06.01

 1. Detecting items with the biggest weight based on neural network and machine learning methods // Vitaliy Danylyk, Victoria Vysotska, Vasyl Lytvyn, Svitlana Vyshemyrska, Iryna Lurie, Mykhailo Luchkevych // Communications in Computer and Information Science, 2020, 1158, pp. 383–396.

DOI: 10.1007/978-3-030-61656-4_26

 1. Osadchyi S., Lurie I., Boskin O., Okipnyi I. Identification and modeling of processes for automated control of functional diagnostics of metal structures. Scientific Journal of the Ternopil National Technical University 2020, №2 (98), рр.110-119.

https://doi.org/10.33108/visnyk_tntu2020.02

 1. Lytvynenko V., Lurie I., Boskin O. Okipnyi I. Automation of acoustic-emission diagnostic systems control processes. Scientific Journal of the Ternopol National Technical University, 2020, № 1 (97), 88–96 URL: https://doi.org/10.33108/visnyk_tntu2020.01
 

Алгоритмізація і програмування

Лур'є Ірина Анатоліївна

П.1. Наявність не менше п’яти публікацій у періодичних наукових виданнях, що включені до переліку фахових видань України, до наукометричних баз, зокрема Scopus, Web of Science Core Collection;

1. Application of inductive bayesian hierarchical clustering algorithm to identify brain tumors // Lurie Iryna, Lytvynenko Volodymyr, Olszewski Serge, Voronenko Mariia, Woicik Waldemar, Boskin Oleg, Zhunissova Ulzhalgas, Sherstiuk Michael // Lecture Notes in Computational Intelligence and Decision Making - Proceedings of the 2020 International Scientific Conference "Intellectual Systems of Decision-making and Problems of Computational Intelligence", ISDMCI 2020, Kherson, Ukraine, May 25-29, 2020. Volume 1246 of Advances in Intelligent Systems and Computing, pages 567-584, Springer, 2020.[Scopus] https://doi.org/10.1007/978-3-030-54215-3_36

2. Comparative Studies of Self-organizing Algorithms for Forecasting Economic Parameters // Lytvynenko Volodymyr, Kryvoruchko Olena, Lurie Irina, Savina Nataliia, Naumov Oleksandr  //

International Journal of Modern Education and Computer Science /Hong Kong Том 10, Изд. 6, (Dec 2020): pp. 1 -15. [Scopus]

DOI:10.5815/ijmecs.2020.06.01

3. Hybrid Methods of GMDH-Neural Networks Synthesis and Training for Solving Problems of Time Series Forecasting // Volodymyr Lytvynenko, Waldemar Wojcik, Andrey Fefelov, Iryna Lurie, Nataliia Savina, Mariia Voronenko, Oleg Boskin, Saule Smailova // Advances in Intelligent Systems and Computing, 2020, 1020, pp. 513–531 [Scopus].

DOI:10.1007/978-3-030-26474-1_36

4. Protein Tertiary Structure Prediction with Hybrid Clonal Selection and Differential Evolution Algorithms // Iryna Fefelova, Andrey Fefelov, Volodymyr Lytvynenko, Róża Dzierżak, Iryna Lurie, Nataliia Savina, Mariia VoronenkoSvitlana, Vyshemyrska // 15th International Scientific Conference on Intellectual Systems of Decision Making and Problems of Computational Intelligence, ISDMCI 2019 Kherson21 May 2019 through 25 May 2019, Code 229069 / Advances in Intelligent Systems and Computing Volume 1020, Pages 673 – 688, 2020 [Scopus]

DOI:10.1007/978-3-030-26474-1_47

5. Forest cover type classification based on environment characteristics and machine learning technology // Vasyl Kiyko, Vasyl Lytvyn, Lubomyr Chyrun, Svitlana Vyshemyrska, Iryna Lurie, Mykhailo Hrubel // Communications in Computer and Information Science, 2020, 1158, pp. 501–524 [Scopus].

DOI: 10.1007/978-3-030-61656-4_34

П.3. Наявність виданого підручника чи навчального посібника (включаючи електронні) або монографії (загальним обсягом не менше 5 авторських аркушів), в тому числі видані у співавторстві (обсягом не менше 1,5 авторського аркуша на кожного співавтора) (*за наявності надати лінк або бібліографічний опис);

1. Лур'є І.А. Програмування під операційну систему ANDROID: Навчальний посібник / Н.В. Корніловська, С.В. Вишемирська, І.А. Лур’є. – Херсон: ФОП Вишемирський В.С., 2019. – 212 с. ISBN 978-617-7573-88-2. (фіксований власний внесок – 2 а.а.)

П.12. Наявність апробаційних та/або науково-популярних, та/або консультаційних (дорадчих), та/або науково-експертних публікацій з наукової або професійної тематики загальною кількістю не менше п’яти публікацій;

1. Comparative studies of self-organizing algorithms for forecasting economic parameters // Volodymyr Lytvynenko, Olena Kryvoruchko, Irina Lurie, Nataliia Savina, Oleksandr Naumov, Mariia Voronenko // International Journal of Modern Education and Computer Science, 2020, 12(6), pp. 1–15.

DOI 10.5815/ijmecs.2020.06.01

2. Detecting items with the biggest weight based on neural network and machine learning methods // Vitaliy Danylyk, Victoria Vysotska, Vasyl Lytvyn, Svitlana Vyshemyrska, Iryna Lurie, Mykhailo Luchkevych // Communications in Computer and Information Science, 2020, 1158, pp. 383–396.

DOI: 10.1007/978-3-030-61656-4_26

3. Osadchyi S., Lurie I., Boskin O., Okipnyi I. Identification and modeling of processes for automated control of functional diagnostics of metal structures. Scientific Journal of the Ternopil National Technical University 2020, №2 (98), рр.110-119.

https://doi.org/10.33108/visnyk_tntu2020.02

4. Lytvynenko V., Lurie I., Boskin O. Okipnyi I. Automation of acoustic-emission diagnostic systems control processes. Scientific Journal of the Ternopol National Technical University, 2020, № 1 (97), 88–96 URL: https://doi.org/10.33108/visnyk_tntu2020.01

5. Корніловська Н.В., Лур’є І.А., Бурлака С.М. Консолідований інформаційний ресурс управління взаємовідносинами з клієнтами (crm-система). Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції студентів, аспірантів та молодих вчених за тематикою «Сучасні комп’ютерні системи та мережі в управлінні»: збірка наукових праць / Під редакцією Г.О. Райко. – Херсон: Видавництво ФОП Вишемирський В. С., 2020. – 312 с. ISBN 978-617-7783-98-4

 

Основи баз даних та знань

Лур'є Ірина Анатоліївна

П.1. Наявність не менше п’яти публікацій у періодичних наукових виданнях, що включені до переліку фахових видань України, до наукометричних баз, зокрема Scopus, Web of Science Core Collection;

1. Application of inductive bayesian hierarchical clustering algorithm to identify brain tumors // Lurie Iryna, Lytvynenko Volodymyr, Olszewski Serge, Voronenko Mariia, Woicik Waldemar, Boskin Oleg, Zhunissova Ulzhalgas, Sherstiuk Michael // Lecture Notes in Computational Intelligence and Decision Making - Proceedings of the 2020 International Scientific Conference "Intellectual Systems of Decision-making and Problems of Computational Intelligence", ISDMCI 2020, Kherson, Ukraine, May 25-29, 2020. Volume 1246 of Advances in Intelligent Systems and Computing, pages 567-584, Springer, 2020.[Scopus] https://doi.org/10.1007/978-3-030-54215-3_36

2. Comparative Studies of Self-organizing Algorithms for Forecasting Economic Parameters // Lytvynenko Volodymyr, Kryvoruchko Olena, Lurie Irina, Savina Nataliia, Naumov Oleksandr  //

International Journal of Modern Education and Computer Science /Hong Kong Том 10, Изд. 6, (Dec 2020): pp. 1 -15. [Scopus]

DOI:10.5815/ijmecs.2020.06.01

3. Hybrid Methods of GMDH-Neural Networks Synthesis and Training for Solving Problems of Time Series Forecasting // Volodymyr Lytvynenko, Waldemar Wojcik, Andrey Fefelov, Iryna Lurie, Nataliia Savina, Mariia Voronenko, Oleg Boskin, Saule Smailova // Advances in Intelligent Systems and Computing, 2020, 1020, pp. 513–531 [Scopus].

DOI:10.1007/978-3-030-26474-1_36

4. A Bayesian Network Approach to Measure the Impact of Factors Characterizing the State of Educational Institutions on the Gross Domestic Product // Mariia Voronenko, Elizaveta Mikhailova, Nataliia Savina, Iryna Lurie, Volodymyr Lytvynenko: // 13th International Conference on Advanced Computer Information Technologies, ACIT 2023. Wroclaw. ACIT 2023: pp 316-320 [Scopus]

DOI: 10.1109/ACIT58437.2023.10275641

5. Forest cover type classification based on environment characteristics and machine learning technology // Vasyl Kiyko, Vasyl Lytvyn, Lubomyr Chyrun, Svitlana Vyshemyrska, Iryna Lurie, Mykhailo Hrubel // Communications in Computer and Information Science, 2020, 1158, pp. 501–524 [Scopus].

DOI: 10.1007/978-3-030-61656-4_34

П.3. Наявність виданого підручника чи навчального посібника (включаючи електронні) або монографії (загальним обсягом не менше 5 авторських аркушів), в тому числі видані у співавторстві (обсягом не менше 1,5 авторського аркуша на кожного співавтора) (*за наявності надати лінк або бібліографічний опис);

1. Лур'є І.А. Програмування під операційну систему ANDROID: Навчальний посібник / Н.В. Корніловська, С.В. Вишемирська, І.А. Лур’є. – Херсон: ФОП Вишемирський В.С., 2019. – 212 с. ISBN 978-617-7573-88-2. (фіксований власний внесок – 2 а.а.)

П.12. Наявність апробаційних та/або науково-популярних, та/або консультаційних (дорадчих), та/або науково-експертних публікацій з наукової або професійної тематики загальною кількістю не менше п’яти публікацій;

1. Comparative studies of self-organizing algorithms for forecasting economic parameters // Volodymyr Lytvynenko, Olena Kryvoruchko, Irina Lurie, Nataliia Savina, Oleksandr Naumov, Mariia Voronenko // International Journal of Modern Education and Computer Science, 2020, 12(6), pp. 1–15.

DOI 10.5815/ijmecs.2020.06.01

2. Detecting items with the biggest weight based on neural network and machine learning methods // Vitaliy Danylyk, Victoria Vysotska, Vasyl Lytvyn, Svitlana Vyshemyrska, Iryna Lurie, Mykhailo Luchkevych // Communications in Computer and Information Science, 2020, 1158, pp. 383–396.

DOI: 10.1007/978-3-030-61656-4_26

3. Osadchyi S., Lurie I., Boskin O., Okipnyi I. Identification and modeling of processes for automated control of functional diagnostics of metal structures. Scientific Journal of the Ternopil National Technical University 2020, №2 (98), рр.110-119.

https://doi.org/10.33108/visnyk_tntu2020.02

4. Lytvynenko V., Lurie I., Boskin O. Okipnyi I. Automation of acoustic-emission diagnostic systems control processes. Scientific Journal of the Ternopol National Technical University, 2020, № 1 (97), 88–96 URL: https://doi.org/10.33108/visnyk_tntu2020.01

5. Корніловська Н.В., Лур’є І.А., Бурлака С.М. Консолідований інформаційний ресурс управління взаємовідносинами з клієнтами (crm-система). Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції студентів, аспірантів та молодих вчених за тематикою «Сучасні комп’ютерні системи та мережі в управлінні»: збірка наукових праць / Під редакцією Г.О. Райко. – Херсон: Видавництво ФОП Вишемирський В. С., 2020. – 312 с. ISBN 978-617-7783-98-4

 

Технології інформаційного менеджменту

Лур'є Ірина Анатоліївна

П.1. Наявність не менше п’яти публікацій у періодичних наукових виданнях, що включені до переліку фахових видань України, до наукометричних баз, зокрема Scopus, Web of Science Core Collection;

1. Application of inductive bayesian hierarchical clustering algorithm to identify brain tumors // Lurie Iryna, Lytvynenko Volodymyr, Olszewski Serge, Voronenko Mariia, Woicik Waldemar, Boskin Oleg, Zhunissova Ulzhalgas, Sherstiuk Michael // Lecture Notes in Computational Intelligence and Decision Making - Proceedings of the 2020 International Scientific Conference "Intellectual Systems of Decision-making and Problems of Computational Intelligence", ISDMCI 2020, Kherson, Ukraine, May 25-29, 2020. Volume 1246 of Advances in Intelligent Systems and Computing, pages 567-584, Springer, 2020.[Scopus] https://doi.org/10.1007/978-3-030-54215-3_36

2. Comparative Studies of Self-organizing Algorithms for Forecasting Economic Parameters // Lytvynenko Volodymyr, Kryvoruchko Olena, Lurie Irina, Savina Nataliia, Naumov Oleksandr  //

International Journal of Modern Education and Computer Science /Hong Kong Том 10, Изд. 6, (Dec 2020): pp. 1 -15. [Scopus]

DOI:10.5815/ijmecs.2020.06.01

3. Hybrid Methods of GMDH-Neural Networks Synthesis and Training for Solving Problems of Time Series Forecasting // Volodymyr Lytvynenko, Waldemar Wojcik, Andrey Fefelov, Iryna Lurie, Nataliia Savina, Mariia Voronenko, Oleg Boskin, Saule Smailova // Advances in Intelligent Systems and Computing, 2020, 1020, pp. 513–531 [Scopus].

DOI:10.1007/978-3-030-26474-1_36

4. A Bayesian Network Approach to Measure the Impact of Factors Characterizing the State of Educational Institutions on the Gross Domestic Product // Mariia Voronenko, Elizaveta Mikhailova, Nataliia Savina, Iryna Lurie, Volodymyr Lytvynenko: // 13th International Conference on Advanced Computer Information Technologies, ACIT 2023. Wroclaw. ACIT 2023: pp 316-320 [Scopus]

DOI: 10.1109/ACIT58437.2023.10275641

5. Forest cover type classification based on environment characteristics and machine learning technology // Vasyl Kiyko, Vasyl Lytvyn, Lubomyr Chyrun, Svitlana Vyshemyrska, Iryna Lurie, Mykhailo Hrubel // Communications in Computer and Information Science, 2020, 1158, pp. 501–524 [Scopus].

DOI: 10.1007/978-3-030-61656-4_34

П.3. Наявність виданого підручника чи навчального посібника (включаючи електронні) або монографії (загальним обсягом не менше 5 авторських аркушів), в тому числі видані у співавторстві (обсягом не менше 1,5 авторського аркуша на кожного співавтора) (*за наявності надати лінк або бібліографічний опис);

1. Лур'є І.А. Програмування під операційну систему ANDROID: Навчальний посібник / Н.В. Корніловська, С.В. Вишемирська, І.А. Лур’є. – Херсон: ФОП Вишемирський В.С., 2019. – 212 с. ISBN 978-617-7573-88-2. (фіксований власний внесок – 2 а.а.)

П.12. Наявність апробаційних та/або науково-популярних, та/або консультаційних (дорадчих), та/або науково-експертних публікацій з наукової або професійної тематики загальною кількістю не менше п’яти публікацій;

1. Корніловська Н.В., Лур’є І.А., Сергєєв Ю.С., Сучасні інформаційні технології htm, css, php для створення консолідованого інформаційного ресурсу туристичної сфери херсонської області. Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції студентів, аспірантів та молодих вчених за тематикою «Сучасні комп’ютерні системи та мережі в управлінні»: збірка наукових праць / Під редакцією Г.О. Райко. – Херсон: Видавництво ФОП Вишемирський В. С., 2020. – 312 с. ISBN 978-617-7783-98-4

2. Detecting items with the biggest weight based on neural network and machine learning methods // Vitaliy Danylyk, Victoria Vysotska, Vasyl Lytvyn, Svitlana Vyshemyrska, Iryna Lurie, Mykhailo Luchkevych // Communications in Computer and Information Science, 2020, 1158, pp. 383–396.

DOI: 10.1007/978-3-030-61656-4_26

3. Osadchyi S., Lurie I., Boskin O., Okipnyi I. Identification and modeling of processes for automated control of functional diagnostics of metal structures. Scientific Journal of the Ternopil National Technical University 2020, №2 (98), рр.110-119.

https://doi.org/10.33108/visnyk_tntu2020.02

4. Lytvynenko V., Lurie I., Boskin O. Okipnyi I. Automation of acoustic-emission diagnostic systems control processes. Scientific Journal of the Ternopol National Technical University, 2020, № 1 (97), 88–96 URL: https://doi.org/10.33108/visnyk_tntu2020.01

5. Корніловська Н.В., Лур’є І.А., Бурлака С.М. Консолідований інформаційний ресурс управління взаємовідносинами з клієнтами (crm-система). Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції студентів, аспірантів та молодих вчених за тематикою «Сучасні комп’ютерні системи та мережі в управлінні»: збірка наукових праць / Під редакцією Г.О. Райко. – Херсон: Видавництво ФОП Вишемирський В. С., 2020. – 312 с. ISBN 978-617-7783-98-4

 

Вища математика

Моісеєнко Світлана Вікторівна

П.1 Наявність не менше п’яти публікацій у періодичних наукових виданнях, що включені до переліку фахових видань України, до наукометричних баз, зокрема Scopus, Web of Science Core Collection;

1. Redchyts D.O. Control of Karman Vortex Street by using Plasma Actuators / D.O.Redchyts, E.A. Shkvar, S.V. Moiseienko // Fluid Dynamics and Materials Processing. 2019. Vol. 15, No 5. P. 509–525. DOI:10.32604/fdmp.2019.08266 [Scopus], [Copernicus] https://doi.org/10.32604/fdmp.2019.08266

2. Redchyts D. O. Aerodynamics of the turbulent flow around a multi-element airfoil in cruse configuration and in takeoff and landing configuration / D.O. Redchyts, А.А. Gourjii, S.V. Moiseienko, Т.Р. Bilousova // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. 2019. Vol. 5, No 7 (101). P. 36–41. DOI:10.15587/1729-4061.2019.174259 [Scopus], [Copernicus] https://doi.org/10.15587/1729-4061.2019.174259

3. Redchyts D.O. Computational Simulation of Turbulent Flow Around Tractor-Trailers D.O. Redchyts1, E.A. Shkvar, *, S.V. Moiseienko // FDMP-Fluid Dynamics & Materials Processing. 2020, Vol. 16, No. 1, pp. 91-103. DOI:10.32604/fdmp.2020.07933[Scopus],
http://dx.doi.org/10.32604/fdmp.2020.07933

4. Redchyts D. O., Moiseienko S. V. Numerical simulation of unsteady flows of cold plasma during plasma actuator operation. Space Sci. & Technol. 2021. No 27(1). P. 85-96. (Web of Science). https://doi.org/10.15407/knit2021.01.085

5. Moiseienko S., Tuchyna U., Redchyts D., Zaika V., Vygodner I. Comparative Analysis of Numerical Methods for Solving Linear Equation Systems for Poisson's equation. Advances in Mechanical and Power Engineering. CAMPE 2021. Lecture Notes in Mechanical Engineering. Springer, Cham. 2022. P 169–177 (Scopus).

https://doi.org/10.1007/978-3-031-18487-1_17

6. Redchyts D., Polevoy O., Moiseienko S., Starun N., Zaika V., Akimenko O. New Mathematical Model of Dielectric Barrier Discharge Plasma Actuator in Air. Topical Problems of Fluid Mechanics 2023, Prague, 2023. P. 168-176. (Web of Science).

https://doi.org/10.14311/TPFM.2023.023

7. Redchyts D, Portal-Porras K, Tarasov S, Moiseienko S, Tuchyna U, Starun N, Fernandez-Gamiz U. Aerodynamic Performance of Vertical-Axis Wind Turbines. Journal of Marine Science and Engineering. 2023; 11(7):1367. (Scopus).

https://doi.org/10.3390/jmse11071367

П. 12. Наявність апробаційних та/або науково-популярних, та/або консультаційних (дорадчих), та/або науково-експертних публікацій з наукової або професійної тематики загальною кількістю не менше п’яти публікацій;

1. Редчиц Д. А., Тарасов С. В., Тарасов А. С., Моисеенко С. В. Численное моделирование нестационарных потоков холодной плазмы диэлектрического барьерного разряда в воздухе. Прикладні питання математичного моделювання. 2020. Т. 3., № 2.1. С. 224–234. http://journals.kntu.net.ua/index.php/aqmm/index

2. Redchyts D., Moiseienko S., Shkvar Y., Shiju E. Vortical systems, generated by Darrieus and Savonius Rotors. 9th International Conference on Vortex Flow Mechanics – ICVFM 2021: abstracts (c. Patras, 11-14 October 2021 y.). Patras, Greece. 2021. P. 152-157. https://icvfm.upatras.gr/wp-content/uploads/sites/76/2022/09/ICVFM2021_Proceedings.pdf

3. Shkvar Y., Shiju E., Redchyts D., Moiseienko S. Influence of the inlet local annular swirling zone on an axisymmetric turbulent jet. 9th International Conference on Vortex Flow Mechanics – ICVFM 2021: book-abstracts (c. Patras, 11-14 October 2021 y.). Patras, Greece. 2021. P. 20. https://icvfm.upatras.gr/wp-content/uploads/sites/76/2021/10/ICVFM2021_Programme-Book_of_Abstracts.pdf

4. Redchyts D., Moiseienko S., Shkvar Y., Tuchyna U., Zinchenko A. Aerodynamics of Vertical-Axis Wind Turbines with Darrieus and Savonius Rotors. International Conference on Advanced Mechanical and Power Engineering (CAMPE-2021): paper (c. Kharkiv, 18-21 October 2021 y. 2021). Kharkiv, Ukraine. 2021. https://www.researchgate.net/publication/355379058_Conference-Program-Kharkiv_CAMPE-2021_will_be_held_as_a_fully-fledged_online_conference_httpscampeipmachkharkovuaconference-agenda

5. Moiseienko S., Tuchyna U., Redchyts D., Zaika V., Vygodner I. Comparative Analysis of Numerical Methods for Solving Linear Equation Systems for Equations of Elliptic Type. International Conference on Advanced Mechanical and Power Engineering (CAMPE-2021): paper (c. Kharkiv, 18-21 October 2021 y. 2021). Kharkiv, Ukraine. 2021.

6. Редчиць Д., Тучина У., Заіка В., Моісеєнко С., Старун Н., Маломуж Т., Вигоднер І. Керування структурою потока повітря за допомогою плазмових актуаторів. Інформаційні технології в металургії та машинобудуванні: зб. тезисів міжнародної науково-технічної конференції (м. Дніпро, 18 травня 2022 р.). Дніпро. 2022. С. 112–113.

7. Тарасов С.В., Редчиць Д.А., Костюков І.Ю., Тарасов А.С., Моісеєнко С.В., Старун Н.В., Маломуж Т.В., Вигоднер І.А. Реконструкція обтікання трилопатевого ротора Дар'є вертикально-осьової вітроенергетичної установки. Сучасні енергетичні установки на транспорті, технології та обладнання для їх обслуговування (СЕУТТОО-2022): зб. тез 13-ї міжнародної науково-практичної конференції (м. Херсон, 8-9 вересня 2022 р.). Херсон. 2022. С. 85–88.

8. Довгий С.О., Довгий Б.Т., Копійка О.В., Моісеєнко С.В., Редчиць Д.О., Тучина У.М. Комп’ютерне моделювання нестаціонарних процесів селективного лазерного плавлення металевих порошків. Комп’ютерна гідромеханіка: зб. тез науково-практичної конференції (м. Київ, 27-28 вересня 2022 р.). Київ. 2022. С. 35–36.

9. Ранюк В. І., Моісеєнко С.В. Математичне моделювання турбулентного обтікання багатоелементного профіля. Експериментальні та теоретичні дослідження в контексті сучасної науки: матеріали III Всеукраїнської студентської наукової конференції (м. Івано-Франківськ, 24 березня, 2023 р.). Івано-Франківськ. 2023. С.58-59.

10. Редчиць Д. О., Тарасов С. В., Польовий О. Б., Моісеєнко С. В., Акіменко О. В., Заіка В. О. Комп’ютерна гідромеханіка на службі вітроенергетики. Сучасні енергетичні установки на транспорті, технології та обладнання для їх обслуговування (СЕУТТОО-2023): зб. тез 13-ї міжнародної науково-практичної конференції (м. Херсон, 16-18 березня 2023 р.). Херсон. 2023. С. 214–218.

11. Довгий С. О., Довгий Б. Т., Копійка О. В., Моісеєнко С. В., Редчиць Д. О., Тучина У. М. Математичне моделювання нестаціонарних процесів селективного лазерного плавлення металевих порошків. Інформаційні технології в металургії та машинобудуванні імені професора Михальова О. І.: зб. тез міжнародної науково-технічної конференції (м. Дніпро, 22 березня 2023 р.). Дніпро. 2023. С. 129–131.

12. Редчиць Д. О., Тарасов С. В., Польовий О. Б., Моісеєнко С. В., Тучина У. М., Акіменко О. В., Заіка В. О. Математичне моделювання турбулентного обтікання роторів Дар'є та Савоніуса. Інформаційні технології в металургії та машинобудуванні імені професора Михальова О. І.: зб. тез міжнародної науково-технічної конференції (м. Дніпро, 22 березня 2023 р.). Дніпро. 2023. С. 179–181.

13. Редчиць Д. О., Тарасов С. В., Польовий О. Б., Акіменко О. В., Тучина У. М., Моісеєнко С. В. Чисельне моделювання нестаціонарного обтікання роторів вітроенергетичних установок. Відновлювана енергетика та енергоефективність у XXI столітті: зб. тез міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 18-19 травня 2023 р.). Київ. 2023. С. 506-507

14. Редчиць Д. О., Польовий О. Б., Моісеєнко С. В., Заіка В. О. Застосування рівнянь Навʼє–Стокса для розв’язання прикладних задач аерогідродинаміки. Сучасні проблеми механіки та математики: зб. тез міжнародної наукової конференції (м. Львів, 23-25 травня 2023 р.). Львів. 2023. С. 294.

15. Редчиць Д. О., Зінченко А. В., Тарасов С. В., Польовий О. Б., Моісеєнко С. В., Акіменко О. В. Математичне моделювання нестаціонарного обтікання роторів вітроенергетичних установок. Сучасні інформаційні та інноваційні технології на транспорті. зб. тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції (м. Херсон, 24-25 травня 2023 р.). Херсон. 2023. С. 160–161.

 

Теорія ймовірності, ймовірнісні процеси і математична статистика

Астіоненко Ігор Олександрович

 1. Хомченко А. Н., Тендітна Н.В., Литвиненко О.І., Дудченко О.М., Астіоненко І.О. Кусково-планарне моделювання базисів мішаних серендипових елементів. Прикладні питання математичного моделювання. 2020. Т. 3, № 2.2. С. 283-292. DOI: 10.32782/KNTU2618-0340/2020.3.2-2.28.
 2. Хомченко А. Н., Литвиненко О.І., Дудченко О.М., Астіоненко І.О. Стереометрія стиснутих коноїдів та фізична адекватність базисів елемента Q8. Системні технології. Регіональний міжвузівський збірник наукових праць. Випуск 3 (134). – Дніпро, 2021. – С. 40-48. DOI: 10.34185/1562-9945-3-134-2021-05.
 3. Хомченко А. Н., Литвиненко О.І., Карпова С.О., Астіоненко І.О. Моделі коноїдів та метод перерізів. Прикладні питання математичного моделювання. 2021. Т. 4, № 1. С. 253-260. DOI: 10.32782/KNTU2618-0340/2021.4.1.27.
 4. Хомченко А. Н., Литвиненко О. І., Астіоненко І. О. Нестандартна модель трикутного скінченного елемента. Т 7. Системні технології. 2020. Вип. 5 (130). С. 37–46. DOI: 10.34185/1562-9945-5-130-2020-05
 5. Хомченко А. Н., Литвиненко О. І., Астіоненко І. О. Тригонометричні субститут-базиси скінченного елемента Q 8. Прикладні питання математичного моделювання. 2020. Т. 3, № 1. С. 248–255. DOI: 10.32782/2618-0340/2020.1-3.25.
 6. Petro GUCHEK, Igor ASTIONENKO, Oleg DUDCHENKO, Olena LITVINENKO and Anatolii KHOMCHENKO. Inherited Properties of Mixed Finite Elements. 37th IBIMA Conference: 30-31 May 2021, Cordoba, Spain, р. 11307-11317. ISBN: 978-0- 9998551-6-4. (SCOPUS, Web of Science, Google Scholar, Springerlink). https://ibima.org/accepted-paper/inherited-properties-of-mixed-finite-elements
 7. Хомченко А. Н., Литвиненко О.І., Астіоненко І.О. Ймовірність: від поліномів Ерміта до квадратури Гаусса. Вісник Запорізького національного університету: збірник наукових праць. Фізико-математичні науки. Запоріжжя: ЗНУ, 2021. № 1. С. 74-80. DOI: https://doi.org/10.26661/2413-6549-2021-1-09.
 8. Хомченко А. Н., Литвиненко О.І., Тендітний Ю.Г., Старченко В.О., Астіоненко І.О. Моделювання обчислювальних 2D-шаблонів та кубатур як задачі системного аналізу. Прикладні питання математичного моделювання. 2021. Т. 4, №2.2. С. 187-195. DOI: 10.32782/KNTU2618-0340/2021.4.2.2.19
 9. Хомченко А. Н., Литвиненко О.І., Дудченко О.М., Астіоненко І.О. Геометричні гіпотези і фізична неадекватність серендипових скінченних елементів. Прикладні питання математичного моделювання. 2022. Т. 5, №2. С. 105-110. DOI: 10.32782/mathematical-modelling/2022-5-2-12

П.3. Наявність виданого підручника чи навчального посібника (включаючи електронні) або монографії (загальним обсягом не менше 5 авторських аркушів), в тому числі видані у співавторстві (обсягом не менше 1,5 авторського аркуша на кожного співавтора) (*за наявності надати лінк або бібліографічний опис);

Хомченко А. Н., Литвиненко О. І., Астіоненко І. О. Когнітивно-графічний аналіз ієрархічних базисів скінченних елементів. Монографія. Херсон: ОЛДІ-ПЛЮС, 2019. 260 с. Вчена рада ХНТУ, протокол №7 від 22.05.18

П. 12. Наявність апробаційних та/або науково-популярних, та/або консультаційних (дорадчих), та/або науково-експертних публікацій з наукової або професійної тематики загальною кількістю не менше п’яти публікацій;

1. Хомченко А. Н., Литвиненко О. І., Астіоненко І. О. Ймовірнісні моделі у неймовірнісних задачах. Вісник Херсонського національного технічного університету. 2019. Вип. 2 (69). Ч. 3. С. 88–92.

2. Хомченко А. Н., Литвиненко О.І., Астіоненко І.О. Нестандартна модель двовимірного симплекса Т7. Інформаційні технології в металургії та машинобудуванні. ІТММ’2020: тези доповідей міжнародної науково-практичної конференції ім. професора Михальова О.І. (Дніпро, 17 – 19 березня 2020 р.) / НМетАУ, ДНУ ім. О. Гончара, ДНУЗТ ім.В. Лазаряна та ін. – Дніпро: НМетАУ, 2020. – С. 270-272. DOI: 10.34185/1991-7848. itmm.2020.01.027.

3. Хомченко А. Н., Литвиненко О.І., Дудченко О.М., Астіоненко І.О. Моделювання базисів мішаних серендипових елементів. Матеріали XХІ Міжнародної конференції з математичного моделювання МКММ-2020 (Херсон, 14-18 вересня 2020 р.). Херсон: ХНТУ, 2020. C. 89.

4. Хомченко А. Н., Литвиненко О.І., Дудченко О.М., Астіоненко І.О. Стереометрія стиснутих коноїдів елемента Q8. Інформаційні технології в металургії та машинобудуванні. ІТММ’2021: тези доповідей міжнародної науково-практичної конференції ім. професора Михальова О.І. (Дніпро, 16 – 18 березня 2021 р.) / НМетАУ, ДНУ ім. О. Гончара, ДНУЗТ ім.В. Лазаряна та ін. Дніпро: НМетАУ, 2021. С. 206-209. DOI: 10.34185/1991-7848. itmm.2021.01.024.

5. Хомченко А. Н., Литвиненко О.І., Астіоненко І.О. Моделі коноїдів та метод перерізів на прикладі біквадратичного скінченного елемента. Матеріали XХIІ Міжнародної конференції з математичного моделювання МКММ-2021 (Херсон, 13-17 вересня 2021 р.). Херсон: ХНТУ, 2021. C. 100.

https://mkmm.org.ua/upload/%D0%A2%D0%B5%D0%B7%D0%B8%20%D0%9C%D0%9A%D0%9C%D0%9C_2021.pdf

 

Українська мова (за професійним спрямуванням)

Козакова

Лідія Олександрівна

П.3. Наявність виданого підручника чи навчального посібника (включаючи електронні) або монографії (загальним обсягом не менше 5 авторських аркушів), в тому числі видані у співавторстві (обсягом не менше 1,5 авторського аркуша на кожного співавтора) (*за наявності надати лінк або бібліографічний опис);

Козакова Л.О., Чебикіна І.В., Момоток О.М. Мовна культура українського ділового мовлення: навчальний посібник для студентів закладів вищої освіти/ Л.О. Козакова, І.В.Чебикіна, О.М.Момоток – Херсон: Книжкове вид-во ФОП Вишемирський В.С., 2022.-200с. ISBN 978-617-7941-73-5 (електронне видання) (фіксований власний внесок – 100с.), Рекомендовано до друку Вченою радою ХНТУ (протокол Вченої ради ХНТУ № 3 від 06.11.2021р

П.12. Наявність апробаційних та/або науково-популярних, та/або консультаційних (дорадчих), та/або науково-експертних публікацій з наукової або професійної тематики загальною кількістю не менше п’яти публікацій

1. Козакова Л.О., Іншомовні слова в українській термінології технічних спеціальностей. Ціннісний вимір політичної діяльності. Збірн. наук. праць. IV (VIII) міжнар. наук.-практ. конф. Херсон. 2019. С. 63-64.

2. Козакова Л.О., Ананійчук О.О. Стан адміністративно-правового регулювання в сфері забезпечення регуляторної політики. Ціннісний вимір політичної діяльності: Збірник наукових праць. Херсон. 2019. С. 75-76.

3. Козакова Л.О., Голокоз Н.В. Погляди на шляхи розбудови незалежної України в контексті художнього наративу малої прози Олеся Гончара. Ціннісний вимір політичної діяльності: Збірник наукових праць. Херсон. 2019. С. 86-88.

4. Козакова Л.О., Голокоз Н.В. Культура мови як важливий чинник формування загальної культури майбутнього фахівця. Ціннісний вимір політичної діяльності: Збірник наукових праць Херсон. 2020. С. 85-87.

5. Козакова Л.О., Чебикіна І.В. Науковий стиль і сучасні термінологічні проблеми // Ціннісний вимір політичної діяльності: Збірник наукових праць. Редколегія: Ю. М. Бардачов – голова, Ф. Г. Семенченко, О. М. Момоток та ін. – Херсон: вид-во ФОП Вишемирський В. С., 2021. – С. 107-109.

 

Історія та соціальна культура

Татарченко Олександр Борисович

П.3. Наявність виданого підручника чи навчального посібника (включаючи електронні) або монографії (загальним обсягом не менше 5 авторських аркушів), в тому числі видані у співавторстві (обсягом не менше 1,5 авторського аркуша на кожного співавтора) (*за наявності надати лінк або бібліографічний опис);

1. Херсонський національний технічний університет. Історія. Сьогодення. Випускники. – Вінниця: ТОВ «ТВОРИ», 2020. – 144 с.: іл. //Факультет інтегрованих технологій і товарознавства. – С. 46-58. (фіксований власний внесок – 12с.), Рекомендовано до друку Вченою радою ХНТУ (протокол Вченої ради ХНТУ № 6 від 06.04.2020р

П.12. Наявність апробаційних та/або науково-популярних, та/або консультаційних (дорадчих), та/або науково-експертних публікацій з наукової або професійної тематики загальною кількістю не менше п’яти публікацій

1. Татарченко О.Б. Особливості благодійної діяльності православних Херсонщини у перші повоєнні роки. Південь України: етноісторичний, мовний, культурний та релігійний виміри: збірка наукових праць. Вип. 7. Херсон. 2019. С. 498-502.

2. Татарченко О.Б., Сенюк Б.А. Особливості висвітлення радянської “ідеологічної роботи” на сторінках «Наддніпрянської правди» в повоєнні роки. Ціннісний вимір політичної діяльності: Збірник наукових праць. Херсон. 2019. С. 135-137.

3. Татарченко О. Б. Діяльність Бориса Старка на посаді секретаря Херсонського єпархіального управління, благочинного Херсона та настоятеля Свято-Духівського собору. – С. 233-242 // Держава і Церква в новітній історії України : зб. наук. ст.Вип. 7. – Полтава : ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2019. 328 с.

4. Татарченко О. Б., Cенюк Б.A. Політична діяльність культурно-просвітницьких установ Херсонської області УРСР в перші повоєнні роки. Ціннісний вимір політичної діяльності: Збірник наукових праць. Херсон. 2020. С. 106-111.

5. Чижова А. В., Татарченко О. Б. Принципи оподаткування як основа податкової політики держави. Ціннісний вимір політичної діяльності: Збірник наукових праць. Редколегія: Ю. М. Бардачов – голова, Ф. Г. Семенченко, О. М. Момоток та ін. Херсон: вид-во ФОП Вишемирський В. С., 2020. С. 116-118.

6. Татарченко О.Б., Дорогань О.І. Підготовка партійних кадрів Херсонщини після Другої світової війни. Державна політика щодо місцевого самоврядування: стан, проблеми та перспективи: збірник матеріалів 11-ї Всеукраїнської науково-практичної конференції / за наук. ред. проф. Ю. М. Бардачова, І. П. Лопушинського, Р. М. Плюща. Херсон: ХНТУ, 2020. С. 154-157.

7. Активізація критики православних свят на шпальтах газет південної України в другій половині 1950-х рр.. Південь України: етноісторичний, мовний, культурний та релігійний виміри: збірник наукових праць. Вип. 8 / відп. ред. М. І. Михайлуца. Херсон: ОЛДІ-ПЛЮС, 2021. С. 371-374.

8. Татарченко О.Б., Голова А.В. Відновлення радянської влади в Скадовському районі в 1944 року.Ціннісний вимір політичної діяльності: Збірник наукових праць. Редколегія: Ю. М. Бардачов – голова, Ф. Г. Семенченко, О. М. Момоток та ін. Херсон: вид-во ФОП Вишемирський В. С., 2021. С. 133-135.

9. Татарченко О.Б., Рогатовська А.А. Діяльність Генічеського райкому КП(б)У в 1944 році.Ціннісний вимір політичної діяльності: Збірник наукових праць. Редколегія: Ю. М. Бардачов – голова, Ф. Г. Семенченко, О. М. Момоток та ін. Херсон: вид-во ФОП Вишемирський В. С., 2021. С. 135-136.

10. Терлич С.В., Татарченко О.Б. Дослідження еволюції екстер’єру корабля. Сучасні технології проєктування, побудови, експлуатації і ремонту суден, морських технічних засобів і інженерних споруд. Всеукраїнська науково-технічна конференція з міжнародною участю (м. Миколаїв, 26-27 травня 2021 року). Матеріали. Миколаїв., 2021. С. 143-151.

11. Шебанова В.І., Татарченко О.Б. Психологічні ризики користування інтернет-мережею студентською молоддю. Тенденції розвитку психології та педагогіки: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 5-6 листопада 2021 року). – Київ : ГО «Київська наукова організація педагогіки та психології», 2021. Ч.1. С. 102-104.

12. Татарченко О.Б. Висвітлення газетами південної України стану поширення матеріалістичного світогляду в повоєнні роки // Суспільно-політичні процеси в Україні та світі: історія, проблеми, перспективи : матер. ІХ Всеукр. наук.-практ. конф. (Суми, 29 квітня 2022 р.) / Ред. колегія : В. М. Власенко, А. В. Гончаренко, С. І. Дегтярьов та ін. – Суми : Сумський державний університет, 2022. С. 179-184.

 

Філософія

Берегова Галина Дмитрівна

П.1 Наявність не менше п’яти публікацій у періодичних наукових виданнях, що включені до переліку фахових видань України.

 1. BerehovaHalyna. PragmatismandinstrumentalismConceptionofPhilosophyofEducation. Newprospectsfordevelopmentofourscience. 2019. Detroit, USA. Р.25-30.
 2. Berehova, Halyna. PhilosophyofEducation: CosmismintheSystemofPhilosophicalKnowledge. FILOSOFIJA. SOCIOLOGIJA. T. 31. Nr. 1. Lietuvosmokslųakademija, 2020. p. 43-50 (WebofScience, Scopus EBSCO)
 3. Берегова Г.Д. Філософія природи у світогляді особистості. Освітній дискурс: збірник наукових праць. Випуск 19. № 1. 2020. с. 46-49.
 4. Берегова Г.Д. Суспільне буття як екстраполяція ідей / Г.Д.Берегова, М.В.Герасименко. Практична філософія. 2020. № 1. С. 19-23.
 5. Берегова Г.Д. Інтелектуальне пізнання як енергетична взаємодія. Збірник наукових праць «Гілея: науковий вісник». Випуск №153. 2020. С. 238-243.
 6. Берегова Г.Д. Світоглядно-формуючі орієнтири філософії природи в теорії та практиці навчання. Актуальні питання гуманітарних наук. Дрогобич: Видавничий дім Гельветика, 2020. Вип.27. Том 6. С. 56-61.
 7. Берегова Г.Д. ЗНАННЯ З ФІЛОСОФІЇ МОВИ ДЛЯ ЖУРНАЛІСТІВ. Virtus: ScientificJournal / Editor-in-Chief M.A. Zhurba. March # 52, Монреаль, 2021. – С.12-15.

П.3. Наявність виданого підручника чи навчального посібника (включаючи електронні) або монографії (загальним обсягом не менше 5 авторських аркушів), в тому числі видані у співавторстві (обсягом не менше 1,5 авторського аркуша на кожного співавтора) (*за наявності надати лінк або бібліографічний опис);

 1. Берегова Г.Д., Дробітько А.І., Дубовик Л. П. Основи наукових досліджень: Навчальний посібник. Херсон: Айлант, 2019. 214с.
 2. Берегова Г.Д. Культура мовлення у структурі професійної підготовки молоді; [монографія]. Херсон: ХДАУ, 2020. 216 с.
 3. Берегова Г.Д. Філософія здоров’я: Навчально-методичний посібник. Херсон, ХДАУ. 2020. 68 с.
 4. Берегова Г.Д. Філософія світи: курс лекцій. Миколаїв: МКУ ім Пилипа Орлика. 2021. 46 с.
 5. Берегова Г.Д. Біоетика: Посібник з біофілософії. Миколаїв: МКУ ім Пилипа Орлика. 2022. 106 с.
 6. Берегова Г. Д. Культура мовлення у структурі професійної підготовки молоді: монографія / Г.Д.Берегова, О.Г.Предместніков. Херсон: ОЛДІ-ПЛЮС, 2021. 272 с.
 

Право і політологія

Білик Ярослав Олегович

П.1 Наявність не менше п’яти публікацій у періодичних наукових виданнях, що включені до переліку фахових видань України.

1. Білик Я. О. Основні ідеї перебудови відповідно Установчого з’їзду Народного Руху України (1989 р.). Інтелігенція і влада: науковий вісник. Вип. 39. С. 19–25. 2019.

http://dspace.opu.ua/jspui/handle/123456789/9808

2. Білик Я. Діяльність Народного Руху України і «Саюдісу» у процесі державотворення. Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія: Історичні науки. 2019. № 1;30 (69). С. 1–5.

https://www.hist.vernadskyjournals.in.ua/journals/2019/1_2019/3.pdf

3. Білик Я. Протистояння радянській системі українською інтелігенцією наприкінці 80-х на початку 90-х років ХХ століття. Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія: Історичні науки. 2019. Т. 30 (69). № 2. С. 7–11.

https://www.hist.vernadskyjournals.in.ua/journals/2019/2_2019/4.pdf

4. Білик Я. Становлення Демократичної партії України. Інтелігенція і влада: науковий вісник. 2019. Вип. 41. С. 28–36.

http://dspace.opu.ua/jspui/handle/123456789/10992

5. Білик Я. Інтелігенція у процесі державотворення (кінець 80-х років – початок 90-х років). Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського. Серія: Історичні науки. 2020. Т. 31(70). № 3. С. 7–11.

DOI https://doi.org/10.32838/2663-5984/2020/3.2

П.12 Наявність апробаційних та/або науково-популярних, та/або консультаційних (дорадчих), та/або науково-експертних публікацій з наукової або професійної тематики загальною кількістю не менше п’яти публікацій;

1. Білик Я. Національна ідея в Народному Русі України. Нове та традиційне у дослідженнях сучасних представників суспільних наук: матеріали міжнародної науково-практичної конференції. Київ. 2019. С. 6–8.

2. Білик Я. Мовна політика в діяльності лідерів НРУ. Чорновільські читання : матеріали V Всеукраїнської наукової конференції / упоряд. В.Ф. Деревінський. Івано-Франківськ : симфонія Форте. 2019. С. 14–18.

3. Білик Я. Уроки міжнаціональної толерантності в НРУ. Народний Рух України: місце в історії та політиці : матеріали Х Всеукраїнської наукової конференції, присвяченої 30-річчю НРУ / ред. кол. : Г. І. Гончарук (голова), Ю.В. Діденко, М.С. Кучерук та ін. ОНПУ. Одеса : Астропринт, 2019. С. 11–15.

4. Білик Я. Діяльність національної інтелігенції у відродженні релігійної культури наприкінці 80-х років ХХ ст. Чорноволівські читання: Матеріали VI Всеукраїнської наукової конференції (Київ, 14 березня 2020) / упоряд. В. Ф. Деревінський. – Київ: «Бескиди», 2020. С. 13–16

5.Білик Я.Відсутність людського капіталу як загроза відновлення Херсонщини. Синергія науки і бізнесу у повоєнному відновленні Херсонщини. 2023.

 

Психолого-педагогічні основи професійної діяльності

Фролова Маргарита Едуардівна

П.1 Наявність не менше п’яти публікацій у періодичних наукових виданнях, що включені до переліку фахових видань України, до наукометричних баз, зокрема Scopus, Web of Science Core Collection;

1. Фролова М.Е. Професійне мовлення як лінгвістична проблема / Н.Л. Тоцька, М.Е. Фролова // Проблеми освіти: збірник наукових праць. ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти». К., 2018. Вип. 89. – С. 275-285.

2. Фролова М.Е. Сучасні підходи до реалізації психолого-педагогічної підготовки студентів технічних університетів / Н.М. Стеценко, М.Е. Фролова // Педагогічний альманах: збірник наукових праць / Херсон: КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», 2018. Випуск №40. – С.153-159.

3. Фролова М.Е. Виховання лідерів у західних компаніях / С.В. Бобирь, М.Е. Фролова М.Е., М.С. Бобирь// Соціально-економічний розвиток регіонів у контексті міжнародної інтеграції: наук. журн. / Херсонський нац. техн. ун-т. – Херсон: 2018, №29(18). – С. 5-9.

4.FrolovaMarharyta The strategy of the development of motivation as a forming factor of the research competence of the future specialists of higher technical educational institutions / M.Frolova, O. Prykhodko // Вісник Черкаського університету. Серія Педагогічні науки. Черкаси. Вип.№3.2019. – С.112-121

5. Фролова М.Е. Розвиток професійного мовлення студентів технічного вишу / Н.Л. Тоцька, М.Е. Фролова // Вісник Черкаського національного університету імені Б. Хмельницького. Серія «Педагогічні науки». Вип.№3.2019. – С. 189-193.

П.3. Наявність виданого підручника чи навчального посібника (включаючи електронні) або монографії (загальним обсягом не менше 5 авторських аркушів), в тому числі видані у співавторстві (обсягом не менше 1,5 авторського аркуша на кожного співавтора) (*за наявності надати лінк або бібліографічний опис);

1. Фролова М. Е. Формування дослідницьких компетентностей майбутніх спеціалістів з економічної кібернетики: методичний посібник / М. Е. Фролова. –Херсон: Книжкове видавництво ФОП Вишемирський В. С., 2021. – 96 с.
ISBN 978-617-7941-53-7 (електронне видання)

2. Фролова М.Е., Кругла Н.А., Романовський О.О., Момоток О.М.Ф Філософія: етико-психологічні аспекти: навчально-методичний посібник / М. Е. Фролова, Н. А. Кругла, О. О. Романовський, О. М. Момоток. Херсон: Книжкове видавництво ФОП Вишемирський В. С., 2021. – 127 с. ISBN 978-617-7941-54-4 (електронне видання)

П. 12. Наявність апробаційних та/або науково-популярних, та/або консультаційних (дорадчих), та/або науково-експертних публікацій з наукової або професійної тематики загальною кількістю не менше п’яти публікацій;

1. Фролова М.Е. Теоретичні засади організації праці на принципах гуманізації / М.Е. Фролова, Ю.І. Бурик // Стратегії та інновації: актуальні управлінські практики: матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції – Кривий Ріг: Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського, 2018. – С.431-433.

2. Фролова М.Е. Особистість політичного лідера / Т.С. Камєнєва, М.Е. Фролова // Ціннісний вимір політичної діяльності: Збірник наукових праць / Редколегія: Ю. М. Бардачов – голова, Ф. Г. Семенченко, Ю. О. Ватуля та ін. – Херсон: вид-во ФОП Вишемирський В. С., 2019. – С.81-83.

3. Фролова М.Е. Психологія політичного лідера / Ю.І. Красікова, М.Е. Фролова // Ціннісний вимір політичної діяльності: Збірник наукових праць / Редколегія: Ю. М. Бардачов – голова, Ф. Г. Семенченко, Ю. О. Ватуля та ін. – Херсон: вид-во ФОП Вишемирський В. С., 2019. – С.91-93.

4. Фролова М.Е. Психологічні аспекти позитивного ставлення управлінських кадрів до нововведень в організації /М.Е. Фролова, Н.А. Кругла // Dynamics ofthedevelopmentofworldscience. Abstractsofthe 6th Internationalscientificandpracticalconference. PerfectPublishing. Vancouver, Canada. 2020. Pp. 1197-1203. URL: https://sci-conf.com.ua

5. Фролова М.Е. Психолого-педагогічні аспекти використання інформаційних технологій в освітньому процесі / М.Е. Фролова, А.С. Ніколенко // Ціннісний вимір політичної діяльності: Збірник наукових праць / Редколегія: Ю. М. Бардачов – голова, Ф. Г. Семенченко, О.М. Момоток та ін. – Херсон: вид-во ФОП Вишемирський В. С., 2020. – С. 114-116.

6.Фролова М.Е. Головні передумови позитивного відношення управлінських кадрів до нововведень в організаціях / М.Е. Фролова, С.М. Бурлака// Державна політика щодо місцевого самоврядування: стан, проблеми та перспективи: збірник матеріалів 11-ї Всеукраїнської науково-практичної конференції / за наук. ред. проф. Ю. М. Бардачова, І. П. Лопушинського, Р. М. Плюща. – Херсон: ХНТУ, 2020. – С. 170-177.

7.Фролова М.Е. Фактори розвитку EdgeComputing – як майбутня галузь / М.Е. Фролова, І.І. Литвиненко // Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної інтерет-конференції студентів, аспірантів та молодих вчених за тематикою «Сучасні комп’ютерні системи та мережі в управлінні»: збірка наукових праць / Під редакцією Г.О. Райко. – Херсон: Видавництво ФОП Вишемирський В.С., 2020. – С. 42-44.

8. Власенко О.В., Фролова М.Е. Конгруентність невербальних та вербальних комунікацій в політиці // Ціннісний вимір політичної діяльності: Збірник наукових праць. Редколегія: Ю. М. Бардачов – голова, Ф. Г. Семенченко, О. М. Момоток та ін. – Херсон: вид-во ФОП Вишемирський В. С., 2021. – С. 95-98.

9.Фролова М.Е., Момоток О.М. Психологічна адаптація українських студентів до навчання в сучасних умовах // Міжнародна науково- практична конференція «Синергія науки і бізнесу у повоєнному відновленні Херсонщини». – Херсон, (26-28 квітня) 2023.

 

Право і політологія

Момоток Олена Миколаївна

П.1. Наявність не менше п’яти публікацій у періодичних наукових виданнях, що включені до переліку фахових видань України, до наукометричних баз, зокрема Scopus, Web of Science Core Collection;

 1. Лопушинський І. П.,Момоток О. М., Татарченко О. Б. (2023). Титульна (українська) нація: потреба законодавчого закріплення в Україні. Проблеми сучасних трансформацій. Серія: право, публічне управління та адміністрування, (7). DOI: https://doi.org/10.54929/2786-5746-2023-7-01-14
 2. Лопушинський І.П., Клюцевський В.І., Момоток О.М. Особливості надання публічних (електронних публічних) послуг в умовах воєнного стану в Україні. Наукові інновації та передові технології (Серія «Державне управління», Серія «Право», Серія «Економіка», Серія «Психологія», Серія «Педагогіка»): журнал. 2023. № 4(18) 2023. С. 110-123. DOI: https://doi.org/10.52058/2786-5274-2023-4(18)-110-123
 3. Лопушинський І. П., Момоток О. М. Інститут іміджу та політичної репутації держави: сутність і механізми вдосконалення в умовах правового режиму воєнного стану в Україні // Електронне наукове видання "Публічне адміністрування та національна безпека". 2023. №2. https://doi.org/10.25313/2617-572X-2023-2-8656
 4. Татарченко О.Б., Момоток О.М. До проблеми статусного врегулювання правонаступництва України щодо української народної республіки. Наукові перспективи: журнал. (Серія «Державне управління»). Київ. № 3(33) 2023. С. 108-130. DOI: https://doi.org/10.52058/2708-7530-2023-3(33)-108-130
 5. Клюцевський В. І ,Лопушинський І. П.,., Момоток О. М.Псевдореферендум про приєднання тимчасово окупованої Херсонської області до Російської Федерації: законодавче підґрунтя проведення та фейкові результати. Таврійський науковий вісник. Серія: Публічне управління та адміністрування. Херсонський державний аграрно-економічний університет. Одеса: Видавничий дім «Гельветика», 2023. Вип. 1. С. 27-43. DOI https://doi.org/10.32851/tnv-pub.2023.1.5

П.3. Наявність виданого підручника чи навчального посібника (включаючи електронні) або монографії (загальним обсягом не менше 5 авторських аркушів), в тому числі видані у співавторстві (обсягом не менше 1,5 авторського аркуша на кожного співавтора) (*за наявності надати лінк або бібліографічний опис);

1.Козакова Л.О., Чебикіна І.В., Момоток О.М. Мовна культура українського ділового мовлення: навчальний посібник для студентів закладів вищої освіти/ Л.О. Козакова, І.В.Чебикіна, О.М.Момоток – Херсон: Книжкове вид-во ФОП Вишемирський В.С., 2022.-200с. ISBN 978-617-7941-73-5 (електронне видання)

2.Фролова М.Е., Кругла Н.А., Романовський О.О., Момоток О.М.Ф Філософія: етико-психологічні аспекти: навчально-методичний посібник / М. Е. Фролова, Н. А. Кругла, О. О. Романовський, О. М. Момоток. Херсон: Книжкове видавництво ФОП Вишемирський В. С., 2021. – 127 с. ISBN 978-617-7941-54-4 (електронне видання)

П. 12. Наявність апробаційних та/або науково-популярних, та/або консультаційних (дорадчих), та/або науково-експертних публікацій з наукової або професійної тематики загальною кількістю не менше п’яти публікацій;

 1. Момоток О.М. Державне регулювання туристичної діяльності в Україні / О.М Момоток, Е.С. Делієва // Ціннісний вимір політичної діяльності: Збірник наукових праць / Редколегія: Ю. М. Бардачов – голова, Ф. Г. Семенченко, Ю. О. Ватуля та ін. – Херсон: вид-во ФОП Вишемирський В. С., 2019. – С.99-100.
 2. Момоток О.М Правове регулювання маркетингової діяльності в Україні / О.М. Момоток, Б.А. Сенюк // Ціннісний вимір політичної діяльності: Збірник наукових праць / Редколегія: Ю. М. Бардачов – голова, Ф. Г. Семенченко, Ю. О. Ватуля та ін. – Херсон: вид-во ФОП Вишемирський В. С., 2019. – С.101-103.
 3. Момоток О.М. Методи добору персоналу на державну службу / О.М. Момоток, Є.С. Делієва // Державна політика щодо місцевого самоврядування: стан, проблеми та перспективи: збірник матеріалів 10-ї Всеукраїнської науково-практичної конференції / за наук. ред. проф. Ю. М. Бардачова, І. П. Лопушинського, Р. М. Плюща. – Херсон: ХНТУ, 2019. – С.116-119.
 4. Момоток О.М. Нормативно-правове забезпечення функціонування політичних партій в Україні / О.М. Момоток, Ю.М. Галанова // Ціннісний вимір політичної діяльності: Збірник наукових праць / Редколегія: Ю. М. Бардачов – голова, Ф. Г. Семенченко, О.М. Момоток та ін. – Херсон: вид-во ФОП Вишемирський В. С., 2020. – С.58-61.
 5. Момоток О.М., Прокопів М.Ю..Політична активність молоді в системі державного управління. / Момоток О.М., Прокопів М.Ю./Державна політика щодо місцевого самоврядування: стан, проблеми та перспективи: збірник матеріалів 13-ї Всеукраїнської науково-практичної конференції / за наук. ред. проф. О. В. Чепелюк, І. П. Лопушинського, Р. М. Плюща. – Хмельницький: ХНТУ, 2022. –С 92-96.
 6. Фролова М.Е., Момоток О.М. Психологічна адаптація українських студентів до навчання в сучасних умовах // Міжнародна науково-практична конференція «Синергія науки і бізнесу у повоєнному відновленні Херсонщини». – Херсон, (26-28 квітня) 2023.
 7. Лопушинський І. П., Момоток О. М. Забезпечення демократичних засад в управлінні закладами вищої освіти України: нові законодавчі ініціативи// Актуальні проблеми освітньої галузі України»: матеріали Регіональної науково-практичної конференції молодих учених (14 лютого 2023 року, м. Херсон) / за ред. Кузьменка В. В., Кохановської О. В. Херсон: КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», 2023. С.95-98
 

Українська мова (за професійним спрямуванням)

Тоцька Наталія Леонідівна

П.3. Наявність виданого підручника чи навчального посібника (включаючи електронні) або монографії (загальним обсягом не менше 5 авторських аркушів), в тому числі видані у співавторстві (обсягом не менше 1,5 авторського аркуша на кожного співавтора) (*за наявності надати лінк або бібліографічний опис);

Тоцька Н.Л., Момоток О.М. Українська мова (за професійним спрямуванням): навчальний посібник для студентів закладів вищої освіти/ Н.Л.Тоцька, О.М. Момоток–Херсон.: Книжкове вид-во ФОП Вишемирський В.С. 2020.-128с. (2,7арк.).

П.12. Наявність апробаційних та/абонауково-популярних, та/абоконсультаційних (дорадчих), та/абонауково-експертнихпублікацій з науковоїабопрофесійної тематики загальноюкількістю не меншеп’ятипублікацій

 1. Тоцька Н.Л. Наукові принципи формування професійного мовлення/ Н.Л.Тоцька// Державна політика щодо місцевого самоврядування: стан, проблеми та перспективи: збірник матеріалів 10-ої Всеукраїнської науково-практичної конференції// за наук.ред. проф. Ю.М. Бардачова, І.П. Лопушинського, Р.М. Плюща. – Херсон.: ХНТУ, 2019. - С.202-205.
 2. Тоцька Н.Л. Імідж у діяльності державного службовця/ Н.Л.Тоцька, А.П. Чудновцева // Ціннісний вимір політичної діяльності :сепаратизм та війна як продовження політики: Збірник наукових праць/ Редколегія: Ю.М. Бардачов-голова, Ф.Г.Семенченко, Ю.О.Ватуля та ін.. – Херсон: вид-во ФОП Вишемирський В.С., 2019. – С. 104-105.
 3. Тоцька Н.Л. Особливості формування політичної культури/ Н.Л. Тоцька, Ю.М. Галанова//Ціннісний вимір політичної діяльності :сепаратизм та війна як продовження політики: Збірник наукових праць/ Редколегія: Ю.М. Бардачов-голова, Ф.Г.Семенченко, Ю.О.Ватуля та ін.. – Херсон: вид-во ФОП Вишемирський В.С., 2019. – С. 137-140.
 4. Тоцька Н.Л. Реалізація потенційних можливостей мови/ Н.Л.Тоцька//Ціннісний вимір політичної діяльності :сепаратизм та війна як продовження політики: Збірник наукових праць/ Редколегія: Ю.М. Бардачов-голова, Ф.Г.Семенченко, Ю.О.Ватуля та ін.. – Херсон: вид-во ФОП Вишемирський В.С., 2020. – С. 111-113.
 5. Тоцька Н.Л. Потенційні можливості мови через українську лексику/ Н.Л.Тоцька// Державна політика щодо місцевого самоврядування: стан, проблеми та перспективи: збірник матеріалів 11-ої Всеукраїнської науково-практичної конференції// за наук.ред. проф. Ю.М. Бардачова, І.П. Лопушинського, Р.М. Плюща. – Херсон.: ХНТУ, 2020. - С.161-167.
 

Іноземна мова,

Іноземна мова (факультатив), Іноземна мова (за професійним спрямванням)

Приходько Олена Олександрівна

П.1. Наявність не менше п’яти публікацій у періодичних наукових виданнях, що включені до переліку фахових видань України, до наукометричних баз, зокрема Scopus, Web of Science Core Collection:

1).Kozel, V., Ivanchuk, O., Drozdova, I., & Prykhodko, O. (2022). Automation of the Protocol Selection Process for IoT Systems. International Journal of Computing, 21(2), 251-257. (Scopus).

2).Fedir M. Tsyvilskyi, Viktor M. Kozel, Ievgeniia A. Drozdova, Olena O. Pryhodko. Practical implementation of the BYOD concept in higher educational institutions. Information Technologies and Learning Tools. №1(81), 2021. ISSN 2076-8174 (Індексується в Web of Science).

3). Якушенко І., Приходько О. Пріоритетність компонентів іншомовної комунікативної компетентності у студентів-дизайнерів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти технічного зво в умовах онлайн навчання Актуальні питання гуманітарних наук: Міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Випуск 61. Том 4. Дрогобич: Видавничий дім «Гельветика», 2023. С. 135-139.

4) Інна Якушенко, Олена Приходько. Методологічні засади укладання навчального посібника для підготовки студентів старших курсів до складання ЄВІ з іноземної мови. Актуальні питання гуманітарних наук : Міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Випуск 48. Дрогобич: Видавничий дім «Гельветика», 2022. С. 162-167. 5).Якушенко І., Приходько О. Методологічні засади гейміфікації як інноваційної форми навчання в технічному університеті. Актуальні питання гуманітарних наук : Міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Випуск 35. Дрогобич, ДДПУ, 2021. С. 237-241.

6) Приходько О.О., Якушенко І.О. Особливості використання тестування в процесі перевірки іншомовної компетенції студентів технічних ЗВО. /Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах. - № 68, т.2, Запоріжжя, 2020, С.131–134. http://pedagogy-journal.kpu.zp.ua/archive/2020/68/part_2/28.pdf

П.3. Наявність виданого підручника чи навчального посібника (включаючи електронні) або монографії (загальним обсягом не менше 5 авторських аркушів), в тому числі видані у співавторстві (обсягом не менше 1,5 авторського аркуша на кожного співавтора) (*за наявності надати лінк або бібліографічний опис);

1. Подвойська О.В., Байша К.М., Приходько О.О., Стеценко Н.М., Якушенко І.О. Навчальний посібник з англійської мови. English: Revision Guide. Херсон: Гельветика, 2020. 150 с. (Протокол № 7 від 07.07.2020 р. засідання Вченої ради ХНТУ (власний внесок 1,68 а.а.))

П.12. Наявність апробаційних та/або науково-популярних, та/або консультаційних (дорадчих), та/або науково-експертних публікацій з наукової або професійної тематики загальною кількістю не менше п’яти публікацій:

1.Ivanchuk O., Kozel V., Drozdova Ie., Prykhodko O. Organization of the learning process on the discord platform. Innovations and prospects in modern science: The 1st International scientific and practical conference (January 15-17, 2023) SSPG Publish, Stockholm, Sweden. 2023.

2. Prykhodko O.O. Modern methods and technologies in teaching of foreign language for specific purposes for Master degree students. Нові тенденції навчання іноземної мови за професійним спрямуванням: матеріали ІІ Міжнародної науково-практична конференції, 25 листопада, 2021 р., Херсон, ХДМА. 3.Приходько О. О. Conceptual basis of professionally oriented foreign language training of the future specialists of higher technical educational institutions. Новітні тенденції навчання іноземної мови за професійним спрямуванням: матеріали Міжнародної науково-практична конференції (19 – 21 вересня 2019 р.). Херсон, ХДМА.

4. Приходько О.О. «Технологія підготовки студентів старших курсів до складання ЄВІ з іноземної мови в магістратуру в технічному ЗВО» // ІV Міжнародна науково-практична конференція «Мова як засіб міжкультурної комунікації», 20-21 травня 2021 р., ХНТУ.

5. Prykhodko O.O., Yakushenko I.O. Peculiarities of the use of testing in the assessment process of foreign competence of students of technical higher educational institutions. // ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Мова як засіб міжкультурної комунікації» 16-17 травня 2020 р., ХНТУ.

6. Приходько О.О. «Формування іншомовної професійної читацької компетенції майбутніх інженерів у технічному ВНЗ». // ІI Міжнародна науково-практична конференція «Мова як засіб міжкультурної комунікації», 16-17 травня 2019 р., ХНТУ. С.158-161.

7. Приходько О.О. Особливості організації процесу формування іншомовної комунікативної компетенції магістрів спеціальності “Публічне управління та адміністрування” Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школі:Збірник наукових праць / ред.кол.: А.М. Сгущенко та ін.). - Запоріжжя: КПУ, 2019, Вип. 62, Т.2, С.158-161.http://www.pedagogy-journal.kpu.zp.ua/archive/2019/62/part_2/32.pdf

 

1. Управління ІТ-проектами;

2. Системне програмування;

3. Технології керування якістю інформаційних систем;

4. Web-технології та Web-дизайн;

5. Технології проектування інформаційних систем;

6. Дискретний аналіз;

7. Системний аналіз та методи дослідження операцій

Вишемирська Світлана Вікторівна

П.1. Наявність не менше п’яти публікацій у періодичних наукових виданнях, що включені до переліку фахових видань України, до наукометричних баз, зокрема Scopus, Web of Science Core Collection;

1. Babichev S., Vyshemyrska S., Lytvynenko V. Implementation of Dbscan Clustering Algorithm within the Framework of the Objective Clustering Inductive Technology Based on R and Knime Tools. Радіоелектроніка, інформатика, управління. 2019. № 1. С. 77-88. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/implementation-of-dbscan-clustering-algorithm-within-the-framework-of-the-objective-clustering-inductive-technology-based-on-r-and-knime/viewer

2. Ohnieva О., Vyshemyrska S., Papusha R. Risk analysis system Проблеми інформаційних технологій. 2019. №03(025). C. 18-29. URL: http://journals.kntu.net.ua/index.php/pit/article/view/495

3. Kornilovska N.V., Vyshemyrska S.V., Lurie I.A. Modern information technologies for creating a consolidated information resource in monetary operations with cryptocurrency. 2019. Вестник Херсонского национального технического университета. Вип. 3 (70). C. 133-139. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/modern-information-technologies-for-creating-a-consolidated-information-resource-in-monetary-operations-with-cryptocurrency/viewer

4. Olszewski S., Komada P., Smolarz A., Lytvynenko V., Savina N., Voronenko M., Vyshemyrska S., Omelchuk A., Lurie I. Some Features of the Numerical Deconvolution of Mixed Molecular Spectra. Lecture Notes in Computational Intelligence and Decision Making. 2020. P. 20-34. URL://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-26474-1_2

5. Fefelova I., Fefelov A., Lytvynenko V., Dzierżak R., Lurie I., Savina N., Voronenko M., Vyshemyrska S. Protein Tertiary Structure Prediction with Hybrid Clonal Selection and Differential Evolution Algorithms. Lecture Notes in Computational Intelligence and Decision Making. 2020. P. 673-688. URL://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-26474-1_47

6. Danylyk V., Vysotska V., Lytvyn V., Vyshemyrska S., Lurie I., Luchkevych M. Detecting Items with the Biggest Weight Based on Neural Network and Machine Learning Methods. Data Stream Mining & Processing. 2020. P 383-396. URL://link.springer.com/chapter/10.1007%2F978-3-030-61656-4_26

7. Kiyko V., Lytvyn V., Chyrun L., Vyshemyrska S., Lurie I., Hrubel M. Forest Cover Type Classification Based on Environment Characteristics and Machine Learning Technology. Data Stream Mining & Processing. 2020. P 501-524. URL://link.springer.com/chapter/10.1007%2F978-3-030-61656-4_34

8. Vysotska V., Berko A., Lytvyn V., Kravets P., Dzyubyk L., Bardachov Yu., Vyshemyrska S. Information Resource Management Technology Based on Fuzzy Logic. International Scientific Conference “Intellectual Systems of Decision Making and Problem of Computational Intelligence”. 2021. P. 164-192. URL: https://link.springer.com/chapter/10.1007%2F978-3-030-54215-3_11

9. Kravets P., Lytvyn V., Vysotska V., Ryshkovets Yu., Vyshemyrska S., Smailova S. Dynamic Coordination of Strategies for Multi-agent Systems International Scientific Conference “Intellectual Systems of Decision Making and Problem of Computational Intelligence”. 2021. P. 653-670. URL://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-54215-3_42

10. Bisikalo O., Vysotska V., Lytvyn V., Brodyak O., Vyshemyrska S., Rozov Yu. Experimental Investigation of Significant Keywords Search in Ukrainian Content Advances in Intelligent Systems and Computing V. 2021. Volume 1293. P. 3-29. URL: www.springer.com/gp/book/9783030632694

11. Naumov O., Voronenko M., Naumova O., Savina N., Vyshemyrska S., Korniychuk V., Lytvynenko V. Using Bayesian Networks to Estimate the Effectiveness of Innovative Projects. International Scientific Conference “Intellectual Systems of Decision Making and Problem of Computational Intelligence”. 2022. P. 729-743. URL: link.springer.com/chapter/10.1007%2F978-3-030-82014-5_50

12. Kornilovska N.V., Vyshemyrska S.V., Zhovtonog V.О. Parsing internet resources using a chat bot to create a consolidated information resources in the field of employment in the field of information technology. 2021. Вісник Херсонського національного технічного університету. Вип. 1(76). С. 99-105. URL: http://kntu.net.ua/ukr/content/download/85103/491932/file/%D0%92%D1%96%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BA%201%20(76).pdf

13. Kornilovska N.V., Vyshemyrska S.V., Kolmykov M.О. Development of python electronic message information protection system using the PyCharm working area. 2021. Вісник Херсонського національного технічного університету. Вип. 1(76). С. 106-112. URL: http://kntu.net.ua/ukr/content/download/85103/491932/file/%D0%92%D1%96%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BA%201%20(76).pdf

14. Sherstjuk V., Zharikova M., Didmanidze I., Dorovskaja I., Vyshemyrska S. Risk Modeling During Complex Dynamic System Evolution Using Abstract Event Network Model. CITRisk’2021: 2nd International Workshop on Computational & Information Technologies for Risk-Informed Systems, September 16–17, 2021, Kherson, Ukraine. P. 93-110. URL: https://ceur-ws.org/Vol-3101/

15. Kravets P., Burov Ye., Lytvyn V., Vysotska V., Ryshkovets Yu., Brodyak O., Vyshemyrska V. Markovian Learning Methods in Decision-Making Systems. International Scientific Conference “Intellectual Systems of Decision Making and Problem of Computational Intelligence”. 2022. P. 423-437. URL: link.springer.com/chapter/10.1007%2F978-3-030-82014-5_28

16. Voronenko M., Kovalchuk O., Lytvynenko L., Vyshemyrska S., Krak Iu. An Expert System Prototype for the Early Diagnosis of Pneumonia. International Scientific Conference “Intellectual Systems of Decision Making and Problem of Computational Intelligence”. 2022. P. 714-728. URL: link.springer.com/chapter/10.1007%2F978-3-030-82014-5_49

17. Mashkov O., Bychkov А., Kalahnik G., Shevchenko V., Vyshemyrska S. Application of the Theory of Functional Stability in the Problems of Covering Territories by Sensory Networks. Lecture Notes in Data Engineering, Computational Intelligence, and Decision Making. 2023. P. 266-285. URL: https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-031-16203-9_16.

18. Novikov V., Voronenko M., Novikova A., Boskin O., Tyshchenko O., Rozov Yu., Bardachov Yu., Vyshemyrska S. Machine Learning of the Biotechnic System for Gastroesophageal Reflux Disease Monitoring. Lecture Notes in Data Engineering, Computational Intelligence, and Decision Making. 2023. P.387-406. URL: https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-031-16203-9_23

П.3. Наявність виданого підручника чи навчального посібника (включаючи електронні) або монографії (загальним обсягом не менше 5 авторських аркушів), в тому числі видані у співавторстві (обсягом не менше 1,5 авторського аркуша на кожного співавтора) (*за наявності надати лінк або бібліографічний опис);

1. Корніловська Н.В. Програмування під операційну систему ANDROID: Навчальний посібник / Н.В. Корніловська, С.В. Вишемирська, І.А. Лур’є. – Херсон: ФОП Вишемирський В.С., 2019. – 212 с. ISBN 978-617-7573-88-2. (фіксований власний внесок – 2 а.а.)

2. Огнєва О.Є., Вишемирська С.В., Вороненко М.О. Моделі, інформаційні системи та технології управління соціотехнічними системами: монографія. – : Херсон: ФОП Вишемирський В.С., 2019. – 236 с. ISBN 978-617-7573-79-0. (фіксований власний внесок – 2,23 а.а.)

3. Корніловська Н.В., Вишемирська С.В. Технології захисту інформації: навчальний посібник / Н. В. Корніловська, С. В. Вишемирська. – Херсон: Книжкове вид-во ФОП Вишемирський В.С., 2019. – 256 с. ISBN 978-617-7783-83-0. (фіксований власний внесок – 2 а.а.)

П. 12. Наявність апробаційних та/або науково-популярних, та/або консультаційних (дорадчих), та/або науково-експертних публікацій з наукової або професійної тематики загальною кількістю не менше п’яти публікацій;

2. Kornilovska N., Vyshemyrska S., Zhovtonog V. Chat-bot opportunities for creating a consolidated information resource /INTELLECTUAL SYSTEMS FOR DECISION MAKING AND PROBLEMS OF COMPUTATIONAL INTELLIGENCE: CONFERENCE PROCEEDINGS.– KHERSON: PP VYSHEMIRSKY V. S., 2021. P. 8–10.

3. Kornilovska N., Vyshemyrska S., Kolmykov M. E-mail information protection system /INTELLECTUAL SYSTEMS FOR DECISION MAKING AND PROBLEMS OF COMPUTATIONAL INTELLIGENCE: CONFERENCE PROCEEDINGS.– KHERSON: PP VYSHEMIRSKY V. S., 2021. P. 6–8.

4. Kornilovska N., Vyshemyrska S., Zhovtonog V. Chat-bot opportunities for creating a consolidated information resource /INTELLECTUAL SYSTEMS FOR DECISION MAKING AND PROBLEMS OF COMPUTATIONAL INTELLIGENCE: CONFERENCE PROCEEDINGS.– KHERSON: PP VYSHEMIRSKY V. S., 2021. P. 8–10.

5. Корніловська Н.В., Сергєєв Ю.С., Галицький Є.В. Застосування автономного штучного інтелекту в задачах навчання гри в комп’ютерні ігри /INTELLECTUAL SYSTEMS FOR DECISION MAKING AND PROBLEMS OF COMPUTATIONAL INTELLIGENCE: CONFERENCE PROCEEDINGS.– KHERSON: PP VYSHEMIRSKY V. S., 2021. P. 49–50.

6. Мазурак Д.А., Захарченко Ю.Д., Корніловська Н.В., Вишемирська С.В. Можливості визначення і видалення скритого майнера з домашнього комп'ютера. ІІ Всеукраїнська науково-технічна конференція «Інформаційні технології та програмування» відбулася 30 листопада 2021 р. у Херсонському національному технічному університеті на базі кафедри Програмних засобів і технологій. Посилання в Google Meet: https://meet.google.com/fnc-hbxe-yhn

7. Крупнов А.В., Корніловська Н.В., Вишемирська С.В. Використання консолідованого інформаційного ресурсу для вдосконалення роботи поштових відділень херсонської області. ІІ Всеукраїнська науково-технічна конференція «Інформаційні технології та програмування» відбулася 30 листопада 2021 р. у Херсонському національному технічному університеті на базі кафедри Програмних засобів і технологій. Посилання в Google Meet: https://meet.google.com/fnc-hbxe-yhn

8. Макарова В. О., Корніловська Н. В., Вишемирська С. В. ЗАСТОСУВАННЯ КОМБІНОВАНОГО ПІДХОДУ ДЛЯ РОЗВ'ЯЗАННЯ ЗАДАЧІ РОЗРАХУНКУ ПРОГНОЗНИХ ЗНАЧЕНЬ ПЕПТИД-ПРОТЕЇНОВОГО ЗВ'ЯЗУВАННЯ НА ОСНОВІ БАЙЕСІВСЬКОЇ ЛІНІЙНОЇ РЕГРЕСІЇ. The 7th International scientific and practical conference “Modern research in world science” (October 2-4, 2022) SPC “Sci-conf.com.ua”, Lviv, Ukraine. 2022. р. 287-291. ISBN 978-966-8219-86-3

9. Корніловська Н.В., Вишемирська С.В., Колмиков М.О., Волчанова А.О. Captcha. Проблема у розпізнанні людини в мережі інтернет. XIV International Scientific and Practical Conference “Modern science: Innovations and prospects”. Stocgolm/ 16 -18 Jctober 2022. SPC “Sci-conf.com.ua” р.287-291. ISBN 978-966-8219-86-3.

10. Вишемирська С., Соколенко Л. Моделювання та анімація складних 3D-об’єктів за допомогою сучасних інструментів візуалізації. Синергія науки і бізнесу у повоєнному відновленні Херсонщини : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (ХНТУ, 26–28 квітня 2023 р.) у 2-х т. ; Т. 1 / за ред. О. В. Чепелюк. – Одеса : Олді+, 2023. С. 34-36. ISВN 978-966-289-730-2.

11.Вишемирська С., Захарченко Ю. Розробка архітектури електронних схем для створення конкурентоспроможних пристроїв у повоєнному розвитку економічної сфери. Синергія науки і бізнесу у повоєнному відновленні Херсонщини : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (ХНТУ, 26–28 квітня 2023 р.) у 2-х т. ; Т. 1 / за ред. О. В. Чепелюк. – Одеса : Олді+, 2023. С. 181-184. ISВN 978-966-289-730-2.

12. Вишемирська С., Кириленко Є. Розробка інструментальних засобів з аналізу ефективності навчання студентів. Синергія науки і бізнесу у повоєнному відновленні Херсонщини : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (ХНТУ, 26–28 квітня 2023 р.) у 2-х т. ; Т. 1 / за ред. О. В. Чепелюк. – Одеса : Олді+, 2023. С. 221-222. ISВN 978-966-289-730-2.

 
 1. Технології розподілених систем та паралельних обчислень
 2. Програмне забезпечення мобільних пристроїв
 3. Комп'ютерна електроніка та схемотехніка
 4. Основи архітектури комп'ютерів
 5. Технології захисту інформації
 6. Мультимедійні технології
 7. Комп'ютерна графіка та обробка зображень

Корніловська Наталя Володимирівна

П.1. Наявність не менше п’яти публікацій у періодичних наукових виданнях, що включені до переліку фахових видань України, до наукометричних баз, зокрема Scopus, Web of Science Core Collection;

 1. Romanenko, V.I., Kornilovska, N.V., Yatsenko, L.P. Light pressure on nanoparticles in the field of counter-propagating bichromatic waves with an additional relaxation channel for the excited-state population. Ukrainian Journal of Physics, 2023, 68(4), Р 219–234. DOI: https://doi.org/10.15407/ujpe68.4.219 https://ujp.bitp.kiev.ua/index.php/ujp/article/view/2022599 (Скопус)
 2. Serge Olszewski, Iryna Lurie, Volodymyr Lytvynenko, Violetta Demchenko, Mariia Voronenko, Natalia Kornilovska and Oleg Boskin. Regression Modeling for Monitoring Organochlorine Pesticide Residues. CEUR Workshop Proceedings, 2023, 3426, Р 204–218. (Скопус)
 3. Макарова В. О., Корніловська Н. В., Вишемирська С. В. Застосування комбінованого підходу для розв'язання задачі розрахунку прогнозних значень пептид-протеїнового зв'язування на основі байесівської лінійної регресії. The 7th International scientific and practical conference “Modern research in world science” (October 2-4, 2022) SPC “Sci-conf.com.ua”, Lviv, Ukraine. 2022. р.287-291. ISBN 978-966-8219-86-3
 4. Корніловська Н.В., Вишемирська С.В., Колмиков М.О., Волчанова А.О. Captcha. Проблема у розпізнанні людини в мережі інтернет. XIV International Scientific and Practical Conference “Modern science: Innovations and prospects”. Stocgolm/ 16 -18 Jctober 2022. SPC “Sci-conf.com.ua” р.287-291. ISBN 978-966-8219-86-3.
 5. Наталя Корніловська, Світлана Вишемирська ОПТИМІЗАЦІЯ УПРАВЛІННЯ СКЛАДОМ З ВИКОРИСТАННЯМ WMS-СИСТЕМ. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку»: Зб. наук. праць. Переяслав, 2023. Вип. 90. Р 42-47

П. 12. Наявність апробаційних та/або науково-популярних, та/або консультаційних (дорадчих), та/або науково-експертних публікацій з наукової або професійної тематики загальною кількістю не менше п’яти публікацій;

 1. Наталія Корніловська, Вікторія Назаренко. Дослідження можливостей використання штучного інтелекту в навчальному процесі. СИНЕРГІЯ НАУКИ І БІЗНЕСУ У ПОВОЄННОМУ ВІДНОВЛЕННІ ХЕРСОНЩИНИ. МАТЕРІАЛИ Міжнародної науково-практичної конференції 26–28 квітня 2023. Том 1. С.126-127. ISВN 978-966-289-730-2. ISВN 978-966-289-731-9 (Т. 1)
 2. Наталія КОРНІЛОВСЬКА, Данило Мазурак, Єгор Самодін. Застосування системи паралельних обчислень openmp у розрахунках методом МОНТЕ КАРЛО. СИНЕРГІЯ НАУКИ І БІЗНЕСУ У ПОВОЄННОМУ ВІДНОВЛЕННІ ХЕРСОНЩИНИ. МАТЕРІАЛИ Міжнародної науково-практичної конференції 26–28 квітня 2023. Том 1. С.137-140. ISВN 978-966-289-730-2. ISВN 978-966-289-731-9 (Т. 1)
 3. Наталія КОРНІЛОВСЬКА, Владислав ФІЛОНЕНКО. Розробка captcha системи для дослідження недоліків перевірок на людину у повоєному стані УКРАЇНИ. СИНЕРГІЯ НАУКИ І БІЗНЕСУ У ПОВОЄННОМУ ВІДНОВЛЕННІ ХЕРСОНЩИНИ. МАТЕРІАЛИ Міжнародної науково-практичної конференції 26–28 квітня 2023. Том 1. С.225-229. ISВN 978-966-289-730-2. ISВN 978-966-289-731-9 (Т. 1)
 4. Наталія КОРНІЛОВСЬКА, Маргарита ФРОЛОВА, Станіслав ДІДЕНКО. Дослідження можливостей та принципів створення ігрового контенту в UNITY. СИНЕРГІЯ НАУКИ І БІЗНЕСУ У ПОВОЄННОМУ ВІДНОВЛЕННІ ХЕРСОНЩИНИ. МАТЕРІАЛИ Міжнародної науково-практичної конференції 26–28 квітня 2023. Том 1. С.1191-195. ISВN 978-966-289-730-2. ISВN 978-966-289-731-9 (Т. 1).
 5. Корніловська Н., Сердюк В. Ефективність використання інтерактивних віртуальних улюбленців у зменшенні рівня тривоги та стресу в умовах повоєнного стану. СИНЕРГІЯ НАУКИ І БІЗНЕСУ У ПОВОЄННОМУ ВІДНОВЛЕННІ ХЕРСОНЩИНИ. МАТЕРІАЛИ Міжнародної науково-практичної конференції 26–28 квітня 2023. Том 1. С.197-199. ISВN 978-966-289-730-2. ISВN 978-966-289-731-9 (Т. 1).
 6. Корніловська Н.В., Андрієвський І.І., Вишемирська С.В. Аналіз універсальних програм консолідації інформації з результатів автоматичного тестування. Сучасні комп’ютерні системи та мережі в управлінні: матеріали VI Всеукраїнської наук.-практ. Інтернет-конф. здобувачів вищої освіти та молодих вчених (30 листопада 2023 р., м. Хмельницький, м. Херсон) / за ред. А.А. Григорової. – Херсон: Книжкове видавництво ФОП Вишемирський В. С., 2023. – С 23-26.
 7. Корніловська Н.В., Дубоносов І.О., Крупнов А.С. Використання сучасних комп’ютерних систем та інформаційних технологій в туристичній сфері України . Сучасні комп’ютерні системи та мережі в управлінні: матеріали VI Всеукраїнської наук.-практ. Інтернет-конф. здобувачів вищої освіти та молодих вчених (30 листопада 2023 р., м. Хмельницький, м. Херсон) / за ред. А.А. Григорової. – Херсон: Книжкове видавництво ФОП Вишемирський В. С., 2023. – С 26-29.
 

Фізика

Степанчиков Дмитро Михайлович

П.1. Наявність не менше п’яти публікацій у періодичних наукових виданнях, що включені до переліку фахових видань України, до наукометричних баз, зокрема Scopus, Web of Science Core Collection

 1. Marasanov V., Sharko A., Stepanchikov D. Model of the Operator Dynamic Process of Acoustic Emission Occurrence While of Materials Deforming. In: Lytvynenko V., Babichev S., Wójcik W., Vynokurova O., Vyshemyrskaya S., Radetskaya S. (eds) Lecture Notes in Computational Intelligence and Decision Making. ISDMCI 2019. Advances in Intelligent Systems and Computing, vol 1020, pp 48-64. Springer, Cham https://doi.org/10.1007/978-3-030-26474-1_4. (Входить до переліку Scopus, WoS).
 2. Marasanov V.V., Sharko A.V., Sharko A.A., Stepanchikov D.M. Modeling of Energy Spectrum of Acoustic-emission Signals in Dynamic Deformation Processes of Medium with Microstructure // IEEE 39th International Conference on Electronics and Nanotechnology (ELNANO) (Kyiv, April 16-18, 2019). – Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute, 2019. – pp. 718-723. https://doi.org/10.1109/elnano.2019.8783809. (Входить до переліку Scopus, WoS)
 3. Marasanov V., Stepanchikov D., Sharko A., Sharko A. Technique of System Operator Determination Based on Acoustic Emission Method. In: Babichev S., Lytvynenko V., Wójcik W., Vyshemyrskaya S. (eds) Lecture Notes in Computational Intelligence and Decision Making. ISDMCI 2020. Advances in Intelligent Systems and Computing, vol 1246. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007978-3-030-54215-3_1. (Входить до переліку Scopus)
 4. Marasanov V., Stepanchikov D., Sharko A., Sharko O. Technology for Determining the Residual Life of Metal Structures Under Conditions of Combined Loading According to Acoustic Emission Measurements. In: Babichev S., Peleshko D., Vynokurova O. (eds) Data Stream Mining & Processing. DSMP 2020. Communications in Computer and Information Science, vol 1158, pp. 202-217. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-61656-4_13. (Входить до переліку Scopus)
 5. Louda, P.; Sharko, A.;Stepanchikov, D. An Acoustic Emission Method for Assessing the Degree of Degradation of Mechanical Properties and Residual Life of Metal Structures under Complex Dynamic Deformation Stresses. Materials 2021, 14(9), 2090. https://doi.org/ 10.3390/ma14092090. (Входить до переліку Scopus, WoS)
 6. Louda, P.; Marasanov, V.; Sharko, A.;Stepanchikov, D.; Sharko, A. The Theory of Similarity and Analysis of Dimensions for Determining the State of Operation of Structures Under Difficult Loading Conditions. Materials 2022, 15(3), 1191. https://doi.org/ 10.3390/ma15031191. (Входить до переліку Scopus, WoS)
 7. Louda, P.; Sharko, A.;Stepanchikov, D.; Sharko, A. Experimental and Theoretical Study of Plastic Deformation of Epoxy Coatings on Metal Substrates Using the Acoustic Emission Method. Materials 2022, 15(11), 3791. https://doi.org/ 10.3390/ma15113791. (Входить до переліку Scopus, WoS)
 8. P. Louda, A. Sharko, D. Stepanchikov and A. Sharko, Analysis and Processing of Acoustic Emission Signals Under Dynamic Loading of the Microstructure of Continuous Media, 2022 IEEE 41st International Conference on Electronics and Nanotechnology (ELNANO), 2022, pp. 566-570, doi: 10.1109/ELNANO54667.2022.9926763. (Входить до переліку Scopus)
 9. Louda, P., Sharko, O., Stepanchikov, D., Sharko, A. Features of the Application of the Principal Component Method to the Study of Acoustic Emission Signals Under Loading of Multilayer Structures. Lecture Notes on Data Engineering and Communications Technologies, 2023, 149, pp. 462–487. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-031-16203-9_27. (Входить до переліку Scopus)

10. Sharko, A.; Louda, P.; Nguyen,V; Buczkowska, K; Stepanchikov, D.; Ercoli, R; Kascak, P; Le, V. Multicriteria Assessment for Calculating the Optimal Content of Calcium-Rich Fly Ash in Metakaolin-Based Geopolymers. Ceramics 2023, 6(1), 525-537. https://doi.org/ 10.3390/ceramics6010031 (Входить до переліку Scopus, WoS)

П.12. Наявність апробаційних та/або науково-популярних, та/або консультаційних (дорадчих), та/або науково-експертних публікацій з наукової або професійної тематики загальною кількістю не менше п’яти публікацій

 1. Степанчиков Д.М. Нестаціонарні методи визначення часу життя нерівноважних носіїв заряду у лабораторному курсі фізики / Д.М. Степанчиков, Ю.О. Іванюшин // Вісник ХНТУ – 2019. – № 1 (68). – С.50-57.
 2. Степанчиков Д.М. Безсенсорний діагностичний метод виявлення дефектів розбалансування вітротурбіни / Д.М. Степанчиков // Вісник ХНТУ – 2019. – № 4 (71). – С.57-66.
 3. Алексенко В.Л. Идентификация структурных особенностей механизмов деформирования при изгибе методом акустической эмиссии / В.Л. Алексенко, А.А. Шарко, А.В. Шарко, Д.М. Степанчиков, К.Ю. Юренин // Техн. диагностика и неразруш. контроль – 2019. – №1. – С. 32-39.
 4. Мороз В.А. Діагностика та прогнозування стану вітроенергетичної установки на основі аналізу статистичних параметрів генерованої електроенергії / В.А. Мороз, Д.М. Степанчиков // “Сучасні інформаційні системи та технології”: зб. тез доп. V всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції молодих вчених та студентів (м. Хмельницький, 30 листопада, 2022р.). – Хмельницький, Книжкове видавництво ФОП Вишемирський В.С., 2022. – С. 199-202.
 5. Шарко О.В. Організація моніторингу прогнозування технічного стану вузлів турбокомпресорів із використанням ланцюгів Маркова / Шарко О.В., Клевцов К.М., Степанчиков Д.М., Яненко А.В. // “Сучасні енергетичні установки на транспорті, технології та обладнання для їх обслуговування” СЕУТТОО-2023: зб. тез доп. 14-ї Міжнародної науково-практичної конференції (м. Херсон, 16-18 березня, 2023р.). – Херсон: ХДМА, 2023. – С. 148-150.
 6. Шарко О.В. Прогнозування стану швидкісного підшипника турбіни на підставі аналізу вібраційних сигналів / О.В. Шарко, Д.М. Степанчиков, А.О. Шарко // “Сучасні інформаційні та інноваційні технології на транспорті” MINTT-2023: зб. тез доп. XV міжнародної науково-практичної конференції (м. Херсон, 24-25 травня, 2023р.). – Херсон, ХДМА, 2023. – С. 96-99.