Iнформаційний пакет ЄКТС

ФАКУЛЬТЕТ Інженерії та транспорту

Юридична адреса: Україна, 73008 м. Херсон, вул. Бериславське шосе, буд.24, 3 корпус, а.218

Фактична адреса: Україна, 29016, м. Хмельницький, вул. Інститутська, буд.11

Е-mail: dec_mashbud@kntu.net.ua

А. ЗАГАЛЬНИЙ ОПИС ФАКУЛЬТЕТУ

І. Координатор ЄКТС від факультету:

Шатохіна Ірина Анатоліївна,

старший викладач кафедри транспортних систем і технічного сервісу

Е-mail: transp_tex@kntu.net.ua

ІІ. Структура факультету

2.1. Деканат

ПІБ (повністю)

Посада

тел./факс, E-mail

Войтович Ольга Андріанівна

в.о.декана факультету

voitovych.olha@kntu.net.ua

(095)0968901

Попова Валентина Олександрівна

методист

dec_mashbud@kntu.net.ua

Резніченко Вікторія Миколаївна

секретар

dec_mashbud@kntu.net.ua

Бойко Юрій Петрович

секретар

dec_mashbud@kntu.net.ua

2.2. Кафедри:

«Транспортних систем і технічного сервісу»;

«Енергетики, електротехніки і фізики»;

«Автоматизації, робототехніки і мехатроніки».

2.3. Кількість студентів

Денна форма навчання: 359 студентів

Заочна форма навчання : 42 студентів

ІІІ. Умови навчання на факультеті

Студенти всіх спеціальностей факультету інженерії та транспорту протягом усього періоду проходять підготовку, метою якої є одержання фундаментальних знань, які повною мірою відповідають поточним і перспективним потребам розвитку промислового виробництва.

Організація навчального процесу на факультеті інженерії та транспорту ХНТУ базується на Законах України “Про освіту”, “Про вищу освіту” у повній відповідності до “Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах ”. Навчальний процес організується з урахуванням можливостей сучасних інформаційних технологій навчання та орієнтується на формування освіченої, гармонійно-розвиненої особистості, здатної до постійного оновлення наукових знань, професійної мобільності та швидкої адаптації до змін і розвитку в соціально-культурній сфері, в галузях техніки, технологій, системах управління та організації праці в умовах ринкової економіки.

Випускаючими кафедрами факультету розроблені та затверджені компоненти стандартів вищої освіти (освітньо-кваліфікаційні характеристики, освітньо-професійні програми підготовки фахівців), засоби діагностики вищої освіти; варіативні частини освітньо-професійних програм, навчальні плани, програми навчальних дисциплін; програми всіх видів практик, підручники, навчальні посібники, навчально-методичні матеріали для проведення різних видів занять; індивідуальні семестрові завдання для самостійних занять студентів з навчальних дисциплін; контрольні роботи з навчальних дисциплін для перевірки рівня засвоєння студентами навчального матеріалу; пакети комплексних кваліфікаційних завдань; контрольних завдань та тестів; методичні матеріали та рекомендації з питань виконання дипломних та курсових робіт (проектів) тощо.

Всі навчальні дисципліни забезпечені силабусами, робочими програмами, методичними розробками (конспекти лекцій, методичні вказівки, контрольні завдання, критерії оцінки якості успішності та ін.).

Пакети прикладних програм використовуються в організаційно-методичному супроводженні навчального процесу при формуванні робочих навчальних планів, навчального навантаження викладачів, розкладу занять, при організації модульного навчання та тестового контролю знань, визначення рейтингу студентів.

Ефективному впровадженню в навчальний процес новітніх освітніх технологій сприяє їх обговорення викладачами факультету та обмін досвідом на міжкафедральних науково-методичних конференціях і теоретичних семінарах кафедр, науково-методичних радах факультету.

Матеріально-технічний стан

Використання комп’ютеризованих класів, проекційної техніки, спеціалізованих лабораторій, стендів, механічного обладнання та використання сучасних прикладних програм: Компас 3D, Вертикаль, Автопроект, MathCad, Inventor, AutoDesk, AutoCAD, Solidworks

ІV. Перелік запропонованих спеціальностей з присвоєнням освітніх ступенів і терміну навчання

Галузь знань

Спеціальність

Освітньо-професійна програма

Освітній ступінь

Термін навчання

13 -Механічна інженерія

131 - Прикладна механіка

Прикладна механіка

Бакалавр

3 роки 10 міс. на базі ПЗСО

13 -Механічна інженерія

131 - Прикладна механіка

Прикладна механіка

Бакалавр за скороченим терміном

1 рік 10 міс. на базі диплома мол.бак. або мол. спец. за галуззю 13 - "Механічна інженерія" або 2 роки 10 міс. - всі інші

13 -Механічна інженерія

131 - Прикладна механіка

Технології машинобудування

Магістр

1 рік 4 міс.

13 -Механічна інженерія

132 - Матеріалознавство

Матеріали і технології ремонту в транспортній галузі

Бакалавр

3 роки 10 міс.

13 -Механічна інженерія

132 - Матеріалознавство

Матеріали і техніка в транспортній галузі

Магістр

1 рік 4 міс.

13 -Механічна інженерія

132 - Матеріалознавство

Матеріалознавство

Доктор філософії

4 роки

13 -Механічна інженерія

133 - Галузеве машинобудування

Автомобільна спецтехніка

Бакалавр

3 роки 10 міс. на базі ПЗСО

13 -Механічна інженерія

133 - Галузеве машинобудування

Автомобільна спецтехніка

Технічний сервіс у побутовому обслуговуванні і інженерний дизайн

Бакалавр за скороченим терміном

1 рік 10 міс. на базі диплома мол. бак. або мол. спец. за галуззю 13 - "Механічна інженерія"

13 -Механічна інженерія

133 - Галузеве машинобудування

Обладнання легкої промисловості та побутового обслуговування

Магістр

1 рік 4 міс.

14 – Електрична інженерія

141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Бакалавр

3 роки 10 міс. на базі ПЗСО

14 – Електрична інженерія

141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Бакалавр за скороченим терміном

1 рік 10 міс. на базі диплома мол.бак. або мол. спец. за галуззю 14 - "Електрична інженерія", або 2 роки 10 міс. - всі інші

14 – Електрична інженерія

141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Нетрадиційні та відновлювані джерела енергії

Магістр

1 рік 4 міс.

17 – Електроніка, автоматизація та електронні комунікації

174 – Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка

Автоматизація та комп'ютерно інтегровані технології

Бакалавр

3 роки 10 міс. на базі ПЗСО

17 – Електроніка, автоматизація та електронні комунікації

174 – Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка

Автоматизація та комп'ютерно інтегровані технології

Бакалавр за скороченим терміном

1 рік 10 міс. на базі диплома мол. бак. або мол. спец. будь-якої галузі, або 2 роки 10 міс. - на базі диплома фахового мол.бак.

17 – Електроніка, автоматизація та електронні комунікації

174 – Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка

Автоматизація та комп'ютерно інтегровані технології

Молодший бакалавр

1 рік 10 міс. на базі ПЗСО

17 – Електроніка, автоматизація та електронні комунікації

174 – Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка

Автоматизоване управління технологічними процесами

Магістр

1 рік 4 міс.

17 – Електроніка, автоматизація та електронні комунікації

174 – Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка

Автоматизація та комп'ютерно інтегровані технології

Доктор філософії

4 роки

27 - Транспорт

274 - Автомобільний транспорт

Автомобільний транспорт

Бакалавр

3 роки 10 міс. на базі ПЗСО

27 - Транспорт

274 - Автомобільний транспорт

Автомобільний транспорт

Бакалавр за скороченим терміном

1 рік 10 міс. на базі диплома мол. бак. або мол. спец. за галузями 13 – Механічна інженерія, 27 – Транспорт, або 2 роки 10 міс. - всі інші

27 - Транспорт

275 - Транспортні технології

Транспортні технології (на автомобільному транспорті)

Бакалавр

3 роки 10 міс. на базі ПЗСО

27 - Транспорт

275 - Транспортні технології

Транспортні технології (на автомобільному транспорті)

Бакалавр за скороченим терміном

1 рік 10 міс. на базі диплома мол. бак. або мол. спец. галузі 27-Транспорт, або 2 роки 10 міс. - на базі диплома фахового мол. бак.

27 - Транспорт

275 - Транспортні технології

Транспортні технології (на автомобільному транспорті)

Молодший бакалавр

1 рік 10 міс. на базі ПЗСО

27 - Транспорт

275 - Транспортні технології

Транспортні технології (на автомобільному транспорті)

Магістр

1 рік 4 міс.

V. Основні методи та форми викладання

1. Методи організації та здійснення навчально-пізнавальної діяльності:

За джерелами знань використовуються такі методи навчання: словесні – розповідь, пояснення, лекція, інструктаж; наочні – демонстрація, ілюстрація; практичні – лабораторна робота, практична робота, вправи.

За характером викладання навчального матеріалу: практичні (студенти відтворюють поданий викладачем матеріал у зошиті).

За характером навчально-пізнавальної діяльності: репродуктивні пояснювально-ілюстративні (на лекціях) та пошукові (під час виконання індивідуальних завдань на практичних заняттях).

За характером логіки пізнання використовуються такі методи: аналітичний(виконання будь-якої побудови логічно пояснюється, використовуючи вивчені раніше аксіоми), синтетичний, аналітико-синтетичний, індуктивний, дедуктивний.

За рівнем самостійної розумової діяльності використовуються методи: проблемний, частково-пошуковий, дослідницький.

2. Методи стимулювання і мотивації навчально-пізнавальної діяльності: пасивні і активні (лекції у вигляді діалогу з аудиторією).

3. Методи контролю та самоконтролю в процесі навчання: усний контроль у вигляді індивідуального та експрес-опитування на лекціях. Письмовий контроль у вигляді модульних контрольних робіт, самостійних письмових робіт, поточного тестування. Підсумковий контроль – залік, екзамен.

VІ. Критерії оцінювання знань студентів

У ХНТУ використовується розширена шкала підсумкового контролю: позитивні оцінки – «відмінно», «добре», «задовільно», негативні оцінки – «незадовільно».

Сума балів за всі види навчальної діяльності/

Local grade

Оцінка ЄКТС /

ECTS grade

Оцінка за національною шкалою/National grade

для екзамену, курсового проєкту (роботи), практики

для заліку

90 – 100

А

excellent

Відмінно

зараховано / Passed

82-89

В

good

Добре

74-81

С

64-73

D

satisfactory

Задовільно

60-63

Е

35-59

FX

fail

Незадовільно з можливістю повторного складання

не зараховано / fail

1-34

F

fail

незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни