Професорсько-викладацький склад кафедри

 
 
 
 

Набока Руслан Миколайович

Завідувач кафедри менеджменту, маркетингу і туризму

Кандидат економічних наук., доцент

 
 

ORCID ID: 0000-0002-3417-8216

Web of Science Researcher ID:

Профіль Google Scholar:

e-mail: rusnaboka@gmail.com

Членство в асоціаціях та організаціях:

Член Української асоціації маркетингу з 25.09.2018 р.

Член Громадської спілки “Асоціація Індустрії Гостинності України” з 18.05.2021 р.

Науковий керівник наукової теми: «Міжгалузеві бізнес-інтеграції у сфері виробництва товарів і послуг» (номер державної реєстрації 0121U111785, 2021–2025 рр.).

Гарант освітньо-професійної програми «Маркетинг» на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 075 «Маркетинг»

Учасник міжнародних проектів:

1. ERASMUS+ «QUARSU» - «Qualifications Recognition Support for Ukrainian Universities» спільно з Jagiellonian University (Poland) (помічник керівника проекту – наказ ректора ХНТУ № 20 від 24.01.2022 р.).

2. UNIDO/GEF Project «Global CleanTech Innovation Program for Small and Medium Enterprises in Ukraine» (тренер регіонального акселератора GCIP – наказ ректора ХНТУ № 112 від 21.05.2021 р.).

Дисципліни, що викладає: маркетинг, маркетингове ціноутворення, поведінка споживача, мерчандайзинг, стратегічний маркетинг, рекламний менеджмент, статистика, логістика, логістичний менеджмент, управління ланцюгами поставок та ін.

Наукові інтереси: маркетинг, ринкова взаємодія підприємств і споживачів в ланцюгах поставок, управління логістичною діяльністю підприємств, управління якістю логістичного сервісу в ланцюгах поставок.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук: «Управління трудовим потенціалом на підприємствах легкої промисловості», спеціальність - 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).

Основні наукові статті (за останні 5 років):

1. Chukurna, Оlena; Niekrasova, Liubov; Naboka, Ruslan; Savin, Stanislav; Dyskina, Anastasia; Barchan, Maryna (2022). Evaluation of competitiveness of the logistic infrastructure of the Black Sea region in the context of sustainable development strategy. Journal of Information Technology Management, 14 (3), 143-167. (Scopus).

2. Stanislav Savin, Yurii Kravchyk, Yuliia Dzhereliuk, Olena Dyagileva, Ruslan Naboka. Management of the Processes on the Quality Provision of the Logistic Activity in the Context of Socio-Economic Interaction of Their Participants. IJCSNS International Journal of Computer Science and Network Security, (2021)21_(12), 45–52. (Web of Science)

3. Набока Р.М. Формування екосистеми інтегрованих маркетингових бренд-комунікацій в умовах воєнного стану / О.І. Зайцева, Р.М. Набока, В.О. Шумаков // Науковий вісник Льотної академії. Серія: Економіка, менеджмент та право: збірник наукових праць. – 2022. – Вип. 6. – С. 89-96.

4. Набока Р.М. Рекламні особливості на ринку туристичних послуг, як універсалій «Маркетингу взаємовідносин» у контексті формування стратегії збуту в ключі PR-технологій створення лояльної поведінки споживача / Н.А. Власенко, Г.Г. Савіна, С.Ю. Савін, Р.М. Набока, К.В. Трухачова, М.В. Манзик // Вісник Херсонського національного технічного університету. – Херсон, 2021. – № 3 (78). – C. 200-208.

5. Набока Р.М. Модернізація освітніх технологій викладання аналітичних дисциплін, менеджменту та маркетингу в контексті трендів цифрової економіки / О.І. Зайцева, Р.М. Набока // Науковий вісник Льотної академії. Серія: Економіка, менеджмент та право: збірник наукових праць. – 2021. – Вип. 3,4. – С. 108-116.

6. Набока Р.М. Шляхи забезпечення конкурентоспроможності логістичних підприємств України на базі інноваційного розвитку / Н.А. Власенко, Р.М. Набока, М.М. Адаменко / Вісник Херсонського національного технічного університету. – Херсон, 2021. – № 2 (77). – C. 238-245.

7. Naboka R., Gerasymova L., Rozova A., Nikolaiev D. (2021). Efficiency implementation AR-technologies in warehouse logistics. Zeszyty naukowe wyższej szkoły technicznej w katowicach, №. 13. P. 223-234

8. Набока Р.М. Еволюція функцій логістичної діяльності виробничих підприємств / Г.О. Анікін, Р.М. Набока // Вісник Херсонського національного технічного університету. – Херсон, 2020. – № 3 (74). – C. 241-248.

9. Набока Р.М. Компоненти соціальної стратегії як засоби ефективної ринкової взаємодії підприємства і споживачів в ланцюгах поставок / Є.М. Брєєва, Р.М. Набока, К.Ф. Семенченко // Вісник Херсонського національного технічного університету. – № 1 (72). – Ч. 2. – 2020.

10. Набока Р.М. Особливості ситуаційного управління логістичною діяльністю харчових підприємств / Р.М. Набока, В.В. Шукліна // Агросвіт. – 2020. – № 8. – С. 94–99.

11. Набока Р.М., Шукліна В.В. Вплив інтеграції логістичних ланцюгів поставок на підвищення потенціалу підприємства. Ефективна економіка. 2020. № 4.

12. Набока Р.М., Шукліна В.В. Інформаційно-комунікаційне забезпечення управління логістичними процесами на підприємстві. Міжнародний науковий журнал «Інтернаука». Серія: «Економічні науки». 2020. Випуск 4 (36).

13. Набока Р.М., Шукліна В.В. Сценарний підхід в управлінні інформаційно-комунікаційним потенціалом підприємства в ланцюгу постачань. Науковий журнал «Економічний вісник Національного гірничого університету». 2020. – № 1 (69). – С. 125–136.

14. Шукліна В.В., Набока Р.М. Критерії якості ітерацій в циклі формування інформаційно-комунікаційного потенціалу підприємства. Науковий журнал«Сучасний стан наукових досліджень та технологій в промисловості». 2020. – № 2 (12). – С. 90-99

15. Шукліна В. В., Набока Р.М. Якість в парадигмі управління інформаційно-комунікаційним потенціалом підприємства. Науковий вісник Полісся. 2019.

16. Набока Р.М. Управлінські інструменти підвищення якості логістичного сервісу в ланцюгах поставок промислових підприємств / Р.М. Набока // Вісник Східноєвропейського університету економіки і менеджменту. Серія: економіка і менеджмент. – 2019. – № 2(27). – С. 108-116. ).

17. Набока Р.М. Ситуаційне управління якістю економічної безпеки соціально-трудових структур / Г.Г. Савіна, Р.М. Набока, С.Ю. Савін, В.В. Шукліна // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2019. – № 4. – Том 2. – С. 151-153.

18. Набока Р.М. Управління маркетинговими інструментами в інноваційній сфері забезпечення економічного зростання виробництва / М.В. Шарко, Р.М. Набока // Журнал «Вісник Хмельницького національного університету. Серія: Економічні науки». – Хмельницький: 2018. – № 6. – С. 87–93.

Монографії:

Управління персоналом в умовах знаннєвої економіки: колективна монографія / під ред. д.е.н., професора Г.Г. Савіної. – Херсон: ПП Вишемирський В.С., 2019. С 51-65.

Туризм: платформа для розвитку: колективна монографія / під ред. д.е.н., професора Г.Г. Савіної. – Херсон: ФОП Вишемирський В.С., 2019. – 187 с.

Навчальні посібники:

1. Софієнко А.В., Шукліна В.В., Набока Р.М. Теоретичний маркетинг: Навчальний посібник; 2-е вид., переробл. і допов. Херсон: Книжкове видавництво ФОП Вишемирський, 2021. 494 с.

Авторські свідоцтва:

1. Набока Р.М. Особливості маркетингового управління персоналом готельних підприємств // Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 91588 від 15.08.2019 р.

2. Набока Р.М. Регіональні чинники формування та розвитку трудового потенціалу // Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 91589 від 15.08.2019 р.

3. Набока Р.М., Савіна Г.Г., Савін С.Ю. Сучасні підходи до управління соціальним розвитком трудових колективів на переробних підприємствах // Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 91590 від 15.08.2019 р.

4. Набока Р.М., Савіна Т.Г. Комплексна оцінка розвитку підприємств малого бізнесу в Херсонській області // Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 91591 від 15.08.2019 р.

5. Набока Р.М. Комплексний підхід до кількісної оцінки трудового потенціалу підприємства // Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 91592 від 15.08.2019 р.

6. Набока Р.М. Використання логістичних центрів як аспект підвищення ефективності управління аграрними підприємствами» // Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 92313 від 20.09.2019 р.

7. Набока Р.М. Проблеми та перспективи розвитку сучасної транспортної логістики в Україні // Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 92314 від 20.09.2019 р.

8. Набока Р.М., Воскресенська О.Є., Кокорєва О.В. Комунікативна політика як складова комплексу маркетингу туристичного підприємства // Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 107345 від 16.08.2021 р.

9. Набока Р.М., Воскресенська О.Є., Зайцева О.І., Кокорєва О.В., Чепурова О.О. Методичні засади планування та статистичної оцінки ефективної діяльності туристичних підприємств // Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 107348 від 16.08.2021 р.

10. Набока Р.М., Воскресенська О.Є., Кокорєва О.В. Теоретико-методологічні основи управління економічними процесами в умовах ринкової невизначеності // Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 107349 від 16.08.2021 р.

11. Набока Р.М., Власенко Н.А., Зайцева О.І., Трухачова К.В., Чепурова О.О. Гармонізація статистичних показників розвитку екоінфраструктури туризму України в ресурсній логістиці //Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 107680 від 31.08.2021 р.

12. Набока Р.М., Кокорева О.В., Воскресенська О.Е., Билим О.С., Власенко Н.А., Чепурова О.О. Місце PR-технологій та анімаційної культури в системі комунікаційного менеджменту // Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №108370 від 01.10.2021 р.

13. Набока Р.М., Кокорева О.В., Воскресенська О.Е., Зайцева О.І., Чепурова О.О. Маркетингове дослідження діяльності туристичного підприємства: аналіз результатів діяльності // Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №108368 від 01.10.2021 р.

Сертифікати участі в наукових конференціях:

Certificate about the online conference Nutrition of the 21st centery: trends, quality, safety and HACCP. 01-02 December, Kaluzha.

Підвищення кваліфікації та стажування:

1. Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова в обсязі 180 годин (з 19.04.2021 р. по 02.06.2021 р.) на тему: «Новітні професійні компетенції, методи та засоби навчання при викладанні маркетингових та управлінських дисциплін». Свідоцтво про підвищення кваліфікації № 00135 від 02.06.2021 р.

2. Навчання за курсом «Академічна доброчесність: онлайн-курс для викладачів». Кількість годин – 60 (2 кредити ЄКТС). Сертифікат Prometheus про закінчення, виданий 17.08.2021 р.

3. Навчання за курсом «Цифровий маркетинг». Сертифікат Prometheus про закінчення, виданий 19.08.2021 р.

4. Навчання за курсом Академії НТОУ «Статистика туризму в Україні» через платформу масових відкритих онлайн-курсів «Prometheus», сертифікат від 14.09.2021 р.

5. Навчання за курсом «Нативна реклама», наданим викладачами курсу Миколою Балабаном та Дмитром Тужанським через платформу масових відкритих онлайн-курсів Prometheus. Сертифікат Prometheus про закінчення, виданий 25.08.2022 р.

6. Навчання за курсом «Підприємництво: Хто ваш клієнт?» від Школи менеджменту Слоана Массачусетського технологічного інституту. Сертифікат Prometheus про закінчення, виданий 01.09.2022 р.

Корчевська Лілія Олександрівна

Заступник завідувача кафедри з наукової роботи

Доктор економічних наук, професор

ORCID Id: 0000-0002-0720-9929

Scopus Author Id: 36080755500

WoS Researcher Id:ADF-8409-2022

Профіль Google Scholar

e-mail: lilkorchevska@gmail.com

 
 

Членство в асоціаціях, академіях:

Академік Академії економічних наук України зі спеціальності «Менеджмент» з 25 травня 2018 р.

Виконання функцій відповідального виконавця наукової теми (проекту):

1). Тема № 0121U111785 «Міжгалузеві бізнес-інтеграції у сфері виробництва товарів і послуг». Підтема 4: «Синергетичне управління економічною безпекою підприємства в контексті міжгалузевої бізнес-інтеграції».

2). Тема: «Системне забезпечення стратегічної незалежності та соціально-економічної цілісності України в умовах збройного конфлікту» за етапом: «Методологічні засади забезпечення соціально-економічної цілісності суспільства та стратегічної незалежності країни».

Член робочої групи проєкту UNIDO/GEF Project «Global CleanTech Innovation Program for Small and Medium Enterprises in Ukraine» (тренер регіонального акселератора GCIP). Наказ ХНТУ № 112 від 21.05.2021 р., 03.02.2022

Керівництво студентом Козачок В.І., яка отримала диплом переможця ІІ ступеня у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук за напрямом «Менеджмент організацій» з науковою роботою на тему «Оцінка інноваційного потенціалу підприємства» від 04-05 квітня 2018 р.

Керівництво командою ХНТУ, яка зайняла 2 місце у лігі на ХІ Міжнародному чемпіонаті StartUp-проектів «Молодь та підприємництво-2019» (м. Гомель, Білорусь, 13-14 травня 2019 р.).

Член редакційної колегії:

1) International Journal of Advance Study and Research Work (IJASRW)

2) «Economics, Business and Administration»

3) «Європейський вектор економічного розвитку»

4) «Ринок праці та зайнятість населення»

5) «Актуальні проблеми розвитку економіки регіону»

6)«Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту»

Гарант освітньо-професійної програми «Маркетинг» другого (магістерського) рівня вищої освіти галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 075 «Маркетинг»

Дисципліни, що викладає: менеджмент, самоменеджмент, тайм-менеджмент, управління персоналом, ведення переговорів при закупівлях, лідерство та професійна успішність, міжнародний менеджмент, організація ведення переговорів, організація виставкової діяльності, персональний брендинг та управління діловим іміджом, результативність міжнародної маркетингової діяльності, територіальний маркетинг, управління економічною безпекою бізнесу та інші.

Наукові інтереси: менеджмент, маркетинг, синергетичне управління економічною безпекою підприємств, психологічна стійкість.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук «Інтеграція України до світового ринку праці через використання трудового потенціалу» за спеціальністю 08.05.01 – світове господарство і міжнародні економічні відносини (диплом ДК № 042756 від 11 жовтня 2007 року).

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктор економічних наук «Синергетичне управління економічною безпекою пдприємства» за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) (диплом ДД № 006842 від 11 жовтня 2017 року).

Наукова діяльність:

174 наукових праць, серед яких 13 монографій (із них 1 одноосібна, 12 – колективні).

Основні наукові статті (за останні 5 років):

1. Ye. Rudnichenko, V. Mykolaichuk., L. Korchevska, I. Berezhniuk, N. Havlovska, O. Nagorichna. Customs Qualitative Impact on the System of Enterprise Economic Security: Modeling and Evaluating the Results. TEM JOURNAL – Technology, Education, Management, Informatics – Vol.8, Issue 4, November 2019 – р. 1176-1184. ( Web of Science, SCOPUS)

2. O. Prokopenko, L. Korchevska, M.Shulga, A. Zakharchenko, T. Staverska, Ya. Sydorov. Adaptation Of The Development Of Ecological Entrepreneurship. International Journal of Scientific & Technology Research. Volume 9, Issue 03, March 2020. P. 1112-1115. (Web of Science, SCOPUS)

3. Marina Morozova, Pavel Isupov, L. Korchevska. Digital Transformation and New Era of Technological Innovations of Global Hospitality Service Markets. Global Challenges of Digital Transformation of Markets. Series: Economic Issues, Problems and Perspectives. July 2021. P. 235–244. Status: At Press. (Web of Science, SCOPUS)

4. Корчевская Л.А., Черевко И.Н., Сергеев Я.С. Концептуальные подходы к изучению инноваций на предприятии в эпоху диджитализации. Zeszyty naukowe wyższej szkoły technicznej w Katowicach. – 2019. – № 11. – С. 129-142.

5. Корчевська Л.О. Адаптаційні та біфуркаційні стратегії управління економічною безпекою підприємства. Академічний огляд. – 2020. – № 1 (52). – С. 26-37.

6. Корчевська Л.О., Адвокатова Н.В. Вартісний підхід до визначення фінансової стійкості підприємства. ВІСНИК ХНТУ. – 2021. - № 1(76). – С. 198-203.

7. Корчевська Л.О., Глинська А. Є., Кокорєва О. В. Управління креативним потенціалом персоналу туристичного підприємства на засадах інноваційних і комунікативних технологій. Науково-виробничий журнал «Бізнес-навігатор». 2021. №4 (65). С. 72-76.

8. Корчевська Л.О., Глинська А. Є., Кокорєва О. В. Види та ризики комунікативних зв’язків персоналу у формуванні інноваційного середовища туристичного підприємства. Бізнес Інформ. 2021. №7. C. 70–75.

9. Корчевська Л.О., Кокорєва О.В., Глинська А.Є., Перелигіна А.С., Сокол М.С. Роль комунікативної компетентності керівника туристичних підприємств в умовах ринкових євроінтеграційних процесів. ВІСНИК ХНТУ. – 2021. - № 3(76). – С. 209-215.

10. Korchevskа L.A., Assanova M.K., Rakhimzhanova R.A., Raikhanova G.A., Rakhimzhanova G.K. Development of the national market for healthcare services in the Republic of Kazakhstan in the context of the digitalization of the economy. Вестник Карагандинского университета. - ECONOMY Series. № 1(105)/2022. - С. 44-53.

11. Kοrchevskaya L.A., Karibayeva A.B., Zhartay Zh.M., Nurgabdeshοv A.R., Yeremina S.F. Backgrοund and genesis οf the develοpment οf the definitiοn and essence οf the Green Ecοnοmy. Вестник Карагандинского университета. - ECONOMY Series. № 4(108)/2022. - С. 55-66. DΟI 10.31489/2022Ec4/55-66

Монографії:

1. Корчевська Л.О. Методологія синергетичного управління економічною безпекою підприємства. Херсон : Вид-во ПП Вишемирський В. С., 2016. – 468 с.

2. Корчевська Л.О., Сергєєв Я.С. Вплив малих підприємств туристичного бізнесу на інноваційний потенціал Херсонського регіону в контексті смарт-спеціалізації. Соціально-економічний розвиток регіонального бізнес-середовища на засадах туристичного пріоритету СМАРТ-спеціалізації території: колективна монографія / під ред. д.е.н., професора Г.Г. Савіної. – Херсон: ПП Вишемирський В.С., 2020. – C. 161-169.

3. Корчевська Л.О. Інформаційне поле оцінювання економічної безпеки підприємства з урахуванням вартісного підходу в контексті стратегічної незалежності. Тhe role of technology in the socio-economic development of the postquarantine world : Series of monographs Faculty of Architecture, Civil Engineering and Applied Arts Katowice School of Technology Monograph 42 / Edited by Magdalena Gawron-Łapuszek, Andrii Karpenko. - Publishing House of Katowice School of Technology, 2020. – С. 109-116.

Авторські свідоцтва:

Синергетичне управління економічною безпекою підприємства / Л. О. Корчевська // Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №85313 від 29.03.2019 р., Державна служба інтелектуальної власності України.

Управління креативним потенціалом персоналу туристичного підприємства на засадах інноваційних і комунікативних технологій/ Кокорєва О.В., Корчевська Л.О., Глинська А.Є. // Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №108790від 21.10.2021 р., Державна служба інтелектуальної власності України.

Сертифікати про участь в наукових конференціях:

Certificate about the online conference Nutrition of the 21st centery: trends, quality, safety and HACCP. 01-02 December, Kaluzha.

Підвищення кваліфікації та стажування:

02.05.18 – 31.05.18 пройшла міжнародне наукове стажування у Білоруському торгівельно-економічному університеті споживчої кооперації (м. Гоміль, Білорусь) Сертифікат № 0000535

15.09.2018 - 01.10.2018 пройшла міжнародне наукове стажування у University of economics, Varna (Bulgaria). «Balanced economic and legal processes in society and business environment in the context of globalization». 120 годин (4 кредити). Сертифікат № 00097.

11.03.2019 - 11.04.2019 пройшла підвищення кваліфікації на ПрАТ «Завод крупних електричних машин» (м. Нова Каховка) «Формування професійних компетенцій в системі менеджменту персоналу» № ПК 12/42 від 11.04.2019 р.

23.11.21-15.12.21 Проводила курс гостьових лекцій на тему «Підприємництво та стартапи» для студентів і викладачів економічного факультету Карагандинського університету ім. академіка Букетова Є.А. (Казахстан)

04.04.23-28.04.23 Запрошений лектор на курс гостьових лекцій на тему «Соціальне підприємництво» для студентів і викладачів економічного факультету Карагандинського університету ім. академіка Букетова Є.А. (Казахстан)

Нагороди, грамоти, подяки, ордени, відзнаки:

За багаторічну сумлінну працю, вагомий особистий внесок у підготовку висококваліфікованих спеціалістів та плідну науково-педагогічну діяльність нагороджена Подякою Міністерства освіти і науки України (2018 рік).

Кокорєва Ольга Володимирівна

Заступник завідувача кафедри з виховної роботи

кандидат економічних наук, доцент

ORCID ID: 0000-0001-9918-2278

Web of Science Researcher ID: HRD-4505-2023

Профіль Google Scholar

e-mail: kokoreva84@ukr.net

 
 

Членство в асоціаціях, академіях:

Громадська спілка “Асоціація Гостинності України” з 12.04.2021р.

Керівник постійно діючої студентської наукової проблемної групи

Виконання функцій відповідального виконавця наукової теми (проекту): Тема № 0121U111785 «Міжгалузеві бізнес-інтеграції у сфері виробництва товарів і послуг» Підтема 10: Управління економічною безпекою міжгалузевих бізнес-інтеграцій у сфері виробництва товарів і послуг.

Гарант освітньо-професійної програми «Менеджмент готельного і туристичного бізнесу» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 073 «Менеджмент»

Дисципліни, що викладає: Менеджмент, конкурентоспроможність підприємств, креативний менеджмент, конкурентні позиції підприємства, Адміністративний менеджмент та ін.

Наукові інтереси: менеджмент, маркетинг, управління економічною безпекою туристичних підприємств, конкурентоспроможність підприємств.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук «Управління економічною безпекою туристичних підприємств», спеціальність - 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)

Основні наукові статті (за останні 5 років):

1. Воскресенська О.Є., Софієнко А.В., Власенко Н.А., Кокорєва О.В. Дослідження впливу засобів маркетингових комунікацій на конкурентоспроможність туристичних підприємств // Економічні інновації м. Одеса, 2021 №3 (80) 2021 - С.64-72.

2. Глинська А.Є., Корчевська Л. О., Кокорєва О.В. Види та ризики комунікативних зв’язків персоналу у формуванні інноваційного середовища туристичного підприємства // Бізнес інформ, 2021, №7. С.70-75.

3.Кокорєва О.В., Корчевська Л. О., Глинська А.Є. Управління креативним потенціалом персоналу туристичного підприємства на засадах інноваційних і комунікативних технологій // Науково-виробничий журнал «Бізнес-навігатор», 2021. - Випуск 4(65). С.72-76.

4. Корчевська Л.О., Кокорєва О.В., Глинська А.Є. Перелигіна А. С., Сокол М. С. Роль комунікативної компетентності керівника туристичних підприємств в умовах ринкових євроінтеграційних процесів // Вісник Херсонського національного технічного університету, 2021. - №3 (78). - C. 209-215.

5.Кокорева О.В. Визначення складових соціальної відповідальності підприємства. Вісник Херсонського національного технічного університету м. Херсон, 2019. № 4 (71) 2019 – С. 156-160

Авторські свідоцтва:

1.Управління креативним потенціалом персоналу туристичного підприємства на засадах інноваційних і комунікативних технологій/ Кокорєва О.В. // Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №108790. Дата реєстрації: 21.10.2021р., Державна служба інтелектуальної власності України.

2 Комунікативна політика як складова комплексу маркетингу туристичного підприємства / Воскресенська О.Є., Набока Р.М., Кокорєва О.В. // Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №107345. Дата реєстрації: 16.08.2021р., Державна служба інтелектуальної власності України.

3. Маркетингове дослідження діяльності туристичного підприємства: аналіз результатів діяльності підприємства / Кокорєва О.В., Набока Р.М., Воскресенська О.Є., Зайцева О.І., Чепурова О.О. // Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №108368. Дата реєстрації: 01.10.2021р., Державна служба інтелектуальної власності України.

4. ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕОРЕТИЧНИХ ОСНОВ МІЖНАРОДНОЇ МІГРАЦІЇ РОБОЧОЇ СИЛИ У ГЛОБАЛЬНОМУ СВІТОВОМУ ГОСПОДАРСТВІ/ Кокорєва О.В., Воскресенська О.Є. // Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №108372. Дата реєстрації: 01.10.2021р., Державна служба інтелектуальної власності України.

5. МІСЦЕ PR-ТЕХНОЛОГІЙ ТА АНІМАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ В СИСТЕМІ КОМУНІКАЦІЙНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ/ Кокорєва О.В., Воскресенська О.Є., Набока Р.М., Чепурова О.О. // Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №108370. Дата реєстрації: 01.10.2021р., Державна служба інтелектуальної власності України.

6. Методичні засади планування та статистичної оцінки ефективної діяльності туристичних підприємств / Воскресенська О.Є, Набока Р.М., Кокорєва О.В., Чепурова О.О., Зайцева О.І. // Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №107348. Дата реєстрації: 16.08.2021р., Державна служба інтелектуальної власності України.

7. Теоретико-методологічні основи управління економічними процесами в умовах ринкової невизначеності / Воскресенська О.Є., Набока Р.М., Кокорєва О.В. // Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №107349. Дата реєстрації: 16.08.2021р., Державна служба інтелектуальної власності України.

8. Комунікаційні засоби паблісіті в умовах транснаціоналізації ринку України / Кокорєва О.В., Воскресенська О.Є., Билим О.С. // Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №108369. Дата реєстрації: 01.10.2021р., Державна служба інтелектуальної власності України.

9. Організація науково-дослідної роботи в Україні на засадаї екологізації туристичної діяльності / Кокорєва О.В., Воскресенська О.Є., Софієнко А.В. Власенко Н.А. // Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №108371. Дата реєстрації: 01.10.2021р., Державна служба інтелектуальної власності України.

Сертифікати участі в наукових конференціях:

  • Сертифікат учасника ІX Всеукраїнської науково-практичної Інтернет конференції «Сучасний стан та перспективи розвитку обліку, аудиту, оподаткування та аналізу в умовах міжнародної інтеграції» м. Херсон, 17-18 листопада 2020р.
  • Certificate of participation in the International Scientific Conference «Management strategies and policies in the contemporary economy» 6-th edition – on-line Chisinau, Republic Moldova, 26-27 March 2021
  • Certificate about the online conference Nutrition of the 21st centery: trends, quality, safety and HACCP. 01-02 December, Kaluzha.

Підвищення кваліфікації та стажування:

Сертифікат № 00133 Національний університет кораблебудування ім. адм. Макарова з 19 квітня по 02 червня 2021 року пройшла підвищення кваліфікації за заочно-дистанційною формою з навчальних дисциплін: «Основи ділових комунікацій», «Основи наукових досліджень», «Адміністративний менеджмент» в обсязі 180 годин (6 кредитів) ЄКТС

Нагороди, грамоти, подяки, ордени, відзнаки:

Диплом за багаторічну плідну працю у сфері вищої освіти, вагомий внесок у відродження та розвиток наукової бази, впровадження новітніх технологій у процес підготовки молодих кадрів.

Воскресенська Олена Євгеніївна

Заступник завідувача кафедри з методичної роботи,

кандидат економічних наук, доцент

ORCID ID:0000-0001-5465-3195

Web of Science Researcher ID: HSH-9360-2023

ResearcherID: A-2605-2019

Профіль Google Scholar:

e-mail: e.e.voskresenskaya@gmail.com

 
 

Членство в асоціаціях :

Член Громадської спілки “Асоціація індустрії гостинності України” з 08.02.2021 р.

Член Української асоціації маркетингу з 2018 року.

Відповідальний виконавець наукової теми: № 0121U111785 “Міжгалузеві бізнес-інтеграції у сфері виробництва товарів і послуг”. Підтема 11: Стратегічне маркетингове управління міжгалузевими бізнес-інтеграціями у сфері виробництва товарів і послуг в умовах відновлення економіки після коронакризи

Дисципліни, що викладає: Маркетинг, маркетингові дослідження, маркетингові комунікації, мотиваційний потенціал, сітьовий маркетинг, бренд менеджмент та ін.

Наукові інтереси: маркетинг, стратегічний маркетинг, стратегічне маркетингове управління підприємствами, конкурентоспроможність підприємств, маркетингові комунікації.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук: «Формування системи стратегічного маркетингового управління на туристичних підприємствах в умовах ринкової невизначеності», спеціальність - 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)

Основні наукові статті :

  1. Застосування сценарного підходу в дослідженні бізнес-середовища підприємств / О.Є.Воскресенська, Н.В. Шандова, Мірошник О. // Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики. – 2020. – Том 2. – № 33. – С. 376-385.
  2. Innovative Approach to the Formation of a System of Strategic Marketing Management of Tourism Enterprises in Conditions of Market Uncertainty / Shandova N., Sofiienko A. // TEM Journal. - Vol.9. - No.3. - August 2020. – P. 1076-1087. ISSN 2217-8309.
  3. Ensuring competitiveness of enterprises through the design of external Advertising as a Means of marketing communication / Vlasenko N.A., Vlasenko A.L. // Economic innovations. - Volume 23, Issue 2 (79). – 2021. – Р. 43-51
  4. The research of the influence of means of marketing communications on the tourist enterprises competitiveness / Voskresenska O.Ye., Sofiienko A.V., Vlasenko N.A., Kokorieva O.V.// Economic innovations. - Volume 23, Issue 3 (80). – 2021. – Р. 43-51
  5. Формування маркетингової інформаційної системи підприємства / Вісник Херсонського національного технічного університету. – №4(71). – Херсон: ХНТУ - грудень 2019 р. – С.141-148.

Монографії:

Маркетингове управління на туристичних підприємствах: стратегічний аспект / Г.Г. Савіна, О.Є. Воскресенська, А.В. Софієнко // Монографія – Херсон: вид-во ФОП Вишемирський В.С., 2018. – 232 с.

Авторські свідоцтва:

1. Визначення впливу мотиваційного фактору на оптимізацію системи управління персоналом / О.Є. Воскресенська // Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №87313 від 29.03.2019р., Державна служба інтелектуальної власності України.

2. Особливості управління мотивацією праці на туристичних підприємствах / О.Є. Воскресенська // Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №87312 від 29.03.2019р., Державна служба інтелектуальної власності України.

3. Коучинг як сучасний метод мотивації праці працівників / О.Є. Воскресенська //Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №87314 Дата реєстрації: 29.03.2019р., Державна служба інтелектуальної власності України.

4. Тенденції та особливості планування в EVENT-менеджменті підприємств туристичної індустрії / О.Є. Воскресенська, А.В. Софієнко //Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №107157 Дата реєстрації: 09.08.2021р., Державна служба інтелектуальної власності України.

5. Комунікативна політика як складова комплексу маркетингу туристичного підприємства / О.Є. Воскресенська, Р.М. Набока, О.В. Кокорєва // Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №107345 Дата реєстрації: 16.08.2021р., Державна служба інтелектуальної власності України.

6. Удосконалення системи стратегічного маркетингового управління туристичними підприємствами / О.Є. Воскресенська // Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №107346 Дата реєстрації: 16.08.2021р., Державна служба інтелектуальної власності України.

7. Використання інструментів стратегічного маркетингу при прийнятті управлінських рішень / О.Є. Воскресенська // Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №107347 Дата реєстрації: 16.08.2021р., Державна служба інтелектуальної власності України.

8. Методичні засади планування та статистичної оцінки ефективної діяльності туристичних підприємств / О.Є. Воскресенська, Р.М. Набока, О.В. Кокорєва, О.О. Чепурова, О.І. Зайцева // Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №107348 Дата реєстрації: 16.08.2021р., Державна служба інтелектуальної власності України.

9. Налагодження маркетингових комунікацій як складова професійної діяльності в ІВЕНТ-індустрії / О.Є. Воскресенська, А.В. Софієнко // Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №107828 Дата реєстрації: 06.09.2021р., Державна служба інтелектуальної власності України.

10. Дослідження теоретичних основ міжнародної міграції робочої сили у глобальному світовому господарстві / О.Є. Воскресенська, О.В. Кокорєва // Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №108372 Дата реєстрації: 01.10.2021 р., Державна служба інтелектуальної власності України.

Сертифікати про участь в наукових конференціях:

"Культурний туризм Приазов'я: стан, виклаки та стратегії" Асоціація Індустрії Гостинності України, жовтень 2021 р.

Підвищення кваліфікації та стажування:

Міжнародне наукове стажування на тему: «Balanced economic and legal processes in society and business environment in the context of globalization» в обсязі 120 годин (4 кредити) (м. Варна, Болгарія), Сертифікат № 00098.

Національний університет кораблебудування ім. адм. Макарова з 19 жовтня по 30 листопада 2021 року пройшла підвищення кваліфікації за заочно-дистанційною формою з навчальних дисциплін: «Маркетинг», «Маркетингові дослідження», «Методологія наукових досліджень», «Управління потенціалом підприємства» в обсязі 180 годин (6 кредитів) ЄКТС Сертифікат № 00137

Нагороди, грамоти, подяки, ордени, відзнаки:

Грамота департаменту освіти, науки та молоді за багаторічну та сумлінну творчу діяльність, розробку та впровадження новаторських ідей в освітній і науковій сфері з нагоди професійного свята Дня науки. Наказ №55-к від 25 квітня 2019 р.

Почесна грамота департаменту освіти, науки та молоді за багаторічну та сумлінну працю, особисті досягнення в галузі освіти, навчанні та вихованні студентів, плідну науково-педагогічну діяльність та з нагоди професійного свята Дня працівника освіти. Наказ №105-к від 30 вересня 2019 р.

Джерелюк Юлія Олександрівна

Доктор економічних наук, професор

ORCID ID:

Web of Science Researcher ID: HSI-2798-2023

Google Scholar:

e-mail:yulizh712@gmail.com

 
 

Членство в асоціаціях :

Членкиня Всеукраїнської громадської організації «Українська асоціація маркетингу» з 2021 року.

Членкиня редакційної колегії наукового видання «Вісник Херсонського національного технічного університету», включеного до переліку фахових видань України.

Науковий керівник наукової теми «Соціально-економічний розвиток регіонального бізнес-середовища на засадах туристичного пріоритету Смарт-спеціалізації території» (номер державної реєстрації №200120U103700, 2020-2025 рр.).

Відповідальний виконавець наукової теми: «Міжгалузеві бізнес-інтеграції у сфері виробництва товарів і послуг» (номер державної реєстрації 0121U111785, 2021–2025 рр.).

Членство в складі постійно діючої спеціалізованої вченої ради:

2011–2021 рр. – членкиня спеціалізованої вченої ради Д 67.052.05 за спеціальністю 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)»

Голова разової спеціалізованої вченої ради ДФ 67.052.014 у Херсонському національному технічному університеті, галузі знань 07 Управління та адміністрування, спеціальності 073 Менеджмент.

Гарант освітньо-професійної програми «Туризм» другого (магістерського) рівня вищої освіти галузі знань 24 «Сфера обслуговування», спеціальності 242 «Туризм та рекреація».

Дисципліни, що викладає: Маркетингова товарна політика, Маркетинг послуг, Моделювання та прогнозування в маркетингу, Фінансовий менеджмент, Маркетинг партнерських відносин, Організація та планування збутової діяльності, Оцінювання ефективності менеджменту туристичних підприємств, Сервіс і система якості в логістичній діяльності, Соціально-економічне прогнозування, Управління відносинами з постачальниками, Управління якістю туристичних продуктів та ін.

Наукові інтереси: маркетинг, антикризова стійкість туристичних підприємств, економічне прогнозування, методи прийняття управлінських рішень, конкурентоспроможність підприємства, фінансовий менеджмент.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидат економічних наук «Управління якістю продукції та витратами на її забезпечення» за спеціальністю 08.06.01 – економіка підприємства і організація виробництва (ДК № 015663).

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктор економічних наук «Системне забезпечення антикризової стійкості підприємств у конкурентному середовищі» за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) (диплом ДД № 008942).

Наукова діяльність:

150 наукових праць, серед яких 14 монографій (із них 1 одноосібна, 13 – колективні); статей – 46 (в тому числі, 5 в журналах, що входять до міжнародних наукометричних баз Web of Science, SCOPUS), 24 у фахових виданнях України, що входять до інших міжнародних наукометричних баз, 12 у фахових виданнях України, 90 – матеріали і тези доповідей науково-практичних конференцій, а також 2 навчальних посібників з грифом МОН України, отримано 5 авторських свідоцтва.

Основні наукові статті (за останні 5 років):

1. Dzhereliuk I. O. The system approach to the assessment of anti-crisis sustainability of the enterprise / G. G. Savina, I. O. Dzhereliuk // Науковий вісник Полісся. – 2018. – № 1(13).– Ч. 2. – С. 36–40. Web of science

2. Rudnichenko Y., Dzhereliuk I., Mykhalchyshyna L., Savina S., Pokotylova V., Havlovska N. (2020). Safe Interaction Management of State Institutions and Business Entities Based on the Concepts of Evolutionary Economics: Modeling and Scenario Forecasting of Processes (Управління безпечною взаємодією державних установ та суб’єктів господарювання на основі концепцій еволюційної економіки: моделювання та прогнозування сценаріїв процесів) / TEM Journal. Volume 9, Issue 1, pp. 233–241. Web of Science

3. Liubokhynets L., Rudnichenko Ye., Dzhereliuk Iu., Illiashenko O., Kryvdyk V., Havlovska N. (2020). Methodological Foundations Of Flexible Management And Assessing The Flexibility Of An Enterprise Economic Security System (Методологічні основи гнучкого управління та оцінки гнучкості системи економічної безпеки підприємства) / INTERNATIONAL JOURNAL OF SCIENTIFIC & TECHNOALOGY RESEARCH VOLUME 9, ISSUE 03, pp. 4616–4621. Web of Science, Scopus

4. Dmytriiev І., Shevchenko I. Dmytriieva O., Dzhereliuk I., Serohina T. (2020). Methodological and applied aspects of forming the competitive strategy of an enterprise based on typologization of regional markets (Методико-прикладні аспекти формування конкурентної стратегії підприємства на засадах типологізації регіональних ринків ) /Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики. № 33. Том 2. С. 107–116. Web of Science

5. Savin, S., Kravchyk, Yu., Dzhereliuk Y, Dyagileva, O., & Naboka, R. (2021) Management of the Processes on the Quality Provision of the Logistic Activity in the Context of Socio-Economic Interaction of Their Participants (Управління процесами якісного забезпечення логістичної діяльності в контексті соціально-економічної взаємодії їх учасників.). IJCSNS International Journal of Computer Science and Network Security, (2021)21_(12), 45–52. . Web of Science

6. Савін С.Ю., Джерелюк Ю. О. Напрями оптимізації витрат в системі підвищення якості логістичної діяльності підприємства. Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. 2021(294). №3. С. 273–277.

7. Савін С.Ю., Джерелюк Ю. О. Політика покращення взаємодії з зовнішніми суб’єктами в системі розвитку логістичної діяльності підприємства Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. 2021(298). №5. Т.2 С. 72–76.

8. Кравчик, Ю., Гарафонова, О., Джерелюк Ю. О., Каткова, Т. Оцінювання конкурентоспроможності продукції машинобудівного підприємства як інтегральна характеристика ефективності його маркетингової діяльності. MODELING THE DEVELOPMENT OF THE ECONOMIC SYSTEMS, 2022(2), 101–108.

9. Джерелюк Ю. О. Визначення стратегії забезпечення антикризової стійкості туристичних підприємств / Ю. О. Джерелюк // Економічний простір. – 2021. – № 165/2021. – С. 59–63.

10. Джерелюк Ю. О. Механізм виявлення та запобігання порушенням антикризової стійкості підприємства / Ю. О. Джерелюк // Вісник Херсонського національного технічного університету. – Економічні науки. – 2021. – № 1(76). – С. 242–249.

11. Джерелюк Ю. О. Обґрунтування вибору методу оцінювання якості обслуговування в туристичних підприємствах / Ю. О. Джерелюк // Науковий вісник Херсонського державного університету. – Економічні науки. – 2021. – Вип. 41. – С. 27–31.

12. Джерелюк Ю. О. Сучасні методи оцінки ефективності менеджменту персоналу на підприємстві / Ю. О. Джерелюк, І. С. Зінов’єва // Вісник Херсонського національного технічного університету. – 2020. – № 1(72). – Ч. 2. – С. 57–62.

13. Джерелюк Ю. О. Науково-методичні засади ідентифікації позицій туристичних підприємств за рівнем антикризової стійкості / Ю. О. Джерелюк // Вісник Херсонського національного університету. – Економічні науки. – 2020. – № 2(73). – С. 112–118.

14. Джерелюк Ю. О. Оцінювання антикризової стійкості туристичного підприємства щодо дій конкурентів / Ю. О. Джерелюк // Вісник Херсонського національного університету. – Економічні науки. – 2020. – № 3(74). – С. 232–240.

15. Джерелюк Ю. О. Фінансово-інвестиційна стійкість як складова виміру антикризової стійкості туристичного підприємства / Ю. О. Джерелюк // Вісник Херсонського національного університету. – Економічні науки 2020. – № 4(75). – С. 236–245.

Монографії:

1. Антикризова стійкість підприємств у конкурентному середовищі: теорія, методологія та практика : монографія / Ю. О. Джерелюк. – Херсон : Вид-во ПП Вишемирський В. С., 2018. – 454 с.

2. System and competitive potential in improving the level of anti-crisis sustainability of tourism enterprises / І. O. Dzhereliuk // Adaptation of science, education and business to world innovative megatrends: International collective monograph / Edited by M.M. Iermoshenko – Doctor of Science in Economics, Professor, President of the International Academy of Information Science, Real Member of New York Academy of Sciences USA, St. Louis, Missouri: Publishing House Science and Innovation Center, Ltd., 2018. – Р. 109–115.

3. Аналіз тенденцій розвитку світового туристичного ринку / Ю.О. Джерелюк // Туризм: платформа для розвитку. – Міжнародна колективна монографія / За заг. ред. д.е.н. Г.Г. Савіної. – Херсон, ХНТУ МОН України, Вид-во ПП Вишемирський В.С., 2019. – С. 33–49.

4. Показники комплексної оцінки системи управління персоналом туристичного підприємства / Ю. О. Джерелюк // Соціально-економічний розвиток регіонального бізнес-середовища на засадах туристичного пріоритету СМАРТ-спеціалізації території : колективна монографія / під ред. д.е.н., професора Г.Г. Савіної. – Херсон: ФОП Вишемирський В.С., 2021. – С. 4–12.

5. Методичні підходи до ціноутворення у сфері туризму / Ю.О. Джерелюк // Соціально-економічний розвиток регіонального бізнес-середовища на засадах туристичного пріоритету СМАРТ-спеціалізації території : колективна монографія / під ред. д.е.н., професора Г.Г. Савіної. – Херсон: ФОП Вишемирський В.С., 2021. – С. 102–134.

Авторські свідоцтва:

1. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на науковий твір №77120 «Системний підхід до оцінювання антикризової стійкості підприємства» / Г. Г. Савіна, Ю. О. Джерелюк. – Дата реєстрації 26.02.2018. – Київ : Міністерство економічного розвитку і торгівлі України..

2. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на науковий твір №81591 «Методологічні засади оцінки рівня системного забезпечення антикризової стійкості туристичних підприємств в конкурентному середовищі» / Ю. О. Джерелюк. – Дата реєстрації 21.09.2018. – Київ : Міністерство економічного розвитку і торгівлі України.

3. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на науковий твір №83279 «Імітаційне моделювання антикризової стійкості підприємства в конкурентному середовищі» / Г. Г. Савіна, Ю. О. Джерелюк. – Дата реєстрації 28.11.2018. – Київ : Міністерство економічного розвитку і торгівлі України.

4. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на науковий твір №83561 «Дослідження трансформацій управлінських концепцій економічного розвитку та інноваційної активності підприємств в умовах динамічних змін зовнішнього середовища» / М. В. Шарко, Ю. О. Джерелюк, О. В. Лепьохіна, Н. В. Гусаріна. – Дата реєстрації 11.12.2018. – Київ : Міністерство економічного розвитку і торгівлі України.

5. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на науковий твір №84953 «Антикризова стійкість підприємств в конкурентному середовищі : теорія, методологія та практика» / Ю. О. Джерелюк. – Дата реєстрації 29.01.2019. – Київ : Міністерство економічного розвитку і торгівлі України.

Сертифікати участі в міжнародних наукових конференціях:

Сучасний стан та перспективи розвитку обліку, аудиту, оподаткування та аналізу в умовах міжнародної інтеграції : Міжнародна науково-практична конференція 16–17 листопада 2022 р. м. Херсон: ХНТУ.

Сучасний стан та перспективи розвитку обліку, аудиту, оподаткування та аналізу в умовах міжнародної інтеграції : Міжнародна науково-практична конференція 17–18 листопада 2021 р. м. Херсон: ХНТУ.

Актуальні проблеми економіки, обліку, фінансів та права: теорія і практика: Міжнародна науково-практична конференція (22 грудня 2020 року.). Полтава: ЦФЕНД, 2020.

Маркетингові технології в умовах глобалізації економіки України: XV Міжнародна науково-практична конференція (26–28 листопада 2020 року, Хмельницький : ХНУ.

Актуальні проблеми економіки, обліку, фінансів і права: міжнародна науково-практична конференція (Полтава, 7 травня 2020 р.): Полтава: ЦФЕНД, 2020.

Фінансова система та економічна безпека: стан, проблеми, ефективність: Міжнародна науково-практична конференція (м. Київ, 23 листопада 2019 р.). К.: Аналітичний центр «Нова Економіка», 2019.

Сучасні аспекти розвитку інформаційної економіки: зовнішні та внутрішні фактори впливу: Міжнародна науково-практична конференція для аспірантів та молодих учених (м. Київ, 24 листопада 2018 р.). К.: Аналітичний центр «Нова Економіка», 2018.

The Formation of a Modern Competitive Environment: Integration and Globalization : International scientific conference (May 25, 2018). Greenwich, UK: Baltija Publishing. 2018.

Підвищення кваліфікації та стажування:

Міжнародне наукове стажування у Міжнародній академії інформатики (м. Салоніки, Греція) в обсязі 120 годин: The International Scientific Training Seminars «Adaptation of science, education and business to world innovative megatrends» (Thessaloniki, Greece), сертифікат № 0530. Жовтень 2018 р.

Підвищення кваліфікації (стажування) на заводі крупних електричних машин ПрАТ «ЗКЕМ» (м. Нова Каховка) в обсязі 120 годин за темою: «Формування професійних компетенцій в системі управління використанням трудових ресурсів», сертифікат № ПК 12/41, 2019 р.

Міжнародне наукове стажування у Варненському університеті менеджменту (м. Варна, Болгарія) в обсязі 180 годин: The International Scientific Training Course «Strategies for modernization of higher education in the context of the globalised world: economic sciences, management, marketing» (Varna, Bulgaria, Varna University of Management), сертифікат № 312/22.01.21.

Підвищення кваліфікації у Національному університету кораблебудування імені адмірала Макарова (м. Херсон) в обсязі 180 годин з навчальних дисциплін: «Маркетинг», «Планування бізнесу», «Підприємницькі ризики», «Управління якістю», сертифікат № 00138. З 19.10.2021 р. по 30.11.2021.

Цикл тренінгів Lifecell Digital Academy в обсязі 30 годин/1 кредит (ГО «Українська Асоціація Маркетингу, м. Київ) за темами: «Digital marketing tools overview», «Показники ефективності реклами CPC, SEO, ROI, CPT, CPI, CPM, CTR, CAC», «Conversion funnel examples» та ін., сертифікат №117 від 16.12.2021.

Савін Станіслав Юрійович

Доктор економічних наук, доцент

ORCID ID: 0000-0002-0405-3244

Web of Science Researcher ID: ABE-7196-2020

Профіль Google Scholar:

e-mail: imennostasik@gmail.com

 
 

Членство в асоціаціях:

Член Всеукраїнської громадської організації«Українська асоціація маркетингу» (2018 р. – до ц.ч.). Сертифікат № 286 від 25.09.2018 р.

Керівник наукової теми № 0117U003961 «Соціально-економічна цілісність суспільства та бізнес-середовища в умовах інформаційного перенасичення»

(2017-2020 рр.).

Керівник наукової теми № 0223U001054 «Системне забезпечення стратегічної незалежності та соціально-економічної цілісності України в умовах збройного конфлікту» (2022-2023 рр.).

Член журі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів–членів Національного центру «Мала академія наук України» (2021-2022 н.р.)

Член експертної ради МОН з оцінки проєктів наукових робіт та науково-технічних розробок молодих вчених 2021р.

Учасник міжнародного проекту «Регіональний акселератор GCIP (Глобальна інноваційна програма екологічно чистих технологій) для інновацій, технологій та стартапів у Херсонській області», що фінансується організацією об’єднаних націй з промислового розвитку UNIDO (асистент координатора регіонального акселератора GCIP).

Гарант освітньо-наукової програми «Менеджмент» третього (доктор філософії) рівня освіти.

Дисципліни, що викладає: Цифровий марктинг, Бізнес процеси дистанційних продаж, Внутрішній маркетинг, PR-технології та брендинг в сфері туризму та ін.

Наукові інтереси: маркетинг, дистанційні продажі, соціально-трудові структури.

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора економічних наукСистемне забезпечення цілісності соціально-трудових структур», спеціальність - 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)

Основні наукові статті :

1.Савін С.Ю., Савіна Г. Г. Обґрунтування методологічної подібності процесів забезпечення інформаційної та соціальної цілісності трудових колективів підприємств. Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. 2019. № 6. Т.2. С. 91–96.

2. Savin S., Havlovska N., Savina H., Davydova O., Rudnichenko Y., Lisovskyi I. Qualitative substantiation of strategic decisions in the field of cost management using the methods of economic mathematical modeling. TEM JOURNAL –Technology, Education, Management, Informatics. Vol.8, No.3, August 2019. Р. 959–971

3. Савін С.Ю., Яковенко О. В., Журавльова О.В. Узгодження інтересів підприємства та споживачів за рахунок використання складових інформаційного

потенціалу. Вісник Херсонського національного технічного університету. 2020. №1 (72). Ч.2. С. 68–73.

4. Savin, S., Rudnichenko, Y., Savina, H., Franchuk, V., Havlovska, N.Theoretical and Practical Aspects of Strategic Management of Balanced Interaction between Subjects of Foreign Economic Activity and State Institutions. TEM JOURNAL – Technology, Education, Management, Informatics. 2021, Vol.10, No.2, Р. 707–718 (Scopus)

5. Савіна Г.Г, Савін С.Ю., Дягилева О.С., Макарчук Д.С., Сокур І.В. Роль неформальної та інформальної освіти у розвитку територій півдня на засадах SMART-спеціалізації. Вісник Хмельницького національного університету. 2021. №5 (298). С. 82-86.

6. Chukurna O., Niekrasova L., Naboka R., Savin S., Dyskina A., Barchan M., Evaluation of competitiveness of the logistic infrastructure of the Black Sea region in the context of sustainable development strategy. University of Tehran – Journal of International Technology Management. 2022, Vol.14, Issue 3, P. 143-167.

Сертифікати участі в міжнародних наукових конференціях:

Підвищення кваліфікації та стажування:

ПрАТ «Завод крупних електричних машин» (м.Нова Каховка) «Формування професійних компетенцій в системі комунікаційної політики підприємства». Сертифікат № ПК 12/40 від 11.04.2019р.

Сертифікат про проходження онлайн курсу Prometheus «Цифровий маркетинг»

Шукліна Вікторія Вікторівна

Кандидат економічних наук, доцент

ORCID ID: 0000-0002-2284-092X

Web of Science Researcher ID:

Профіль Google Scholar

e-mail: shuklina.viktoriya@kntu.net.ua

 
 

Членство в асоціаціях, академіях:

Українська асоціація маркетингу з 25.09.2018 р.

Громадська спілка “Асоціація Гостинності України” з 19.01.2021р.

Громадське об’єднання маркетологів України та СНД з 03.08.2021р.

Виконання функцій відповідального виконавця наукової теми (проекту):

Тема № 0121U111785 «Міжгалузеві бізнес-інтеграції у сфері виробництва товарів і послуг». Підтема 8: Ситуаційне управління інформаційно-комунікаційним потенціалом міжгалузевої бізнес-інтеграції підприємств у сфері виробництва товарів і послуг ,

Тема БД 2/21 «Системне забезпечення стратегічної незалежності та соціально-економічної цілісності України в умовах збройного конфлікту».

Гарант освітньо-професійної програми «Логістика» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 073 «Менеджмент»

Дисципліни, що викладає: Вступ до фаху, Професійні компетенції в маркетингу, Маркетинг, Операційний менеджмент, Управління споживчою вартістю та асортиментом товарів, Управління результативністю, Потенціал і розвиток підприємства, Туризмологія та ін.

Наукові інтереси: інформаційно-комунікаційний потенціал підприємства, трансформація управлінської моделі, розвиток маркетингової концепції управління підприємством.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук «Партнерські відносини в забезпеченні розвитку туристичних підприємств», спеціальність: 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)

Основні наукові статті (за останні 5 років):

1. Shuklina V., Dyagileva О., Liubokhynets L., Zabashtanska Т., Bezuhlyi І. The use of the mechanism of public-private partnership in the investment processes management in the context of digitalization. Cuestiones Políticas. Т.40. №72(2022): Рр.368-384.

2. Shuklina V., Sivolap L., Snopenko H. Methods of personnel management in the context of digitalization of the economy. Zeszyty naukowe wyższej szkoły technicznej w Katowicach. №13, 2021. Pр. 247-264.

3. Шукліна В.В., Набока Р.М. Інформаційно-комунікаційне забезпечення управління логістичними процесами на підприємстві.Міжнародний науковий журнал «Інтернаука». Серія: «Економічні науки», 2020. №4. С.45-53.

4. Шукліна В.В., Набока Р.М. Сценарний підхід в управлінні інформаційно-комунікаційним потенціалом підприємства в ланцюгу постачань. Економічний вісник Дніпровської політехніки, 2020 №1 (69). С. 125-136.

5. Шукліна В.В., Набока Р.М. Критерії якості ітерацій в циклі формування інформаційно-комунікаційного потенціалу підприємства. Сучасний стан наукових досліджень та технологій в промисловості. №2 (12), 2020. С. 90-99.

6. Шукліна В. В., Набока Р.М. Особливості ситуаційного управління логістичною діяльністю харчових підприємств. Агросвіт. №8, 2020. С. 94-100.

Навчальні посібники (за останні 5 років):

1. Софієнко А.В., Шукліна В.В., Набока Р.М. Теоретичний маркетинг: Навчальний посібник; 2-е вид., переробл. і допов. Херсон: Книжкове видавництво ФОП Вишемирський, 2021. 494 с.

Авторські свідоцтва:

1. Методичні підходи до формування партнерських відносин між підприємствами. Шукліна В.В. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на науковий твір №86805. Дата реєстрації 14.03.2019. Київ:Міністерство економічного розвитку і торгівлі України.

2. Логістичне планування в туризмі, як практична основа бізнесу на засадах формування фахових компетентностей в готельно-ресторанному сервісі. Шукліна В.В., Савін С.Ю., Трухачова К.В. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на науковий твір №107134. Дата реєстрації 09.08.2021.

3. Стратегічний менеджмент: концептуальні питання в умовах постіндустріальних трансформацій. Шукліна В.В. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на науковий твір №86803. Дата реєстрації 14.03.2019.

4. Інфраструктурно-ресурсне планування та нейромаркетингове програмування як функції управління технологіями анімаційного обслуговування в Event – і екотуризмі. Шукліна В.В., Софієнко А.В., Трухачова К.В., Воскресенська О.Є. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на науковий твір № 107679. Дата реєстрації 31.08.2021.

5. Особливості нейромаркетингу в розширенні споживацької аудиторії в туризмі. Шукліна В.В. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на науковий твір №86802. Дата реєстрації 14.03.2019.

6. Визначення умов успішного функціонування партнерських відносин між туристичними підприємствами. Шукліна В.В. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на науковий твір №86806. Дата реєстрації 14.03.2019.

7. Латеральний маркетинг як стратегічний інструмент підприємства. Шукліна В.В. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на науковий твір №86804. Дата реєстрації 14.03.2019.

Сертифікати участі в наукових конференціях:

Сертифікат учасника семінару Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти «Внутрішнє забезпечення якості вищої освіти: розвиток освітніх програм та їх акредитація» м. Суми. 24 листопада 2020р.

Сертифікат учасника ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасний стан та перспективи розвитку обліку, аудиту, оподаткування та аналізу в умовах міжнародної інтеграції», м. Херсон-Хмельницький, 17-18 листопада 2022р.

Certificate of participant of the XII International Scientific and Practical Conference "Project Management: Project Approach in Modern Management", Odesa, October 21-22, 2021.

Сертифікат учасника Міжнародної науково-практичної конференції «Модернізація економіки: сучасні реалії, прогнозні сценарії та перспективи розвитку: матеріали», м. Хмельницький, 01-02 листопада 2022р.

Сертифікати учасника VІ –VII Міжнародної молодіжної науково-практичної конференції «Наука і молодь в ХХІ сторіччі», м. Полтава, 2020-2021 рр.

Підвищення кваліфікації та стажування:

Сертифікат № 00134 Національний університет кораблебудування ім. адм. Макарова з 19 квітня по 02 червня 2021 року пройшла підвищення кваліфікації за заочно-дистанційною формою з навчальних дисциплін: «Основи ділових комунікацій», «Основи наукових досліджень», «Адміністративний менеджмент» в обсязі 180 годин (6 кредитів ЄКТС).

Нагороди, грамоти, подяки, ордени, відзнаки:

Почесна грамота Херсонської обласної державної адміністрації

Почесна грамота департаменту освіти Херсонської міської ради

Подяка ректора ХНТУ за багаторічну плідну працю у сфері вищої освіти, вагомий внесок у відродження та розвиток наукової бази, впровадження новітніх технологій у процес підготовки молодих кадрів.

Глинська Анастасія Євгенівна

Кандидат економічних наук, доцент

ORCID ID:

Web of Science Researcher ID: HRD-4505-2023

Профіль Google Scholar:

e-mail: nanila777@gmail.com

 
 

Член Української асоціації маркетингу з 19 жовтня 2021 р.

Член Громадської спілки «Асоціація Гостинності України» з 01.02.2021

Виконання функцій відповідального виконавця наукової теми (проекту): Тема № 0121U111785 ”Міжгалузеві бізнес-інтеграції у сфері виробництва товарів і послуг”. Підтема 10: Розробка та використання креативних підходів у міжгалузевій бізнес-інтеграції у сфері виробництва товарів і послуг

Член робочої групи проєкту UNIDO/GEF Project «Global CleanTech Innovation Program For Small and Medium Enterprises in Ukraine» (ментор регіонального акселератора GCIP). Наказ ХНТУ №112 від 21.05.2021 р., 03.02.2022

Керівництво командою ХНТУ, яка зайняла 2 місце у лігі на ХІ Міжнародному чемпіонаті StartUp-проектів «Молодь та підприємництво-2019» (м. Гомель, Білорусь, 13-14 травня 2019р. )»

Керівництво студенткою четвертого курсу Рудь Дар’єю, яка зайняла друге призове місце у ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади з дисципліни «Стратегічне управління», який відбувся 15-17 травня 2019 р., м. Київ.

Гарант освітньо-професійної програми «Бізнес-адміністрування» другого (магістерського) рівня вищої освіти галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 073 «Менеджмент»

Дисципліни, що викладає: Стратегічний менеджмент, Управління інноваціями, Інноваційний менеджмент, Управління ризиками, Менеджмент, Управління змінами, Інфраструктура товарного ринку, Європейська інтеграція та ринок ЄС та ін.

Наукові інтереси: менеджмент, управління змінами, креативність, інноваційне мислення, сталий розвиток, коучингові технології в бізнесі.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук «Організаційно-економічний механізм сталого розвитку підприємств легкої промисловості», спеціальність - 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)

Основні наукові статті :

1.Nataliia Havlovska, Olena Illiashenko, Olena Konoplina, Inna Shevchuk, Anastasiia Hlynska, Vadym Prytys. Strategic Adaptation as a Way of Managing Organizational Changes in the Context of Implementing a Safety Oriented Enterprise Management Approach TEM Journal. Volume 9, Issue 3, Pages 1053‐1061, ISSN 2217‐8309, DOI: 10.18421/TEM93-29, August 2020.

2.Поняття та сутність ментальної моделі підприємства в епоху соціальних трансформацій в бізнесі // Науковий журнал «Бізнес Інформ» (Харківський національний економічний університет МОН України, НДЦ індустріальних проблем розвитку НАН України). – №7. – 2019. – С.319-324.

3.Принципи стратегічної адаптації підприємства на основі інноваційних змін // Вісник Херсонського національного технічного університету. – 2020. – №1(72). Ч.2. – С. 25–31.

4.Глинська А.Є., Корчевська Л. О., Кокорєва О. В., Перелигіна А. С., Сокол М. С. Роль комунікативної компетентності керівника туристичних підприємств в умовах ринкових євроінтеграційних процесів // Вісник Херсонського національного технічного університету, 2021. - №3 (78). С.209-215

5.Воскресенська О.Є., Глинська А.Є., Шукліна В.В. Дослідження ризиків на міжнародному ринку туристичних послуг, спричинених пандемією та планування заходів виходу з кризи за рахунок підвищення рівня професійної мотивації праці персоналу//Науково-виробничий журнал «Бізнес-навігатор», 2021. - Випуск 4(65). С.61-66.

6.Глинська А. Є., Корчевська Л. О., Кокорєва О. В. Види та ризики комунікативних зв’язків персоналу у формуванні інноваційного середовища туристичного підприємства // Бізнес інформ, 2021, №7. С.70-75.

7.Глинська А. Є., Корчевська Л. О., Кокорєва О. В. Управління креативним потенціалом персоналу туристичного підприємства на засадах інноваційних і комунікативних технологій // Науково-виробничий журнал «Бізнес-навігатор», 2021. - Випуск 4(65). С.72-76.

Монографії:

1.Савіна Г. Г., Джерелюк Ю. О., Корчевська Л. О., Шукліна В. В., Воскресенська О. Є. та ін. Соціально-економічний розвиток регіонального бізнес-середовища на засадах туристичного пріоритету СМАРТ-спеціалізації території: Колективна монографія / під ред. д.е.н., професора Г. Г. Савіної. – Херсон: Вид-во ФОП Вишемирський В.С., 2020. – 84 с.

2.Управління персоналом в умовах знаннєвої економіки: Колективна монографія / під ред. д.е.н., професора Савіної Г.Г. – Херсон: ПП Вишемирський В.С., 2019. – 130с.

3.Туризм: платформа для розвитку. Колективна монографія під ред. д.е.н., проф. Г. Г. Савіної. – Херсон: ФОП Вишемирський В. С., 2019. – 186с.

Авторські свідоцтва:

Управління креативним потенціалом персоналу туристичного підприємства на засадах інноваційних і комунікативних технологій/ Кокорєва О.В., Корчевська Л.О., Глинська А.Є. // Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №108790від 21.10.2021 р., Державна служба інтелектуальної власності України.

Сертифікати участі в наукових конференціях:

Certificate about the online conference Nutrition of the 21st century: trends, quality, safety and HACCP. 01-02 December, Kaluzha

Підвищення кваліфікації та стажування:

1.Підвищення кваліфікації за очно-дистанційною формою з навчальних дисциплін: «Маркетинг», «Маркетингові дослідження», «Стратегічне управління підприємством», «Менеджмент» в обсязі 180 годин (6 кредитів ЄКТС) Херсонська філія національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова, кафедра економіки, 19.04.21-02.06.21,№00131 від 02.06.2021.

2.ПрАТ «Завод крупних електричних машин» (м.Нова Каховка) з 11.03.2019 по 11.04.2019. Формування професійних компетенцій в системі управління ризиками підприємства №ПК 12/42 від 11.04.2019

Нагороди, грамоти, подяки, ордени, відзнаки:

Почесна грамота Голови Херсонської обласної адміністрації, розпорядження №39-00 від 29 квітня 2021 р.

Бериславська Анна Володимирівна

Кандидат економічних наук, доцент

ORCID ID: 0000-0003-0112-4059

Профіль Google Scholar

e-mail: beryslavska.anna@kntu.net.ua

 
 

Членство в асоціаціях:

Громадська спілка “Асоціація Гостинності України” з 20.02.2021р.

Відповідальний виконавець наукової теми: «Міжгалузеві бізнес-інтеграції у сфері виробництва товарів і послуг» (номер державної реєстрації 0121U111785, 2021–2025 рр.).

Дисципліни, що викладає:

Командний та індивідуальний коучинг, Туристична політика зарубіжних країн, Маркетинг

Наукові інтереси: менеджмент, маркетинг, управління трудовим потенціалом.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук «Мотивація праці управлінського персоналу у забезпеченні зростання економічних результатів підприємства», спеціальність - 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)

Основні наукові здобутки:

БЕРИСЛАВСЬКА, А. В. Інноваційна складова трудового потенціалу: європейський досвід. Управління розвитком трудового потенціалу України: монографія, 204-209.

БЕРИСЛАВСЬКА, Г. В.; КРУТІЙ, І. А. Мотивація управлінського персоналу в сучасних економічних умовах. ГВ Бериславська, ІА Крутий. Вісник ХНУ, 2018, 6: 217-220.

БЕРИСЛАВСЬКА, А. В. Визначення рівня мотивації праці управлінського персоналу підприємства. Вісник ХНТУ, 2018, 1: 333-335.

Beryslavska A.V. Upravlinskyi potentsial: sutnist ta otsinka / A.V. Beryslavska // Biznes-navihator: Naukovo-vyrobnychyi zhurnal. – 2019. – № 14. – S. 89–92.

Бериславська А.В., Кокорєва О.В., Єрютина О.Ю. ВПЛИВ СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖ НА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ТУРИСТИЧНОГО ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ НЕСТАБІЛЬНОСТІ. Стратегічні засади розвитку підприємств у сучасних ринкових умовах : матеріали Всеукраїнської наук.-практ. Інтернет-конф. (12 грудня 2022 р., м. Хмельницький, м. Херсон) / за ред. Р.М. Набоки. – Херсон: Книжкове видавництво ФОП Вишемирський В.С., 2022.

Бериславська А.В., Буковня І.С. УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ В КРОС-КУЛЬТУРНОМУ МЕНЕДЖМЕНТІ. Стратегічні засади розвитку підприємств у сучасних ринкових умовах : матеріали Всеукраїнської наук.-практ. Інтернет-конф. (12 грудня 2022 р., м. Хмельницький, м. Херсон) / за ред. Р.М. Набоки. – Херсон: Книжкове видавництво ФОП Вишемирський В.С., 2022.

Бериславська А.В., Ріпешко І.А. КРОС-КУЛЬТУРНІ ВІДМІННОСТІ ЦІННІСНИХ ОРІЄНТАЦІЙ ТУРЕЦЬКИХ ТА УКРАЇНСЬКИХ ПРАЦІВНИКІВ КОМПАНІЙ. Стратегічні засади розвитку підприємств у сучасних ринкових умовах : матеріали Всеукраїнської наук.-практ. Інтернет-конф. (12 грудня 2022 р., м. Хмельницький, м. Херсон) / за ред. Р.М. Набоки. – Херсон: Книжкове видавництво ФОП Вишемирський В.С., 2022.

 
 

Билим Олена Сергіївна

PhD, Доктор філософії, старший викладач

ORCID ID:

Профіль Google Scholar:

e-mail: ozonkaa@gmail.com

 
 

Членство в асоціаціях:

IESF ГО «МІЖНАРОДНА ФУНДАЦІЯ НАУКОВЦІВ ТА ОСВІТЯН»

1. Відповідальний виконавець наукової роботи молодих вчених «Соціально-економічний розвиток Півдня України на засадах SMART-спеціалізації туристичного спрямування з урахуванням багато територіальної цілісності» під керівництвом д.е.н. Савіна С.Ю. з жовтня 2021 по грудень 2022 року.

2.Відповідальний виконавець наукової теми: «Міжгалузеві бізнес-інтеграції у сфері виробництва товарів і послуг» (номер державної реєстрації 0121U111785, 2021–2025 рр.).

Дисципліни, що викладає: Комунікативні технології в бізнесі, Валеологія та курортологія, Професійні компетенції в бізнесі, Міжнародний туризм та ринок туристичних послуг, Краєзнавство і туризм та природно ресурсний потенціал України

Наукові інтереси:комунікативний менеджмент, управління розвитком туризму

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктор філософії: «Управління розвитком туризму сфери оздоровлення», галузі знань «Управління та адміністрування» 073 Менеджмент.

Основні наукові статті (за останні 5 років):

1. Шандова Н.В. Билим О.С. Ресурсне забезпечення оздоровчого туризму. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: «Економіка і менеджмент». 2018. №31. С. 12-16.

2. Шандова Н.В., Билим О.С. Фактори впливу на розвиток туристичної привабливості регіону. Економіка. Фінанси. Право. 2018. №7. С. 21–24.

3. Шандова Н.В., Билим О.С., Шульга М.О. Управління розвитком екологічного туризму в Херсонській області. Економіка. Фінанси. Право. 2018. №11. С. 26-31.

4. Овчиникова М.О., Билим О.С. Благодійність як складова соціальної відповідальності бізнесу. Електронне фахове видання: Економіка та фінанси (Україна). - Дніпро: ФОП Дробязко В.О., 2019.- С. 37-45.

5. Shandova N., Bylym O. Conceptual approaches to the development of health tourism. The scientific heritage. 2019. № 37. P. 5–18.

6. Билим О.С., Шандова Н.В. Розвиток регіонального туризму на основі Застосування кластерного підходу. Вісник Херсонського національного технічного університету. 2021. Вип. 1(76). С. 264-271.

Монографії:

1. Шандова Н.В., Билим О.С. Закордонний досвід управління розвитком сільського туризму. Туризм: платформа для розвитку : колективна монографія / за ред. д.е.н., професора Г.Г. Савіної. Херсон, 2019. С. 182–188.

2. Билим О.С. Тенденції і проблеми для розвитку туризму на міжнародному ринку. Соціально-економічний розвиток регіонального бізнес-середовища на засадах туристичного пріоритету СМАРТ - спеціалізації території: колективна монографія / під ред. д.е.н., професора Г. Г. Савіної. – Херсон : ФОП Вишемирський В. С., 2021.С 25-51.

2. Шандова Н. В., Билим О.С. Передумови формування ринку туризму в сфері оздоровлення. Методи та інструменти аналізу і прогнозування ринкової ситуації в забезпеченні стійкості суб’єктів господарювання : колективна монографія / за ред. Н. В. Шандової. Херсон, 2021. С. 43–57.

Авторські свідоцтва:

1. Кокорева О.В., Воскресенська О.Е., Билим О.С. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на літературний науковий твір : «Комунікаційні засоби пабліситі в умовах транс націоналізації ринку України» №108369 від 01.10.2021

2. Кокорева О.В., Воскресенська О.Е., Билим О.С., Набока Р.М., Власенко Н.А., Чепурова О.О. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на літературний науковий твір : «Місце PR-технологій та анімаційної культури в системі комунікаційного менеджменту» №108370 від 01.10.2021

3. Власенко Н.А., Трухачова К.В., Билим О.С., Шукліна В.В., Шульга М.О., Чепурова О.О. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на літературний науковий твір : «Формування завдань логістики ресурсної бази у системі управління туристичним бізнесом в контексті тенденцій розвитку поведінки споживача на ринку туристичних послуг, аспекти: екологізаціх, валеології, курортології та анімації» №108944 від 25.10.2021

4. Власенко Н.А., Билим О.С., Трухачова К.В., Шукліна В.В., Розова А. Ю. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на літературний науковий твір : «Науково-методична реалізація логістичного підходу до управління інфраструктурними ресурсами туризму»№107768 від 03.09.2021

5. Власенко Н.А., Билим О.С., Трухачова К.В.. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на літературний науковий твір : «Розвиток курортно-оздоровчих територій херсонської області на засадах збалансованості екологічних, економічних та інфраструктурних імператив» №107767 від 03.09.2021

6. Власенко Н.А., Трухачова К.В., Билим О.С., Шульга М.О.. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на літературний науковий твір : «Краєзнавчі тенденції розвитку інфраструктурних ресурсів Херсонщини на засадах територіальної культури харчування» №108588 від 11.10.2021

7. Власенко Н.А., Трухачова К.В., Билим О.С., Шульга М.О.. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на літературний науковий твір : «Логістичні тенденції географічно-краєзнавчого розвитку туристичних ринків на засадах екологізації інфраструктурних ресурсів у рекреаційних комплексах в світі та Україні» №108587 від 11.10.2021

8. Власенко Н.А., Трухачова К.В., Билим О.С., Шульга М.О.. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на літературний науковий твір : «Роль курортологічних особливостей ресурсної бази туризму Херсонщини у формувані концепції сталого розвитку дистинацій за географічним принципом» №108586 від 11.10.2021

Сертифікати участі в наукових конференціях:

1.Украйна – България – Европейски съюз: съвременно състояние и перспективи : материали международной научной конференции. (Варна, 2018 г.).

2. Modern Technologies of Education: the European Aspect : матеріали міжнародної науково-практичної конференції. (Люблін, 9-12 травня 2019 р.)

Підвищення кваліфікації та стажування:

1.Сертифікат про підвищення кваліфікації № 93/35 від 05.03.2019 №29-А 120 годин Херсонський державний університет 11.03.2019-11.04.2019

2. Сертифікат про проходження онлайн курсу Prometheys «Критичне мислення для освітян» від 29.01.2023 30 годин

3.Сертифікат про проходження онлайн курсу Prometheys «Комунікаційні інструменти для побудови репутації. Від 27.01.2023

4.Сертифікат про проходження онлайн курсу EU4Skills із професійного самонавчання «Навчання підприємництву в закладах освіти» від 23.01.2023 5 годин

5.Сертифікат про проходження онлайн курсу EU4Skills із професійного самонавчання «Лідерство та розвиток лідерських якостей» від 30.01.2023 7 годин

6. Сертифікат про проходження онлайн-курсу EU4Skills із професійного самонавчання «Навички 21-століття для підприємництва та трудового життя». Від 22.01.2023 7 годин

7. Сертифікат про проходження онлайн-курсу EU4Skills із професійного самонавчання «Управління людськими ресурсами». Від 23.01.2023 4 години

Нагороди, грамоти, подяки, ордени, відзнаки:

Нагороджена Почесною грамотою Міністерства освіти і науки України (наказ № від 03.03.17 р.)

 

Пацай Тамара Василівна

старший викладач

завідувач навчальної лабораторії

 

Деріна Оксана Іванівна

старший лаборант