Вчена рада Херсонського національного технічного університету

Вчена рада Херсонського національного технічного університету є колегіальним органом управління, який утворюється строком на п’ять років, склад якого затверджується наказом ректора протягом п’яти робочих днів з дня закінчення повноважень попереднього складу Вченої ради.

До компетенції Вченої ради університету належить:

Вчена рада вищого навчального закладу:

 • визначає стратегію і перспективні напрями розвитку освітньої, наукової та інноваційної діяльності вищого навчального закладу;
 • розробляє і подає вищому колегіальному органу громадського самоврядування (Конференції трудового колективу) проект статуту Херсонського національного технічного університету, а також рішення про внесення змін і доповнень до нього;
 • ухвалює фінансовий план і річний фінансовий звіт університету;
 • визначає систему та затверджує процедури внутрішнього забезпечення якості вищої освіти;
 • ухвалює рішення про розміщення власних надходжень у територіальних органах центрального органу виконавчої влади у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів, або в банківських установах;
 • ухвалює за поданням ректора Херсонського національного технічного університету рішення про утворення, реорганізацію та ліквідацію структурних підрозділів;
 • обирає за конкурсом таємним голосуванням на посади деканів, завідувачів кафедр, професорів і доцентів, директора бібліотеки, керівників філій;
 • затверджує освітні програми та навчальні плани для кожного рівня вищої освіти та спеціальності;
 • ухвалює рішення з питань організації освітнього процесу, визначає строки навчання на відповідних рівнях;
 • затверджує зразок та порядок виготовлення власного документа про вищу освіту, положення про процедуру і підстави для його видачі випускникам, а також зразки, порядок виготовлення, процедуру і підстави для видачі випускникам спільних і подвійних дипломів;
 • ухвалює основні напрями проведення наукових досліджень та інноваційної діяльності;
 • оцінює науково-педагогічну діяльність структурних підрозділів;
 • присвоює вчені звання професора, доцента та старшого дослідника і подає відповідні рішення на затвердження до атестаційної колегії центрального органу виконавчої влади у сфері освіти і науки;
 • прийняття рішень щодо присвоєння почесних звань: Почесного професора ХНТУ, Почесного доктора ХНТУ, Почесного доцента ХНТУ, Заслуженого працівника ХНТУ відповідно до Положення про присвоєння університетських звань;
 • приймає остаточні рішення про визнання іноземних документів про вищу освіту, наукові ступені та вчені звання під час прийняття на роботу педагогічних, наукових, науково-педагогічних та інших працівників, а також під час зарахування вступників на навчання;
 • має право вносити подання про відкликання ректора Херсонського національного технічного університету з підстав, передбачених законодавством, статутом Херсонського національного технічного університету, контрактом, яке розглядається вищим колегіальним органом громадського самоврядування Херсонського національного технічного університету;
 • розглядає інші питання діяльності вищого навчального закладу відповідно до його статуту.

Вчений секретар - к.е.н., доцент Тимченко Надія Миколаївна

ст. інспектор ректорату Мосур Олена Миколаївна

Контакти:

Адреса: Україна, 29016 м. Хмельницький, вул. Інститутська, 11.

Тел.: +38(0382) 77-35-65