Завдання та функції

ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ навчального відділу

1. Організація навчального процесу в університеті на рівні, що забезпечує підготовку висококваліфікованих спеціалістів.

2. Здійснення систематичного контролю за своєчасною розробкою та станом планової навчальної та обліково-звітної документації факультетів і кафедр.

3. Аналіз результатів поточного та модульного контролю знань студентів, результатів залікових та екзаменаційних сесій, державних екзаменів, виконання та захисту курсових і дипломних проектів.

4. Ведення обліку та звітності з питань навчальної роботи та своєчасне подання інформації до Міністерства освіти і науки України та у відповідні статистичні органи.

5. Організація контролю за виконанням рішень ректорату, Вченої Ради, наказів ректора, розпоряджень з питань навчальної роботи.

6. Вивчення та впровадження передового педагогічного досвіду провідних вищих навчальних закладів, кафедр, окремих викладачів.

ОСНОВНІ Функції навчального відділу

Навчальний відділ у своїй діяльності виконує організаційну, аналітичну та контрольну функції.

- розробка графіків навчального процесу на навчальний рік;

- складання розкладу занять студентів денної і заочної форми навчання;

- комплектація державних екзаменаційних комісій та складання графіків роботи ДЕК;

- підготовка необхідної інформації і подання до Державного підприємства «Інфоресурс» замовлень на виготовлення дипломів;

- отримання бланків дипломів, їх реєстрація, оформлення та організація вручення дипломів;

- організація підвищення кваліфікації науково-педагогічного і керівного складу університету;

- визначення обсягу навчальної роботи на кафедрах на навчальний рік;

- облік, аналіз і контроль виконання навчального навантаження професорсько-викладацького складу кафедр;

- ведення обліку зайнятості викладачів у навчальному процесі;

- аналіз результатів поточного та семестрового контролю знань студентів;

- підготовка квартальних та річних статистичних звітів, зведених довідок з питань навчально-виховного процесу та контингенту студентів;

- здійснення систематичного контролю за якісним станом навчальної та обліково-звітної документації кафедр і деканатів у відповідності до нормативних вимог;

- забезпечення контролю якості проведення лекційних, практичних, лабораторних занять;

- контроль за проведенням викладачами консультацій та індивідуальних занять із студентами згідно поданих графіків;

- постійний контроль за рухом контингенту студентів (відрахування, поновлення, академічні відпустки, переведення з курсу на курс, переведення з інших вузів);

контроль за виконанням рішень ректорату, постанов Вченої Ради, наказів та розпоряджень з питань навчальної роботи.