Головна

Наука / Конференції та науково-технічні заходи / Звіти про проведення конференцій

Звіти про проведення конференцій

XV Всеукраїнська студентська науково-практична конференція "Іноземні мови у сучасному комунікативному просторі"

На кафедрі галузевого перекладу та іноземних мов було проведено XV Всеукраїнську студентську науково-практичну конференцію, яка була присвячена вирішенню актуальних проблем сучасної лінгвістики і перекладознавства, що охоплюють питання лексичної семантики, термінології, фразеології, теорії та практики перекладу, лінгвокультурології, соціолінгвістики, дискурсу, компаративістики, проблем вивчення іноземних мов та перекладу. За результатами конференції було опубліковано Збірник наукових праць та опубліковано 119 тез. За рішенням учасників прийнято провести XVІ Всеукраїнську студентську науково-практичну конференцію 3-4 квітня 2025 року та залучити студентів ХНТУ та інших ЗВО України до наукової діяльності.

І-а науково-практична конференція з міжнародною участю «Сучасні стратегії сталого розвитку держави та суспільства: наукові горизонти та перспективи»

22 лютого 2024 року відбулася І-а науково-практична конференція з міжнародною участю «Сучасні стратегії сталого розвитку держави та суспільства: наукові горизонти та перспективи», організована та проведена Херсонським національним технічним університетом. Мета конференції – обговорення актуальних питань сталого розвитку держави та суспільства, актуальних питань застосування законодавства в умовах воєнної агресії; гармонізації вітчизняного законодавства із законодавством ЄС; удосконалення економічної, фінансової, правотворчої, освітньої, психологічної діяльності та інші проблемні питання. І-а науково-практична конференція з міжнародною участю «Сучасні стратегії сталого розвитку держави та суспільства: наукові горизонти та перспективи» об’єднала науковців та практичних співробітників майже зі всіх куточків України, а також Словенії та Польщі.

ІV Всеукраїнська науково-практична конференція «Формування новітньої парадигми управління публічними та приватними фінансами в Україні»

У роботі ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції «Формування новітньої парадигми управління публічними та приватними фінансами в Україні» взяли участь всього 79 осіб, серед них 8 докторів наук та 27 кандидатів наук.

Конференція проходила за такими тематичними напрямками:

1. Публічні фінанси в умовах воєнного стану.

2. Вітчизняна банківська система та її роль у забезпеченні економічної стабільності держави.

3. Стратегії трансформації страхового ринку в умовах нестабільності соціально-економічного розвитку.

4. Методи та технології управління фінансовою діяльністю підприємств.

5. Облік, аналіз, аудит, оподаткування та фінансовий моніторинг: сучасні тенденції та перспективи розвитку.

6. Детермінанти розвитку національної та світової економіки в контексті сучасних ризиків та загроз.

У матеріалах тез доповідей відображені питання, пов’язані з актуальними проблемами:

- функціонування публічних фінансів в умовах воєнного стану;

- адаптації вітчизняної банківської системи та її ролі у забезпеченні економічної стабільності держави;

- трансформації страхового ринку в умовах нестабільності соціально-економічного розвитку;

- методами та технологіями управління фінансовою діяльністю підприємств;

- обліку, аналізу, аудиту, оподаткування та фінансового моніторингу в умовах євроінтеграції;

- розвитку національної та світової економіки в контексті сучасних ризиків та загроз.

Конференція відкрила нові можливості стосовно розбудови умов функціонування сфери фінансів в Україні, що має бути взаємоузгодженим і чинити максимально позитивний вплив на відтворювальні процеси та забезпечення фінансування суспільно необхідних видатків як найближчим часом, так і у більш віддаленій перспективі. Учасники конференції відзначили доцільність реформування фінансової системи України. Особливої уваги заслуговують практичні рекомендації щодо розбудови методологічного інструментарію впровадження гнучкої системи управління публічними та приватними фінансами у контексті стратегічних пріоритетів формування суспільства сталого розвитку. Інтерес також становлять пропозиції учасників конференції щодо формування фінансової політики, здатної забезпечити стабільне економічне зростання, вирішення трансформаційних та соціальних завдань, а також створення фінансових умов для поліпшення суспільного добробуту і підвищення рівня життя населення.

Конференція відкрила нові можливості продуктивної взаємодії в науковому середовищі.

ІІІ Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція «Сучасний стан та перспективи розвитку обліку, аудиту, оподаткування та аналізу в умовах міжнародної інтеграції»

За результатами роботи конференції сформовано збірку тез доповідей, в якій представлено результати дослідження актуальних питань розвитку обліку, оподаткування, аудиту та економічного аналізу в умовах міжнародної інтеграції. Визначено регіональні й глобальні проблеми розвитку економіки, фінансової сфери та інформаційного забезпечення процесу управління, що потребує вдосконалення обліку, оподаткування, аудиту та економічного аналізу, їх орієнтації на отримання необхідної інформації, яка має бути достовірною, досить деталізованою і відповідати потребам управління для своєчасного прийняття ефективних управлінських рішень.

За результатами роботи конференції обговорено і ухвалено рекомендації, спрямовані на пошук шляхів вирішення актуальних питань, які обговорювались під час роботи науково-практичного заходу.

VІ Міжнародна науково-практична конференція "МОВА ЯК ЗАСІБ МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМУНІКАЦІЇ"

Проведена VI Міжнародна науково-практична конференція була присвячена вирішенню актуальних проблем сучасної лінгвістики, перекладознавства та методики викладання іноземних мов у ВНЗ. Проводилося обговорення питань лексичної семантики, термінології, фразеології, теорії та практики перекладу, лінгвокультурології, соціолінгвістики, дискурсу, компаративістики, методики викладання іноземних мов та перекладу тощо; розвитку та стану сучасного літературознавства. Серед інших завдань конференції було поширення теоретико-методологічного та практичного досвіду, а також результатів педагогічних та методичних досліджень у галузі викладання мов у контексті інноваційного характеру сучасної освіти. За результатами конференції було опубліковано 22 статті у збірнику, що індексується у міжнародній базі даних Index Copernicus International - Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка http://www.aphn-journal.in.ua/61-4-2023. За відповідною тематикою викладачами кафедри продовжується робота над кандидатськими дисертаціями 2 аспірантами кафедри.

ІІ Міжнародна науково-практична конференція «ФІНАНСОВІ ІНСТРУМЕНТИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ДЕРЖАВИ В УМОВАХ СИСТЕМНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ»

14 червня 2023 року на базі кафедри фінансів, обліку та оподаткування Херсонського національного технічного університету відбулася ІІ Міжнародна науково-практична конференція «ФІНАНСОВІ ІНСТРУМЕНТИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ДЕРЖАВИ В УМОВАХ СИСТЕМНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ».

Конференція проходила за такими тематичними напрямками:

1. Публічні фінанси в умовах інституційної трансформації.

2. Банківська система та її роль у забезпеченні економічної стабільності держави.

3. Стратегії трансформації страхового ринку.

4. Проблеми та перспективи розвитку фондового ринку.

5. Методи та технології управління фінансовою діяльністю суб’єктів господарювання.

6. Облік, аудит і аналіз фінансових інструментів.

7. Управління соціально-економічними системами в умовах невизначеності.

У роботі конференції взяли участь понад 100 осіб - науковців, викладачів, фахівців фінансових установ, молодих вчених та студентів - з понад 20 закладів вищої освіти та наукових установ України, Грузії, Естонії, Китаю, Молдови, Німеччини, Польщі та Швейцарії.

Під час роботи конференції опрацьовано важливі науково-теоретичні та практичні проблеми дослідження сучасних кризових явищ у фінансовій сфері та питання управління соціально-економічними системами в умовах невизначеності. Учасники науково-практичної конференції створили надійну платформу для реалізації ефективної практики антикризового управління фінансовою системою в умовах військових дій та фінансового забезпечення соціально-економічного розвитку країни у повоєнний період.

ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Фінансові інструменти сталого розвитку держави в умовах системної економічної трансформації» відкрила нові можливості для апробації розробок щодо розв’язання фундаментальних та прикладних проблем у сфері фінансово-економічного розвитку.

Організатори конференції дякують всім учасникам та запрошують до подальшої співпраці!

Зі збірником конференції можна ознайомитися за посиланням:

http://kntu.net.ua/ukr/content/download/107522/608618/file/

ХVІІІ Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція "ПРОФЕСІЙНЕ СТАНОВЛЕННЯ МОЛОДІ В УМОВАХ ІНТЕГРАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ"

ХVІІІ Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція «Професійне становлення молоді в умовах інтеграційного розвитку України», організована і проведена кафедрою зовнішньоекономічної діяльності факультету міжнародних економічних відносин, управління і бізнесу Херсонського національного технічного університету 30 травня 2023 року.Доповіді присвячені актуальним питанням господарської і зовнішньоекономічної діяльності підприємств, маркетингу та менеджменту, а також інтеграційним процесам України в сучасних умовах.Рекомендовано Вченою радою факультету міжнародних економічних відносин, управління і бізнесу ХНТУ Протокол № 12 від 05.06.2023 р.

Міжнародна науково-практична конференція «СИНЕРГІЯ НАУКИ І БІЗНЕСУ У ПОВОЄННОМУ ВІДНОВЛЕННІ ХЕРСОНЩИНИ»

ЗА ПІДТРИМКИ Міністерства освіти України, ХЕРСОНСЬКОЇ ТА ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСНИХ ВІЙСЬКОВИХ АДМІНІСТРАЦІЙ, ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ХЕРСОНУ ТА ІНШИХ МІСТ УКРАЇНИ, НІМЕЧЧИНИ, ПОЛЬЩІ ТА ТУРЕЧЧІНИ, ПІДПРИЄМЦІВ ТА ЇХ ОБ’ЄДНАНЬ, ГРОМАДСЬКИХ ДІЯЧІВ ТА ВІЙСЬКОВИХ ЕКСПЕРТІВ

26-28 квітня 2023 р. проведено Міжнародну науково-практичну конференцію «СИНЕРГІЯ НАУКИ І БІЗНЕСУ У ПОВОЄННОМУ ВІДНОВЛЕННІ ХЕРСОНЩИНИ» - захід, який став платформою не тільки і не стільки наукових дискусій, - але місцем взаємодії представників різних сфер діяльності, від яких залежить життя Херсонщини, з тим щоби в подальшому розробити рекомендації щодо планів відбудови регіону, повернення населення та залучення молоді до закладах вищої освіти міста.

Організатори конференції поставили на меті створити платформу для спілкування, аналізу викликів і визначення ефективних рішень задля відновлення всіх сфер життєдіяльності громади Херсонської області та її стійкого економічного зростання і конкурентоспроможності.

Більше 300 учасників з України та 15 країн світу, серед яких провідні фахівці та молоді науковці, підприємці, держслужбовці та керівники різних рівнів, представники виробничої, аграрної, енергетичної, морської, туристичної галузей та ІТ-сфери мали можливість почути один одного, подискутувати, проговорити болючі питання та запропонувати свої напрацювання для побудови комфортного, безпечного життя та економічно конкурентоспроможної економіки у повоєнній Херсонщині.

Всі доповіді та презентації пленарного засідання та 9 секцій, які працювали під час проведення конференції, заслуговують на подальше детальне вивчення та реалізацію у вигляді конкретних проєктів. Збройні Сили України наближають нашу перемогу з кожним днем, і питання проблем, перспектив та способів відбудови всіх сфер життєдіяльності людей на Херсонщині, потребують негайного вирішення.

Привітали учасників конференції ВІТРЕНКО Андрій Олександрович – заступник Міністра освіти і науки України, голова Херсонської обласної військової адміністрації ПРОКУДІН Олександр Сергійович, заступник голови Хмельницької обласної військової адміністрації ЮР'ЄВ Володимир Васильович голова Херсонської міської військової адміністрації МРОЧКО Роман Миколайович, ректор Херсонського державного аграрно-економічного університету КИРИЛОВ Юрій Євгенович ректор Херсонської державної морської академії ЧЕРНЯВСЬКИЙ Василь Васильович , ректор Київського національного університету технологій та дизайну ГРИЩЕНКО Іван Михайлович, ректор Хмельницького національного університету МАТЮХ Сергій Анатолійович, Директор департаменту конкурентоспроможності бізнесу Федерації роботодавців України Яворський Олександр та друг і благодійник Українських університетів та громадських організацій Гельмут ШРАЙНЕР.

Співорганізаторами конференції виступили не тільки заклади вищої освіти, але й бізнес-об’єднання, а саме: Херсонська торгово-промислова палата і Федерація роботодавців України.

В рамках секційних засідань виступили і підприємства Херсонщини. Своїми пропозиціями та планами поділилися центр розробки DataArt, ТОВ «ГК «Теплотехніка», ТОВ «ДП «ЕРА», Спілка будівельників півдня України, ТОВ «Нібулон», компанія «IT-індустрія Postindustria». Втім, керівники та власники компаній говорили і про болючі питання, допомоги у вирішенні яких вони чекають від влади як на регіональному, так і на державному рівні. Серед них - і механізми компенсації за зруйновані виробничі потужності, і доступні фінансові ресурси, і вирішення проблеми з боргами за комунальні послуги, які виникли за період окупації.

Іноземні спікери представляли різні сфери діяльності. Вони ділилися своїм досвідом щодо ревіталізації об’єктів культурної спадщини за допомогою доповненої реальності (Ізмірський університет, Туреччина), відтворення колективної пам’яті та розуміння нової сутності, жінки і мистецтва (Національного університету мистецтв, Буенос-Айрес, Аргентина), бачення місця та важливості мистецтва під час війни (Європейський університет, Скоп’є, Північна Македонія).

Гері Макденіел, професор з Університету Вроцлава, представив підходи до управління організаціями і особистого лідерства керівника під час кризових ситуацій, а Боб Екхарт, американський викладач, говорив про нові технології у навчанні студентів. Необхідність змінюватися - це виклики, які стоять перед всіма закладами освіти України.

Взагалі, проблемам розвитку людського капіталу присвятили свої виступи багато спікерів, серед яких ректорка Мелітопольського державного педагогічного університету Наталя Фалько, ректор ХДУ професор Володимир Співаковський, проректор ХНУ професор Віктор Лопатовський, підприємці, юристи.

Павло та Олексій Білецькі, підприємці, відомі в Херсоні своєю активною діяльністю в галузі туризму, Олександр Книга, генеральний директор та художній керівник Херсонського академічного музикально-драматичного театру ім.М.Куліша, Наталія Литвиненко, очільниця управління маркетингу міста і туризму, фахівці ХНТУ та ХДАЕУ говорили про нові види туризму, які мають з’явитися на Херсонщині і про те, як маємо розвивати цю галузь в майбутньому, коли регіон буде в безпеці.

Науковці та підприємці багато уваги приділили проблемам, які стоять сьогодні перед аграрним сектором регіону: знищення техніки та насіннєвого запасу, розкрадання і знищення врожаю сільськогосподарських культур, мінування угідь, збій в логістиці, матеріально-технічному забезпеченні. За словами завідуючого кафедри землеробства ХДАЕУ, д.с.-г.н., професора Олександра Аверчева руйнування природної екосистеми Херсонської області за минулий 2022 рік досягло критичної межі. Втім, науковці вже починають працювати над стратегією щодо відновлення економіки аграрного сектору, а залучення регіональних експертів для проведення комплексної багатофакторної оцінки наслідків воєнної агресії на навколишнє середовище в області дасть можливість прийняти обґрунтоване рішення щодо політики відновлення територій.

Окремо говорили про проблеми судноплавства і портів в регіоні, підготовку кадрів для морської галузі, транспортні перевезення в місті і області, відновлення енергетичної інфраструктури. Питання відновлення та розвитку міської інфраструктури викликали жваву дискусію, з акцентом на тому, що її організація має відповідати найкращим європейським практикам.

Архітектори, дизайнери, будівельники запропонували свої рішення щодо відновлення житлового комплексу, культурного середовища та історичної спадщини Херсонщини. Були представлені як загальні концепції відбудови міста, так і надані конкретні методики, такі як підсилення будівельних конструкцій.

Зважаючи на складні обставини воєнного часу, проблеми з сировинною базою, трудовими ресурсами, галузі економіки Херсонського регіону потребують особливої підтримки від влади всіх рівнів. Зі свого боку, науковці продовжують працювати над новітніми технологіями і вже зараз готові долучитися до процесу відновлення. За результатами конференції, було зазначено, що конструктивна та коректна співпраця закладів освіти, органів державного та місцевого самоврядування, підприємців та громадських діячів, є основним вектором подальшої роботи щодо наближення перемоги, відновлення та покращення життя Херсонщини!

V Всеукр. наук.-практ. конф. "Стан і перспективи розвитку хімічної, харчової та парфумерно-косметичної галузей промисловості"

31 травня 2023 року на базі кафедри хімічних технологій, експертизи та безпеки харчової продукції ХНТУ відбулася V Всеукраїнська науково-практична конференція «Стан і перспективи розвитку хімічної, харчової та парфумерно-косметичної галузей промисловості».

За результатами конференції сформовано збірник тез. В матеріалах конференції представлені тези доповідей за шістьма секціями: хімічні технології; сучасний стан легкої і текстильної промисловості; харчова хімія і біотехнології; інноваційні технології виробництв харчових добавок та косметичних засобів; експертиза та безпека харчових продуктів; економічні аспекти, пріоритети та інновації у виробництві харчових продуктів.

В конференції взяли участь 67 учасників – науковців, молодих вчених та здобувачів освіти з десяти навчальних закладів України: Національного університету біоресурсів і природокористування України, м. Київ; Національного університету харчових технологій, м. Київ; Одеського національного технологічного університету, м. Одеса; Відокремленого структурного підрозділу «Одеський технічний фаховий коледж Одеського національного технологічного університету», м. Одеса; Державного вищого навчального закладу Український державний хіміко-технологічний університет, м. Дніпро; Луцького національного технічного університету, м. Луцьк; Миколаївського національного аграрного університету, м. Миколаїв; Херсонського державного аграрно-економічного університету, м. Кропивницький; Херсонського державного університету, м. Івано-Франківськ та Херсонського національного технічного університету, м. Хмельницький.

Матеріали конференції, розміщено на сайті університету за посиланням: http://kntu.net.ua/ukr/Struktura/Kafedri-universitetu/Himichnih-tehnologij-ekspertizi-ta-bezpeki-harchovoyi-produkciyi/Naukova-robota/Materiali-konferencij-kafedri2/Materiali-konferencij-kafedri/2023

Міжнар. наук.-практ. конф. "Модернізація економіки: сучасні реалії, прогнозні сценарії та перспективи розвитку"

З радістю повідомляємо, що кафедра Економіки, підприємництва та економічної безпеки Херсонського національного технічного університету представляє вашій увазі Збірник матеріалів, який був складений за підсумками V Міжнародної науково-практичної конференції "МОДЕРНІЗАЦІЯ ЕКОНОМІКИ: СУЧАСНІ РЕАЛІЇ, ПРОГНОЗНІ СЦЕНАРІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ".

Ця конференція, що відбулася 27-28 квітня 2023 року на базі нашого університету, стала неабияким досягненням, враховуючи складні випробування для нашої країни загалом та для Херсонщини зокрема.

Наша конференція стала платформою для представлення думок, ідей та розробок, та обговорення передових досліджень, що стосуються модернізації економіки й управління. Її учасники - не тільки вчені України, а й науковці із Швеції, Грузії, Польщі, Німеччини, Словаччини, Сербії, Республіки Індія, Ірану, Австралії та США. Кількість учасників конференції перевищила 300 осіб із 79 навчальних закладів та установ (в т.ч. з інших країн24 учасника із 17 навчальних закладів та установ). Необхідно відзначити, що конференція стала цікавим місцем обміну досвідом та налагодження нових наукових зв'язків. Наукові спільноти, учасники конференцій та гості з різних країн мали можливість створювати партнерства та започатковувати нові спільні ініціативи. Це підкреслює важливість глобального об'єднання та спільної роботи для досягнення економічного прогресу.

Захоплююче обговорення, наукові презентації та активна участь учасників розширюють світогляд сучасної економіки та надають цінні рекомендації на майбутні перспективи. Теми досліджень охоплювали широкий спектр важливих аспектів, таких як цифрові інновації, стійкість бізнесу, фінансовий менеджмент, економічна безпека та багато інших. Усі ці розділи відображають сучасні реалії та дають прогнозні сценарії подальшого розвитку. Наукові статті та доповіді, які увійшли до збірника, містять цінні відомості та рекомендації для економічних практиків, дослідників та політиків.

Кафедра Економіки, підприємництва та економічної безпеки щиро вдячна всім, хто взяв участь у V Міжнародній науково-практичній конференції "МОДЕРНІЗАЦІЯ ЕКОНОМІКИ: СУЧАСНІ РЕАЛІЇ, ПРОГНОЗНІ СЦЕНАРІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ". Ваша участь та активний внесок зробили цю подію незабутньою та значущою для нашої наукової спільноти.

Щоб ознайомитися зі збірником матеріалів, відвідайте офіційний веб-сайт кафедри Економіки, підприємництва та економічної безпеки. Там ви знайдете важливі дослідження та рекомендації, які після цього розширять розуміння сучасних економічних викликів та сприятимуть створенню ефективних стратегій розвитку.

Ми раді поділитися з вами цією великою новиною та запрошуємо вас приєднатися до нас у майбутніх наукових заходах. Разом ми зможемо зробити ще більший вплив на економічну сферу та сприяти стабільному та процвітаючому майбутньому нашої країни.