Навчально-методичне забезпечення

Організаційна та навчально-методична робота на кафедрі інформатики і комп’ютерних наук проводиться відповідно до нормативних документів і базових стандартів вищої освіти.

Організація навчального процесу на кафедрі ІКН ХНТУ базується на Законах України «Про освіту» та «Про вищу освіту», у відповідності до «Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах» та інших нормативних документів.

Навчально-виховний процес організовано з урахуванням можливостей сучасних інформаційних технологій навчання та зорієнтовано на формування освіченої, гармонійно-розвиненої особистості, здатної до постійного оновлення наукових знань, професійної компетентності та швидкої адаптації до змін і розвитку в соціально-культурній та економічній сферах сучасного суспільства.

Робочі програми навчальних дисциплін розроблені провідними викладачами кафедри ІКН, затверджені в установленому порядку й відповідають робочому навчальному плану спеціальності. Поряд із цим, всі види навчально-виховного процесу забезпечено навчально-методичними рекомендаціями та розробками. Зміст дисциплін постійно оновлюється шляхом врахування результатів наукових досліджень та досвіду вітчизняних та зарубіжних наукових та навчально-методичних шкіл.

Для кожної дисципліни навчального плану розроблено навчально-методичні комплекси (НМКД), до складу яких входять навчальні програми, робочі навчальні програми та відповідне методичне забезпечення (конспекти лекцій, методичні рекомендації до проведення практичних занять, методичні рекомендації та матеріали для організації самостійної роботи студентів, засоби з контролю якості знань, пакети комплексних контрольних робіт, критерії оцінки якості успішності, пакети аудіовізуального супроводження тощо).

Заняття студентів проводяться згідно робочого навчального плану, графіку навчального процесу та розкладу занять, який розробляється до початку семестру. Діяльність випускової кафедри координується з роботою інших кафедр, які беруть участь у навчальному процесі зі спеціальності.

Ефективному впровадженню в навчальний процес новітніх освітніх технологій сприяє їх обговорення викладачами кафедри й обмін досвідом на щорічних тематичних наукових конференціях. Протягом року відбуваються засідання науково-методичного семінару кафедри ІКН та факультету кібернетики, на яких викладачі мають змогу координувати та узгоджувати інноваційні заходи щодо підвищення ефективності навчально-виховного процесу по спеціалізації «Консолідована інформація».

Відомості про комплекс навчально-методичного забезпечення навчальних дисциплін спеціальності

122 «Комп'ютерні науки»

№ з/п

Найменування дисципліни згідно з навчальним планом

Інформація про наявність ("+", "-" або немає потреби)

навчального контенту

планів практичних (семінарських) занять

завдань для лабораторних робіт

завдань для самостійної роботи студентів*

питань, задач, завдань або кейсів для поточного та підсумкового контролю

завдань для комплексної контрольної роботи

1

CASE-технології

+

немає потреби

+

+
ІТ

+

+

2

Text- та Web-mining пошук, пошук та видобування інформації в Інтернет

+

немає потреби

+

+
ІТ

+

+

3

Web-програмування

+

немає потреби

+

+
ІТ

+

+

4

Web-технології та Web-дизайн

+

немає потреби

+

+
ІТ

+

+

5

Адміністрування розподілених систем баз даних

+

немає потреби

+

+
ІТ

+

+

6

Алгоритмізація та програмування

+

немає потреби

+

+
ІТ

+

+

7

Архітектура комп'ютерів та операційні системи

+

немає потреби

+

+
ІТ

+

+

8

Безпека життєдіяльності

+

+

+

+

+

+

9

Вища математика

+

+

немає потреби

+

+

+

10

Дискретна математика

+

+

немає потреби

+

+

+

11

Ділова та професійна іноземна мова

+

+

немає потреби

+

+

+

12

Іноземна мова

+

+

немає потреби

+

+

+

13

Інтелектуальні системи

+

немає потреби

+

+
ІТ

+

+

14

Інтелектуальні системи прийняття рішень

+

немає потреби

+

+
ІТ

+

+

15

Історія та культура України

+

+

немає потреби

+

+

+

16

Клієнт-серверне програмування

+

немає потреби

+

+
ІТ

+

+

17

Комп’ютерна лінгвістика

+

немає потреби

+

+
ІТ

+

+

18

Комп'ютерна графіка

+

+

+

+
ІТ

+

+

19

Комп'ютерна електроніка та схемотехніка

+

немає потреби

+

+
ІТ

+

+

20

Комп'ютерні мережі

+

немає потреби

+

+
ІТ

+

+

21

Комп'ютерні технології статистичної обробки інформації

+

немає потреби

+

+
ІТ

+

+

22

Крос-платформне програмування

+

немає потреби

+

+
ІТ

+

+

23

Методи пошуку та оптимізації

+

немає потреби

+

+

+

+

24

Мови SQL-запитів

+

немає потреби

+

+
ІТ

+

+

25

Моделювання систем штучного інтелекту

+

немає потреби

+

+
ІТ

+

+

25

Мультиагентні системи і технології

+

немає потреби

+

+

+

+

27

Мультимедійні технології

+

немає потреби

+

+

+

+

28

Об'єктно-орієнтоване програмування

+

немає потреби

+

+
ІТ

+

+

29

Організація баз даних та знань

+

немає потреби

+

+
ІТ

+

+

30

Організація сховищ та просторів даних

+

немає потреби

+

+

+

+

31

Політологія

+

+

немає потреби

+

+

+

32

Проблемно-орієнтоване програмування

+

немає потреби

+

+
ІТ

+

+

33

Програмне забезпечення мобільних пристроїв

+

немає потреби

+

+
ІТ

+

+

34

Сертифікація, стандартизація та захист програмних продуктів

+

немає потреби

+

+

+

+

35

Системне програмування

+

немає потреби

+

+
ІТ

+

+

36

Системний аналіз та методи дослідження операцій

+

немає потреби

+

+

+

+

37

Теорія ймовірності, ймовірнісні процеси і математична статистика

+

+

немає потреби

+

+

+

38

Технології захисту інформації

+

немає потреби

+

+
ІТ

+

+

39

Технології керування якістю інформаційних систем

+

немає потреби

+

+
ІТ

+

+

40

Технології проектування інформаційних систем

+

немає потреби

+

+
ІТ

+

+

41

Технології розподілених систем та паралельних обчислень

+

немає потреби

+

+
ІТ

+

+

42

Технологія створення програмних продуктів

+

немає потреби

+

+
ІТ

+

+

43

Українська мова (за професійним спрямуванням)

+

+

немає потреби

+

+

+

44

Управління ІТ-проектами

+

немає потреби

+

+
ІТ

+

+

45

Управління якістю проекту

+

немає потреби

+

+
ІТ

+

+

46

Фізика

+

+

немає потреби

+

 

+

47

Філософія

+

+

немає потреби

+

 

+

48

Хмарні обчислення та сервіси

+

немає потреби

+

+
ІТ

+

+

Методичне забезпечення курсового проектування спеціальності

122 «Комп'ютерні науки»

№ з/п

Найменування навчальної дисципліни

Семестр, в якому передбачена курсова робота (проект)

Інформація про наявність
("+" або "-")

методичних розробок

тематики курсових робіт (проектів)

1

Об'єктно-орієнтоване програмування

4

+

+

2

Інтелектуальні системи прийняття рішень

5

+

+

3

Технології розподілених систем та паралельних обчислень

6

+

+

4

Програмне забезпечення мобільних пристроїв

7

+

+

Навчальні посібники

У посібнику розглядаються питання, пов’язані з практичним використанням обчислювальної техніки в різних галузях. Вміщено короткі теоретичні відомості про операційну систему Windows , найбільш розповсюджені додатки Windows , а також програми Microsoft Office . Також посібник містить комплект лабораторних робіт для вивчення курсу інформатики, набір тем для самостійної роботи, тести для самоперевірки, контрольні та теоретичні питання, завдання для підвищення рейтингу студентів, перелік рекомендованої літератури з кожної із наведених тем. Посібник розраховано на студентів денної, заочної, екстернатної форм навчання економічних спеціальностей технічних вузів.

Мета дослідження – розробка інформаційного забезпечення процесів удосконалення телекомунікаційних каналів автоматизованих систем переробки інформації й управління шляхом створення моделей, алгоритмів і програмних продуктів, адаптованих до задач удосконалення телекомунікаційних каналів з чітко визначеними функціональними можливостями. В процесі вдосконалення телекомунікаційних каналів і їх елементів особливе значення має когнітивна підтримка прийняття рішень. Розробка елементів автоматизації рішень на ранній стадії проектування є найменш опрацьованою в даний час.

В роботі всебічно використовується когнітивна підтримка, як один із варіантів підтримки прийняття рішень.

Когнітивна підтримка – модель прийняття рішення в умовах неповної інформації – дозволяє накопичування інформації в процесі постановки та розв’язання задачі. Така підтримка забезпечує збільшення об’єму пам’яті та обчислювальних можливостей людини, генерацію альтернативних рішень при забезпеченні комплексного підходу при забезпеченні процесу вдосконалення, обробок та узгодження результатів праці груп користувачів, що працюють в одному проекті. Інформація про проектні та технічні характеристики узагальнюється і аналізується для корекції стратегії вдосконалення аналогічних об’єктів та накопичування знань.

Викладено питання удосконалення зв’язку в інформаційно – управляючих системах, застосування шумоподібних кодованих сигналів та оптоволоконних ліній для покращення характеристик телекомунікаційних трактів. Наведено моделі телекомунікаційних систем і їх застосування для знаходження параметрів телекомунікаційних систем.

Для студентів вищих навчальних закладів, аспірантів і викладачів, які вивчають питання забезпечення якісного зв’язку в телекомунікаційних системах.

Задача цього навчального посібника — дати короткий і чіткий виклад мови C++ у відповідності зі стандартом ISO/IEC 14882 (1998). Посібник призначений для студентів, що вивчають мову «з нуля», але буде корисний і більш спокушеним у програмуванні. Його можна розглядати як конспект лекцій або велику шпаргалку.

Даний посібник не претендує на повноту викладу матеріалу, для цього існують довідники, документація і контекстна допомога. Ціль, що ставилася при його написанні — дати правильне уявлення про можливості мови C++ і способах їхнього застосування, а також поштовх до подальшого вивчення цієї й інших мов програмування.

Крім конструкцій мови, авторами розглядаються основні структури даних, використовувані при написанні програм, критерії якості програм, а також рекомендації зі стилю і технології програмування.

У книзі не розглядається програмування під Windows і інші середовища, тому всі приклади являють собою так називані «консольні додатки». Синтаксис прикладів відповідає стандартові C++, тому деякі з них можуть не компілюватися в оболонках, випущених до його твердження.

Заходами, направленими на захист життя та зміцнення здоров’я людей, у державі займаються підрозділи цивільного захисту, однак вирішення цих проблем є справою всього народу і відноситься до числа важливих функцій держави. Виконання покладених на цивільний захист задач забезпечується комплексом економічних, соціальних та оборонних заходів для захисту населення від наслідків стихійних лих, аварій, катастроф та застосуванні у випадку війни сучасних засобів ураження.

У навчальному посібнику викладено принципи ефективного функціонування всієї системи цивільного захисту, яке неможливе без належного виконання громадянами України своїх обов’язків. Кожний громадянин повинен знати основні засоби та способи захисту від можливого стихійного лиха, великих аварій та катастроф, уміти надавати допомогу, в тому числі і першу долікарняну, постраждалим, постійно вдосконалювати свої знання та навички.

Посібник призначений для наукових працівників, викладачів вищих навчальних закладів, аспірантів і студентів, а також усіх, хто цікавиться проблемами сучасної економіки.