Головна

Вступнику / Інформація ВСТУПНИКУ / Прийом на навчання іноземних громадян

Прийом на навчання іноземних громадян

Kherson National Technical University (KNTU) invites to study talented, courageous, initiative young people having intention to succeed in their lives.

Kherson National Technical University is an autonomous higher educational institution of the IVth level of accreditation, which trains highly qualified specialists for different branches, prepares scientific personnel, provides training and advanced training of specialists, implements fundamental and applied scientific researches on broad aspects, develops international co-operation with higher educational establishments and enterprises.

There are 4 faculties (Faculty of International Eco-nomic Relations, Management and Business, Faculty of information technologies and design, Faculty of Engineering and Transport, Faculty of Integrated Technologies), 17 departments, 16 of which are degree-granting. Educational process is provided by 163 scientific and pedagogical staff of the University, including 110 candidates of sciences, associate professors, 17 doctors of sciences, professors.

Особливості прийому та навчання іноземців та осіб без громадянства

1.Прийом на навчання до ХНТУ іноземців та осіб без громадянства здійснюється згідно із Законами України "Про вищу освіту", "Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства", "Про закордонних українців", "Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту", Указом Президента України від 03 червня 1994 року № 271 "Про заходи щодо розвитку економічного співробітництва областей України з суміжними областями Республіки Білорусь і адміністративно-територіальними одиницями Республіки Молдова", постановою Кабінету Міністрів України від 11 вересня 2013 року №684 "Деякі питання набору для навчання іноземців та осіб без громадянства", наказом Міністерства освіти і науки України від 01 листопада 2013 року № 1541 "Деякі питання організації набору та навчання (стажування) іноземців та осіб без громадянства", зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 25 листопада 2013 року за № 2004/24536.

2. Іноземці та особи без громадянства (далі - іноземці) можуть здобувати вищу освіту за кошти фізичних та/або юридичних осіб, якщо іншого не передбачено міжнародними договорами України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, законодавством або угодами між закладами вищої освіти про міжнародну академічну мобільність.

Прийом іноземців до закладів вищої освіти на навчання за рахунок коштів державно го бюджету здійснюється в межах квот для іноземців (крім іноземців та осіб без громадянства, у тому числі закордонних українців, які постійно проживають в Україні, осіб, яких визнано біженцями, та осіб, які потребують додаткового захисту).

Прийом на навчання іноземних громадян та осіб без громадянства проводиться на акредитовані освітні програми.

3. Зарахування вступників з числа іноземців на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб може здійснюватися ХНТУ:

1) двічі на рік, до і на початку академічних семестрів (але не пізніше ніж 01 листопада і 01 березня відповідно), для здобуття ступенів молодшого бакалавра, бакалавра, магістра;

2) упродовж року для навчання в аспірантурі, докторантурі;

3) упродовж року для навчання за програмами підготовчого відділення з вивчення державної мови та/або мови навчання, а також для здобуття післядипломної освіти, підвищення кваліфікації, стажування, у порядку переведення та поновлення;

4) упродовж року для навчання за програмами академічної мобільності - відповідно до Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 серпня 2015 року № 579.

ХНТУ обчислює бали/оцінки вступника на основі документа про попередній здобутий рівень освіти та встановлює мінімально необхідне для вступу значення кількості балів/оцінок із загальноосвітніх предметів, з яких проводиться вступне випробування.

Зарахування іноземців на навчання на відповідний рівень вищої освіти здійснюється за результатами вступних іспитів з визначених предметів і мови навчання та на підставі академічних прав на продовження навчання, що надаються документом про здобутий рівень освіти в країні його походження, і врахування балів успішності, що дають право на продовження навчання на наступному рівні вищої освіти відповідно до законодавства країни, що видала документ про здобутий ступінь (рівень) освіти.

4. Усі категорії іноземців, які вступають на навчання, зараховуються до ХНТУ на підставі наказів про зарахування. Підтвердженням факту навчання може бути довідка, сформована в ЄДЕБО.

5. Вимоги ХНТУ щодо відповідності вступників із числа іноземців, які прибули в Україну з метою навчання, умовам прийому на відповідні рівні вищої освіти, а також строки прийому заяв і документів, проведення вступних випробувань, творчих конкурсів та зарахування зазначаються у Правилах прийому та оприлюднюються на офіційному вебсайті ХНТУ.

5.Строки прийому заяв, проведення співбесід, творчих конкурсів та зарахування іноземців і осіб без громадянства, які прибули в Україну з метою навчання і вступають до ХНТУ, визначаються приймальною комісією.

6. Іноземці, яким надаються державні стипендії за міжнародними договорами, загальнодержавними програмами, іншими міжнародними зобов'язаннями України, приймаються на навчання у межах установлених квот для іноземців на підставі направлень Міністерства освіти і науки України.

7. Іноземці, які прибувають в Україну для участі в програмах академічної мобільності або для здобуття вищої освіти за узгодженими між ХНТУ та іноземним закладом вищої освіти освітніми програмами, приймаються на навчання з урахуванням відповідних договірних зобов'язань відповідних закладів вищої освіти.

8. Закордонні українці, які на законних підставах перебувають в Україні і статус яких засвідчений посвідченням закордонного українця, під час вступу до ХНТУ користуються такими самими правами на здобуття освіти, що й громадяни України, за винятками, встановленими Конституцією України, законами України чи міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.

Закордонні українці, статус яких засвідчений посвідченням закордонного українця (крім осіб, які постійно проживають в Україні), можуть зараховуватись на навчання за державним замовленням у межах установлених квот для іноземців за співбесідою з предметів, передбачених Правилами прийому.

9. Іноземці та особи без громадянства, у тому числі закордонні українці, які постійно проживають в Україні, особи, яких визнано біженцями, та особи, які потребують додаткового захисту, мають право на здобуття вищої освіти нарівні з громадянами України, у тому числі за рахунок коштів державного або місцевого бюджету.

10. Іноземці які прибувають до України з метою навчання, мають отримати в Посольстві України в країні проживання візу типу "Д". Підставою для оформлення студентської візи є:

1) Запрошення на навчання (стажування) іноземців та осіб без громадянства (далі - запрошення), встановленого зразка;

2) документи про попередню освіту, офіційно засвідчені у спосіб, прийнятий у країні мешкання іноземця;

3) офіційне підтвердження реєстрації запрошення у Міністерстві освіти і науки України (візова підтримка), яку надає уповноважене державне підприємство "Український державний центр міжнародної освіти" (далі – УДЦМО).

Видача запрошень на навчання в Україні іноземцям визначено у Порядку видачі іноземцям та особам без громадянства запрошень на навчання (стажування) в Україні та їх реєстрації (наказ Міністерства освіти і науки України від 01 листопада 2013 року №1541).

Запрошення оформляються іноземцям на підставі поданих ними у паперовому або електронному вигляді копій наступних документів:

1) заповненої анкети-заяви встановленого зразка:

Анкета-заява для отримання Запрошення на навчання.pdf 240,29 kB

2) копії паспортного документа іноземця (переклад на українську мову за потребою);

3) копії документа про здобутий рівень освіти з одержаними з навчальних дисциплін оцінками (балами) або академічної довідки (переклад на українську мову за потребою);

4) письмової згоди на обробку персональних даних:

Згода на обробку персональних даних англійською мовою.pdf 115,70 kB

Згода на обробку персональних даних французькою мовою.pdf 92,25 kB

Згода на обробку персональних даних українською мовою.pdf 98,29 kB

Згода на обробку персональних даних російською мовою.pdf 95,37 kB

Облік іноземців, які прибули на навчання в ХНТУ, та реєстрація запрошень здійснюються УДЦМО в електронному журналі.

УДЦМО протягом п’яти робочих днів з дати отримання від ХНТУ заповненого в електронному вигляді запрошення перевіряє відомості, присвоює запрошенню реєстраційний номер в електронному журналі та направляє електронну версію зареєстрованого запрошення ХНТУ для подальшого друку на бланку запрошення.

У реєстрації поданого ХНТУ запрошення іноземцю може бути відмовлено, якщо запрошення на цю особу було вже видано іншим навчальним закладом та зареєстровано в електронному журналі.

Реєстрація другого запрошення іноземцю може бути дозволена у разі його письмового або електронного звернення до уповноваженого державного підприємства (до якого обов’язково має бути додано копію паспортного документа іноземця та підтвердження від ХНТУ щодо надання згоди на навчання іноземця).

Оригінал запрошення направляється іноземцю або уповноваженій ним особі для оформлення в’їзду іноземця в Україну з метою навчання.

Запрошення діє не більше шести місяців з дати його видачі.

11. Для вступу до ХНТУ іноземець особисто подає заяву у паперовій формі та запрошення (за наявності). До заяви іноземець додає:

1) документ (оригінал та його копію) про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ;

2) додаток (оригінал та його копію) до документа про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ (за наявності);

3) академічну довідку, видану іноземним/українським навчальним закладом (у разі переведення або поновлення на навчання, починаючи з другого курсу, додається академічна довідка);

4) оригінал та копію документа, в якому міститься інформація про зміст навчальної програми за попереднім ступенем (рівнем) вищої освіти, отримані кредити, тривалість навчання та успішність з навчальних дисциплін (у разі відсутності цієї інформації у додатку до документа про освіту), при вступі для здобуття ступеня магістра або післядипломної освіти, якщо відсутність цієї інформації унеможливлює здійснити визнання кваліфікації за документом;

5) копію паспортного документа іноземця або документа, що посвідчує особу без громадянства;

6) поліс медичного страхування, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України;

7) 4 фотокартки розміром 30 х 40 мм;

8) копію посвідчення закордонного українця (за наявності);

9) дослідницька пропозиція з обраної наукової спеціальності або завірений в установленому порядку за місцем роботи/навчання кандидата список опублікованих наукових праць і винаходів українською або англійською мовою додатково подаються при вступі до аспірантури.

Для вступу до докторантури подаються додатково українською або англійською мовою:

- тематичний план дисертаційної роботи для здобуття наукового ступеня доктора наук;

- копія диплома про присвоєння відповідного наукового ступеня;

10) іноземці, які вступають на навчання за програмами академічної мобільності, подають документи, затверджені правилами прийому та/або передбачені вимогами міжнародних програм та/або договорів, в рамках яких реалізується академічна мобільність.

11) сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання відповідно до Правил Прийому (за наявності);

12) посвідку на постійне або тимчасове проживання в Україні, дозвіл на імміграцію в Україну, дипломатичну картку МЗС України або інший документ щодо права перебування в Україні (за наявності);

13) довідку податкової служби про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (за наявності);

14) свідоцтво про народження та довідку Консульської установи України за кордоном про припинення громадянства України іноземного громадянина із зазначенням відповідного Указу Президента України, якщо місце народження іноземного громадянина значиться в Україні (за наявності);

16) інші документи відповідно до чинного законодавства України, наказів і розпоряджень ректора, документів та правил внутрішнього розпорядку ХНТУ.

Документи, зазначені у підпунктах 1-5 цього пункту, мають бути перекладені українською мовою з нотаріальним засвідченням перекладу.

Документи, зазначені у підпунктах 1-4 цього пункту, мають бути засвідчені в країні їх видачі у спосіб, який офіційно застосовується в цій країні для такого засвідчення, та легалізовані відповідною закордонною установою України, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України.

Заява та документи, зазначені у цьому пункті, зберігаються в особовій справі вступників/студентів/слухачів.

12. Прийом заяв та документів, що подаються іноземцями, які перебувають на території України на законних підставах, для вступу до ХНТУ для здобуття вищої освіти розпочинається 14 липня 2022 року.

13. Прийом/зарахування іноземців на навчання для здобуття вищої освіти на відповідному рівні вищої освіти здійснюється за результатами вступних іспитів відповідно до цих Правил і на підставі академічних прав на продовження навчання, що надаються документом про здобутий рівень освіти в країні його походження, та врахування балів успішності, які дають право для продовження навчання на наступному рівні вищої освіти відповідно до законодавства країни, що видала документ про здобутий рівень освіти.

14. Зарахування іноземців за навчальними програмами підготовчого відділення, з вивчення державної мови та/або мови навчання здійснюється за умови наявності у них повної загальної середньої освіти, отриманої за межами України, та за результатами конкурсного відбору документів, поданих згідно пункту 11 цього розділу.

Навчання іноземців на підготовчому відділенні здійснюється за денною формою відповідно до навчальних програм, розроблених ХНТУ.

Після успішного закінчення підготовчого відділення іноземець отримує свідоцтво про закінчення підготовчого відділення встановленого зразка.

16. ХНТУ забезпечує своєчасне подання документів до підрозділів Державної міграційної служби України для оформлення зарахованим на навчання іноземцям в установленому законодавством порядку посвідок на тимчасове проживання на період навчання.

17. Документи про освіту зарахованих на навчання іноземців, видані навчальними закладами інших держав, проходять процедуру визнання в Україні відповідно до законодавства.

Ця вимога не поширюється на документи іноземців, які навчаються за програмами академічної мобільності та стажування, за якими не передбачено присвоєння відповідних кваліфікацій/наукових ступенів.

Власник документа про освіту або інша особа, яка представляє його інтереси з питань процедури визнання, повинні звернутися для проведення процедури визнання до компетентного органу протягом першого місяця навчання власника документа про освіту.

За результатами процедури визнання ХНТУ приймає рішення щодо продовження іноземцем навчання з рівня, що відповідає результатам процедури визнання, або щодо відрахування іноземця.

У разі прийняття Міністерством освіти і науки рішення про відмову у визнанні наданого документа про здобутий освітній рівень, у тому числі через його неавтентичність, ХНТУ відраховує такого іноземця.