Спеціальності

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 122 "КОМП'ЮТЕРНІ НАУКИ"

ПЕРШИЙ (БАКАЛАВРСЬКИЙ) РІВЕНЬ ОСВІТИ

СТУПІНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ БАКАЛАВР (з поглибленим вивченням іноземної мови!)

Предметна область – фахівці обслуговуватимуть потужні інтеграційні тенденції, що домінують у промисловості та бізнесі, суть яких полягає у кардинальній структурній перебудові системи «виробництво-ринкова інфраструктура».

Об'єкт діяльності зі спеціальності «Комп'ютерні науки» - це інформаційні системи та технології. Складовими об'єкта діяльності є математичне, інформаційне, програмне, технічне, організаційне, методичне забезпечення. Знання та вміння випускників з комп'ютерних наук та інформаційних технологій формуються на базі математичного, програмістського, системотехнічного і технічного циклів дисциплін.

Випускник першого(бакалаврського) рівня зі спеціальності «Комп'ютерні науки» має володіти загальнонауковими компетентностями в таких галузях знань, як математика, програмування, системотехніка та комп'ютерна інженерія.

Професійні права – освітня програма підготовки фахівців першого (бакалаврського) рівня забезпечує компетентності для зайняття таких первинних посад як програміст (Junior SW Developer), тестувальник програмного забезпечення (ПЗ), проектувальник баз даних (DB Developer), Web – програміст, HTML – верстальник та інші.

Продовження освіти - особа має право продовження навчання на другому (магістерському) рівні.

Працевлаштування випускників. Професійна діяльність як фахівця з розробки математичного, інформаційного та програмного забезпечення інформаційних систем, у галузі інформаційних технологій, а також адміністратора баз даних і систем.

Випускники можуть працювати за професіями згідно з Національним класифікатором професій ДК 003:2010:

 • 2131.2 Адміністратор бази даних
 • 2131.2 Адміністратор даних
 • 2131.2 Адміністратор доступу
 • 2131.2 Адміністратор системи
 • 2131.2 Інженер з програмного забезпечення комп'ютерів
 • 2132.2 Інженер-програміст
 • 2132.2 Програміст (база даних)
 • 2132.2 Програміст прикладний
 • 2139.2 Інженер із застосування комп'ютерів
 • 3121.2 Фахівець з інформаційних технологій
 • 3121.2 Фахівець з розробки та тестування програмного забезпечення
 • 3121.2 Фахівець з розроблення комп'ютерних програм

Загальні компетентності:

 • Здатність з'ясовувати причинно-наслідкові зв'язки в історичних подіях, аналізувати і узагальнювати історичний матеріал в певній системі. Толерантність до мультикультурності суспільства
 • Прихильність безпеці та активна участь в поліпшенні стану довкілля, забезпечення здоров'я та гармонійного розвитку людини з високим рівнем якості та безпеки її життя;
 • Здатність приймати обґрунтовані рішення, працювати автономно, знання та розуміння предметної області та розуміння професії, проведення досліджень на відповідному рівні;
 • Здатність до письмової та усної комунікації в професійному середовищі державною та іноземною мовами;
 • Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт, визначеність і наполегливість щодо поставлених завдань і взятих обов'язків;
 • Базові світоглядні знання, здатність до абстрактного, системного і критичного мислення, аналізу та синтезу;
 • Наявність політичної свідомості, політичної культури та плюралізму. Здатність демонструвати широкий кругозір у галузі міжнародного життя та політичних процесів, орієнтуватися у зовнішній та внутрішній політиці держави;
 • Ґрунтовна математична підготовка, а також підготовка з теоретичних, методичних і алгоритмічних основінформаційних технологій для використання математичного апарату під час вирішення прикладних і наукових завдань в області інформаційних систем і технологій;
 • Ґрунтовна підготовка в області програмування, володіння алгоритмічним мисленням, методами програмної інженерії для реалізації програмного забезпечення з урахуванням вимог до його якості, надійності, виробничих характеристик;

Професійні компетентності:

 • Знання стандартів, методів і засобів управління процесами життєвого циклу інформаційних систем, продуктів і сервісів інформаційних технологій; володіння технологією розроблення програмного забезпечення відповідно до вимог і обмежень замовника;
 • Базові знання в області системних досліджень і вміння застосовувати їх під час управління ІТ-проектами, здійснення моделювання систем, проведення системного аналізу об'єктів інформатизації, прийняття рішень, розробки методів і систем штучного інтелекту;
 • Базові знання в області комп'ютерної інженерії в обсязі, необхідному для розуміння базових принципів організації та функціонування апаратних засобів сучасних систем обробки інформації, основних характеристик, можливостей і областей застосування обчислювальних систем різного призначення;
 • Здатність до математичного та логічного мислення, знання основних понять, ідей і методів фундаментальної математики та вміння їх використовувати під час розв'язання конкретних завдань, знання дискретних структур і вміння застосовувати сучасні методи дискретної математики під час аналізу, синтезу та проектуванні інформаційних систем різної природи, знання дискретних структур і вміння застосовувати сучасні методи дискретної математики під час аналізу, синтезу та проектуванні інформаційних систем різної природи;
 • Знання сучасних методів побудови та аналізу ефективних алгоритмів і вміння їх реалізувати в конкретних застосуваннях;
 • Знання загально-методологічних принципів побудови операційних моделей, основних етапів і сутності операційних досліджень та вміння їх застосовувати під час здійснення аналізу та синтезу інформаційних систем різного призначення та в завданнях організаційно-економічного управління;
 • Знання основних підходів, методів і технологій штучного інтелекту, уміння розробляти та застосовувати моделі відображення знань, стратегії логічного виведення, технологій інженерії знань, технологій і інструментальних засобів побудови інтелектуальних систем;
 • Знання теоретичних особливостей чисельних методів, можливостей їх адаптації до інженерних задач, уміння використовувати чисельні методи під час розв'язання різних прикладних задач;
 • Знання принципів і правил формалізації економічних ситуацій, уміння застосувати математичні методи обґрунтування та прийняття управлінських і технічних рішень у різних ситуаціях;
 • Знання принципів структурного програмування, сучасних процедурно-орієнтованих мов, основних структур даних і вміння їх застосовувати під час програмної реалізації алгоритмів професійних завдань;
 • Здатність до об'єктно-орієнтованого мислення, знання об'єктно-орієнтованих мов програмування та уміння застосовувати об'єктно-орієнтований підхід під час проектуванні складних програмних систем;
 • Знання сучасних технологій та інструментальних засобів розробки програмних систем, уміння їх застосовувати на всіх етапах життєвого цикл;
 • Знання загальних принципів організації та функціонування операційних систем, уміння розробляти елементи системного програмного забезпечення;
 • Знання сучасних теорій організації баз даних та знань, методів і технологій їх розробки, уміння проектувати логічні та фізичні моделі баз даних і запити до них;
 • Знання серверних технологій створення веб-застосувань, уміння застосовувати методи та інструментальні засоби для їх проектування; знання архітектури та стандартів компонентних моделей, комунікаційних засобів і розподілених обчислень, уміння розв'язувати проблеми масштабованості, підтримки віддалених компонентів і взаємодії різних програмних платформ в розподілених корпоративних інформаційних системах рівня підприємства; знання принципів, методів і алгоритмів комп'ютерної графіки, уміння застосовувати їх під час розробки графічних інтерфейсів взаємодії людини з комп'ютером.

ДРУГИЙ (МАГІСТЕРСЬКИЙ) РІВЕНЬ ОСВІТИ

МАГІСТР З КОМП'ЮТЕРНИХ НАУК (освітньо-професійна програма "Консолідована інформація")

Предметна область - студенти отримують фахову підготовку зі створення, застосування інформаційних систем консолідованої інформації і технологій інформаційного аналізу відповідно до сучасних концепцій інженерії даних та знань, інформаційного моделювання для забезпечення ефективного функціонування організаційних структур, розроблення та використання комп'ютерних засобів і методів опрацювання консолідованої інформації, розроблення методологій та технологій проектування, побудови, упровадження, супроводу й експлуатації програмних засобів роботи з консолідованою інформацією, забезпечення комп'ютерної інформаційної підтримки, автоматизації й оптимізації усіх видів робіт з консолідованою інформацією.

Об'єктом діяльності фахівців за спеціальністю 122 «Комп'ютерні науки» освітньо-професійної програми «Консолідована інформація» є дослідження, створення і забезпечення використання інформаційних ресурсів у сфері діяльності організації; розробка стратегічних планів, проектування і супровід бізнес-процесів; вироблення рекомендацій із забезпечення ефективності функціональних та адміністративних процесів, технологій роботи організаційно-управлінської структури, виконання консалтингових проектів і проектів з реінжинірингу.

Професійні права – освітня програма підготовки другого (магістерського) рівня освіти забезпечує компетентності підготовки фахівців знаннями та навичками для зайняття таких посад:

 • аналітик,
 • архітектор знань,
 • асистент по знаннях,
 • брокер знань,
 • журналіст проектів,
 • інформаційний менеджер,
 • дослідник,
 • координатор знань,
 • менеджер знань,
 • менеджер комунікацій,
 • навігатор знань,
 • той, що представляє (синтезує) знання,
 • редактор змісту,
 • керівник знаннями.

Він може керувати роботами, що пов'язані із контролем якісних показників знань в організації; захистом засобів і методів менеджменту та інженерії знань, забезпечення їхньої конфіденційності; придбанням та менеджментом внутрішніх і зовнішніх знань; локалізацією, ідентифікацією та пошуком знань; керуванням знаннями, створенням, виведенням та підтриманням знань; систематизацією і структуруванням знань, документуванням, публікацією знань і забезпеченням доступу до них усередині організації, з допомогою співробітникам організації у використанні знань в усіх сферах їхньої діяльності; навчанням та покращанням навичок у сфері використання знань.

Продовження освіти - освітня програма будується з урахуванням продовження освіти випускником другого (магістерського) рівня освіти на третім (аспірантськім) рівні освіти за профілем сучасних інформаційних та комунікаційних технологій за наявності в них якісних знань, умінь і компетентностей, що відповідають освітній програмі підготовки другого (магістерського) рівня освіти зі спеціальності «Комп'ютерні науки».

Загальні компетентності:

 • Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу, до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел, вчитися і бути сучасно навченим;
 • Здатність приймати обґрунтовані рішення, працювати автономно, знання та розуміння предметної області та розуміння професії, проведення досліджень на відповідному рівні;
 • Здатність працювати в команді, діяти на основі етичних міркувань (мотивів), діяти соціально відповідально та громадянські свідомо, бути критичним і самокритичним, генерувати нові ідеї (креативність);
 • Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт, визначеність і наполегливість щодо поставлених завдань і взятих обов'язків;
 • Володіння державною та, як найменш, однією з іноземних мов на рівні професійного і побутового спілкування тощо.

Професійні компетентності:

 • Знання стандартів, методів і засобів управління процесами життєвого циклу інформаційних систем, продуктів і сервісів інформаційних технологій; володіння технологією розроблення програмного забезпечення відповідно до вимог і обмежень замовника;
 • Знання в області системних досліджень і вміння застосовувати їх під час управління ІТ-проектами, здійснення моделювання систем, проведення системного аналізу об'єктів інформатизації, прийняття рішень, розробки методів і систем штучного інтелекту;
 • Знання загально-методологічних принципів побудови операційних моделей, основних етапів і сутності операційних досліджень та вміння їх застосовувати під час здійснення аналізу та синтезу інформаційних систем різного призначення та в завданнях організаційно-економічного управління;
 • Знання принципів і правил формалізації економічних ситуацій, уміння застосувати математичні методи обґрунтування та прийняття управлінських і технічних рішень у різних ситуаціях;
 • Знання сучасних технологій та інструментальних засобів розробки програмних систем, уміння їх застосовувати на всіх етапах життєвого циклу;
 • Знання сучасних теорій організації баз даних та знань, методів і технологій їх розробки, уміння проектувати логічні та фізичні моделі баз даних і запити до них;
 • Знання серверних технологій створення веб-застосувань, уміння застосовувати методи та інструментальні засоби для їх проектування; знання архітектури та стандартів компонентних моделей, комунікаційних засобів і розподілених обчислень, уміння розв'язувати проблеми масштабованості, підтримки віддалених компонентів і взаємодії різних програмних платформ в розподілених корпоративних інформаційних системах рівня підприємства; знання принципів, методів і алгоритмів комп'ютерної графіки, уміння застосовувати їх під час розробки тодів аналізу, моделювання, реінжинірингу бізнес-процесів інформаційних систем, уміння застосовувати CASE-засоби під час їх проектування;
 • Знання теоретичних основ, процесів і процедур управління ІТ-проектами і принципів командної роботи; уміння працювати в команді та застосовувати програмні системи проектного управління.

Програмні результати навчання:

 • Інтегрувати данні і знання в області діяльності організації за допомогою методів набуття знань, подання знань, класифікації і компіляції знань;
 • Застосовувати аналіз зовнішнього оточення підприємства чи організації за допомогою методів системного структурного аналізу й об'єктно-орієнтованих системологічних методів для виявлення впливу цього оточення і тенденцій його розвитку;
 • Ідентифікувати вимоги до організаційної системи з боку зовнішнього оточення;
 • Здійснювати обстеження діяльності організації за допомогою інтерв'ювання, анкетування і тестування, виявляючи пропозиції співробітників по удосконаленню бізнесу;
 • Побудувати зовнішні моделі організаційної системи, визначаючи межі системи, суб'єктів бізнесу, прецеденти бізнесу, застосовуючи техніку діаграм прецедентів, у тому числі з використанням CASE-інструментарію
 • Ідентифікувати і документувати наявні бізнес-процеси, уводити метрики для їхньої оцінки, описувати бізнес-процеси на рівні трудових ресурсів;
 • Структурувати і описувати бізнес-процеси, інтерфейси процесів із суб'єктами бізнесу, оцінювати ефективність бізнес-процесів.

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 126 "ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ"

Освітній рівень:
Бакалаврський – освітня професійна програма «ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ, МЕНЕДЖМЕНТІ ТА УПРАВЛІННІ ПРОЕКТАМИ»
Магістерський – освітня професійна програма «ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ»

Бурхливий розвиток інформатизації суспільства викликав необхідність упровадження автоматизованих інформаційних систем управління в різні сфери розвитку людства. Постійний розвиток інформаційних технологій в економіці, менеджменті та управлінні проектами призводить до необхідності адаптації. Фахівець повинен володіти абстрактним та логічним мисленням, прагнути постійного розвитку та змін, володіти навичками проектування, адміністрування, управління інформаційними системами, працювати у сфері Інтернет-комунікацій.

Для проектування інформаційних систем в економіці, менеджменті та управлінні проектами потрібні навички, фантазія та здатність знаходити нові рішення. Робота ІТ-шника потребує знань з іноземної мови, математики, алгоритмізації. Фахівець повинен володіти абстрактним та логічним мисленням, прагнути постійного розвитку та змін.

Якщо Ви прагнете стати творцем автоматизованих систем чи інформаційних технологій, навчитись розробляти сучасні web-сайти та тривимірні моделі, то наша спеціальність призначена саме для Вас. У нас Ви здобудете навички проектування, адміністрування, управління інформаційними системами, навчитеся працювати у сфері Інтернет-комунікацій.

Фахівці з інформаційних систем та технологій діють в сфері: розробки та практичного використання інформаційних технологій в економіці, менеджменті та управлінні проектами з акцентом на системах Internet of things, Cloud сервісах, Big Data (сховищ).

Студенти під час навчання отримують знання з основ розробки інформаційних систем в економіці, менеджменті та управлінні проектами; технологій розробки систем Internet of Things; технологій розробки систем з хмарної архітектурою; основ проектування баз даних і управління Big Data; об'єктно-орієнтованого програмування; системного програмування; програмування на Java, C ++, C #; Python; технологій організації сховищ інформації; основ Project Management і Agile технологій, розробники веб-додатків. Студенти отримують поглиблені знання з англійської мови в галузі інформаційних технологій.

Компетентності: здатність до проектування системного, комунікаційного і прикладного програмного забезпечення, технічних засобів та комунікаційних та інформаційних технологій, мереж та систем в економіці, менеджменті та управлінні проектами; здатність застосовувати, впроваджувати та експлуатувати сучасні інформаційні системи та технології (виробничі, підтримки прийняття рішень, інтелектуального аналізу даних) у різних галузях людської діяльності, національної економіки та виробництва; вибирати, проектувати, розгортати, інтегрувати, управляти, адмініструвати та супроводжувати застосування комунікаційних мереж, сервісів та інфраструктури організації; здатність розробляти та управляти проектами.

Навички навчання: застосовувати математичний апарат для розв’язання економічних задач, опрацювання статистичних даних, побудови та використання економіко - математичних моделей; використовувати архітектурні рішення при проектуванні систем; показати ґрунтовні знання мов та парадигм програмування, технологій програмування, операційних систем; володіти методами і засобами роботи з комп’ютерними мережами, вибирати конфігурацію комп’ютерної мережі, обирати тип і структуру комп’ютерної мережі, програмувати та експлуатувати комп’ютерні мережі.

Особливості та відмінності: оволодіння методами фундаментальних та прикладних наук, математичного та комп’ютерного моделювання, професійними прикладними програмами, методологіями, техніками та підходами суміжних галузей, у яких використовуються Інформаційні системи та технології.

Фахівці можуть працювати на посадах:

 • розробники обчислювальних систем;
 • професіонали в галузі програмування;
 • розробники комп'ютерних програм;
 • професіонали в інших галузях обчислень (комп'ютеризації);
 • технічні фахівці в галузі обчислювальної техніки;
 • техніки-програмісти.

Перелік конкурсних предметів:

 • українська мова;
 • математика;
 • історія України або іноземна мова, біологія, географія, фізика, хімія.

Спеціальність «Інформаційні системи та технології» дає можливість молоді отримати перспективні знання щодо роботи із сучасними інформаційними системами та технологіями та знайти перспективну роботу в ІТ-компаніях. Специфіка пропонованої професії дозволяє працювати за гнучким графіком, бути затребуваним на ринку праці.
Інформаційний пакет ЄКТС спеціальності Спеціальність: 126 - ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ
Освітній рівень:
Бакалаврський – освітня професійна програма «ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ, МЕНЕДЖМЕНТІ ТА УПРАВЛІННІ ПРОЕКТАМИ»
Інформаційний пакет ЄКТС спеціальності Спеціальність: 126 - ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ
Освітній рівень:
Магістерський – освітня професійна програма «ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ»

З усіх питань щодо вступу на спеціальність 122 «Комп’ютерні науки» звертатися на кафедру «Інформатики і комп’ютерних наук» Херсонського національного технічного університету, ауд.201 або 201А 3-го навчального корпусу (вул. Бериславське шосе 24а). Телефон: (0552)32-69-46. E-mail: ikn@kntu.net.ua