Головна

Структура / Кафедри університету / Інформатики і комп’ютерних наук

Інформатики і комп’ютерних наук

Завідувач кафедри

Литвиненко Володимир Іванович

доктор технічних наук, професор,

Заслужений діяч науки і техніки України

Організація освітнього процесу на кафедрі «Інформатики і комп’ютерних наук» ХНТУ базується на Законах України «Про освіту», «Про вищу освіту» у відповідності до «Положення про організацію освітнього процесу у вищих навчальних закладах». Навчально-виховний процес організовується з урахуванням можливостей сучасних інформаційних технологій навчання й орієнтується на формування освіченої, гармонійно розвиненої особистості, здатної до постійного оновлення наукових знань, професійної мобільності та швидкої адаптації до змін і розвитку в культурній та соціально-економічній сфері, в галузях економіки, технологій, системах управління й організації праці в умовах ринкової економіки.

На кафедрі розроблені та затверджені варіативні компоненти стандартів вищої освіти, навчальні плани, програми навчальних дисциплін, програми практики, матеріали для проведення різних видів занять: індивідуальні семестрові завдання для самостійних занять студентів з навчальних дисциплін, контрольні роботи з навчальних дисциплін для перевірки рівня засвоєння студентами навчального матеріалу, пакети комплексних завдань, контрольних завдань і тестів, методичні матеріали та рекомендації з питань виконання дипломних і курсових робіт (проектів) тощо.

Навчально-методичне та інформаційне забезпечення повною мірою відповідає вимогам освітнього процесу. Дисципліни навчального плану забезпечено навчальною літературою та навчально-методичними матеріалами.

Метою діяльності кафедри інформатики і комп’ютерних наук є підготовка висококваліфікованих фахівців першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів освіти відповідно до їх освітніх програм.

Освітні цілі :

 • Створити необхідні умови для здобуття професійних знань у сфері управління та надання інформаційних послуг та вмінь застосовувати їх у професійній діяльності;
 • забезпечити набуття відповідного рівня професійної культури, складовими якої є політична, правова, моральна, естетична свідомість, науково-філософський світогляд, розвинені психологічні та комунікативні якості;
 • організувати поглиблене вивчення дисциплін зі спеціальності 122 «Комп’ютерні науки», виконання дипломного проекту дослідницького характеру;
 • сприяти глибокому усвідомленню потреби постійного вдосконалення професійного та культурного рівня, активної участі в суспільному житті.

Професійні цілі:

 • забезпечити формування потрібних компетентностей у сфері управління, консолідації інформації, аналітичної діяльності роботи в бізнес-структурах, на підприємствах, установах та організаціях, в органах державної влади та місцевого самоврядування;
 • сприяти розвитку широкої ерудиції та духовної культури, розуміння змісту та шляхів соціально-економічного розвитку українського суспільства на сучасному етапі;
 • створити організаційно-педагогічні умови для досконалого оволодіння професійними знаннями, уміннями і навичками практичного характеру для ефективного виконання функцій, передбачених кваліфікацією фахівця з комп’ютерних наук;
 • спонукати до професійного самовдосконалення, ефективного використання способів самоорганізації у сфері управлінської діяльності, досягнення високого фахового та культурного рівня.

Наукові цілі:

 • створення інтелектуальних інформаційно-аналітичних систем підтримки прийняття рішень для органів регіонального управління;
 • обґрунтування та аналітична підтримка проектів соціально-економічного розвитку міст, регіонів;
 • участь у розробці галузевих та загальнодержавних програм розвитку;
 • участь у розробці стратегії і тактики діяльності підприємств, установ та організацій з метою їх успішного функціонування в умовах швидкозмінного зовнішнього середовища.

Контактна інформація:

E-mail: ikn@kntu.net.ua